Keresés az oldalon

Mesés otthoni dekortól a nyugtató gyógynövényekig

Mesés otthoni dekortól a nyugtató gyógynövényekig

Arra gon­dol­tunk, össze­gez­zük, mely cik­ke­in­ket sze­ret­té­tek leg­job­ban 2020-ban! Sok-sok téma elfért ebben, és – figye­lem 🙂 – nem a like-szám, hanem a való­di olva­sott­ság alap­ján válasz­tot­tuk ki a cik­ke­ket. A sor­rend nem rang­sor sze­rin­ti, hanem az idő­ben megyünk elő­re. Kellemes olva­sást és visszaolvasást!

Izgalmas + meg­le­pő tények és idé­ze­tek az alvásról

Annyit fog­lal­ko­zunk az alvás­sal, olyan sok min­dent tudunk róla, olyan sok tip­pünk és elkép­ze­lé­sünk van… De mit tud és gon­dol róla a világ? Milyen érde­kes kuta­tá­sok lát­tak már nap­vi­lá­got róla? És milyen magá­val raga­dó idé­ze­tek fog­lal­koz­nak vele? Ezt szed­tük elő 2020 januárjában.

Mese, mese, mát­ka: legyen ismét divat a meseolvasás!

Egyáltalán nem célunk, hogy meg­mon­dó­em­ber-sze­rep­kör­be lép­jünk, de nagyon sze­re­tünk gon­do­la­to­kat ébresz­te­ni, örö­met sze­rez­ni, segí­te­ni abban, hogy az olva­só­ink, vásár­ló­ink még jobb éle­tet élhes­se­nek. Ezért is kerül­tek elő szin­tén még janu­ár folya­mán a mesék, illet­ve a mese­ol­va­sás értel­me, ere­je, hatásai.

Ez a 2 gyógy­nö­vény nyá­ron min­den­képp legyen otthon

Ugorva kicsit az idő­ben, nyá­ron nagyon-nagyon sze­ret­té­tek min­den, gyógy­nö­vé­nyek­kel kap­cso­la­tos tip­pün­ket és taná­csun­kat. Több rekord olva­sott­sá­gú cik­künk is volt ebben a témá­ban. Ehhez a bejegy­zés­hez azért érde­mes hoz­zá­fűz­ni azt is, hogy nem­csak nyár­ra jelen­te­nek fan­tasz­ti­kus válasz­tást a ben­ne sze­rep­lő gyógy­nö­vé­nyek, hanem a nyár fel­idé­zé­sé­re is… Például ezek­ben a hideg, boron­gós, ünnep utá­ni napokban.

Az ott­ho­ni gyógy­nö­vény­tár leg­hasz­no­sabb darabjai

Sokaknak, sőt, egy­re töb­bek­nek van ott­hon házi gyógy­nö­vé­nyes szek­ré­nye, pol­ca, és ezzel a szin­tén nép­sze­rű írá­sunk­kal igye­kez­tünk segí­te­ni, mi min­den kap­jon ben­ne / raj­ta helyet. Népszerűség, fel­hasz­nál­ha­tó­ság alap­ján sze­lek­tál­tunk, hogy végül egy komp­kat, hasz­nos gyógy­nö­vény­tár­ral lehess gazdagabb.

3 hob­bi, ami bár­mi­lyen élet­kor­ban bol­dog­gá tesz

A karan­té­nos idők min­den­kit arra kész­tet­tek, hogy nyis­sa­nak más tevé­keny­sé­gek felé is, mint koráb­ban. Amin eddig csak úgy át lehe­tett robog­ni, amel­lett 2020 meg­ta­ní­tot­ta, hogy las­sít­sunk le. Olyanok süt­nek kenye­ret, akik­ről sose gon­dol­ta vol­na az ember, ahogy a kert­be is kime­rész­ked­tek egy­re töb­ben – ha már más­ho­va koc­ká­za­tos volt men­ni… Mi is segí­tet­tünk néhány tip­pel, hogy mihez érde­mes kez­de­ned élet­kor­tól füg­get­le­nül, ha vágysz néhány bol­dog perc­re, vagy még inkább, órá­ra hétről-hétre!

Forgolódóból mor­mo­ta – 10 jó szo­kás a pihen­te­tő álomért

Ez egy folya­ma­to­san vissze­té­rő téma, hiszen annyi fals tipp jön szem­be az ember­rel az inter­net bugy­ra­i­ban, hogy nem győ­zi meg­ta­lál­ni a való­ban hite­le­set. Mi, az alvás szak­ér­tői­ként köte­les­sé­günk­nek érez­zük, hogy min­dig fog­lal­koz­zunk a pihen­te­tő szu­nyó­ká­lás témá­já­val, és min­dig ellás­sunk való­ban haté­kony tip­pek­kel ezügy­ben. Segíteni aka­runk azon túl is, hogy cse­réld Szénafüvek pár­ná­ra a toll- vagy szin­te­ti­kus pár­ná­dat. Ha itt az idő a vál­tás­ra, nézz kör­be az alvó­pár­ná­ink közt!

5 +1 meg­fi­zet­he­tő őszi dekor­öt­let otthonra

2020 nagy győz­te­sei nem vitás, hogy az ott­ho­nok vol­tak. Dekoráltuk, szé­pí­tet­tük, ala­kí­tot­tuk, csi­no­sí­tot­tuk őket, hiszen az időnk nagyobb részét ben­nük töl­töt­tük. Így hát, mi is igye­kez­tünk olyan tip­pek­kel segí­te­ni, ame­lyek nem kerül­nek egy vagyon­ba, viszont kel­le­mes han­gu­la­tot visz­nek min­den­ki ott­ho­ná­ba – ez a cikk kife­je­zet­ten az őszi stí­lus­ra ment rá, hiszen ősszel is írodott.

Középpontban a nyu­ga­lom a hygge-lakásdekorral

Még egy lakás­de­kor-cikk: a hyg­gé­nek, azaz a dán nyu­ga­lom­nak egy tel­jes hetet szen­tel­tünk, és min­den plat­for­mon, ahol jelen vagyunk, a hyg­ge­lig stí­lus­sal, a dánok letisz­tult béké­jé­nek vizs­gá­la­tá­val fog­lal­koz­tunk. Hogyan csem­pész­he­ted be Te is a hyg­ge vará­zsát az ott­ho­nod­ba? Olvasd vissza a cik­ket, és megtudod!

5 +1 dolog, amit a vírus­hely­zet káros men­tá­lis hatá­sai ellen tehetsz

Bár a mélyebb, lel­ki­sebb témák min­dig kevés­bé olva­sot­tak, hiszen időt kell szán­ni az infor­má­ci­ók befo­ga­dá­sá­ra, és tud­juk, hogy abból sen­ki­nek sincs sok… Ezt a cik­ket még­is nagyon-nagyon-nagyon sze­ret­té­tek. Örülünk, hogy pont jól és jókor talál­tuk el, mire is van szük­sé­ge­tek novem­ber végén. Bízunk ben­ne, hogy ez az idő­zí­té­si képes­sé­günk 2021-re is meg­ma­rad, és tovább­ra érde­kes, aktu­á­lis témák­kal szol­gál­ha­tunk majd ki Benneteket.


A Caféblogon olvas­tál minket?

2021. janu­ár 1‑jétől a Caféblog meg­szű­nik, mint blog­fe­lü­let, csak tár­hely­szol­gál­ta­tó marad. Így ezen a felü­le­ten, ahon­nan a cik­ke­ket is lin­kel­tük, tudod elér­ni a blo­gun­kat, és min­den friss bejegy­zés is ide kerül majd fel. A gyűj­tő­fe­lü­le­tet ITT találod.