Keresés az oldalon

Ez a 2 gyógynövény nyáron mindenképp legyen otthon

Ez a 2 gyógynövény nyáron mindenképp legyen otthon

A „Szénafüvek Szerelem” alap­ér­zé­sét olyan egy­sze­rű dol­gok adják, mint az erdők-mezők illa­ta, egy friss szé­na­bog­lya ára­dó meleg­sé­ge, a nyá­ri nap fel­jö­vő és leme­nő fényei. Minden Szénafüvek pár­ná­ba ebből a világ­ból igyek­szünk bele­csem­pész­ni, ami­kor a gyógy­nö­vé­nyes töl­tet­tel duci­ra töm­jük őket.

Két olyan növény­ről fogunk most Neked mesél­ni, ame­lyek amel­lett, hogy fel­idé­zik az arany­ló nyá­ri napo­kat, kivá­ló szol­gá­la­tot tesz­nek az egész családnak*.

Kamilla

Senkinek sem kell bemu­tat­ni az egyik talán leg­is­mer­tebb gyógy­nö­vényt! Szemborogatásra vitat­ják a hatá­sát, de most nem is ezzel fog­lal­ko­zunk. Amiért mi sze­ret­jük, az kel­le­mes, „pár­ná­ba való” álla­ga mel­lett az illa­ta, és nyug­ta­tó, rela­xá­ló hatása.

Nyáron inha­lá­lás­ra kimon­dot­tan érde­mes hasz­nál­ni. Tévhit az, hogy erre csak télen van szük­ség, saj­nos sokan pont ilyen­kor haj­la­mo­sak meg­fáz­ni vagy nyá­ri inf­lu­en­zát elkap­ni. A lég­kon­di, ven­ti­lá­tor állan­dó hasz­ná­la­ta nem ked­vez az erre való haj­lam­nak, de egy gőzös-kamil­lás arc­für­dő sokat segít­het, hogy ne orr­csep­pel, spray-vel tedd tönk­re a nyál­ka­hár­tyád, hanem ter­mé­sze­te­sen indul­jon el kife­lé a váladék.

Akinek pat­ta­ná­sok­ra haj­la­mos a bőre, annak nyá­ron a zsí­ros fény­vé­dők hatá­sá­ra rosszab­bod­hat az álla­po­ta. Ha nem aka­rod folya­ma­to­san nyom­kod­ni őket, de a cso­da­ke­ze­lé­sek egyi­ke sem vált be, szin­tén meg­pró­bál­ha­tod a kamil­lás inha­lá­lást, arc­gő­zö­lést, ez eset­ben két-három csi­pet ten­ge­ri sóval is kiegé­szít­ve a for­ró vizet.

Figyelem: az inha­lá­lás­nál nem kell, hogy lobog­jon a víz, for­rás után zárd el, vedd le a tűz­ről, és ami­kor már nem éget (!), akkor hajolj fölé. A for­ró­ság­nál sok­kal fon­to­sabb, hogy ren­de­sen tegyél a fejed­re törül­kö­zőt, ne szök­jön ki sehol a gőz! 10–15 perc bőven elég is belőle.

Ülőfürdőként a nyá­ri sze­zon­ban fel­fá­zás ellen érde­mes bevet­ni – de fon­tos, hogy fer­tő­zés-gya­nú ese­tén, illet­ve, ha nem eny­hül­nek hatá­sá­ra a tüne­tek, min­den­képp for­dulj orvos­hoz, mert a hólyag­hu­rut fel­fe­lé ter­jed­ve, súlyos bajo­kat okozhat!

Amire szin­tén hasz­nos lehet nyá­ron a kamil­la, az a vilá­go­sabb haj ápo­lá­sa. A sző­ke tin­csek ilyen­kor érzé­ke­nyeb­bek a nap­fény­re, kló­ros víz­re, veszít­het­nek szí­nük­ből is. Egy kamil­lás haj­für­dő­nek köszön­he­tő­en a für­tök élén­keb­bé, ragyo­gób­bá, és eny­hén – tény­leg csak mini­má­li­san – vilá­go­sab­bá is válhatnak.

Körömvirág

Szintén jól ismert gyógy­nö­vény, amely nagy­já­ból vég­te­len módon fel­hasz­nál­ha­tó. A belő­le készült jó minő­sé­gű, magas ható­anyag-tar­tal­mú krém pél­dá­ul kivá­ló seb­gyó­gyí­tó. Ilyenkor nyá­ron sokan ker­tész­ked­nek, bar­ká­csol­nak, gye­re­kek kint ját­sza­nak a kert­ben, ami hor­zso­lá­sok­hoz is sok­szor vezet. A köröm­vi­rág krém­mel kene­ge­tett seb gyor­sab­ban gyó­gyul, a bőr szeb­ben rege­ne­rá­ló­dik a hatására.

Szintén krém­mel vagy boro­ga­tás for­má­já­ban hasz­nál­ha­tó gyul­ladt szőr­tü­sző­re, szőr­te­le­ní­tés után érzé­keny bőr­fe­lü­let ápo­lá­sá­ra, rovar­csí­pé­sek keze­lé­sé­re vagy nap­égés­re is. A köröm­vi­rág shea­vaj­jal kiegé­szít­ve gyors gyó­gyu­lást, hid­ra­tált, ragyo­gó bőr­fe­lü­le­tet eredményez. 

Virágzata íze­sí­tés­re és étel­szí­ne­zés­re is hasz­nál­ha­tó: eny­hén csí­pős ízt és sár­gás színt köszön­het a leves­nek vagy pél­dá­ul a rizs­nek is, ha bele­ke­rül a főzővízbe. 

Miért sze­resd a gyógy­nö­vé­nye­ket – köröm­vi­rá­gon, kamil­lán túl is?

A ter­mé­szet kin­cse­i­ért úgy gon­dol­juk, nem lehe­tünk elég­gé hálá­sak. Mindazt, amit a kör­nye­ze­tünk rejt, egy élet sem elég meg­is­mer­ni, épp ezért törek­szünk rá, hogy Hozzád is köze­lebb hoz­zuk egy kicsit ezt a vilá­got… Tudással, szak­ér­te­lem­mel, szeretettel.

Csempéssz ott­ho­nod­ba a gyógy­nö­vé­nyes, szé­na­bog­lyás, nyá­ri-arany illat­ból Szénafüvek pár­nák­kal! Aludj job­ban, rela­xálj, érezd nyug­ta­tó hatásukat…

*(Figyelem! Minden leírt infor­má­ció népi meg­fi­gye­lé­se­ken ala­pul, illet­ve egyet­len gyógy­nö­vé­nyes kúra sem helyet­te­sí­ti az orvo­si diag­nó­zist és meg­fe­le­lő kezelést.)