Keresés az oldalon

Új

Tönkölypelyvapárna natúr huzatban

6 990 Ft

Tönkölypelyvapárna natúr huzatban, gyógynövény nélkül

Egyszerű, világos, 100%-os pamuthuzatba töltött tönkölypelyva, amelyet kedved szerint húzhatsz bele bármilyen neked tetsző kreatív huzatba.

 

100%-ig természetes, prémium minőségű alapanyag.
méret: 40 × 50 cm
Töltet: 1500 g (± 10%)

Készleten

TNKLY_NTRHZT Készleten 40 × 50 cm 1.5 kg , . Címkék , , .

Leírás

Mikor ajánlott a tönkölypárna használata?

  • Alvási nehéz­sé­gek ese­tén – nehéz elal­vás, éjje­li felébredések;
  • ha rend­sze­re­sen nyak‑, váll- vagy hát­fá­jás­sal ébredsz reggel;
  • ha rossz köz­ér­zet­tel fek­szel és / vagy kelsz;
  • ha a tol­las vagy szin­te­ti­kus pár­na helyett 100% ter­mé­sze­tes és vegán meg­ol­dást keresel;
  • ha kimon­dot­tan fej­fá­jós vagy;
  • illet­ve, ha két év felet­ti gyer­me­ked has­fá­jós, akkor neki is ajánlott.

A tön­köly­pely­va mind­ezek ese­tén jóté­kony segít­sé­get nyújt­hat, hatá­sa­it népi meg­fi­gye­lé­sek iga­zol­ják. Közérzetjavító és fáj­dal­ma­kat mér­sék­lő képes­sé­ge egy­aránt fon­tos, amellyel segí­ti a kiegyen­sú­lyo­zott pihe­nést. Egyik leg­fon­to­sabb jó tulaj­don­sá­ga pedig, hogy anti­bak­te­ri­á­lis anyag, így nem gyűj­ti a külön­fé­le kórokozókat.

Mit tud egy tönkölypelyva-párna?

Felveszi a fej, a nyak, illet­ve a váll for­má­ját, ráadá­sul emel­lett még tart­ja is azt. Jóval kom­for­to­sabb alvást biz­to­sít, mint egy szin­te­ti­kus vagy tol­las töl­te­tű pár­na, hiszen pont meg­fe­le­lő­en el tudsz helyez­ked­ni raj­ta bár­mi­lyen alvó­póz­ban. Mi min­den eset­ben duci­ra tölt­jük tön­köly­pely­vá­val a Szénafüvek-pár­ná­kat, mivel a pely­va kb. két év alatt veszít a teltségéből.

Tippek a tönkölypelyva-párna használatához:

  • A pely­va nem mos­ha­tó, gőzö­lés­sel tudod tisz­tí­ta­ni, fris­sí­te­ni a huza­ton keresztül.
  • A tön­köly­pely­va a nap­fény­ből nye­ri vissza ere­jét, így fris­sül, tehát napoz­tasd rendszeresen!
  • Ha első­re nagyon pufi­nak érzed, nyu­god­tan szedj ki belő­le töl­te­tet, ezt pedig tedd fél­re egy jól lezár­ha­tó üveg­ben. Amikor a tön­köly­pely­va idő­vel veszít a telt­sé­gé­ből, egy­sze­rű­en vissza tudod töl­te­ni a fél­re­tett adagból.
  • Gyógynövényes keve­rék­kel is kiegé­szít­he­ted, ha a jóté­kony hatá­sa­it még tovább fokoznád.

Tipp: Add hoz­zá vala­me­lyik gyógy­nö­vény cso­ma­gun­kat, és készíts belő­le illa­tos alvópárnát!

További információk

Tömeg 1,5 kg
Méretek 40 × 50 cm
Márka

Szénafüvek