Keresés az oldalon

Gyógynövények, keverékek

A ter­mé­szet meg­aján­dé­ko­zott ben­nün­ket gyógy­nö­vé­nyek­kel. Illatuk, rez­gé­sük, ener­gi­á­juk sze­lí­den gyó­gyít­ja, har­mo­ni­zál­ja tes­tün­ket-lel­kün­ket. Pihentető pár­ná­ink­ba a déd­nagy­ma­mánk­tól örö­költ recep­tú­rák és tudás sze­rint eze­ket az illa­tos gyógy­nö­vé­nye­ket tölt­jük tön­köly­pely­vá­val keverve:

A Szénafüvek Családi Manufaktúra Kft. ter­mé­kek töl­te­te saját recep­tú­ra alap­ján össze­ál­lí­tott gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­kek, melyet tisz­tí­tott tön­köly­pely­vá­hoz vagy kősó­hoz kever­ve külön­fé­le pár­ná­kat, köz­ér­zet­ja­ví­tó ter­mé­ke­ket készítünk

A 4 gyógy­nö­vény­ből álló Szénafüvek keve­rék a ben­ne levő gyógy­nö­vé­nyek  jóté­kony hatá­sa­it ötvö­zi. Citromfüvet tet­tünk bele, mert ideg­erő­sí­tő és nyug­ta­tó hatá­sú. Alvási zava­rok­ra, kez­dő­dő depresszi­ó­ra, ideg­nyug­ta­tás­ra, ide­ges ere­de­tű szív­pa­na­szok­ra java­sol­ja a népi gyó­gyá­szat. Külsőleg alkal­maz­ha­tó seb­fer­tőt­le­ní­tés­re, zúzó­dás­ra, reu­ma­ti­kus fáj­dal­mak­ra. Levendula virá­got tar­tal­maz elő­se­gít­ve a nyu­godt, mély alvást. Illóolaj tar­tal­ma kivá­ló hatá­sú lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek, hör­gő­gyul­la­dás ese­tén. Baktériumölő hatá­sa miatt kül­ső­leg hasz­nos égé­si sérü­lé­sek­nél, gyul­ladt bőr ese­tén és rovar­csí­pé­sek ellen. Kamilla a gyul­la­dás­csök­ken­tő és fer­tőt­le­ní­tő hatá­sa miatt a gyógy­nö­vény­ke­ve­rék egyik fon­tos össze­te­vő­je. Sóval keve­red­ve foko­zó­dik a hatá­sa, lég­zés­könnyí­tő, gyul­la­dás­csök­ken­tő és lég­út­tisz­tí­tó hatá­sa rövid időn belül tapasz­tal­ha­tó. Borsmenta a lég­út­tisz­tí­tó és köhö­gés­csil­la­pí­tó hatá­sa miatt kapott helyet a gyógy­nö­vény keve­rék­ben. Átütő illa­ta segít nehéz­lég­zés ese­tén, szer­ve­ze­ted­re üdí­tő, fris­sí­tő hatást gya­ko­rol. Külsőleg alkal­maz­va kitű­nő rovar­csí­pé­sek, visz­ke­té­sek kiegé­szí­tő kezelésére.

A 4 gyógy­nö­vény­ből álló Szénafüvek keve­rék az erdé­lyi kősó­hoz adva a sópár­na, a tön­köly­pely­vá­hoz kever­ve pedig a kis­pár­na,  a nyak­pár­na és a dísz­pár­na tartalmazza.

A Szénafüvek Családi Manufaktúra Kft. ter­mé­kek töl­te­te saját recep­tú­ra alap­ján össze­ál­lí­tott gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­kek, melyet tisz­tí­tott tön­köly­pely­vá­hoz vagy kősó­hoz kever­ve külön­fé­le pár­ná­kat, köz­ér­zet­ja­ví­tó ter­mé­ke­ket készítünk

10 gyógy­nö­vény­ből álló Szénafüvek keve­rék a ben­ne levő gyógy­nö­vé­nyek  jóté­kony hatá­sa­it ötvö­zi. A leven­du­la­vi­rá­ga, majo­ran­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, cit­rom­fű, kamil­la, bors­men­ta, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsa­li­kom egyen­ként is igen hasz­nos, sok­ol­da­lú­an hasz­nál­ha­tó, a népi- és ter­mé­szet­gyó­gyá­szat­ban elő­sze­re­tet­tel alkal­ma­zott gyógy­nö­vé­nyünk. Keverékként inten­zí­vebb, sok­ol­da­lúbb élmény érhe­tő el, mivel egy­más hatá­sát kiegé­szí­tik és fokoz­zák. Tönkölypelyvával kever­ve a 10 gyógy­nö­vény keve­ré­ke becsem­pé­szi ott­ho­nod­ba a ropo­gós, illa­tos szé­na inten­zív, egye­di aro­má­ját, a ter­mé­szet frissességét.

A 10 gyógy­nö­vény­ből álló Szénafüvek keve­rék tön­köly­pely­vá­hoz adva a köze­pes pár­nák és a dísz­pár­nák töltete.

Minden pár­na­töl­te­lék alap­ja a tön­köly­bú­za sze­me­ket bebo­rí­tó héj, a tön­köly­pely­va ami igen ked­ve­ző hatást gya­ko­rol­hat a szer­ve­ze­ted­re. Kiválóan alkal­maz­ko­dik a fej­for­má­hoz így az új tön­köly­pely­va pár­nád könnyen válik a leg­ké­nyel­me­sebb alvó­tár­sad­dá. Ellenálló a kór­oko­zók­kal szem­ben így az élős­kö­dök sem tele­ped­nek meg ben­ne, a népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint nem tapasz­tal­ták eset­le­ges aller­gi­zá­ló hatá­sát. A tön­köly­pely­va a ben­ne lévő kova­sa­vat kibo­csát­va jóté­kony hatás­sal lehet szer­ve­ze­ted­re. Kiváló köz­ér­zet­ja­ví­tó hatá­sa miatt a népi gyó­gyá­szat rég­óta alkal­maz­za. Füves asszo­nyok, gyógy­nö­vé­nyes embe­rek leírá­sai sze­rint nyug­ta­tó, stressz­ol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó és gyul­la­dás­csök­ken­tő hatá­sa lehet, eny­hít­he­ti a mig­ré­nes fej­fá­jást, az alvás­za­va­ro­kat, menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mat, old­hat­ja a feszült­sé­get. Nyugtalan, pocak­fá­jós gye­re­kek­re és fel­nőt­tek­re egy­aránt jó hatá­sú lehet.

A tön­köly­pely­va jóté­kony hatá­sát fokoz­za a hoz­zá­adott 4 gyógy­nö­vé­nyes Szénafüvek keve­rék vagy a 10 gyógy­nö­vé­nyes Szénafüvek keve­rék.

leven­du­la­vi­rága, majo­ran­naroz­ma­ringbor­si­ka­fűcit­rom­fűkamil­labors­men­taánizs­magmus­tár­magbazsa­li­kom egyen­ként is igen hasz­nos, sok­ol­da­lú­an hasz­nál­ha­tó, a népi- és ter­mé­szet­gyó­gyá­szat­ban elő­sze­re­tet­tel alkal­ma­zott gyógy­nö­vé­nyünk. Keverékként inten­zí­vebb, sok­ol­da­lúbb élmény érhe­tő el, mivel egy­más hatá­sát kiegé­szí­tik és fokoz­zák. Tönkölypelyvával kever­ve a gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­kek becsem­pé­szik ott­ho­nod­ba a ropo­gós, illa­tos szé­na inten­zív, egye­di aro­má­ját, a ter­mé­szet frissességét.

A tön­köly­pely­va télen fűt, nyá­ron hűt, így min­dig kom­for­tos “vise­let”. Kiválóan átszel­lő­zik, nem lehet bele­iz­zad­ni. A pely­va nagyon sze­re­ti a napot, hiszen onnan nye­ri ener­gi­á­ját. Amikor csak tehe­ted, tedd ki a pely­va­pár­ná­dat napoz­ni, néha-néha pedig gőzöld át és szá­rítsd meg a for­ró nyá­ri napon.

ELŐFORDULÁSUK

A medi­ter­rán és a mér­sé­kelt, szá­raz­föl­di éghaj­la­tú terü­le­te­ken szin­te min­den­hol meg- talál­ha­tók. Kedvelik a nap­sü­töt­te réte­ket, erdő­szé­le­ket, a jó víz­el­lá­tá­sú, táp­anyag­ban gaz­dag tala­jú terü­le­te­ket. Napjainkban nagy­üzem­ben is termesztik.

GYŰJTÉSÜK

A növény föld felet­ti részét – leve­lét, szá­rát, virá­gát – hasz­nál­juk, ezért a továb­bi hasz­no­sí­tás­ra szánt növény begyűj­té­sét lehe­tő­leg teli­hold ide­jén végez­zük, kora dél­után, nap­sü­té­ses idő­ben. Lehetőleg szá­raz, árnyas helyen, leta­kar­va szá­rít­suk, és lég­men­te­sen lezár­va tároljuk.

FELHASZNÁLÁSUK

A friss növényt fel­hasz­nál­hat­juk for­rá­zat, növény­pé­pes pako­lás, illó­olaj készí­té­sé­re és köz­vet­len fogyasz­tás­ra. Illóolajának ható­anya­ga ala­csony hőmér­sék­le­ten (4 Celsius fokon) kikris­tá­lyo­so­dik. A nyers növény nagyobb mennyi­sé­gét meg­tör­ve, 2–4 hétig meleg, növé­nyi olaj­ban tárol­va, majd leszűr­ve men­to­los ola­jat készít­he­tünk. Alkalmazhatjuk füst, vala­mint boros, tejes, ece­tes készít­mény for­má­já­ban is.

A miti­kus hagyo­mány sze­rint Hádész (római meg­fe­le­lő­je Plútó) ked­ve­sét, Minthét a fél­té­keny fele­ség, Perszephoné men­tá­vá vará­zsol­ta, így Minthé tehe­tet­len­sé­gé­ben már csak e finom aro­mát tud­ta aján­dé­koz­ni Hádésznak. Füstjét szer­tar­tá­so­san házak, szent helyek meg­tisz­tí­tá­sá­ra hasz­nál­ták, mivel távol tart­ja az ártó inf­lu­en­ci­á­kat, a mér­ges rova­ro­kat, kígyókat.

ÍZE

A bors­men­ta aro­más. A fodor­men­ta aromás.

ENERGETIKAI HATÁSUK

A bors­men­ta a sze­let fokoz­za, a tüzet cse­kély mér­ték­ben fokoz­za, a vizet csökkenti.

A fodor­men­ta a sze­let fokoz­za, a tüzet, vizet csökkenti.

Mindkettő szá­rí­tó hatá­sú, eny­hén hűtő. Míg a bors­men­tá­nak érez­he­tő, eny­he mele­gí­tő hatá­sa is van, addig a fodor­men­tá­nak nincs. Ha a bors­men­ta for­rá­za­tát mele­gen fogyaszt­juk, akkor izzasz­tó hatá­sú, ha hide­gen, akkor hűsít, mint a fodor-menta.

ÁLTALÁNOS HATÁSUK

A bors­men­ta inkább ser­ken­tő, emész­tés- és étvágy­ja­ví­tó, ideg­erő­sí­tő, nyug­ta­tó, görcs­ol­dó, fel­fú­vó­dást szün­te­tő, hur­ut­csök­ken­tő, fer­tőt­le­ní­tő, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó, izzasz­tó hatá­sú. A fodor­men­ta inkább lazí­tó, nyug­ta­tó, gyul­la­dás­csök­ken­tő, víz­haj­tó, nyál­ka­hár­tya- és seb­nyug­ta­tó, eny­he fer­tőt­le­ní­tő, láz­csil­la­pí­tó. Nem mele­gít annyi­ra, mint az iker­test­vé­re. Alapjában véve hason­ló hatá­sú­ak, egy­más­sal helyet­te­sít­he­tők, rész­le­te­ik­ben viszont mutat­nak elté­rést. A fodor­men­tát a bors­men­ta gyen­gébb vál­to­za­tá­nak tart­ják, ám ez csak nagy­vo­na­lak­ban igaz.

Mindkettő hűsí­tő, a nyál­ka­hár­tyán hideg érze­tet kel­tő, epe­haj­tó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó, érzé­ke­ket tisz­tí­tó, puf­fa­dást szün­te­tő, szél­haj­tó, tes­tet, izom­za­tot ella­zí­tó hatá­sú, méreg­te­le­ní­tő, vala­mint emmenagogum.

Minőségük rokon az éter elem­mel, ezért alkal­ma­sak az élet­ta­ni műkö­dé­sek rit­mu­sá­nak befo­lyá­so­lá­sá­ra. Mivel könnyen átjár­nak a szer­ve­zet hatá­ra­in, más növé­nyek­kel együtt adva gyor­sít­ják azok hatá­sát és elő­se­gí­tik beju­tá­sát a mélyebb szövetekbe.

Mind az öt érzék­szerv érzé­keny­sé­gét fokoz­zák, de leg­in­kább a látást tisz­tít­ják, élesítik.

LÉLEKTANI HATÁSUK

Csökkentik az érzel­mek túl­sú­lyát, meg­za­bo­láz­zák a túl­zott törek­vé­si ked­vet. Lehiggasztják a for­ron­gó önér­ze­tet, kitisz­tít­ják a ködös, zava­ros gon­do­lat­vi­lá­got, és segí­te­nek elosz­lat­ni a gond­fel­hő­ket, a boron­gós érzel­mi álla­po­to­kat. Segítenek fel-dol­goz­ni azo­kat az élmé­nye­ket, ame­lye­ket már „nem vesz be az ember gyom­ra”, vagy ame­lyek­hez „már gyen­ge az ideg­ze­te”. A zak­la­tott­sá­got oszlatják.

A bors­men­ta erő­sí­ti a tisz­tán­lá­tás képes­sé­gét, a szem­lé­lő­dő álla­pot kiala­ku­lá­sát, a „nyi­tott szem­mel járást”. A fodor­men­ta hoz­zá­se­gít az élet­igen­lő lét­szem­lé­let­hez, a mér­gek eloszlatásához.

RÉSZLETES ISMERTETÉSÜK

Forrázatuk száj­fer­tőt­le­ní­tő­ként, gyul­la­dás­csök­ken­tő­ként alkal­maz­ha­tó, illet­ve illó-ola­juk gyó­gyá­sza­ti cél­lal, íny­gyul­la­dás keze­lé­sé­re alkal­mas fog­krém, száj­víz készí­té­sé­hez hasz­nál­ha­tó fel. Fokozzák a nyál­el­vá­lasz­tást, így alkal­ma­sak a száj­szá­raz­ság tüne­te­i­nek enyhítésére.

Mindkettő nyug­tat­ja a gyom­rot. A bors­men­ta étvágy­ger­jesz­tő, emész­tést foko­zó, segít a gyo­mor­nak „meg­főz­ni” az ételt. Gyomorrontás ese­tén támo­gat­ja, fer­tőt­le­ní­ti a gyom­rot, vala­mint elő­se­gí­ti a gyo­mor­tar­ta­lom tovább­ha­la­dá­sát, rot­ha­dá­sá­nak meg­szün­te­té­sét, ezzel együtt a gáz­kép­ző­dést. A bors­men­ta csök­ken­ti a gyo­mor­ide­ges­sé­get, a gyo­mor­gör­csöt. Szünteti az émely­gést, ezért a gyen­gébb gyom­rú­ak uta­zás előtt fogyasszák for­rá­za­tát, koc­ka­cu­kor­ra cse­peg­te­tett illó­ola­ját, vagy rág­csál­ják nyers leve­lét. A tra­di­ci­o­ná­lis kony­hák étke­zés után az emész­tést meg­könnyí­ten­dő friss men­ta­le­ve­le­ket tálal­tak fel. A bors­men­ta kivá­ló a gyo­mor huru­tos álla­po­ta­i­ra. A közép­kor­ban a gyo­mor­vér­zés­sel, vér­há­nyás­sal járó gyo­mor­se­bek nyug­ta­tá­sá­ra sóval és kevés ecet­tel össze­fő­zött fodor­men­ta­le­ve­let aján­lot­tak kúra­sze­rű alkal­ma­zás­ra. A bors­men­ta tömé­nyebb és nagyobb mennyi­sé­gű for­rá­za­tá­nak fogyasz­tá­sa kiűzi a gyo­mor­ban meg­te­le­pe­dett gilisz­tá­kat. A táp­csa­tor­na tel­jes továb­bi sza­ka­szán kifej­ti bél­görcs­ol­dó, erje­dést, fel­fú­vó­dást, kóli­kát szün­te­tő, szél­haj­tó és fer­tőt­le­ní­tő hatá­sát Felszámolja a bél­reny­he­sé­get, és a bele­ket a pan­gó bél­sár kiürí­té­sé­re készteti.

Hashajtásnál az eset­le­ges bél­gör­csök kikü­szö­bö­lé­se érde­ké­ben javallt for­rá­za­tá­nak fogyasztása.

A bors­men­ta nem csak az epét hajt­ja ki, hanem a has­nyál­mi­rigy nyák­ja­it is, és kikü­szö­bö­li az emész­té­si zava­rok nagy részét. A máj zsí­ro­so­dá­sát vissza­fog­ja, az agresszív vagy reny­he epe­ter­me­lést kiegyensúlyozza.

A fodor­men­ta a vize­let­ki­vá­lasz­tó szerv­rend­szer­re gyul­la­dás­csök­ken­tő, irritáció‑, fer­tő­zés- és pan­gás­szün­te­tő hatá­sú. Ellazítja a vese szű­rő­rend­sze­ré­nek tónu­sát, ezért fokoz­za a vize­let­kép­zést, s így víz­haj­tó hatá­sú. Javítja a szö­ve­tek hatá­ra­i­nak átjár­ha­tó­sá­gát, ezért a külön­bö­ző test­tá­ja­kon kiala­ku­ló ödé­ma fel­szá­mo­lá­sá­hoz keve­ré­kek össze­te­vő­je­ként javallt.

A lég­ző­rend­szer prob­lé­má­i­ra mind­két növény igen javallt. A bors­men­ta a hurut fel­dol­go­zá­sá­ra ösz­tö­kél, ezért inkább vizes alka­tú­ak­nak aján­lott, míg a fodor­men­ta a gyul­la­dá­sok lelo­hasz­tá­sá­ra, a hurut kiszá­rí­tá­sá­ra alkal­ma­sabb, ezért inkább tüze­sebb alka­tú­ak­nak, illet­ve gyul­la­dá­sos eset­ben javallt. A lég­csö­vek­ből kiszá­rít­ják a huru­to­kat, a torok gyul­la­dá­sát eny­hí­tik. A tüdőt nyák­jai levá­lasz­tá­sá­ra, ürí­té­sé­re ser­ken­tik, lég­zé­sét fel­sza­ba­dul­tabb álla­pot­ba segí­tik. Alkalmazásuk ilyen cél­ra inha­lá­lás for­má­já­ban, eset­leg sza­u­na­olaj­ként igen aján­lott. Használatuk a fel­fá­zá­sos, meg­hű­lé­ses, láz­zal járó álla­po­tok ren­de­zé­sé­re főleg nyá­ron java­solt. Kitisztítják az orr­mel­lék­üre­gek­ből a ben­nük fel­hal­mo­zó­dott huru­to­kat. Csökkentik a lég­zés gör­csös, ful­la­dás­ra emlé­kez­te­tő jel­le­gét, ezért aszt­más tüne­tek meg­elő­zé­sé­re, keze­lé­sé­re javallt.

A bors­men­ta bel­ső­leg alkal­maz­va, vissza­fog­ja az ideg­rend­szer köz­pon­ti izga­tott­sá­gát Mivel a vas­tag­bél­ből kihajt­ja a gát­ló Szelet, az ide­gi feszült­sé­get is fel­szá­mol­ja, erő­sí­ti az ideg­mű­kö­dést, meg­könnyí­ti az inge­rü­let­ve­ze­tést. A fej­fá­jás mig­ré­nes faj¬táját fel­szá­mol­ja. Megnyugtatja, kila­zít­ja az ideg­rend­szert, ezért az izom­gör­csö­ket, illet­ve az izom tónu­sát is fel­old­ja. Az ideg­ki­me­rült­sé­get, a szem­héj és az arc­izom rán­gá­sát szün­te­ti. Idegi fris­sí­tő, de túl­zás­ban visszaüt.

A bors­men­ta illó­ola­ját vagy az azzal készült kré­met kül­ső­leg is hasz­nál­hat­juk be- dör­zsö­lés­re, izom­fáj­da­lom szün­te­té­sé­re, az izmok vér­el­lá­tá­sá­nak foko­zá­sá­ra, sport- tevé­keny­ség előt­ti bemelegítésre.

A fodor­men­ta bel­ső­leg és kül­ső­leg alkal­maz­va egy­aránt hideg érze­tet kelt a bőrön és a nyál­ka­hár­tyá­kon test­szer­te. Ezért alkal­mas égé­si sérü­lé­sek, égő kiüté­sek, sebek fer­tőt­le­ní­té­sé­re, fáj­dal­muk eny­hí­té­sé­re kül­ső­leg boro­ga­tás­ként, lemo­só­ként és bel­ső­leg ada­gol­va is. Ajakherpeszre illó­ola­ját, nemi her­pesz­re a belő­le készült ülő- für­dőt ajánlják.

Az altes­ti gör­csö­ket old­ja, a sima­izom­zat tónu­sát lágyít­ja. Menstruációs rend­el­le­nes­sé­gek keze­lé­sé­hez javallt. A méh izom­za­tá­nak gör­csös­sé­gét csök­ken­ti, vér­zé­sét, gyul­la­dá­sát vissza­fog­ja, nagyobb mennyi­ség­ben viszont meg­in­dít­ja a vér­zést, kihoz­za a halott mag­za­tot. Vetélést is okoz­hat, ezért vise­lős álla­pot ese­tén csak mér­ték­kel alkal­maz­zuk. A korai mag­öm­lés keze­lé­sé­re is alkal­mas mint ideg­erő­sí­tő és altes­ti nyugtató.

Mérges rova­rok csí­pé­sé­re, kutya­ha­ra­pás­ra, kígyó­ma­rás­ra illó­ola­ja vagy ece­tes sóval főzött készít­mé­nye pako­lás vagy boro­ga­tás for­má­já­ban javasolt.

ELLENJAVALLAT

Kiszáradás ese­tén ne alkal­maz­zuk, csak kiegé­szí­tő­vel. Kismamáknak szü­lést meg­elő­ző három hónap­ban ne adjuk, vagy csak nagy elő­vi­gyá­za­tos­ság­gal, Szoptatás ide­jén kerül­jük. Túlzott fogyasz­tá­suk kerin­gé­si és lég­zé­si rit­mus­za­va­rok­hoz vezet­het. Gyermekeknél gyo­mor­émely­gést okoz­hat­nak, ezért illó­ola­jat sose adjunk nekik. Illóolajuk nagy mennyi­sé­gű fogyasz­tá­sa halál­hoz vezet!

 

/Forrás: Dr. Kmeth Sándor – Herbárium 118.old.-120.old./

ELŐFORDULÁSA

A mér­sé­kelt égöv min­den terü­le­tén elő­for­dul. Mezők, liget­er­dők, patak­par­tok növé­nye. Manapság nagy­üzem­ben is ter­mesz­tik, de kony­ha­kert­ben, dísz­kert­ben is érde­mes tar­ta­ni, meg­há­lál­ja a törő­dést illa­tá­val, virá­gá­val. Kiváló méze­lő növény.

GYŰJTÉSE

Mivel gyó­gyá­sza­ti cél­ból a növény tel­jes föld felet­ti részét hasz­no­sít­hat­juk, ezért teli­hold ide­jén érde­mes begyűj­te­ni, lehe­tő­leg nyár köze­pé­től. Száraz, nap­sü­tés­től védett helyen szá­rít­suk, lezár­va tárol­juk. Aromában gaz­dag, ezért egy évnél tovább nem java­solt tárol­ni, mert ere­jét vesz­ti. Évente érde­mes újat gyűjteni.

FELHASZNÁLÁSA

Forrázat, tink­tú­ra, boros áztat­mány, illó­olaj, krém for­má­já­ban alkalmazható.

A hagyo­mány sze­rint füst­jé­től mene­kül­nek az élős­kö­dő rova­rok, az ártó démo­nok, így a lakó­he­lyek és kul­ti­kus helyek meg­tisz­tí­tá­sá­ra használták.

ÍZE

Keserű, aro­más, sava­nyú, fanyar

ENERGETIKAI HATÁSA

A szél­re vegyes hatá­sú, a tüzet fokoz­za, a vizet csök­ken­ti. Szárító, mele­gí­tő hatású.

ÁLTALÁNOS HATÁSA

Nyugtató, görcs­ol­dó, sima­izom-lazí­tó, hör­gő­tá­gí­tó, izzasz­tó, víz­haj­tó, emész­tést ren­de­ző, hur­ut­csök­ken­tő, szél­haj­tó, látás­ja­ví­tó, vér­nyo­más­csök­ken­tő, kerin­gést javí­tó hatá­sú, emmenagogum.

LÉLEKTANI HATÁSA

Megnyugtatja a gon­do­lat­vi­lá­got, segít kikü­szö­böl­ni a szennye­ző beha­tá­sok által inge­relt elme gör­csös félel­me­it, fóbi­á­it. Fokozza az élmény­fel­dol­go­zó képes­ség haté­kony­sá­gát. Enyhíti a halál­fé­le­lem, a szo­ron­gás okoz­ta gátolt­sá­got. Segíti az elen­ge­dés képes­sé­gét. Szünteti az érzel­mi nehéz­kes­sé­get, a tom­pa­sá­got, a zava­ro­dott­sá­got és az inge­rült­sé­get is, ezzel javít­ja a tisz­tán­lá­tást. Frissítő, élet­erő-foko­zó hatá­sú, meg­nyit­ja a szívet.

RÉSZLETES ISMERTETÉSE

Csökkenti a túl­zott mér­té­kű nyál­kép­zést. A gyo­mor­fal­ra rakó­dott huru­to­kat fel­osz­lat­ja, meg­moz­dít­ja, és elő­se­gí­ti továb­bi fel­dol­go­zá­su­kat. Ezért for­rá­za­tá­nak fogyasz­tá­sa a huru­tos, meg­fá­zá­sos őszi idő­sza­kok­ban akár meg­elő­zés­kép­pen is javallt. Enyhe gyo­mor­ron­tás ese­tén kúra­sze­rű­en alkal­ma­zan­dó. Szünteti a gyo­mor émely­gé­sét, gör­cse­it, a hány­in­ger érzé­sét, meg­nyug­tat­ja, erő­sí­ti a gyom­rot, segít az étvágy helyreállításában.

A táp­csa­tor­na egész sza­ka­szán szün­te­ti az erje­dő, rot­ha­dó folya­ma­to­kat, így csök­ken­ti a fel­fú­vó­dást, sőt kúra­sze­rű­en alkal­maz­va meg is szün­te­ti azt. Az emész­tő­ned­vek haté­kony­sá­gát a ter­me­lő­dés sza­bá­lyo­zá­sá­val fokoz­za. Híg for­rá­za­ta alkal­mas a has­fá­jós cse­cse­mők pana­sza­i­nak kezelésére.

A máj műkö­dé­sét és az epe ter­me­lő­dé­sét nor­ma­li­zál­ja, így a kerin­gő ned­vek méreg­te­le­ní­té­sét és az emész­tés haté­kony­sá­gát egy­aránt javít­ja. Deríti a ned­ve­ket és a ked­ve­ket, tél­víz ide­jén érde­mes boros áztat­má­nyát, tink­tú­rá­ját rend­sze­re­sen fogyasztani.

A szív­re is jóté­kony hatá­sú, javít­ja annak ener­gia­ál­la­po­tát. A heves szív­ve­rést és a stresszel együtt járó szív­rit­mus­za­vart szün­te­ti. Az érrend­szer sima­iz­ma­i­nak ella­zí­tá­sa révén a magas vér­nyo­más egyik ellen­sze­re. Rendszeres alkal­ma­zá­sa a bal kar­ba sugár­zó szív­tá­ji fáj­dal­ma­kat (angi­na pec­to­ris) jelen­tő­sen eny­hí­ti, szün­te­ti. A régi­ek sze­rint a szív és az ész bol­do­gí­tó­ja. Fokozza az agyi vér­ke­rin­gést, és szün­tet­ni képes az agyi erek szű­kü­le­te­it, dugulásait.

Az ideg­rend­szer­re kifej­tett áldá­sos hatá­sa köz­is­mert. Az áju­lás­ra, sápadt­ság­ra, múló ideg­baj­ra, zava­ro­dott­ság­ra, hipo­chond­ri­á­ra haj­la­mos, gyen­ge ideg­ze­tű embe­rek gyógy­sze­re­ként tar­tot­ták szá­mon a közép­kor­ban. E tüne­tek ellen­sú­lyo­zá­sá­ra alko­ho­los készít­mé­nye­i­nek vagy for­rá­za­tá­nak rend­sze­res fogyasz­tá­sa alkal­mas. Az izga­tott­sá­got, inger­lé­keny­sé­get, melan­kó­li­át, bána­tot, aggó­dást, páni­kot szün­te­ti. A máni­á­kus depresszió keze­lé­sé­nek egyik igen javallt sze­re. Lefekvés előtt fél órá­val elfo­gyasz­tott for­rá­za­ta jó alvást és friss ébre­dést biztosít.

Görcsoldó hatá­sát az egész szer­ve­zet sima­izom­za­tá­ra kifej­ti, emel­let haté­kony ide­gi nyug­ta­tó, erő­sí­tő min­den túl­ter­helt­ség­gel, kime­rült­ség­gel, feszült­ség­gel járó állapotban.

A huru­tok csök­ken­té­se és a sima­izom­zat ella­zí­tá­sa révén képes ren­dez­ni az aszt­ma ful­la­dás­sal, nehéz­lég­zés­sel járó tüne­te­it, és könnyí­ti, sza­bad­dá teszi a légzést.

Szárító, köze­pe­sen víz­haj­tó és izzasz­tó hatá­sá­val befo­lyá­sol­ja a víz­ház­tar­tást. A ned­vek­kel együtt a ben­nük kerin­gő mér­ge­ket is segít eltá­vo­lí­ta­ni, miköz­ben azok újra­kép­ző­dé­sét is féke­zi. Ezért alkal­mas a reu­más tüne­tek kezelésére.

A szer­ve­zet­ben, az ide­gek­ben tanyá­zó és külön­bö­ző for­má­ban (ajak­her­pesz­ként, nemi her­pesz­ként, övsö­mör­ként) meg­je­len­ni képes her­pesz­ví­rus aktív ellen­sze­re, segít­sé­gé­vel a kel­le­met­len tüne­tek vissza­szo­rít­ha­tó­ak. Ehhez érde­mes kúra­sze­rű­en, kül­ső­leg és bel­ső­leg egy­aránt alkal­maz­ni for­rá­zat, tink­tú­ra, krém vagy olaj for­má­já­ban. A bőr fer­tő­zött sebe­it, akár­csak a her­pe­szes hólya­go­kat, ered­mé­nye­sen kezel­het­jük ola­já­val vagy a for­rá­za­tá­ból készült borogatással.

A méh sima­izom­za­tá­ra nyug­ta­tó, görcs­ol­dó hatá­sú. Segít meg­in­dí­ta­ni, rend­sze­res­sé ten­ni a havi tisz­tu­lást és vissza­fog­ni az alha­si fel­vi­ze­se­dést, ezért már pár nap­pal a vár­ha­tó idő előtt érde­mes alkal­maz­ni. A korai mag­öm­lés keze­lé­sé­re is javallható.

ELLENJAVALLAT

Várandós álla­pot, kiszá­radt­ság ese­tén kerülendő.

 

/Forrás: Dr. Kmeth Sándor – Herbárium 118.old.-120.old./

ELŐFORDULÁSA

Európában, Ázsiában, Amerikában és a világ más terü­le­te­in elté­rő vál­to­zat­ban ugyan, de gya­kor­ta elő­for­dul. A roz­ma­ring­hoz kis­sé hason­la­tos fél­cser­je a medi­ter­rán éghaj­la­tot ked­ve­li. Magyarországon is ked­velt ker­ti dísz­nö­vény. Jelenléte távol tart­ja az élős­kö­dő­ket, tet­ve­ket, ezért bio­ker­té­sze­tek­ben a per­me­te­zés helyett javallt a töb­bi növény közé ültetni.

GYŰJTÉSE

A gyűj­ten­dő rész a virá­gos szár és a levél. Nyár köze­pé­től gyűjt­he­tő, lehe­tő­leg nagy nyá­ri meleg­ben, teli­hold ide­jén. Érdemes a szá­ra­zabb idő­sza­ko­kat kivár­ni, mert olyan­kor illó­olaj­ban tar­tal­ma­sabb a növény. Száraz, árnyé­kos helyen, eset­leg leta­kar­tan szá­rít­suk, és lezár­tan tárol­juk, hogy ere­jét meg­tart­sa. Egy év táro­lás után azon­ban így is ere­jét veszti.

FELHASZNÁLÁSA

Gyógyászati cél­ból fel­hasz­nál­hat­juk a friss növényt, illet­ve annak töre­tét, kipré­selt ned­vét, tink­tú­rá­ját vagy víz­gőz-desz­til­lá­ci­ó­val kinyert illó­ola­ját, vala­mint a szá­rí­tott növényt áztat­mány, for­rá­zat, füst és por formájában.

A hagyo­mány sze­rint a fok­hagy­má­hoz hason­ló­an démon­űző, távol tart­ja az ártó inf­lu­en­ci­á­kat, füst­je sze­mély­tisz­tí­tó és temet­ke­zé­si szer­tar­tá­sok kelléke.

ÍZE

Aromás, kese­rű, fanyar

ENERGETIKAI HATÁSA

A sze­let fokoz­za, a tüzet eme­li, a vizet csök­ken­ti. Szárító, élet­erőt (odzs­aszt) táp­lá­ló hatású.

ÁLTALÁNOS HATÁSA

Hevítő vér­tisz­tí­tó, szél­haj­tó, nyug­ta­tó, feszült­sé­get csök­ken­tő, görcs­ol­dó, gyul­la­dás­csök­ken­tő, fer­tőt­le­ní­tő, féreg­űző, víz­haj­tó, izzasz­tó, vér­nyo­más­csök­ken­tő. Szív- és gyomorerősítő.

LÉLEKTANI HATÁSA

Száműzi a szennyes gon­do­la­to­kat, a félel­me­ket, a zava­ros képe­ket. Megtisztítja az álmo­kat, elűzi az álmat­lan­sá­got. Frissíti az elmét, féke­zi az alan­tas vágya­kat. Növeli az aka­rat­erőt, a vissza­fo­gott­sá­got, szün­te­ti a mér­ge­lő­dést, a lehan­golt­sá­got. Fokozza a rend, a tisz­ta­ság, a meg­bé­ké­lés érzését.

RÉSZLETES ISMERTETÉSE

A friss növény elrá­gá­sa vagy a hígi­tott tink­tú­rá­val, illet­ve illó­olaj­jal tör­té­nő rend­sze­res öblö­ge­tés fer­tőt­le­ní­ti a száj sebe­it, a gyul­ladt fog­ínyt, csök­ken­ti a kel­le­met­len száj­sza­got. Enyhíti a fog fájá­sát, ha a leven­du­la illó­ola­já­val öblö­ge­tünk vagy a fog kör­nye­ze­tét bedörzsöljük.

Fokozza az étvá­gyat, erő­sí­ti a gyom­rot, annak emész­tő­ener­gi­á­ját, szün­te­ti a gyo­mor­ron­tást, az émely­gést, a hány­in­gert, a puf­fa­dást, ha bor­ban főz­ve, áztat­va vagy épp for­rá­zat for­má­já­ban fogyasztjuk.

Forrázata meg­tisz­tít­ja a bél­trak­tust az emész­tet­len, lera­kó­dott, erje­dő sala­kok­tól, mér­gek­től. Szünteti a dugu­lá­so­kat, a gör­csös elzá­ró­dá­so­kat, meg­aka­dá­lyoz­za a bél­tar­ta­lom erje­dé­sét. Erős szél­haj­tó, puf­fa­dást fakasz­tó hatá­sú. Bélférgek ellen bár­mi­lyen for­má­ban hatásos.

A máj fer­tő­zé­se­it, gyul­la­dá­sa­it a roz­ma­ring­hoz hason­ló­an szün­te­ti. Sárgaság ese­tén híg for­rá­za­ta foko­zott ellen­őr­zés mel­lett, kúra­sze­rű­en javallt. Az epe­ter­me­lést fokoz­za, az epét hajt­ja, fia­ta­lít­ja és fokoz­za zsír­ol­dó, emész­tő hatását.

Enyhén mele­gí­ti a vesét, tisz­tít­ja annak szű­rő­rend­sze­rét. Forrázata vagy boros főze­te haté­kony víz­haj­tó. Veseciszta, húgy­úti fer­tő­zés, hólyag­hu­rut ese­tén kúra­sze­rű alkal­ma­zá­sa pet­re­zse­lyem­mel, király­dinnyé­vel, kevés boró­ká­val együtt kívánatos.

Az ideg­rend­szer­re eny­he nyug­ta­tó, zsib­basz­tó, ugyan­ak­kor fia­ta­lí­tó hatá­sú is, ezért a diá­kok vizs­gá­ra készü­lés ide­jén gyak­ran bedör­zsöl­ték vele a fejü­ket, vagy koszo­rú­ként visel­ték. Szünteti a szé­dü­lést, a szé­del­gést, az áju­lá­si haj­la­mot, az ideg­gyen­ge­sé­get. Szorongásos, pánik­ra haj­la­mos álla­po­tok keze­lé­sé­re, stressz oldá­sá­ra kül­ső­leg ola­jos masszázs vagy bedör­zsö­lés for­má­já­ban, bel­ső­leg a már emlí­tett módon javallt. A migré­n­ere­de­tű fej­fá­jás­ra bedör­zsö­lő­szer­ként alkal­mas homlok‑, halán­ték – és tarkótájon.

Javítja a kerin­gést, ellá­gyít­ja, tágít­ja az össze­hú­zó­dott érfa­la­kat, rend­sze­res fogyasz­tá­sa fel­old­ja lera­kó­dá­sa­i­kat. E hatá­sát fok­hagy­ma­tink­tú­rá­val kom­bi­nál­va javít­hat­juk. A bedör­zsölt, boro­ga­tott terü­le­tek vér­el­lá­tá­sát fokoz­za, érgör­cse­it old­ja, ezért pél­dá­ul vég­ta­gok érszű­kü­le­te ese­tén alkal­ma­zan­dó. Csökkenti a szív ter­helt­sé­gét, javít­ja saját vér­el­lá­tá­sát, miál­tal eny­hí­ti a szív­fáj­dal­ma­kat. A koszo­rú­ér-prob­lé­mák keze­lé­sé­ben elengedhetetlen.

Az izmok cso­mó­it, feszült­sé­gét szün­te­ti, ere­jü­ket, tónu­su­kat, fris­ses­sé­gü­ket fokoz­za, ezért izom­sor­va­dás, ‑sza­ka­dás, ‑húzó­dás ese­tén bedör­zsö­lő­szer­ként, boro­ga­tás­ként hasznos.

A kereszt­csont­tá­jék bedör­zsö­lé­sé­vel csök­kent­het­jük a derék­tá­ji fáj­dal­mat, merevséget.

A bőr fer­tő­zé­ses, gom­bás meg­be­te­ge­dé­se­i­nél, gennyes sebe­i­nél, rovar­csí­pés­nél, kutya- vagy kígyó­ma­rás­nál, csa­lán­ki­ütés­nél, kelé­sek, bőr­gyul­la­dá­sok, égé­si sérü­lés ese­tén érde­mes az érin­tett terü­le­tet a leven­du­la for­rá­za­tá­val, tink­tú­rá­já­val bedör­zsöl­ni vagy boro­gat­ni, vagy azzal für­dőt készí­te­ni. Ezzel pár­hu­za­mo­san javallt bel­ső­leg is fogyasztani.

Folyással, visz­ke­tés­sel, gyul­la­dás­sal járó nemi beteg­sé­gek keze­lé­se­kor igen javallt für­dő, bedör­zsö­lő­szer és bel­ső­leg boros főzet, for­rá­zat for­má­já­ban. Segít a havi vér­zés meg­in­dí­tá­sá­ban, a tisz­tu­lás haté­kony­sá­gá­nak foko­zá­sá­ban, és csök­ken­ti a kis­me­den­cei gör­csö­ket, a hasfájást.

Meggyorsítja a vér­alá­fu­tá­sok fel­szí­vó­dá­sát az alko­ho­los kivo­na­tá­val való bedör­zsö­lés vagy borogatás.

ELLENJAVALLAT

Gyomorfekély, kiszá­ra­dás, tűz­túl­súly ese­tén kerü­len­dő. Éterikus ola­ját inkább csak hígít­va használjuk.

 

for­rás: Dr. Kmeth Sándor – Herbárium (Szeged, 2013)

ELŐFORDULÁSA                                             

A nap­sü­té­ses mezők, pusz­ta­sá­gok virá­ga. Sík vidé­ken ala­cso­nyabb növé­sű faj­tá­ja képes egy­be­füg­gő pázsi­tot alkot­ni. Kevésbé táp­anyag­dús tala­jo­kon, homo­kon és szi­ken is előfordul.

GYŰJTÉSE          

Csak a virá­got gyűjt­jük. Nyár köze­pe felé, lehe­tő­leg teli­hold ide­jén érde­mes szed­ni, a kora dél­utá­ni nap­sü­tés ere­jét kihasz­nál­va. Szárítása a köz­vet­len nap­sü­tés elke­rü­lé­sé­vel, szá­raz helyen tör­tén­jék, és hogy aro­má­ját meg­őriz­hes­se, lehe­tő­leg zárt edény­ben tároljuk.

FELHASZNÁLÁSA            

Frissen szed­ve és meg­tör­ve pako­lás­ként alkal­maz­hat­juk gyul­ladt, gennye­dő seb¬re, mert a sebet kitisz­tít­ja. Leve alkal­mas a meg­égett, leégett bőr­fel­szín nyug­ta- tásá­ra. Forrázatának fel­hasz­ná­lá­sa szé­les körű: öblö­ge­tő­ként, lemo­só­ként, boro­ga­tó­ként, ázta­tó­ként, für­dő­ként, inha­lá­ló főzet­ként vagy köz­vet­le­nül fogyaszt­va egy­aránt hasz­nos. Illóolaját aro­ma­te­rá­pia során vagy kenő­csök készí­té­sé­re hasz­nál­hat­juk. Belsőleg egy teás­ka­nál­nyi javallt egy bög­ré­nyi vízbe.

ÍZE

kese­rű, aromás

ENERGETIKAI HATÁSA 

A sze­let fokoz­za, a tüzet és a vizet csökkenti.

ÁLTALÁNOS HATÁSA    

A kamil­la hűtő vér­tisz­tí­tó, erős gyul­la­dás­csök­ken­tő, izzasz­tó, nyug­ta­tó hatá­sú. Fertőtlenítő, tisz­tí­tó hatá­sa fel­szá­mol­ja a gyul­la­dást kivál­tó oko­kat, emel­lett jelen­tő­sen hűt. Felszárítja a test üreg­rend­sze­ré­ben fel­hal­mo­zó­dott, a csa­tor­nák falá­ra lera­ko­dott nyá­ko­kat, huru­to­kat. Nyugtató hatá­sa a nyug­tot nem hagyó szennye­ző­dé­sek fel­szá­mo­lá­sán, tom­pí­tá­sán, eltá­vo­lí­tá­sán keresz­tül való­sul meg. Ezt aro­má­já­nak köszön­he­ti, amely nagyobb dózis­ban éme­lyí­tő, hány­in­ger­kel­tő hatá­sú. Test szer­te szün­te­ti az égő érzé­se­ket. Csökkenti a szer­ve­zet álta­lá­nos ter­helt­sé­gét, könnyít Enyhe has­haj­tó, szék­let­la­zí­tó hatá­sú. A ned­ve­ket, a folya­ma­to­kat moz­gás­ra bír­ja. Szélhajtó tulaj­don­sá­gú. Aromája erő­sí­ti az átala­kí­tó, tisz­tí­tó finom­tűz-eszen­ci­át (agni), kese­rű íze ellen­ben az éles, for­ró, ned­ves minő­sé­get a tűz­mér­gek­kel együtt csökkenti.

Mivel a növény­vi­lá­gon belül aszt­ro­ló­gi­ai szem­pont­ból a Naphoz tar­to­zik, mond­hat­ni, hogy a sérült fel­szí­ne­ket beara­nyoz­za, kóros kisu­gár­zá­su­kat arany­szí­nű­vé vál­toz­tat­ja, és az élő szö­vet pácleve.

LÉLEKTANI HATÁSA

Az elmét haté­ko­nyan tisz­tít­ja, a meg­sér­tett szí­vet meg­nyit­ja. A békét­len­ke­dő, szennye­zett, túl­ter­helt, inger­lé­keny gon­do­lat­vi­lá­got meg­nyug­tat­ja. A lélek lán­go­ló sebe­i­nek tüzét olt­ja, a for­ron­gó érze­lem­vi­lá­got, a rossz­in­du­la­tot csil­la­pít­ja. Fokozza a tudat véde­ke­ző­ké­pes­sé­gét a fer­tő ellen. Erősíti a sze­re­tet és a barát­ság tisz­ta érzé­sét, szün­te­ti a gyű­löl­kö­dést. Gátolja az int­ri­ka és az elé­ge­det­len­ség kiala­ku­lá­sát. Higgadtságra, meg­ér­tés­re han­gol­ja az ide­ges­ség­re, inger­lé­keny­ség­re, kötöz­kö­dés­re haj­la­mos embereket

RÉSZLETES ISMERTETÉSE             

Foghúzás, száj­se­bé­sze­ti beavat­ko­zás után vagy száj­üre­gi sérü­lé­sek­re, íny­gyul­la­dás­ra igen jóté­kony for­rá­za­ta öblögetőként

A kamil­la képes hely­re­ál­lí­ta­ni a lerom­lott, túl­ter­helt emész­tést A gyo­mor­ban és a belek­ben lera­kó­dott hurut emész­tet­len táp­lá­lék nega­tív hatá­sát szá­rí­tás­sal, fer­tőt­le­ní­tés­sel kor­ri­gál­ja. Nagyobb mennyi­ség­ben, tömé­nyeb­ben hány­ta­tó hatá­sú, ezál­tal alkal­mas a gyo­mor tisz­tí­tá­sá­ra, de hány­ta­tó hatá­sa gyöm­bér­rel meg is előz­he­tő. Az erje­dő folya­ma­to­kat meg­gá­tol­ja. A túl­ter­melt emész­tő­ned­vek okoz­ta fel­ma­ró­dá­sok­ra szin­tén jóté­kony hatá­sú, a gyo­mor­fe­kély tüne­tei mel­lett a gyo­mor­égést is csökkenti.

Az epe ter­me­lé­sét vissza­fog­ja, így meg­aka­dá­lyoz­za a vékony­bél­tar­ta­lom, illet­ve a vér túl­he­vü­lé­sét Bélgombásodás ellen ezer­jó­fü­vei, orbánc­fű­vel, édes­kö­ménnyel kever­ve haté­kony for­rá­zat készít­he­tő belő­le. Krónikus vagy akut vas­tag­bél­gyul­la­dás keze­lé­sé­nél szin­tén haté­kony gyul­la­dás­csök­ken­tő, de szá­rí­tó hatá­sát pél­dá­ul fehér¬mályva gyö­kér­rel ellen­sú­lyoz­ni kell, mert hosszú távú, éve­ken keresz­tül tar­tó rend¬szeres, egy­ol­da­lú fogyasz­tá­sa a bél­boly­hok sor­va­dá­sát, a bél­fa­lak kiszá­ra­dá­sát, gyen­gü­lé­sét eredményezheti.

Aranyér begyul­la­dá­sa ese­tén rend­sze­res lemo­sás­ra vagy ülő­für­dő­ként alkal­maz­va haté­kony. A lég­ző­rend­szer sima­iz­ma­it nyug­tat­ja, a ben­nük pan­gó nyál­kát, fel­gyü­lem­lett szennye­ző­dést ürü­lés­re kény­sze­rí­ti, és szá­rít­ja a lég­ző fel­színt Ezért lég­cső­hu­rut tüdő­gyul­la­dás, ned­ves aszt­ma, arc­üreg­gyul­la­dás ese­tén üdvös gőzé­vel inhalálni.

Kesernyés íze fel­erő­sí­ti az ideg­rend­szer műkö­dé­sét ám huza­mos hasz­ná­la­ta csök­kent­he­ti ter­hel­he­tő­sé­gét Az ide­ge­ket meg­tisz­tít­ja a fals inge­re­ket lét­re­ho­zó, inger­lő anya­gok­tól. Ezáltal az ideg­rend­szert köz­ve­tett úton meg­nyug­tat­ja. Immunerősítő hatású.

Sűrű főze­té­be áztat­va a haj arany­sár­gá­ra szí­ne­ző­dik, és élet­erős­sé válik.

A tűz­pá­lya szer­ve­i­nek műkö­dé­sét jelen­tő­sen redu­kál­ja, így a szem­ben kelet­ke­ző min­den­faj­ta gyul­la­dás, fer­tő­zés első­ran­gú gyógy­sze­re. Ilyenkor a sze­met lan­gyos for­rá­za­tá­val boro­ga­tás for­má­já­ban ala­po­san áztas­suk, mos­suk ki.

A bőrön, egyéb hám­fel­szí­ne­ken kelet­ke­ző gennyes, fer­tő­zött és gyul­ladt sebek­kel, égé­si sérü­lé­sek­kel, kelé­sek­kel is érde­mes hason­ló módon eljár­ni, mert ez lerövidíti

a gyó­gyu­lá­si időt. Az illó­ola­já­val készült, táp­lá­ló kenőcs elmu­laszt­ja a kiszá­ra­dás vagy fel­ma­ró­dás miatt érzé­kennyé vált, kipi­ro­so­dó, begyul­la­dó, sebe­se­dő bőr­fel­szín égő érzé­se­it, tüne­te­it Ugyanígy az aller­gi­ás és gom­bás bőr­fel­színt is gyógyítja.

Virágjának for­rá­za­tát hason­ló okok­ból szok­ták hüvely­öb­lí­tés­re alkal­maz­ni. A méh sima­iz­ma­it nyug­tat­ja, így a menst­ru­á­ci­ós gör­csö­ket képes csök­ken­te­ni. Erősebb for­rá­za­ta ser­ken­ti a menst­ru­á­ci­ót. Állítólag lerö­vi­dí­ti a vajú­dás idejét.

Belsőleg nem­csak a test ned­ve­i­nek hűté­sé­re, hanem fer­tőt­le­ní­té­sük­re is alkal­mas, ezért leg­alább egy hétig tar­tó kúrá­ja mind a hét szö­vet­ele­met tisztítja.

A nemi túl­he­vü­lést és az ezzel kap­cso­la­tos eny­hébb fer­tő­zé­se­ket, gyul­la­dá­so­kat for­rá­za­tá­nak hasz­ná­la­ta kívül, belül egy­aránt haté­ko­nyan mulasztja.

ELLENJAVALLAT              

Kiszáradt álla­po­tok, váran­dós­ság, szop­ta­tás ese­tén csak nagy elő­vi­gyá­za­tos­ság­gal vagy egy­ál­ta­lán ne fogyasszuk! Nagy dózis­ban hányingerkeltő

 

for­rás: Dr. Kmeth Sándor – Herbárium (Szeged, 2013)

Legnépszerűbb termékeink

Új Elkelt!

Pelyva-pakk

3 900 Ft
Új Elkelt!
Új Elkelt!