Keresés az oldalon

Partnerprogram

Színesítsd vállalkozásod kínálatát gyógynövényes tönköly– és sópárnákkal!

Regisztrálj és frissítsd fel üzleted árukészletét, akár ingyenes szállítással.

Családi vál­lal­ko­zá­sunk­ban készü­lő ter­mé­ke­ink tovább­ér­té­ke­sí­té­sé­hez vár­juk gyógy­nö­vény­bol­tok, lak­be­ren­de­zé­si üzle­tek, ter­mé­sze­tes élet­mód­hoz kap­cso­ló­dó vál­lal­ko­zá­sok, érdek­lő­dő viszont­el­adók jelentkezését.

Együttműködésünket úgy kép­zel­jük el, hogy

 • Megkötések nél­kül, sza­ba­don választ­hatsz tel­jes termékpalettánkból.
 • Akár 1 db ter­mék­kel is elkezd­he­ted a ter­mé­ke­ink for­gal­ma­zá­sát. Nem kötünk ki ren­de­lé­si mini­mu­mot sem mennyi­ség­ben, sem értékben.
 • Regisztrált part­ne­re­ink­nek viszont­el­adói áron érté­ke­sít­jük termékeinket.
 • Rendelésedet Magyarország terü­le­té­re futár­szol­gá­lat­tal szál­lít­juk ki.
 • Termékeink hon­la­po­don tör­té­nő meg­je­le­ní­té­sé­hez kéré­sed­re rövi­dí­tett ter­mék­le­írást* és fény­ké­pet* biztosítunk.
 • Regisztrált vál­lal­ko­zá­so­dat fel­tün­tet­jük a LELŐHELYEK lis­tá­já­ban, így a hon­la­pun­kon érdek­lő­dök akár a Te üzle­ted­ben is meg­vá­sá­rol­hat­ják a Szénafüvek termékeket.

*Mindennemű a Szénafüvek Kft. által biz­to­sí­tott szö­ve­ges és képi anyag, továb­bá a szenafuvek.hu, a szenablogja.cafeblog.hu, a facebook.com/szenafuvek olda­la­kon meg­je­le­nő szö­ve­ges és képi tar­ta­lom szi­go­rú­an a Szénafüvek Kft. tulaj­do­nát képe­zi. Annak min­den­ne­mű máso­lá­sa, a Szénafüvek Kft. elő­ze­tes írá­sos enge­dé­lye nél­kü­li rész­ben vagy egész­ben tör­té­nő fel­hasz­ná­lá­sa szi­go­rú­an tilos! Ennek meg­sze­gé­se min­den eset­ben jogi lépé­se­ket von maga után.

Regisztráld vál­lal­ko­zá­so­dat, és vásá­rolj viszont­el­adói áron.

Partnerprogram regisztráció

  Számlázási adatok 

  Kérünk, mutasd be a vállalkozásodat pár mondatban 

  Legnépszerűbb termékeink

  Új Elkelt!

  Pelyva-pakk

  3 900 Ft
  Új Elkelt!
  Új Elkelt!