Keresés az oldalon

Új Elkelt!

10 gyógynövényes csomag

2 390 Ft

10 gyógynövény keveréke simítózáras csomagolásban – saját készítésű párnához

Szeretnél frissíteni a meglévő párnáidon egy kis plusz illattal, vagy hozzáadnál gyógynövényt a sima tönkölypelyva-párnádhoz? Megteheted a 10 gyógynövény keverékkel, amelyet most már külön is beszerezhetsz. Emellett persze, bármilyen otthoni kézműves foglalatossághoz alkalmazhatod, pl. gyógynövényes szappanhoz, fürdőzsákhoz, fürdősóhoz vagy illatosító zsákhoz is.

 

100%-ig természetes, prémium minőségű alapanyagok.
Összetétel: citromfű, levendulavirág, kamilla, borsmenta, majoránna, rozmaring, borsikafű, ánizsmag, mustármag, bazsalikom
Élelmiszer-minőség: nem
Töltet: 100 g (± 5%)
A képen látható párna csak illusztráció, a csomag nem tartalmazza!

Elfogyott

10GYOGYN_CSOM Elfogyott 12 × 15 cm 0.1 kg . Címkék , .

Leírás

Mire és hogyan alkalmazd a terméket?

Használd a meg­lé­vő pár­nád fris­sí­té­sé­hez, vagy add hoz­zá sima sima tön­köly­pely­va­pár­nád­hoz. Emellett per­sze, bár­mi­lyen ott­ho­ni kéz­mű­ves fog­la­la­tos­ság­hoz alkal­maz­ha­tod, pl. gyógy­nö­vé­nyes szap­pan­hoz, für­dő­zsák­hoz, für­dő­só­hoz vagy illa­to­sí­tó zsák­hoz is.

Milyen gyógynövények szerepelnek ebben a keverékben?

Füvesasszony déd­anyánk 100+ éves recept­jei alap­ján dol­go­zunk, így állí­tot­tuk össze a keve­ré­ke­ket is. Ezek ellen­őr­zött for­rás­ból szár­ma­zó gyógy­nö­vé­nye­ket tar­tal­maz­nak, ame­lyek pon­to­san meg­ha­tá­ro­zott mennyi­ség­ben, és szá­rí­tott for­má­ban kerül­nek a keverékeinkbe.

Citromfű:

Az egyik leg­hí­re­sebb köz­ér­zet­ja­ví­tó gyógy­nö­vény nem­csak segít ella­zul­ni és kisi­mí­ta­ni az ide­ge­ket, hanem az alvás­ban is jóté­kony sze­re­pet ját­szik. Lehangoltságra, alvá­si nehéz­sé­gek­re és ide­ges ere­de­tű szív­pa­na­szok ese­tén egy­aránt java­sol­ni szok­ta a népi gyó­gyá­szat. Bár a pihe­nést segí­ti, nem tom­pít el, a szel­le­met fris­sí­ti. Illata kel­le­mes, azon­ban nem tola­ko­dó, szá­rí­tott for­má­ban is érezhető.

Levendulavirág:

Az illa­tos lila gyógy­nö­vény a nyu­godt, mély alvás elő­se­gí­té­sé­hez járul hoz­zá. Légúti pana­szok, meg­fá­zás, hör­gő­gyul­la­dás ese­tén is alkal­maz­za a népi gyó­gyá­szat. Mivel nem­csak illa­tos, szép és nyug­ta­tó hatá­sú, hanem bak­té­ri­um­ölő hatás­sal is bír, így az egyéb­ként anti­bak­te­ri­á­lis tön­köly­pely­vát kivá­ló­an kiegé­szí­ti, a pár­nád pedig szin­te biz­to­san kór­oko­zó-men­tes lesz.

Kamilla

Légzéskönnyítő, gyul­la­dás­csök­ken­tő és lég­út­tisz­tí­tó hatá­sa szé­les kör­ben ismert, a népi gyó­gyá­szat­ban pedig fon­tos és elis­mert sze­rep­lő. Segít tisz­tí­ta­ni a tuda­tot, miköz­ben véde­lem­mel vér­te­zi fel a szo­ron­gás­sal szem­ben. Részt vehet mind a szel­lem, mind pedig a test teher­men­te­sí­té­sé­ben, hogy könnyeb­ben sza­ba­dul­ja­nak meg a káros hatá­sok­tól, anyagoktól.

Borsmenta

Tisztítja a lég­uta­kat, segít csil­la­pí­ta­ni a köhö­gést, és ezál­tal akár meg­fá­zás ese­tén is biz­to­sí­ta­ni a nyu­god­tabb pihe­nést. Oldja a dühöt és az indu­la­tot, fel­fo­ko­zott érzel­mek ese­tén segí­ti a szel­le­mi meg­nyug­vást. Illata és hatá­sa egy­aránt fris­sí­tő hatá­sú, ráadá­sul kivá­ló­an együtt­mű­kö­dik más gyógy­nö­vé­nyek­kel, segít fel­erő­sí­te­ni a hatásukat.

Majoránna

Ez az iga­zán kel­le­mes aro­má­jú fűszer egy iga­zi lélek­nyug­ta­tó gyógy­nö­vény is. Szorongás ellen kife­je­zet­ten javal­lott, rém­ál­mok, feszült­ség okoz­ta alvás­za­va­rok ese­tén is jóté­kony hatá­sú a népi meg­fi­gye­lé­sek alap­ján. Segíthet fel­ol­da­ni az egész napos stresszt, és meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy a rossz élmé­nyek drasz­ti­ku­san has­sa­nak az ember­re. Félelmek, túl­zott gát­lá­sos­ság ese­tén is hatá­sos­nak tartják.

Rozmaring

Ez a rend­kí­vül illa­tos, fűszer­ként is nép­sze­rű gyógy­nö­vény segít nyug­tat­ni, teher­men­te­sí­te­ni a lel­ket-szel­le­met, miköz­ben rend­sze­res belé­leg­zé­sé­vel fokoz­za az élet­erőt. Ellazít, jóté­ko­nyan hat elal­vás­kor, fer­tőt­le­ní­tő hatá­sa pedig ugyan­úgy meg­nyil­vá­nul fizi­ka­i­lag, mint a lélek­ben, hiszen a roz­ma­ring­gal távol tart­ha­tók az ella­zu­lást aka­dá­lyo­zó, kár­té­kony gondolatok.

Borsikafű

Erőteljes han­gu­lat­ja­ví­tó hatás­sal bír, erő­sí­ti és nyug­tat­ja a lel­ket. A népi­es nevén csom­bor­nak neve­zett fűszer- és gyógy­nö­vény emel­lett félelem‑, illet­ve szo­ron­gás­ol­dó hatá­sa­i­ról is ismert, a minő­sé­gi alvást jóté­ko­nyan támo­gat­ja. Mindeközben reme­kül együtt­mű­kö­dik más gyógy­nö­vé­nyek­kel, erő­sí­ti azok jóté­kony hatásait.

Ánizsmag

Oldja a feszült­sé­get és támo­gat­ja az ideg­rend­szert a rege­ne­rá­ló­dás­ban, emel­lett pedig az ánizs­mag remek méreg­te­le­ní­tő gyógy­nö­vény is a népi gyó­gyá­szat sze­rint. Ez men­tá­lis-lel­ki érte­lem­ben is igaz, hiszen segít abban, hogy elen­gedd a káros, nega­tív gon­do­la­to­kat. Illata és hatá­sa egy­aránt fokoz­za az ella­zult­ság, bel­ső egyen­súly érzé­sét, továb­bá segí­ti az ese­mé­nyek és érzé­sek elfo­ga­dá­sát. Alvászavarok ese­tén jóté­kony, pihen­te­tő hatá­sú gyógynövény.

Mustármag

Ez az aprócs­ka mag szá­mos ked­ve­ző tulaj­don­ság­gal ren­del­ke­zik, töb­bek közt, alvás­prob­lé­mák ese­tén is. Népi meg­fi­gye­lé­sek iga­zol­ják görcs- és fáj­da­lom­csil­la­pí­tó hatá­sa­it, illet­ve, alkal­maz­zák ízü­le­ti prob­lé­mák ese­tén és a meg­fá­zá­sos tüne­tek eny­hí­té­sé­ben is. Enyhe mele­gí­tő képes­sé­gé­vel erő­sí­ti az álta­lá­nos kom­fort- és biztonságérzetet.

Bazsalikom

Az imá­dott fűszer­ről keve­sen gon­dol­nák, de iga­zi gond­űző gyógy­nö­vény, a boron­gós, melan­ko­li­kus érzé­se­ket segít mér­sé­kel­ni, javí­ta­ni a kedély­ál­la­po­tot. Mindeközben fris­sít, lágyít­ja a kime­rült­ség-érzést és hoz­zá­já­rul a bel­ső egyen­súly meg­te­rem­té­sé­hez. Támogatja a pihe­nést, ella­zu­lást, mély, minő­sé­gi alvás eléré­sét – ezért is ide­á­lis párna-töltet.

Tipp: Keverd össze tön­köly­pely­vá­val, töltsd pamut­zsák­ba, és illa­to­sítsd vele otthonodat!

További információk

Tömeg 0,1 kg
Méretek 12 × 15 cm
Márka

Szénafüvek