Keresés az oldalon

tönkölypelyva

Minden pár­na­töl­te­lék alap­ja a tön­köly­bú­za sze­me­ket bebo­rí­tó héj, a tön­köly­pely­va ami igen ked­ve­ző hatást gya­ko­rol­hat a szer­ve­ze­ted­re. Kiválóan alkal­maz­ko­dik a fej­for­má­hoz így az új tön­köly­pely­va pár­nád könnyen válik a leg­ké­nyel­me­sebb alvó­tár­sad­dá. Ellenálló a kór­oko­zók­kal szem­ben így az élős­kö­dök sem tele­ped­nek meg ben­ne, a népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint nem tapasz­tal­ták eset­le­ges aller­gi­zá­ló hatá­sát. A tön­köly­pely­va a ben­ne lévő kova­sa­vat kibo­csát­va jóté­kony hatás­sal lehet szer­ve­ze­ted­re. Kiváló köz­ér­zet­ja­ví­tó hatá­sa miatt a népi gyó­gyá­szat rég­óta alkal­maz­za. Füves asszo­nyok, gyógy­nö­vé­nyes embe­rek leírá­sai sze­rint nyug­ta­tó, stressz­ol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó és gyul­la­dás­csök­ken­tő hatá­sa lehet, eny­hít­he­ti a mig­ré­nes fej­fá­jást, az alvás­za­va­ro­kat, menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mat, old­hat­ja a feszült­sé­get. Nyugtalan, pocak­fá­jós gye­re­kek­re és fel­nőt­tek­re egy­aránt jó hatá­sú lehet. A tön­köly­pely­va jóté­kony hatá­sát fokoz­za a hoz­zá­adott 4 gyógy­nö­vé­nyes Szénafüvek keve­rék vagy a 10 gyógy­nö­vé­nyes Szénafüvek keve­rék.
Elkelt!
Kerek ülőpárna 34x7cm
Elkelt!
Kerek ülőpárna 34x7cm
Elkelt!
Kerek ülőpárna 34x7cm