Keresés az oldalon

Elkelt!

Zöld mező • kényelmi közérzetjavító ülőgyűrű

6 290 Ft

Ülőmunkához, hát- és gerincbántalmak csökkentésére ajánlott tönkölypelyva töltetű párna. Egészségesebb tartást biztosít tartósan ülőmunkát végzők számára is, irodában, otthon vagy autóban.

 

100%-ig természetes, prémium minőségű összetevőkkel.
100% pamut zipzáros huzat

Elfogyott

ÜGYZÖ Elfogyott 34 × 7 cm 0.8 kg . Címkék , .

Leírás

Mire és hogyan alkalmazd a terméket?

A Zöld mező tön­köly­pely­va-töl­te­tű ülő­gyű­rűt kife­je­zet­ten azok­nak ajánl­juk, akik sze­ret­nék elke­rül­ni az ülő­mun­ka okoz­ta bán­tal­ma­kat. Legyen szó akár hát­fá­jás­ról, derék­prob­lé­mák­ról, meden­ce-fáj­dal­mak­ról vagy arany­ér­ről; iro­dá­ban ugyan­úgy alkal­maz­ha­tó, mint veze­tés köz­ben. Színeit a csak­rák árnya­la­tai alap­ján álmod­tuk meg, így nem­csak tes­ti­leg, hanem lel­ki­leg is segí­tik az egész­sé­ges feltöltődést.

Amiért biztosan szeretni fogod:

  • ülő­mun­ka mel­lett akár föl­dön ücsör­gés­re is használható
  • emel­lett ven­dég­pár­na­ként és medi­tá­ci­ó­hoz is meg­áll­ja a helyét
  • csök­ken­ti a gerinc terheltségét
  • a kereszt­csont szá­má­ra meg­fe­le­lő ülé­si módot biztosít
  • arany­ér prob­lé­má­nál görcs­ol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó hatá­sa lehet
  • gyer­mek­ágyi idő­szak­ban és szop­ta­tás­kor szin­tén segí­ti a teher­men­tes ülést
  • nehéz, fáradt, vissz­eres láb ese­tén alá­tá­masz­tás­ra, fel­pol­co­lás­ra szolgálhat
  • nem lehet bele­iz­zad­ni, tel­je­sen átszel­lő­zik a ben­ne talál­ha­tó tönkölypelyva
  • a zip­zá­ros pamut­hu­zat prak­ti­ku­san és gyor­san tisz­tít­ha­tó a meg­fe­le­lő mosá­si programmal
  • prak­ti­kus mére­te miatt a mun­ka­he­lye­den is találsz neki helyet, így oda is magad­dal vihe­ted a ter­mé­szet frissességét

Bővebben a töltetről…

A Szénafüvek Manufaktúránál min­den pár­na­töl­te­lék alap­ja a tön­köly­pely­va, a tön­köly­bú­za-sze­me­ket bebo­rí­tó héj. Ez egy 100%-ban ter­mé­sze­tes, anti­bak­te­ri­á­lis anyag, amely­ben nem tapad­nak meg külön­fé­le kór­oko­zók, és népi meg­fi­gye­lé­sek nem szá­mol­tak be aller­gi­zá­ló hatás­ról sem. Természetéből kifo­lyó­lag alkal­maz­ko­dik a meden­ce for­má­já­hoz, kényel­mes ülő­tár­sad­dá válik már az első hasz­ná­lat­tól. Mivel a tön­köly­pely­va kova­sa­vat bocsát ki, így hasz­ná­la­ta jóté­kony hatás­sal lehet a szervezetre.

 

Amikor módod­ban áll, napoz­tasd, hiszen a tön­köly­pely­va onnan nye­ri ener­gi­á­ját, és a for­ró fény hatá­sá­ra fris­sül fel. Néha érde­mes átgő­zöl­ni, majd a sza­bad­ban meg­szá­rí­ta­ni párnáidat.

Kényelmes, cip­zá­ras meg­ol­dást kapott, így huza­tát szét­nyit­va bár­mi­kor kive­hetsz a töl­tet­ből, illet­ve vissza is pótol­hatsz hoz­zá, sza­bá­lyoz­va ezzel a pár­nád kényel­mes magasságát.

További információk

Tömeg 0,8 kg
Méretek 34 × 7 cm
Márka

Szénafüvek