Szállítási információk - Szénafüvek Családi Manufaktúra

Keresés az oldalon

Szállítási információk

Szállítási díjak és fizetés

Megrendelésedet a lehe­tő leg­gyor­sab­ban fel­dol­goz­zuk. A meg­ren­delt ter­mé­ket – a ter­mék és szál­lí­tá­si díj kiegyen­lí­té­sét köve­tő­en – 3–4 mun­ka­na­pon belül átad­juk a futár­szol­gá­lat­nak, így 4–5 mun­ka­na­pon belül a GLS futár­szol­gá­lat kéz­be­sí­ti azo­kat az álta­lad meg­adott címre.

Kiemelt idő­sza­kok­ban (pl. Black Friday, Karácsony) a ren­de­lé­sek fel­dol­go­zá­si ide­je 1–2 nap­pal megnövekedhet.

Belföldre:

A Szénafüvek web­áru­ház­ból ren­delt ter­mé­ke­i­det elő­re uta­lást követően:
1390 Ft szál­lí­tá­si és cso­ma­go­lá­si díj fejé­be GLS futár­szol­gá­lat­tal küld­jük az álta­lad meg­adott magyar­or­szá­gi cím­re (ott­ho­nod­ba vagy a munkahelyedre).

Amennyiben a ren­de­lé­si érték eléri a brut­tó 25.000 Ft össze­get, a szál­lí­tá­si és cso­ma­go­lá­si díj 0 Ft.

A SZÉNAFÜVEK Kft. telep­he­lye nem üze­mel cso­mag­át­vé­te­li helyként!

 

Fizetési módok

Előre uta­lás: A meg­ren­delt ter­mé­ke­ket és a szál­lí­tá­si és cso­ma­go­lá­si díjat köz­vet­len ban­ki átuta­lás­sal egyen­lít­he­ted ki vagy bank­kár­tyá­val a PayPal rend­sze­ren keresztül.

Utánvét: A meg­ren­de­lés során lehe­tő­ség van a meg­ren­de­lés átvé­tel­ko­ri kifi­ze­té­sé­re.  Az után­vé­ti szol­gál­ta­tás ház­hozszál­lí­tás ese­tén érhe­tő el. Az után­vét­ke­ze­lés díja 445 ft. 

A szám­lát min­den eset­ben elekt­ro­ni­ku­san állít­juk ki és e‑mailben küld­jük a meg­ren­de­lés­nél meg­adott e‑mail címre.