Keresés az oldalon

Szállítási információk

Szállítási díjak és fizetés

Megrendelésedet a lehe­tő leg­gyor­sab­ban fel­dol­goz­zuk. A meg­ren­delt ter­mé­ket – a ter­mék és szál­lí­tá­si díj kiegyen­lí­té­sét köve­tő­en – 3–4 mun­ka­na­pon belül átad­juk a futár­szol­gá­lat­nak, így 4–5 mun­ka­na­pon belül a GLS futár­szol­gá­lat kéz­be­sí­ti azo­kat az álta­lad meg­adott magyar­or­szá­gi cím­re. Külföldre nem áll módunk­ban szállítani!

Kiemelt idő­sza­kok­ban (pl. Black Friday, Karácsony) a ren­de­lé­sek fel­dol­go­zá­si ide­je 1–2 nap­pal megnövekedhet.

A Szénafüvek web­áru­ház­ból ren­delt ter­mé­ke­i­det elő­re uta­lást köve­tő­en 1950 Ft szál­lí­tá­si és cso­ma­go­lá­si díj fejé­be GLS futár­szol­gá­lat­tal küld­jük az álta­lad meg­adott magyar­or­szá­gi cím­re (ott­ho­nod­ba vagy a munkahelyedre).

Amennyiben a ren­de­lé­si érték eléri a brut­tó 30.000 Ft össze­get, a szál­lí­tá­si és cso­ma­go­lá­si díj 0 Ft.

Időzített szál­lí­tás: Időzített szál­lí­tást nem áll módunk­ban kezel­ni. Megrendelésed a beér­ke­zést köve­tő­en fel­dol­goz­zuk ás átad­juk a futár­szol­gá­lat­nak. A szál­lí­tás idő­zé­té­sét a futár­szol­gá­lat­tól e‑mailben érke­ző érte­sí­tő­le­vél­ben talál­ha­tó lin­ken tudod módósí­ta­ni, időzíteni.

A SZÉNAFÜVEK Kft. telep­he­lye nem üze­mel cso­mag­át­vé­te­li helyként!

Külföldre nem áll módunk­ban szállítani!

 

Fizetési módok

Előre uta­lás: A meg­ren­delt ter­mé­ke­ket és a szál­lí­tá­si és cso­ma­go­lá­si díjat díj­be­ké­rő elle­né­ben köz­vet­len ban­ki átuta­lás­sal egyen­lít­he­ted ki;

Bankkárytával: A meg­kül­dött díj­be­ké­rőt a SimplePay  rend­sze­ren keresz­tül bank­kár­tyá­val is kiegyenlítheted;

PayPal: Amennyiben ren­del­ke­zel PayPal fize­té­si fiók­kal, a fize­té­si módok kivá­lasz­tá­sá­nál választ­ha­tod a PayPal fize­té­si módot is.

Utánvét: A meg­ren­de­lés során lehe­tő­ség van a meg­ren­de­lés átvé­tel­ko­ri kifi­ze­té­sé­re.  Az után­vé­ti szol­gál­ta­tás ház­hozszál­lí­tás ese­tén érhe­tő el. Az után­vét­ke­ze­lés díja 445 ft. 

A szám­lát min­den eset­ben elekt­ro­ni­ku­san állít­juk ki és e‑mailben küld­jük a meg­ren­de­lés­nél meg­adott e‑mail címre.

Legnépszerűbb termékeink

Új Elkelt!

Pelyva-pakk

3 900 Ft
Új Elkelt!
Új Elkelt!