Keresés az oldalon

Visszaküldés

Termék visszaküldése – elállás

A ter­mék kéz­hez­vé­te­lét köve­tő­en 14 nap­tá­ri napon belül lehe­tő­sé­ged van eláll­ni a vásár­lás­tól.  Amint szék­he­lyünk­re vissza­ér­ke­zik a cso­ma­god és fel­dol­goz­tuk azt e‑mailben érte­sí­tünk. Amennyiben ere­de­ti, kifo­gás­ta­lan álla­pot­ban kerül(nek) vissza hoz­zánk a termék(ek), a jóvá­ha­gyást köve­tő­en kicse­rél­jük a ter­mé­ket vagy  vissza­té­rít­jük a vételár(uk)at. A rek­la­má­ció­ke­ze­lés és vissz­áru folya­mat elő­re­lát­ha­tó­lag 10–14 napot vesz igénybe.

Fontos tud­ni­va­lók:

  • A vissza­kül­den­dő  ter­mé­ket cso­ma­gold be gon­do­san, szál­lí­tás­ra alkal­ma­san és add fel a követ­ke­ző címre:

Szénafüvek Kft. – 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály utca 74.

  • Vedd fel velünk a kap­cso­la­tot e‑mailben a meg­ren­de­lé­si szám­ra hivat­koz­va, vagy csa­tolj egy leve­let a cso­mag­hoz, szin­tén a meg­ren­de­lé­si szám­ra vagy szám­la­szám­ra hivat­koz­va. Ezeket koráb­ban a ren­de­lés során e‑mailben küld­tük el neked.
  • Ne felejtsd el, hogy után­vé­tes cso­ma­got nem foga­dunk, ezért arra kérünk, hogy besze­den­dő összeg­gel ne ter­held meg a csomagot!
  • Visszatérítéskor csak a termék(ek) szám­lán sze­rep­lő árát térít­jük vissza. A szál­lí­tá­si, cso­ma­go­lá­si, ter­mék vissza­kül­dés járu­lé­kos költ­sé­ge­it nem.
  • Attól füg­gő­en, hogy a ren­de­lés leadá­sa­kor melyik fize­té­si módot válasz­tot­tad, a vétel­árat oly módon is küld­jük vissza. Ha kész­pénz­ben vagy hagyo­má­nyos átuta­lás­sal fizet­tél a termék(ek)ért, a vétel­árat bank­szám­lá­ra utal­juk vissza. Ha PayPalon vagy SimplePay-en keresz­tül fizet­tél, a pénzt első­sor­ban eze­ken a fize­té­si plat­for­mo­kon keresz­tül kapod vissza.