Keresés az oldalon

Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

A leg­jobb dön­té­se, hogy Szénafüvek ter­mé­ket vásárolt.
Kérjük, hogy figyel­me­sen tanul­má­nyoz­za át az aláb­bi infor­má­ci­ó­kat annak érde­ké­ben, hogy hosszú ide­ig örö­mét lel­je termékeinkben.
A ter­mék tovább­adá­sa ese­tén ezt a ter­mék­is­mer­te­tőt is mellékelje.

 

Biztonság

Természetes össze­te­vők­ből álló ter­mé­kek­ről van szó, ezért az aller­gi­ás vagy gyen­ge immun­rend­sze­rű sze­mé­lyek kel­lő körül­te­kin­tés­sel, csak saját fele­lős­sé­gük­re használják.

Csak fel­ügye­let­tel hasz­nál­ha­tó a ter­mék olyan sze­mé­lyek által, akik nem képe­sek helye­sen érzé­kel­ni a mele­get vagy hide­get. A kis­gyer­me­kek érzé­ke­nyeb­ben rea­gál­nak a hideg­re és a melegre.

Bizonyos beteg­sé­gek, pél­dá­ul a cukor­be­teg­ség, befo­lyá­sol­hat­ják a hőérzetet.

Lehetséges, hogy moz­gás­kor­lá­to­zott vagy idő­sebb sze­mé­lyek nem képe­sek fel­hív­ni maguk­ra a figyel­met, ha mele­gük van illet­ve fáznak.

Ezért foko­zott gon­dos­ság­gal és kel­lő körül­te­kin­tés­sel hasz­nál­ja a ter­mé­ket 3 évnél fia­ta­labb gyer­me­kek, moz­gás­kor­lá­to­zot­tak, bete­gek, illet­ve csök­kent hőér­zé­ke­lé­si képes­sé­gű sze­mé­lyek esetében.

Amennyiben két­sé­gei támad­nak, illet­ve kerin­gé­si pana­szai len­né­nek, akkor az alkal­ma­zás előtt for­dul­jon orvosához.

Az égé­si sérü­lé­sek meg­elő­zé­se érde­ké­ben ellen­őriz­ze a hőmér­sék­le­tet kézfejével.

 

Hol és hogyan kell alkalmazni a párnát?

Melegítésre vagy hűtés­re, ella­zu­lás­ra és a kel­le­mes köz­ér­zet érdekében.

Hőforrásként vagy hűsítőként.

 

Tulajdonságok és hatásmechanizmus

Ez a pár­na reme­kül alkal­mas mele­gí­tés­re és hűtés­re egyaránt.

 

A párna különlegessége

 • gyor­san és egy­sze­rű­en használható
 • nincs ismert mellékhatása
 • alkal­maz­ko­dik a testhőmérséklethez
 • hosszú ide­ig tart­ja a hőt

 

Alkalmazás

Így mele­gít­se a sópárnát:

A.) Sütőben – aktí­van: Helyezze be a pár­nát a még hideg sütő­be és kap­csol­ja be a sütőt 60–65 Celsius fok­ra 15 perc­re. A pár­na így egyen­le­te­sen meleg­szik fel a sütő­vel.  Felmelegítés köz­ben a pár­nát sem­mi eset­re sem sza­bad fel­ügye­let nél­kül hagyni!

B.) Sütőben – passzí­van: A sütőt mele­gít­se fel 180 Celsius fok­ra, majd kap­csol­ja ki és csak ezt köve­tő­en helyez­ze be a pár­nát 3–5 perc­re egy hőál­ló tál­ba a sütő­be vigyáz­va, hogy a pár­na huza­ta meg ne égjen.  A fel­me­le­gí­tés köz­ben a pár­nát sem­mi eset­re sem sza­bad fel­ügye­let nél­kül hagyni!

C.) Mikrohullámú sütő­ben:  500 Wattos tel­je­sít­mé­nyen 1 per­cig a mik­ro­hul­lá­mú sütő­ben is meg­me­le­gít­he­tő  a sópár­na. A fel­me­le­gí­tés köz­ben a pár­nát sem­mi eset­re sem sza­bad fel­ügye­let nél­kül hagyni!

D.) Radiátoron:  fűté­si idő­szak­ban a radi­á­tor­ra helyez­ve is mele­gít­he­tő, illet­ve mele­gen tar­tó a sópár­na. A fel­me­le­gí­tés köz­ben a pár­nát sem­mi eset­re sem sza­bad fel­ügye­let nél­kül hagy­ni! Konvektorra helyez­ni TILOS!

E.) Napra kihe­lyez­ve, ter­mé­sze­tes módon is fel­me­le­gít­he­tő, vigyáz­va, hogy az UV sugár­zás ne ron­csol­ja a pár­na huza­tot, pl. leta­kar­va egy 100% pamut konyharuhával.

 

Így hűt­se a sópárnát:

A hűtés­hez helyez­ze a pár­nát egy műanyag tasak­ba, majd pár perc­re tegye a mély­hű­tő­be vagy a hűtőszekrénybe.

 

A következő esetekben legyen elővigyázatos:

Vérellátási zava­rok, súlyos érzé­ke­lé­si zava­rok, meleg­gel vagy hideg­gel szem­be­ni érzé­ket­len­ség, szív- és kerin­gé­si pana­szok, vala­mint vese- és hólyagbetegségek.

 

Ápolási és tárolási utasítások:

A pár­nát min­dig szá­raz kör­nye­zet­ben tárolja.

Használat után min­den eset­ben szá­rít­sa ki elke­rül­ve az eset­le­ges bepenészesedését.

Ne tárol­ja szel­lő­zés­re alkal­mat­lan zárt helyen, zacs­kó­ban, dunsz­tos helyen.

 

Figyelmeztetés:

A sütő­be min­dig helyez­zen a pár­na mel­lé egy csé­sze vizet! A hasz­ná­la­tok között még a mik­ro­hul­lá­mú sütős alkal­ma­zás ese­tén is hagy­ja tel­je­sen kihűl­ni (leg­alább 60 perc)!

Hol és hogyan kell alkalmazni a párnát?

Melegítésre vagy hűtés­re, ella­zu­lás­ra és a kel­le­mes köz­ér­zet érdekében.

Hőforrásként vagy hűsítőként.

 

Tulajdonságok és hatásmechanizmus

Párnatöltelékeink alap­ja a tön­köly­pely­va, a tön­köly­bú­za sze­me­ket bebo­rí­tó héj, ami igen ked­ve­ző hatást gya­ko­rol­hat a szer­ve­ze­ted­re. Kiválóan alkal­maz­ko­dik a fej­for­má­hoz így az új tön­köly­pely­va pár­nád könnyen válik a leg­ké­nyel­me­sebb alvó­tár­sad­dá. Ellenálló a kór­oko­zók­kal szem­ben így az élős­kö­dök sem tele­ped­nek meg ben­ne, a népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint nem tapasz­tal­ták eset­le­ges aller­gi­zá­ló hatá­sát. A tön­köly­pely­va a ben­ne lévő kova­sa­vat kibo­csát­va jóté­kony hatás­sal lehet szer­ve­ze­ted­re. Kiváló köz­ér­zet­ja­ví­tó tulaj­don­sá­ga miatt a népi gyó­gyá­szat rég­óta alkal­maz­za. Füves asszo­nyok, gyógy­nö­vé­nyes embe­rek leírá­sai sze­rint nyug­ta­tó, stressz­ol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó és gyul­la­dás­csök­ken­tő lehet, eny­hít­he­ti a mig­ré­nes fej­fá­jást, az alvás­za­va­ro­kat, menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mat, old­hat­ja a feszültséget.

Ez a pár­na reme­kül alkal­mas mele­gí­tés­re és hűtés­re egyaránt.

Természetes össze­te­vő­i­nek köszön­he­tő­en kivá­ló­an átszel­lő­zik, nem lehet beleizzadni.

 

A párna különlegessége

 • gyor­san és egy­sze­rű­en használható
 • nincs ismert mellékhatása
 • alkal­maz­ko­dik a testhőmérséklethez
 • hosszú ide­ig tart­ja a hőt

 

Alkalmazás

Napra kihe­lyez­ve, ter­mé­sze­tes módon vagy fűtő­test­re helyez­ve melegíthető.

Napon való mele­gí­tés­kor cél­sze­rű a huzat szí­né­nek védel­mé­re egy vékony anyag­gal letakarni.

A hűtés­hez helyez­ze a pár­nát egy műanyag tasak­ba, majd pár perc­re tegye a mély­hű­tő­be vagy a hűtőszekrénybe.

 

A következő esetekben legyen elővigyázatos:

Vérellátási zava­rok, súlyos érzé­ke­lé­si zava­rok, meleg­gel vagy hideg­gel szem­be­ni érzé­ket­len­ség, szív- és kerin­gé­si pana­szok, vala­mint vese- és hólyagbetegségek.

 

Ápolási utasítások:

A pár­nát min­dig szá­raz kör­nye­zet­ben tárolja.

Használat után min­den eset­ben szá­rít­sa ki elke­rül­ve az eset­le­ges bepenészesedését.

Felfrissítés gya­nánt 2–3 havon­ta cél­sze­rű gőz fölött átráz­ni majd nap­ra téve kiszárítani.

 

Így állítsa be kényelmesre a párnát:

Bizonyos ter­mé­ke­in­ket cip­zár­ral lát­juk el, a pár­ná­kat pedig maxi­má­li­san meg­tölt­jük. Előfordulhat, hogy az új pár­nát nem talál­ja kényel­mes­nek. Ebbe az eset­ben a cip­zá­ron keresz­tül a pár­na­töl­tet egy részé­nek eltá­vo­lí­tá­sá­val kényel­mé­re szab­hat­ja. Az eltá­vo­lí­tott töl­te­te ne dob­ja ki, tegye fél­re a későb­bi­ek­re, mert a tön­köly­pely­va sajá­tos­sá­gá­ból adó­dó­an a töl­tet egy idő után mini­má­li­san össze­megy, így később vissza tud­ja töl­te­ni a koráb­ban eltá­vo­lí­tott töltetet.

Hol és hogyan kell alkalmazni a fürdőzsákot?

Kiválóan alkal­mas kád­für­dő, ülő­für­dő, láb­für­dő, boro­ga­tás, átgő­zö­lés céljára.

Felfrissülésre, ella­zu­lás­ra, sza­u­ná­zás­hoz és a kel­le­mes köz­ér­zet érdekében.

 

Tulajdonságok és hatásmechanizmus

Fürdőzsákjaink alap­ja a tön­köly­pely­va, a tön­köly­bú­za sze­me­ket bebo­rí­tó héj, ami igen ked­ve­ző hatást gya­ko­rol­hat a szer­ve­ze­ted­re. Ellenálló a kór­oko­zók­kal szem­ben így az élős­kö­dök sem tele­ped­nek meg ben­ne, a népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint nem tapasz­tal­ták eset­le­ges aller­gi­zá­ló hatá­sát . A tön­köly­pely­va a ben­ne lévő kova­sa­vat kibo­csát­va jóté­kony hatás­sal lehet szer­ve­ze­ted­re. Kiváló köz­ér­zet­ja­ví­tó tulaj­don­sá­ga miatt a népi gyó­gyá­szat rég­óta alkal­maz­za. Füves asszo­nyok, gyógy­nö­vé­nyes embe­rek leírá­sai sze­rint nyug­ta­tó, stressz­ol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó és gyul­la­dás­csök­ken­tő lehet, eny­hít­he­ti a fáj­dal­ma­kat, old­hat­ja a feszült­sé­get. Nyugtalan, kime­rült, fáradt, stresszes gye­re­kek­re és fel­nőt­tek­re egy­aránt jó hatá­sú lehet.

 

A fürdőzsák különlegessége

 • gyor­san és egy­sze­rű­en használható
 • nincs ismert mellékhatása

 

Alkalmazás

A für­dő­zsá­ko­kat tea­fil­ter­hez hason­ló­an 1 liter for­rás­ban levő víz­zel for­ráz­zuk le.

A for­rá­za­tot für­dő­víz­hez önt­ve cél­sze­rű elké­szí­te­ni, a kel­lő mennyi­sé­gű­re fel­hí­gí­ta­ni kád­für­dő­nek vagy lábfürdőnek.

Tehetjük köz­vet­le­nül a csap­ra is és enged­jük átfoly­ni raj­ta a fürdővizet.

Ülőfürdőnek, átgő­zö­lés­nél keve­sebb víz­zel for­ráz­zuk le a maga­sabb kon­cent­rá­ció érdekében.

Szaunázáshoz dör­zsi szi­vacs helyett használható.

Használat után napon vagy fűtő­tes­ten kiszárítható.

Egy für­dő­zsák 2–3 alka­lom­mal hasz­nál­ha­tó für­dő készítéséhez.

Szaunázáshoz, dör­zsi­ként több­ször is felhasználható.

 

A következő esetekben legyen elővigyázatos:

Vérellátási zava­rok, súlyos érzé­ke­lé­si zava­rok, meleg­gel vagy hideg­gel szem­be­ni érzé­ket­len­ség, szív- és kerin­gé­si pana­szok, vala­mint vese- és hólyagbetegségek.

 

Ápolási utasítások:

A pár­nát min­dig szá­raz kör­nye­zet­ben tárolja.

Használat után min­den eset­ben szá­rít­sa ki elke­rül­ve az eset­le­ges bepenészesedését.

Hol és hogyan kell alkalmazni a párnát?

Ellazulásra és a kel­le­mes köz­ér­zet érdekében.
Hőforrásként vagy hűsítőként.

Tulajdonságok és hatásmechanizmus

Párnatöltelékeink alap­ja a tön­köly­pely­va, a tön­köly­bú­za sze­me­ket bebo­rí­tó héj, ami igen ked­ve­ző hatást gya­ko­rol­hat a szer­ve­ze­ted­re. Kiválóan alkal­maz­ko­dik a fej­for­má­hoz így az új tön­köly­pely­va pár­nád könnyen válik a leg­ké­nyel­me­sebb alvó­tár­sad­dá. Ellenálló a kór­oko­zók­kal szem­ben így az élős­kö­dök sem tele­ped­nek meg ben­ne, a népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint nem tapasz­tal­ták eset­le­ges aller­gi­zá­ló hatá­sát. A tön­köly­pely­va a ben­ne lévő kova­sa­vat kibo­csát­va jóté­kony hatás­sal lehet szer­ve­ze­ted­re. Kiváló köz­ér­zet­ja­ví­tó tulaj­don­sá­ga miatt a népi gyó­gyá­szat rég­óta alkal­maz­za. Füves asszo­nyok, gyógy­nö­vé­nyes embe­rek leírá­sai sze­rint nyug­ta­tó, stressz­ol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó és gyul­la­dás­csök­ken­tő lehet, eny­hít­he­ti a mig­ré­nes fej­fá­jást, az alvás­za­va­ro­kat, menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mat, old­hat­ja a feszültséget.

Ez a pár­na reme­kül alkal­mas mele­gí­tés­re és hűtés­re egyaránt.

Természetes össze­te­vő­i­nek köszön­he­tő­en kivá­ló­an átszel­lő­zik, nem lehet beleizzadni.

A párna különlegessége

 • gyor­san és egy­sze­rű­en használható
 • nincs ismert mellékhatása
 • alkal­maz­ko­dik a testhőmérséklethez
 • hosszú ide­ig tart­ja a hőt

Alkalmazás

Napra kihe­lyez­ve, ter­mé­sze­tes módon vagy fűtő­test­re helyez­ve melegíthető.

Napon való mele­gí­tés­kor cél­sze­rű a huzat szí­né­nek védel­mé­re egy vékony anyag­gal letakarni.

A hűtés­hez helyez­ze a pár­nát egy műanyag tasak­ba, majd pár perc­re tegye a mély­hű­tő­be vagy a hűtőszekrénybe.

A következő esetekben legyen elővigyázatos:

Vérellátási zava­rok, súlyos érzé­ke­lé­si zava­rok, meleg­gel vagy hideg­gel szem­be­ni érzé­ket­len­ség, szív- és kerin­gé­si pana­szok, vala­mint vese- és hólyagbetegségek.

Ápolási utasítások

Belső pár­na: A pár­nát min­dig szá­raz kör­nye­zet­ben tárolja.
Használat után min­den eset­ben szá­rít­sa ki elke­rül­ve az eset­le­ges bepenészesedését.
Felfrissítés gya­nánt 2–3 havon­ta cél­sze­rű gőz fölött átráz­ni majd nap­ra téve kiszárítani.

Párnahuzat: Kézzel mos­ha­tó, hideg víz­ben, 30 fokon, kímé­lő mosással.
Fordítsd ki és mosás előtt zárd össze.
Nem fehéríthető.
Nem centrifugázható.
Vízszintesen szárítandó.
A huzat köze­pes hőmér­sék­le­tű vasa­ló­val vasalható.
A visszá­ján vasalható.
Vegyileg nem tisztítható.

A pár­na és a für­dő­zsák kényel­mi köz­ér­zet­ja­ví­tó termék.
A pár­na és für­dő­zsák hatá­sai népi meg­fi­gye­lé­se­ken alapulnak.
Nem gyó­gyá­sza­ti ter­mék! 

Köszönjük szé­pen vásár­lá­sát és amennyi­ben elé­ge­dett ter­mé­künk­kel vigye jó hírünket.

Gyártó: Szénafüvek Családi Manufaktúra Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály utca 74.
Cégjegyzékszám: 13–09-158985
Adószám: 24108652–2‑13
www.szenafuvek.hu
szenafuvek@szenafuvek.hu

Legnépszerűbb termékeink

Új Elkelt!

Pelyva-pakk

3 900 Ft
Új Elkelt!
Új Elkelt!