Keresés az oldalon

Elkelt!

Felhő • gyógynövényes pihenőpárna

7 290 Ft

Mélyebb, nyugodtabb alváshoz, esetleges alvászavarok esetén, illetve fejfájásra is alkalmazhatod. Antibakteriális tönkölypelyva- és gyógynövény-töltetű párna pihenésre, alvásra vagy dekorációnak.

 

100%-ig természetes, prémium minőségű összetevőkkel.
100% pamut huzatban.
Töltet: 1 kg (± 10%)

Elfogyott

3545FELH Elfogyott 35 × 45 cm 1 kg . Címkék , , , , .

Leírás

Mire és hogyan alkalmazd a terméket?

Termékünk recept­je több, mint 100 éves, csa­lá­di örök­sé­günk része. A Türkiz pity­pang gyógy­nö­vé­nyes pihe­nő­pár­na a tön­köly­pely­va és 10-féle gyógy­nö­vény jóté­kony hatá­sa­it ötvö­zi. Együtt alkal­maz­va ezek az alap­anya­gok jelen­tő­sen fel­erő­sí­tik egy­más hatását.

Amiért biztosan szeretni fogod:

 • fel­ve­szi a fejed formáját
 • egy­aránt alkal­mas háton‑, oldalt- és hason-fekvéshez
 • illa­tos gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­ké­nek köszön­he­tő­en nyu­god­tabb, mélyebb alvást biztosít
 • segít­het leküz­de­ni eset­le­ges alvászavaraidat
 • fej­fá­jás, mig­rén ese­tén eny­hít­he­ti a problémáidat
 • mele­gít­ve has­fá­já­sok, gör­csös álla­po­tok ese­tén eny­hít­he­ti panaszaidat
 • töl­te­te jól átszel­lő­ző, ter­mé­sze­tes anyag így nem izzadsz bele
 • kiala­kí­tá­sá­nak köszön­he­tő­en sza­bá­lyoz­ha­tod a töl­tet mennyiségét/a pár­nád magasságát
 • aro­más illa­tá­nak köszön­he­tő­en a meg­lé­vő pár­ná­id mel­lé kiegé­szí­tő­ként is használhatod
 • külön­bö­ző szí­nű huza­tok közül kivá­laszt­ha­tod, melyik illesz­ke­dik leg­job­ban ott­ho­nod berendezéséhez
 • egye­di össze­té­te­lé­nek köszön­he­tő­en becsem­pész­he­ted laká­sod­ba a mezők ter­mé­sze­tes, friss illatát

A töltet összetétele:

Tönkölypelyva, leven­du­la­vi­rág, majo­ran­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, cit­rom­fű, kamil­la, bors­men­ta, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsalikom.

A fej­for­má­hoz kivá­ló­an alkal­maz­ko­dó, anti­bak­te­ri­á­lis tön­köly­pely­va töl­tet­ben nem tele­ped­nek meg kór­oko­zók, népi meg­fi­gye­lé­sek pedig aller­gi­zá­ló hatá­sát sem iga­zol­ták. Kovasavat bocsát ki, amely jóté­kony hatás­sal lehet szer­ve­ze­ted­re. Számos prob­lé­ma, az alvás­za­va­ron túl pél­dá­ul menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mak, fej­fá­jás, feszült­ség, rossz köz­ér­zet ese­tén is hasz­nál­ha­tó. 2 éves kor felett nyug­ta­lan, pocak­fá­jós gye­re­kek­nek is aján­lott a népi meg­fi­gye­lé­sek alapján!

Télen fűt, nyá­ron hűt, így min­dig kom­for­tos “vise­let”. Kiválóan átszel­lő­zik, nem lehet bele­iz­zad­ni. A pely­va nagyon sze­re­ti a napot, hiszen onnan nye­ri ener­gi­á­ját. Amikor csak tehe­ted, tedd ki a pely­va­pár­ná­dat napoz­ni, néha-néha pedig gőzöld át és szá­rítsd meg a for­ró nyá­ri napon.

A tön­köly­pely­va jóté­kony hatá­sát fokoz­za a hoz­zá­adott 10 féle gyógy­nö­vény keveréke.

A leven­du­la virá­ga, majo­ran­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, cit­rom­fű, kamil­la, bors­men­ta, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsa­li­kom egyen­ként is igen hasz­nos, sok­ol­da­lú­an hasz­nál­ha­tó, a népi- és ter­mé­szet­gyó­gyá­szat­ban elő­sze­re­tet­tel alkal­ma­zott gyógy­nö­vé­nyünk. Keverékként inten­zí­vebb, sok­ol­da­lúbb élmény érhe­tő el, mivel egy­más hatá­sát kiegé­szí­tik és fokoz­zák. Tönkölypelyvával együtt hasz­nál­va a 10 gyógy­nö­vény keve­ré­ke becsem­pé­szi ott­ho­nod­ba a ropo­gós, illa­tos szé­na inten­zív, egye­di aro­má­ját, a ter­mé­szet frissességét.

További információk

Tömeg 1 kg
Méretek 35 × 45 cm
Márka

Szénafüvek