Keresés az oldalon

ÁSZF

A Szénafüvek Családi Manufaktúra Kft. által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek

I. Az Általános Szerződési Feltételek személyi, tárgyi és időbeli hatálya

I.1. Jelen szer­ző­dés a Szénafüvek Családi Manufaktúra Kft., vala­mint az álta­la Magyarország terü­le­tén elő­ál­lí­tott és for­gal­ma­zott ter­mé­ke­ket meg­vá­sá­ro­ló jog­alany (a továb­bi­ak­ban: Szerződő Felek) közöt­ti adás­vé­te­li jog­vi­szony álta­lá­nos fel­té­te­le­it rendezi.

I.2. Az Általános Szerződési Feltételek (a továb­bi­ak­ban: ÁSZF) 2016. októ­ber 27-től hatá­ro­zat­lan idő­tar­tam­ra lép hatály­ba, és a Szerződő Felek részé­ről a hatály­ba lépés nap­ján, továb­bá az azt köve­tő­en meg­kö­tött adás­vé­te­li jog­ügy­le­tek­re alkalmazandó.

 

II. Értelmező rendelkezések

II.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

Egyedi adás­vé­te­li szer­ző­dés (tény­le­ges vásár­lás) az Eladó és a Vevő között a ter­mék­ren­de­lés vég­le­ge­sí­té­se követ­kez­té­ben, az eladói vissza­iga­zo­lás meg­kül­dé­se mel­lett, magyar nyel­ven lét­re­jö­vő, írás­ba fog­lalt­nak minő­sü­lő jog­ügy­let, amely­nek a min­den­kor hatá­lyos ÁSZF elvá­laszt­ha­tat­lan mel­lék­le­tét képezi;

Eladó a Szénafüvek Kft. (szék­hely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.; cég­jegy­zék­szám: Cg. 13–09-158985; adó­szám: 24108652–2‑13; veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő: Nagy Baka Ividő Gyopár ügy­ve­ze­tő és Nagy Baka Júlia ügyvezető);

A SZÉNAFÜVEK hon­lap az Eladó részé­ről üze­mel­te­tett, a www.szenafuvek.hu doma­in név alatt fel­lel­he­tő inter­ne­tes oldal (web­ol­dal);

Szerződő Felek az Eladó és az egye­di adás­vé­te­li szer­ző­dést Vevőként meg­kö­tő jog­alany együt­tes megnevezése;

Szolgáltatás az Eladó web­ol­da­lán aktu­á­li­san meg­ren­del­he­tő kész­ter­mé­kek eladói tulaj­don­jo­gá­nak a Vevő részé­re – a vétel­ár mara­dék­ta­lan tel­je­sí­té­se elle­né­ben – tör­té­nő átru­há­zá­sa, továb­bá az áru cso­ma­go­lá­sa és kiszállítása;

Termék az Eladó részé­ről elő­ál­lí­tott, a SZÉNAFÜVEK hon­la­pon adás­vé­te­li aján­lat­té­tel­re fel­hí­vás­sal közölt árucikk;

Vételár a meg­kö­tés­re került Egyedi adás­vé­te­li szer­ző­dés alap­ján Eladó által nyúj­tan­dó Szolgáltatás ellenértéke;

Vevő min­den olyan – a hatá­lyos magyar jog sze­rint – ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély, ille­tő­leg jogi sze­mé­lyi­ség nél­kü­li egyéb jog­alany, aki (amely) az Eladó ter­mé­két a SZÉNAFÜVEK hon­lap igény­be­vé­te­lé­vel online megvásárolja;

Web-iro­da a SZÉNAFÜVEK hon­la­pon a Vevő szá­má­ra fenn­tar­tott, a sze­mé­lyé­hez kap­cso­ló­dó szál­lí­tá­si címet, leg­utób­bi meg­ren­de­lé­se­ket, aktu­á­lis törzs­vá­sár­lói ked­vez­mé­nye­ket, vala­mint aján­lá­so­kat rög­zí­tő fel­hasz­ná­lói felület.

 

III. Kisegítő szabályok

III.1. Az ÁSZF és az Egyedi adás­vé­te­li szer­ző­dés elté­rő ren­del­ke­zé­se hiá­nyá­ban, az Eladó és Vevő között adás­vé­te­li jog­vi­szony tekin­te­té­ben meg­ha­tá­ro­zott bár­mi­lyen határ­idő szá­mí­tá­sa mun­ka­na­pok­ban történik.

III.2. A Szerződő Feleknek a jog­nyi­lat­ko­za­ta­i­kat (pl. az elál­lást, stb.) az Eladó szék­he­lyé­re, illet­ve a Vevőnek a vásár­lás során, a szál­lí­tá­si ada­tok között meg­je­lölt meg­fe­le­lő elér­he­tő­sé­gé­re kell meg­kül­de­ni­ük. Ezektől elté­rő cím­re érke­ző jog­nyi­lat­ko­za­tok nem tekint­he­tő­ek érvé­nye­sen tett nyilatkozatnak.

III.3. A Vevő az ÁSZF elfo­ga­dá­sá­val köte­le­zett­sé­get vál­lal arra, hogy az egye­di adás­vé­te­li szer­ző­dés lét­re­jöt­tét köve­tő­en, az adott vásár­lás­hoz kap­cso­ló­dó­an a szál­lí­tá­si ada­ta­i­ban jog­ha­tá­lyos módo­sí­tást nem esz­kö­zöl­het. A jelen klau­zu­la meg­sze­gé­sé­ből ere­dő kárért, több­let­költ­sé­gért vagy egyéb hát­rá­nyért kizá­ró­lag a Vevő tar­to­zik helyt­áll­ni. Az Eladót az adat­vál­to­zás köz­lé­sé­nek köte­le­zett­sé­ge csak a II.1. (b) pont­ban neve­sí­tett ada­tai köré­ben ter­he­li, és ennek az ÁSZF vonat­ko­zó módo­sí­tá­sá­val tesz eleget.

III.4. A köny­velt levél­pos­tai kül­de­mény útján, az alkal­maz­ha­tó címen keresz­tül a Vevővel közölt jog­nyi­lat­ko­za­tot a pos­tá­ra adá­sát köve­tő (a) Magyarországon 5. (ötö­dik), (b) egyéb euró­pai állam­ban 10. (tíze­dik), © Európán kívül pedig 20. (husza­dik) napon sza­bály­sze­rű­en kéz­be­sí­tett­nek kell tekin­te­ni (kéz­be­sí­té­si véle­lem). Az adott cím alkal­maz­ha­tó­sá­gát a III.2‑III.3. pon­tok­ban fog­lal­tak alap­ján szük­sé­ges meg­ítél­ni. Az Eladó a Vevő tekin­te­té­ben beál­ló kéz­be­sí­té­si véle­lem­ből ere­dő káro­kért (egyéb hát­rá­nyo­kért) való fele­lős­sé­gét kizárja.

III.5. A Vevő kár­meg­elő­zé­si és kár­eny­hí­té­si köte­le­zett­sé­ge köré­ben hala­dék­ta­la­nul tájé­koz­tat­ja az Eladót, ha vala­mely álta­la az Eladótól várt érte­sí­tés egy­ál­ta­lán nem vagy nem meg­fe­le­lő idő­ben érke­zett meg hozzá.

III.6. Az egye­di adás­vé­te­li meg­ál­la­po­dás­ban, ille­tő­leg az ÁSZF-ben nem sza­bá­lyo­zott kér­dé­sek­ben, továb­bá a kötel­mi jog­vi­szony­ból fel­me­rü­lő eset­le­ges jog­vi­ták eldön­té­sé­re a magyar jog, első­sor­ban a Polgári Törvénykönyvről szó­ló 2013. évi V. tör­vény (Ptk.) vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sei irány­adó­ak. Szerződő Felek rög­zí­tik továb­bá, hogy abban az eset­ben, ha az Egyedi adás­vé­te­li szer­ző­dés illet­ve az ÁSZF a magyar­tól elté­rő nyel­ven is elfo­ga­dás­ra kerül, a nyel­vi ellent­mon­dá­sok fel­ol­dá­sá­ra a magyar nyel­vű meg­ál­la­po­dást tekin­tik irányadónak.

III.7. A Szerződő Felek rög­zí­tik, hogy az egye­di adás­vé­te­li meg­ál­la­po­dás­ból – ide­ért­ve az ÁSZF-et is – szár­ma­zó jog­vi­tá­ju­kat első­sor­ban békés úton pró­bál­ják meg ren­dez­ni, ezért jog­vi­ta ese­tén egyez­tet­ni köte­le­sek. Amennyiben az egyez­te­té­sük nem vezet­ne ered­mény­re, a fogyasz­tói jog­vi­ták kivé­te­lé­vel, Szerződő Felek a nem­zet­kö­zi magán­jog­ról szó­ló 1979. évi 13. tör­vény­ere­jű ren­de­let 62/F.-62/H. §-okban fog­lal­tak­ra figye­lem­mel Magyarország kizá­ró­la­gos jog­ha­tó­sá­gát, vala­mint a járás­bí­ró­sá­gi hatás­kör­be tar­to­zó vagyon­jo­gi ügy­ben – ide­ért­ve a fogyasz­tói jog­vi­tá­kat is – meg­in­dí­tan­dó pol­gá­ri peres eljá­rás­ban a Gödöllői Járásbíróság kizá­ró­la­gos ille­té­kes­sé­gét kötik ki (alá­ve­té­ses illetékesség).

 

IV. Az egyedi adásvételi szerződés létrejöttének folyamata, alakiságai és tartalma

Hozzáférés az eladói szolgáltatáshoz

IV.1. A Vevő az Eladó szol­gál­ta­tá­sa­i­hoz a www.szenafuvek.hu elne­ve­zé­sű web­ol­da­lon keresz­tül fér hozzá.

A Vevő regiszt­rá­ció nél­kül, az ÁSZF elfo­ga­dá­sa mel­lett vásár­lást hajt­hat vég­re a SZÉNAFÜVEK hon­lap­ján A Vevőnek lehe­tő­sé­ge nyí­lik arra is, hogy a SZÉNAFÜVEK hon­lap nyi­tó­ol­da­lán – saját fel­hasz­ná­ló­név és jel­szó segít­sé­gé­vel – elő­ze­tes önkén­tes regiszt­rá­ci­ót hajt­son végre.

Az önkén­tes regiszt­rá­ci­ót köve­tő­en a Vevő a SZÉNAFÜVEK hon­lap nyi­tó­ol­da­lán talál­ha­tó ‘Bejelentkezés’ rész­le­gen a ‘Belépés’ gomb­ra való kat­tin­tás­sal, vala­mint a fel­hasz­ná­ló­ne­vé­nek és a jel­sza­vá­nak meg­adá­sá­val jut­hat el az egyén­re sza­bott (pl. a web-iro­dá­já­val, a saját ada­ta­i­val, stb. kiegé­szí­tett) fel­hasz­ná­lói felületre.

IV.2. A Vevő tudo­má­sul veszi és vissza­von­ha­tat­la­nul elfo­gad­ja, hogy annak jel­le­gé­ből adó­dó­an kizá­ró­lag akkor vehet igény­be bár­mely továb­bi szol­gál­ta­tást (pl. elő­ző vásár­lá­sok meg­te­kin­té­se), amennyi­ben a hon­lap­hoz tar­to­zó elő­ze­tes regiszt­rá­ci­ót ered­mé­nye­sen vég­re­hajt­ja, e nél­kül ugyan­is az inter­ne­tes olda­lon a kívánt szol­gál­ta­tás eléré­sé­re irá­nyu­ló továb­bi funk­ci­ó­kat hasz­nál­ni nem tud­ja. A Vevő ezúton fel­ha­tal­ma­zást nyújt arra néz­ve, hogy az Eladó a regiszt­rá­ci­ó­hoz nél­kü­löz­he­tet­len, ahhoz kap­cso­ló­dó vevői ada­to­kat meg­őriz­ze, tárol­ja és kezelje.

IV.3. Az Eladó nem vál­lal fele­lős­sé­get a SZÉNAFÜVEK hon­lap hasz­ná­la­tá­ból ere­dő köz­ve­tett vagy köz­vet­len kárért, így az ott fel­lel­he­tő bár­mi­lyen tip­pet, ötle­tet, elgon­do­lást, javas­la­tot bár­ki csak a saját koc­ká­za­tá­ra alkal­maz­hat­ja. Az Eladót egy­ál­ta­lán nem ter­he­li fele­lős­ség a SZÉNAFÜVEK hon­lap­ra tör­té­nő beje­lent­ke­zés­hez szük­sé­ges fel­hasz­ná­lói név és jel­szó elfe­lej­té­sé­ből, elvesz­té­sé­ből faka­dó hát­rá­nyok (pl. a törzs­vá­sár­lói ked­vez­mé­nyek érvé­nye­sít­he­tet­len­sé­ge) tekin­te­té­ben. Amennyiben az eladói szol­gál­ta­tás­hoz való hoz­zá­fé­rés aka­dá­lyá­nak vagy meg­szű­né­sé­nek oka a Vevő érdek­kö­ré­ben merül fel, az Eladónak nem köte­les­sé­ge új fel­hasz­ná­lói felü­le­tet, nevet, illet­ve jel­szót biz­to­sí­ta­ni a Vevő részé­re. Az Eladó nem tar­to­zik fele­lős­ség­gel továb­bá azo­kért az eset­le­ge­sen bekö­vet­ke­ző káro­kért, vesz­te­sé­ge­kért, költ­sé­ge­kért, ame­lyek a SZÉNAFÜVEK hon­lap vagy a pénz­in­té­ze­ti web­ol­dal hasz­ná­la­tá­ból, azok hasz­ná­lat­ra kép­te­len álla­po­tá­ból, nem meg­fe­le­lő műkö­dé­sé­ből, üzem­za­va­rá­ból, az ada­tok bár­ki álta­li ille­ték­te­len meg­vál­toz­ta­tá­sá­ból kelet­kez­nek, továb­bá ame­lyek az infor­má­ció­to­váb­bí­tá­si kése­de­lem­ből, szá­mí­tó­gé­pes vírus­ból, vonal- vagy rend­szer­hi­bá­ból, vagy más hason­ló okból származnak.

IV.4. A Vevő olda­lá­ról a vásár­lás folya­mán, még a ter­mék­ren­de­lés vég­le­ge­sí­té­se előtt eset­le­ge­sen fel­me­rü­lő adat­be­vi­te­li hibák azo­no­sí­tá­sá­ra és kija­ví­tá­sá­ra a fel­hasz­ná­lói felü­let érte­lem­sze­rű alkal­ma­zá­sá­val nyí­lik lehetőség.

 

A termékek kiválasztása

IV.5. A Vevő az egyes ter­mé­kek kivá­lasz­tá­sát a fel­hasz­ná­lói felü­let tete­jén elhe­lyez­ke­dő menü­rend­szer segít­sé­gé­vel tud­ja vég­re­haj­ta­ni. Az Eladó kizá­ró­lag a menü­rend­szer­ben sze­rep­lő kész­ter­mé­ke­ket kínál­ja fel érté­ke­sí­tés­re. A Vevő tudo­má­sul veszi, hogy a menü­rend­szer­ben fel­tün­te­tett ter­mék­árak nem azo­no­sak a vétel­ár­ral, csu­pán annak részét képe­zik. Az Eladó a ter­mék­árak egy­ol­da­lú módo­sí­tá­sá­nak jogát a maga szá­má­ra fenn­tart­ja azzal, hogy az adott áru­cikk­ren­de­lés vevői meg­erő­sí­té­sét köve­tő­en a meg­vá­sá­rolt ter­mék vétel­árát a Vevő hát­rá­nyá­ra meg­vál­toz­tat­ni nem jogo­sult. Az elekt­ro­ni­kus kom­mu­ni­ká­ci­ó­ból ere­dő rend­szer­hi­bák­ból és ren­de­lés­mó­do­su­lá­sok­ból faka­dó­an Eladót hát­rány nem érhe­ti, az így lét­re­jö­vő több­let­kö­te­le­zett­sé­gek őt nem ter­he­lik. Eladó jogo­sult az imén­ti okok­ból faka­dó­an ren­de­lé­se­ket töröl­ni, módosítani.

 

A vásárlás (a termékrendelés)

IV.6. A Vevő a felü­let érte­lem­sze­rű alkal­ma­zá­sá­val a több ter­mék­ből álló cso­mag­ba (az úgy­ne­ve­zett ‘Kosárba’) tud­ja a kivá­lasz­tott áru­cik­ke­ket gyűj­te­ni. A Vevő a kosár tar­tal­mát a ren­de­lés vég­le­ge­sí­té­sé­ig sza­ba­don vari­ál­hat­ja, tel­je­sí­té­si köte­le­zett­sé­ge eddig a szer­ző­dés­kö­tést ered­mé­nye­ző cse­lek­mé­nyig egy­ál­ta­lán nem kelet­ke­zik. Vevő a SZÉNAFÜVEK hon­la­pon elér­he­tő ked­vez­mé­nye­ket leg­ké­sőbb a ter­mé­kek kosár­ba tör­té­nő elhe­lye­zé­se során érvé­nye­sít­he­ti. A min­den­kor hatá­lyos törzs­vá­sár­lói ked­vez­mé­nye­ket és azok érvé­nye­sí­té­sé­nek sza­bá­lya­it a SZÉNAFÜVEK hon­la­pon köz­zé­tett vonat­ko­zó sza­bály­zat tartalmazza.

IV.7. Amennyiben a Vevő a kosa­rá­ban lévő ter­mé­ke­ken (ter­mék­cso­por­to­kon) már nem kíván vál­toz­tat­ni, úgy a ren­de­lést a ‘Tovább a pénz­tár­hoz’ gomb meg­nyo­má­sa révén, első­ként a szál­lí­tá­si cím, továb­bá a fize­té­si és a szál­lí­tá­si mód meg­adá­sa (kivá­lasz­tá­sa), illet­ve eset­le­ge­sen meg­jegy­zés (üze­net) kül­dé­se mel­lett foga­na­to­sít­hat­ja. A Vevő a ter­mék­ren­de­lést ezt köz­ve­tő­en a szál­lí­tá­si és a szám­lá­zá­si ada­tok, majd a külön­bö­ző ked­vez­mé­nyek­re jogo­sí­tó kupon­kó­dok rög­zí­té­sé­vel, vége­ze­tül pedig az ÁSZF elfo­ga­dá­sá­val folytathatja.

IV.8. A Vevő – az adat­el­len­őr­zést köve­tő­en – a vásár­lást tény­le­ge­sen az ’ÁSZF elfo­ga­dá­sa’ gomb bepi­pá­lá­sa mel­lett a ‘Megrendelés elkül­dé­se’ gomb­ra kat­tin­tás­sal indít­hat­ja el, amely moz­za­nat­tal egy­ben hoz­zá­já­rul az adás­vé­tel­hez kap­cso­ló­dó infor­ma­ti­kai adat­hal­maz Eladó szá­mí­tó­gé­pes rend­sze­re álta­li foga­dá­sá­hoz, illet­ve annak fel­dol­go­zá­sá­hoz, továb­bá ennek révén kije­len­ti, hogy a min­den­kor hatá­lyos ÁSZF tar­tal­mát mara­dék­ta­la­nul meg­is­mer­te, és azt magá­ra néz­ve köte­le­ző­nek fogad­ta el.

IV.9. Az Eladó a sike­res vásár­lást annak rög­zí­té­sé­vel elő­ször a fel­hasz­ná­lói felü­le­ten, aztán a ter­mék­ren­de­lés során meg­adott vevői e‑mail cím­re is vissza­iga­zol­ja. A vásár­lás vissza­iga­zo­lá­sá­nak ténye nem aka­dá­lyoz­za meg az Eladót abban, hogy a IV.3. pont sza­bá­lyo­zá­sá­ra hivat­ko­zás­sal a szol­gál­ta­tá­sa tel­je­sí­té­sét jogos okból megtagadja.

IV.10. Az Eladó és a Vevő között az Egyedi adás­vé­te­li szer­ző­dés [II.1. (a) pont] az eladói vissza­iga­zo­lás meg­kül­dé­sé­vel, a ter­mék Vevő álta­li átvé­te­lé­ig, de leg­fel­jebb 30 (har­minc) nap­ra jön lét­re. Az egye­di adás­vé­te­li szer­ző­dés meg­kö­té­sé­vel össze­füg­gés­ben a Vevő kife­je­zet­ten elfo­gad­ja, hogy a ter­mék­ren­de­lés vég­le­ge­sí­té­se szá­má­ra – a válasz­tott fize­té­si és szál­lí­tá­si mód­nak meg­fe­le­lő­en – egy­ben vétel­ár-tel­je­sí­té­si és ter­mék-átvé­te­li köte­le­zett­sé­get is keletkeztet.

IV.11. A Vevő regiszt­rá­ci­ó­ja ese­tén az Eladó a saját adat­bá­zi­sá­ban elekt­ro­ni­kus adat-együt­tes­ként rög­zí­ti a lét­re­jött egye­di adás­vé­te­li szer­ző­dést, amely a web-iro­dá­ban, a ‘Korábbi ren­de­lé­sek’ cím­szó alatt egy­út­tal a Vevő szá­má­ra is hoz­zá­fér­he­tő­vé válik.

IV.12. Az egye­di adás­vé­te­li szer­ző­dés – és az annak részét képe­ző ÁSZF – a Szerződő Felek közöt­ti meg­ál­la­po­dás vala­mennyi fel­té­te­lét tar­tal­maz­za (tel­jes­sé­gi záradék).

IV.13. Az Egyedi adás­vé­te­li szer­ző­dés rész­be­ni érvény­te­len­sé­ge ese­tén az egész szer­ző­dés csak akkor válik érvény­te­len­né, ha a felek azt a meg­vál­to­zott tar­ta­lom­ra tekin­tet­tel egy­ál­ta­lán nem kötöt­ték vol­na meg.

 

V. A vételár elemei és teljesítése

A termékár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség

V.1. A ter­mék­ár nem fog­lal­ja magá­ban az áru­cikk kiszál­lí­tá­sá­nak ellen­ér­té­két, amely egyéb­ként a vétel­ár egyik téte­lé­nek minő­sül, így annak tel­je­sí­té­sé­vel kerül kiegyen­lí­tés­re. A Vevőnek a kiszál­lí­tás költ­sé­gét elő­re­uta­lás­sal (ban­ki uta­lás, PayPal) kell fizet­nie, kivé­ve, ha az egye­di adás­vé­te­li szer­ző­dés kere­té­ben leg­alább egy olyan ter­mé­ket vásá­rolt, ami ingye­nes kiszál­lí­tás alá esik, mert ebben az eset­ben az együt­te­sen meg­ren­delt ter­mé­kek árát kiszál­lí­tá­si díj egy­ál­ta­lán nem ter­he­li. A kiszál­lí­tá­si díj magá­ba fog­lal­ja a ter­mék­cso­ma­go­lás költ­sé­ge­it is. A min­den­kor hatá­lyos kiszál­lí­tá­si díja­kat a SZÉNAFÜVEK hon­la­pon köz­zé­tett ’Szállítási díjak és fize­tés’ doku­men­tum tartalmazza.

V.2. Az Eladó a vétel­ár min­den ele­mét brut­tó összeg­ben jele­ní­ti meg az inter­ne­tes olda­lán, és a vétel­ár­ról szó­ló szám­lát is ennek meg­fe­le­lő­en állít­ja ki a Vevő által a ter­mék­ren­de­lés folya­mán meg­adott szám­lá­zá­si ada­tok alapján.

A vételár teljesítésének módjai

V.3. A meg­vá­sá­rolt ter­mé­kek vétel­árá­nak kiegyen­lí­té­se csak az aláb­bi­ak­ban meg­ha­tá­ro­zott fize­té­si módok vala­me­lyi­ké­nek igény­be­vé­te­lé­vel hajt­ha­tó vég­re, és a Vevő a ren­de­lés vég­le­ge­sí­té­sé­vel elfo­gad­ja, hogy egyéb kon­dí­ci­ók mel­let­ti tel­je­sí­tés­re nem nyí­lik lehetősége.

Az előreutalásos vásárlás

V.4. Előreutalásos vásár­lás ese­tén a Vevő a vétel­árat elő­re átutal­ja az Eladó UNICREDIT Banknál veze­tett 109180001–00000069-91980000 szá­mú pénz­in­té­ze­ti számlájára.

V.5. Az Eladó kizá­ró­lag azon a napon kez­di meg a ter­mék meg­kül­dé­sét a Vevő részé­re, ame­lyi­ken a hiány­ta­la­nul átutalt vétel­ár közép-euró­pai idő sze­rint 14h00 órá­val bezá­ró­lag az Eladó V.4. pont­ban meg­je­lölt bank­szám­lá­ján jóvá­írás­ra került.

V.6. A Vevő tudo­má­sul veszi, hogy a pénz­in­té­ze­ti átuta­lás jóvá­írá­sá­nak idő­tar­ta­mát az Eladónak nem áll mód­já­ban befo­lyá­sol­ni, ennél fog­va az Eladót az eset­le­ges átuta­lá­si kése­de­lem­ből faka­dó­an fele­lős­ség vagy helyt­ál­lá­si köte­le­zett­ség egy­ál­ta­lán nem terheli.

A domborítottan nyomott bankkártyával való fizetés PAY PAL rendszer használatával

V.7. Bankkártyás fize­tés ese­tén a Vevő a fel­hasz­ná­lói felü­le­ten talál­ha­tó ‘PAYPal’ módot kivá­laszt­va átirá­nyí­tás­ra kerül a PAYPal biz­ton­sá­gos web­ol­da­lá­ra, ame­lyen keresz­tül tény­le­ge­sen meg­tör­té­nik a vétel­ár kiegyen­lí­té­se. A Vevő bank­kár­tyá­já­nak ada­ta­it Eladó sem­mi­lyen módon nem rög­zí­ti, azok nem is jut­nak Eladó tudomására.

V.8. Sikeres fize­tés­kor a PayPal web­ol­dal a Vevőt vissza­irá­nyít­ja a fel­hasz­ná­lói felü­let­re. Az eset­le­ge­sen siker­te­len tel­je­sí­tés alkal­má­val ugyan­ez tör­té­nik, és a Vevő ismé­tel­ten meg­kí­sé­rel­he­ti a bank­kár­tyá­ja hasz­ná­la­tát vagy egyéb kiegyen­lí­té­si módot választhat.

V.9. A Vevő fize­tést a PayPal biz­ton­sá­gos rend­sze­rén keresz­tül, továb­bi díj nél­kül kez­de­mé­nyez­het. Így a Vásárló a fel­hasz­ná­lói felü­le­ten talál­ha­tó ‘Pénztárból’ tör­té­nő átirá­nyí­tá­sát köve­tő­en, a koráb­ban regiszt­rált PayPal kon­tó­já­val, vagy – a ’Pay with Debit or Credit Card’ opció válasz­tá­sa ese­tén – a bank­kár­tyá­já­val tehet ele­get a vétel­ár fize­té­si köte­le­zett­sé­gé­nek. A Vevő bank­kár­tyá­já­nak ada­ta­it Eladó sem­mi­lyen módon nem rög­zí­ti. azok nem is jut­nak Eladó tudomására.

V.10. Sikeres fize­tés­kor a pénz­in­té­ze­ti web­ol­dal a Vevőt vissza­irá­nyít­ja a fel­hasz­ná­lói felü­let­re. Az eset­le­ge­sen siker­te­len tel­je­sí­tés alkal­má­val ugyan­ez tör­té­nik, és a Vevő ismé­tel­ten meg­kí­sé­rel­he­ti a PayPal rend­szer igény­be­vé­te­lét, vagy egyéb kiegyen­lí­té­si módot választhat.

V.11. A PayPal rend­sze­re a bank­kár­tyá­val tör­té­nő fize­tés ese­tén vala­mennyi ismer­tebb kár­tya­tí­pust elfo­gad­ja, ilye­nek töb­bek között:

  • MasterCard;
  • Visa;
  • American Express;

Az utánvétes vásárlás

V.12. Utánvétes vásár­lás ese­tén a Vevő vál­lal­ja, hogy az szál­lí­tá­si díjat és az után­vét­ke­ze­lé­si díjat a meg­ren­de­lé­se átvé­te­le­kor a cso­mag átvé­te­le­kor fize­ti meg. Amennyiben a cso­mag átvé­te­lé­re nem kerül sor, a Vevő meg­ta­gad­ja azt, átvé­tel nél­kül eláll a vásár­lás­tól,  vissza­kül­di az eladó­nak, úgy vál­lal­ja, hogy a szál­lí­tá­si és után­vét­ke­ze­lé­si díjat meg­fi­ze­ti az Eladónak. Az Eladó jogo­sult az át nem vett kül­de­mény szál­lí­tá­si és után­vét keze­lé­si díj­ról szám­lát kiál­lí­ta­ni a Vevő részére.

VI. A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés

VI.1. A meg­vá­sá­rolt ter­mék kiszál­lí­tá­sa futár­szol­gá­lat köz­re­mű­kö­dé­se útján való­sul meg. A min­den­kor hatá­lyos kiszál­lí­tá­si határ­idő­ket és egyéb fel­té­te­le­ket, az igény­be­vett futár­szol­gá­lat elér­he­tő­sé­gét ’Szállítási díjak és fize­tés’ doku­men­tum tartalmazza.

VI.2. A futár­szol­gá­lat fuva­ro­zó­ként a ter­mék­cso­mag meg­ér­ke­zé­sé­ről a Vevőt kése­de­lem nél­kül érte­sí­ti. Az érte­sí­tés meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en a kül­de­ménnyel a Vevő jogo­sult ren­del­kez­ni. A futár alap­ve­tő­en mun­ka­na­po­kon 8h00 és 17h00 óra között, a vásár­lás során meg­je­lölt szál­lí­tá­si cím­re kéz­be­sí­ti a ter­mék­cso­ma­got, ugyan­is ezt az alap­szol­gál­ta­tást fede­zi a vétel­ár részét képe­ző kiszál­lí­tá­si díj. A Vevőnek ter­mé­sze­te­sen lehe­tő­sé­ge nyí­lik arra, hogy köz­vet­le­nül a futár­szol­gá­lat­tal egyez­tes­sen a garan­tált szű­kí­tett idő­sza­ki (pél­dá­ul dél­előt­ti) kéz­be­sí­tés fel­té­te­le­i­ről, azon­ban a fuva­ro­zó e szol­gál­ta­tá­sá­ért a díj­sza­bá­sá­nak meg­fe­le­lő fel­árat szá­mít­hat fel, ame­lyet a Vevőnek a ter­mék átvé­te­le­kor, a futár­nál kell rendeznie.

VI.3. Amennyiben a ter­mék­cso­mag kéz­be­sí­té­se a Vevő érdek­kö­ré­ben fel­me­rü­lő okból (pl. a vásár­lás folya­mán téves szál­lí­tá­si ada­tok ren­del­ke­zés­re bocsá­tá­sa) vagy az elő­re­lát­ha­tó­sá­gi klau­zu­lát [Ptk. 6:142. §] meg­sér­tő maga­tar­tá­sa miatt kése­del­met szen­ved, ille­tő­leg meg­hi­ú­sul, az ebből faka­dó károk (több­let­költ­sé­gek, egyéb hát­rá­nyok) kivé­tel nél­kül a Vevő ter­hé­re esnek, és az Eladó eze­kért sem a Vevő, sem pedig har­ma­dik sze­mély irá­nyá­ban nem felelős.

VI.4. A Vevő a ter­mék átvé­te­lé­nek hely­szí­nén és idő­pont­já­ban köte­les a kül­de­mény tar­tal­mát téte­le­sen, mennyi­sé­gi, továb­bá minő­sé­gi szem­pont­ból egy­aránt ellen­őriz­ni, és az Eladó szer­ző­dés­sze­rű tel­je­sí­té­se ese­tén a fuvar­le­ve­let (az átvé­te­li elis­mer­vényt) alá­ír­ni. A sza­bály­sze­rű­en kiál­lí­tott fuvar­le­vél (átvé­te­li elis­mer­vény) az ellen­ke­ző bizo­nyí­tá­sá­ig iga­zol­ja, hogy a kül­de­mény és cso­ma­go­lá­sa az átvé­tel­kor hibát­lan, vala­mint hiány­ta­lan álla­pot­ban volt.

VI.5. A Vevő az eset­le­ges hibás tel­je­sí­tés fel­fe­de­zé­se után kése­de­lem nél­kül köte­les a hibát (a hiá­nyos­sá­got) az Eladóval a SZÉNAFÜVEK hon­la­pon, a Kapcsolat menü­pont alatt talál­ha­tó elér­he­tő­sé­gek vala­me­lyi­kén keresz­tül, a meg­ren­de­lés beazo­no­sí­tá­sa mel­lett írás­ban közöl­ni. Eladói hibás tel­je­sí­tés­nek minő­sül, a kül­de­mény nem a Vevő részé­ről meg­vá­sá­rolt ter­mé­ke­ket tar­tal­maz­za. A hiba jel­zé­sé­nek kése­del­mé­ből, netán elma­ra­dá­sá­ból és a hibás (hiá­nyos) ter­mék­cso­mag átvé­te­lé­ből szár­ma­zó károk (több­let­költ­sé­gek, egyéb hát­rá­nyok) meg­té­rí­té­sé­re a Vevő köteles.

VI.6. Az érté­ke­sí­tett áru­cikk tekin­te­té­ben a kár­ve­szély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, ami­kor a Vevő bir­tok­ba veszi a terméket.

VI.7. Amennyiben a ter­mé­kek­kel, ille­tő­leg az eladói szol­gál­ta­tás­sal össze­füg­gés­ben a Vevőnek pana­sza merül fel, úgy azt a SZÉNAFÜVEK hon­la­pon, a Kapcsolat menü­pont alatt talál­ha­tó elér­he­tő­sé­gek vala­me­lyi­ké­re, ille­tő­leg az Eladó szék­he­lyé­re is meg­küld­he­ti. Az Eladó a pana­szo­kat beér­ke­zé­sük sor­rend­jé­ben, leg­ké­sőbb 30 (har­minc) napon belül vizs­gál­ja ki, és a panasz köz­lé­sé­vel egye­ző módon érte­sí­ti a Vevőt a vizs­gá­lat ered­mé­nyé­ről. A panasz eluta­sí­tá­sa ese­tén a Vevő a fel­ügye­le­ti szer­vek­hez (pl. a jegy­ző­höz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bíró­ság­hoz fordulhat.

 

VII. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

VII.1. Az Eladót – külö­nö­sen, de nem kizá­ró­la­go­san a saját, illet­ve üzle­ti part­ne­rei gaz­da­sá­gi érde­ke­i­nek védel­mé­ben – meg­il­le­ti az ÁSZF egy­ol­da­lú módo­sí­tá­sá­nak joga.

VII.2. Az Eladó a fen­ti ala­kí­tó hatal­mas­ság gya­kor­lá­sá­ról, vala­mint a meg­vál­to­zó klau­zu­lák­ról a módo­sí­tott ÁSZF hatály­ba lépé­sét leg­alább 8 (nyolc) nap­pal meg­elő­ző­en a SZÉNAFÜVEK hon­lap láb­jegy­ze­ti részén, külön köz­le­mény­ben érte­sí­ti a Vevőt és a leen­dő szer­ző­dé­ses partnereit.

VII.3. Az egye­di adás­vé­te­li szer­ző­dés tel­je­se­dés­be megy az eladói szol­gál­ta­tás és a vétel­ár szer­ző­dés­sze­rű teljesítésével.

VII.4. A Szerződő Felek az egye­di adás­vé­te­li jog­ügy­le­tü­ket közös meg­egye­zés­sel, a jövő­re néz­ve meg­szün­tet­he­tik. Ebben az eset­ben a Felek továb­bi szol­gál­ta­tá­sok­kal nem tar­toz­nak, és köte­le­sek egy­más­sal a meg­szű­nés előtt már tel­je­sí­tett szol­gál­ta­tá­sok vonat­ko­zá­sá­ban elszámolni.

VII.5. A Vevő az egye­di adás­vé­te­li szer­ző­dés­től a ter­mék­cso­mag kéz­hez­vé­te­lé­től szá­mí­tott 14 (tizen­négy) nap­tá­ri napon belül, amely­be nem szá­mít bele a kéz­be­sí­tés nap­ja, a fogyasz­tó és a vál­lal­ko­zás közöt­ti szer­ző­dé­sek rész­le­tes sza­bá­lya­i­ról szó­ló 45/2014. kor­mány­ren­de­let­ben fog­lal­tak­kal össz­hang­ban, indo­ko­lás nél­kül eláll­hat. A vevői bank­szám­la­szá­mot is magá­ban fog­la­ló elál­lást aján­lott-tér­ti­ve­vé­nyes levél­pos­tai kül­de­mény­ként, leg­ké­sőbb a határ­idő lejár­tá­nak nap­ját köve­tő napon szük­sé­ges fel­ad­ni az Eladó szék­he­lyé­re. Az elál­lá­si jog­nyi­lat­ko­zat­hoz csa­tol­ni kell a meg­vá­sá­rolt áru­cik­ket ere­de­ti bon­tat­lan cso­ma­go­lás­ban, vala­mint az érté­ke­sí­tés­ről kiál­lí­tott szám­la ere­de­ti pél­dá­nyát. A sza­bály­sze­rű, az elő­írt mel­lék­le­tek­kel együtt meg­kül­dött elál­lás az Eladó részé­re meg­va­ló­sult kéz­be­sí­té­sé­vel (a kéz­be­sí­té­si véle­lem beáll­tá­val) az egye­di adás­vé­te­li szer­ző­dést felbontja.

VII.6. A Vevő vise­li az elál­lá­si jog gya­kor­lá­sa miatt a ter­mék vissza­szol­gál­ta­tá­sá­val kap­cso­lat­ban fel­me­rült költ­sé­ge­ket. Vevő vise­li továb­bá az áru hibás cso­ma­go­lá­sá­ból ere­dő, a ter­mék vissza­kül­dé­se során fel­me­rü­lő károkat.

VII.7. Az Eladó hala­dék­ta­la­nul, de leg­ké­sőbb az elál­lás­ról való tudo­más­szer­zé­sé­től szá­mí­tott tizen­négy napon belül vissza­té­rí­ti a fogyasz­tó által ellen­szol­gál­ta­tás­ként meg­fi­ze­tett tel­jes össze­get, ide­ért­ve a tel­je­sí­tés­sel össze­füg­gés­ben fel­me­rült költ­sé­ge­ket is, de egy­ben köve­tel­he­ti az áru­cikk nem ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­la­tá­ból ere­dő kárá­nak meg­té­rí­té­sét is.

VII.8. A Vevőt nem ille­ti meg a VII.5. pont sze­rin­ti elál­lás joga, amennyi­ben a meg­vá­sá­rolt ter­mék ter­mé­sze­té­nél fog­va nem szol­gál­tat­ha­tó vissza (hasz­nált, kibon­tott ter­mék). Az áru­cikk akkor is vissza­szol­gál­ta­tás­ra alkal­mat­lan­nak tekin­ten­dő, ha a ter­mék álla­gá­nak vagy cso­ma­go­lá­sá­nak meg­ron­gá­ló­dá­sa miatt annak ere­de­te nem azonosítható.

VII.9. A Vevő érdek­mú­lás­ra hivat­ko­zás­sal az egye­di adás­vé­te­li szer­ző­dés­től nem jogo­sult elállni

  • amennyi­ben az Eladó a szol­gál­ta­tás tel­je­sí­té­sét jogos okból meg­ta­gad­ta [IV.10. pont];
  • az átuta­lás kése­del­me [V.6. pont], ille­tő­leg alkal­mat­lan fize­té­si mód vagy esz­köz részé­ről tör­tént igény­be­vé­te­le miatt;
  • ha a ter­mék­ren­de­lést a nem­ze­ti vagy val­lá­si ünnep első nap­ját meg­elő­ző­en keve­sebb, mint 4 (négy) mun­ka­nap­pal nyúj­tot­ta be, és kife­je­zet­ten az ünnep alkal­má­ból sze­re­tett vol­na hoz­zá­jut­ni az Eladó áru­cik­ké­hez [VI.1. pont].

VII.10. A ter­mék­cso­mag­ra, akci­ós össze­cso­ma­go­lá­sok­ra vagy az úgy­ne­ve­zett ‘3 + 1 akci­ó­ban’ részt vevő áru­ra vonat­ko­zó egye­di adás­vé­te­li szer­ző­dés­től tör­té­nő vevői elál­lás ese­tén, az elál­lá­si jog kizá­ró­lag a tel­jes cso­mag­ra, illet­ve az akci­ó­ban érin­tett vala­mennyi ter­mék­re együt­te­sen és egy­sé­ge­sen érvé­nye­sít­he­tő. Amennyiben a ter­mék­cso­mag­ba, akci­ós össze­cso­ma­go­lás­ban vagy a 3 + 1 akci­ó­ba tar­to­zó áruk bár­me­lyi­ké­re VII.8. pont­ban fog­lalt fel­té­te­lek egyi­ke tel­je­sül, akkor a vevő az elál­lá­si jogát sem a ter­mék­cso­mag­ra, össze­cso­ma­go­lás­ra (az akci­ós ter­mék-együt­tes­re) néz­ve, sem pedig az egyes áru­cik­ke­ket ille­tő­en nem gya­ko­rol­hat­ja. Jelen sza­kasz ren­del­ke­zé­se­it meg­fe­le­lő­en kell alkal­maz­ni Eladó által Vevő részé­re kül­dött vala­mennyi aján­dék­ra is, amennyi­ben az aján­dék a SZÉNAFÜVEK hon­la­pon megvásárolható.

 

VIII. Záró rendelkezések

VIII.2. SZÉNAFÜVEK tájé­koz­tat­ja Vevőt, hogy a szol­gál­ta­tó­nál tárolt ada­tok védel­mé­ről az álta­la üze­mel­te­tett szer­ve­ren a szük­sé­ges védel­mi intéz­ke­dé­se­ket elvé­gez­te, az üze­mel­te­tés során ezen intéz­ke­dé­se­ket folya­ma­to­san fris­sí­ti vevő ada­ta­i­nak védel­me érde­ké­ben a rele­váns tit­ko­sí­tá­si algo­rit­mu­sok használatával.

VIII.3. A ter­mé­kek minő­sé­gé­vel, biz­ton­sá­gos­sá­gá­val és a ter­mék­fe­le­lős­sé­gi sza­bá­lyok alkal­ma­zá­sá­val, vala­mint a szer­ző­dés meg­kö­té­sé­vel és tel­je­sí­té­sé­vel kap­cso­la­tos fogyasz­tói jog­vi­ta bíró­sá­gon kívü­li, békés ren­de­zé­se cél­já­ból Vevő eljá­rást kez­de­mé­nyez­het a lakó­he­lye sze­rint ille­té­kes szak­mai kama­ra mel­lett műkö­dő békél­te­tő tes­tü­let­nél. A békél­te­tő tes­tü­le­tek ille­té­kes­sé­gi terü­le­te a megyei keres­ke­del­mi és ipar­ka­ma­rák ille­té­kes­sé­gi terü­le­té­hez iga­zo­dik (2008. évi XLII. tör­vény 20.§ (5) bekezdés).

A Pest Megyei Békéltető Testület címe: 1119 Budapest, Etele út 59–61. II. em. 240. Telefonszáma: +36–1‑269‑0703. Levelezési címe: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81. Weboldala a panaszrendezes.hu inter­ne­tes címen érhe­tő el.

VIII.5. A SZÉNAFÜVEK hon­lap hasz­ná­la­ta külön­le­ges hard­ver meg­lé­té­hez nem kötött, hoz­zá­fér­he­tő az aláb­bi ope­rá­ci­ós rend­sze­re­ken és szoft­ve­re­ken keresz­tül: Windows XP vagy újabb, Linux, OS X, iOS, Android vagy Windows Phone ope­rá­ci­ós rend­szer, illet­ve Internet Explorer (9 vagy újabb), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari böngésző.