Keresés az oldalon

Gyakori kérdések

A meg­ren­delt ter­mé­ke­ket és a szál­lí­tá­si és cso­ma­go­lá­si díjat köz­vet­len ban­ki átuta­lás­sal egyen­lít­he­ted ki vagy bank­kár­tyá­val a PayPal rend­sze­ren keresztül.

Szállítási és cso­ma­go­lá­si költ­sé­gek­re 1390 Ft-ot szá­mí­tunk fel. Amennyiben ren­de­lé­sed eléri a brut­tó 25.000 Ft-ot, nem szá­mí­tunk fel szál­lí­tá­si és cso­ma­go­lá­si költséget.

Megrendelésedet az uta­lás beér­ke­zé­se­kor kezd­jük el fel­dol­goz­ni, 2–3 napon belül átad­juk a futár­szol­gá­lat­nak, így a cso­ma­god leg­fel­jebb 4–5 nap alatt megkapod.

Annak érde­ké­ben, hogy a meg­ren­delt pár­nád, für­dő­zsá­kod a lehe­tő leg­jobb élményt nyújt­sa, a meg­ren­de­lé­sed beér­ke­zé­sét köve­tő­en fris­sen tölt­jük meg tisz­tí­tott pely­vá­val és illa­tos gyógynövényekkel.

Ha sze­ret­nél érte­sül­ni leg­újabb ter­mé­ke­ink­ről, ked­vez­mé­nye­ink­ről, ren­dez­vé­nyek­ről, fej­lesz­té­se­ink­ről min­den­kép­pen cél­sze­rű fel­irat­koz­ni a hír­le­ve­lünk­re. Feliratkozóinknak havon­ta egy hír­le­ve­let küldünk.

           

Legújabb termékeink

Új Elkelt!

Pelyva-pakk

3 900 Ft
Új Elkelt!
Új Elkelt!