Keresés az oldalon

Fűszerek és gyógynövények kora őszre a testi-lelki egészséghez

Fűszerek és gyógynövények kora őszre a testi-lelki egészséghez

…Sőt, nemcsak az egészséghez, hanem a nyugalomhoz és örömhöz is fontos növényeket, a növényekkel pedig recepteket hoztunk ebben a cikkben! A kora őszi, vagy akár még indián nyári időszak számos finomságot, illatos fűszer- és gyógynövényt tartogat, amelyeket Neked is érdemes beszerezni és használni.

Védekezés a klasszikus kora őszi betegségek ellen

A kora őszi idő­szak­ban haj­la­mo­sabb lehet az ember kicsit össze­zu­han­ni, mind tes­ti­leg, mind lel­ki­leg. Az óvo­da-isko­la meg­kez­dé­sé­vel a gye­re­kek ráadá­sul könnyen haza is viszik a külön­bö­ző víru­so­kat, amik könnyen ledönt­he­tik a lábá­ról az embert. Mivel a hideg idő bekö­szön­té­vel a friss zöld­sé­gek és gyü­möl­csök fogyasz­tá­sa is csök­ken, az immun­rend­szer is legyen­gül, ez pedig a lel­ki levert­ség­gel kom­bi­nál­va könnyen kisebb bajo­kat okoz.

A lel­ki egyen­súly meg­őr­zé­se érde­ké­ben mi min­den­képp java­sol­juk, hogy tarts ott­hon étke­zé­si tisz­ta­sá­gú CITROMFÜVET szá­rí­tott for­má­ban, amely­ből bár­mi­kor készít­hetsz egy finom teát. A nem étke­zé­si tisz­ta­sá­gú vál­to­zat pedig mehet is illat­zsák­ba vagy pár­ná­ba, hogy min­dig a köze­led­ben legyen! Beleszórhatod akár a für­dő­víz­be is, így garan­tált az ella­zu­lás, a nyu­godt ideg­rend­szer pedig a véde­ke­ző­kész­sé­get is segí­ti. (Bizonyára szá­mod­ra sem mon­dunk újat azzal, hogy a stressz gyen­gí­ti az immun­rend­szert és fogé­ko­nyab­bá tesz a fer­tő­ző megbetegedésekre.)

Készíts gyógy­nö­vény­pár­nát magad­nak: ITT meg­ta­lá­lod hoz­zá az összetevőket!

Ha megtámogatnád a szervezeted…

Célzottan immun­erő­sí­tés­re kivá­ló gyógy­nö­vény a HOMOKTÖVIS és a CSIPKEBOGYÓ, amik­nek C‑vitamin tar­tal­ma rend­kí­vül magas, de szu­per anti­oxi­dáns és sejt­vé­dő pél­dá­ul KERTI KÖRÖMVIRÁG is.

Egy bögre tea csodákat tesz testtel, lélekkel!

A már emlí­tett cit­rom­fű mel­lett, érde­mes más gyógy­nö­vény-teá­kat is kipró­bál­ni, a kora őszi idő­szak remek alka­lom a kísér­le­te­zés­re. Sokan már ilyen­kor indít­ják a bekuc­kó­zós napo­kat: a főképp erdő­szé­le­ken, árok­par­to­kon élő HAMVAS SZEDER egé­szen kivá­ló alap­anyag a teá­hoz, a nyár­utó ide­jén ter­mő növény szá­rí­tott leve­lé­ből készült főzet anti­oxi­dáns hatá­sú, továb­bá nagyon finom is. A begyűj­tés után kivá­lo­ga­tott, szá­rí­tott BORÓKA TOBOZBOGYÓ gyak­ran össze­te­vő­je vize­let­haj­tó teák­nak, így pél­dá­ul az őszi idő­szak ele­jén ide­á­lis méreg­te­le­ní­tő kúrák során is gyak­ran hasz­nált alapanyag.

Ha bög­réd­ben még a nya­rat idéz­néd meg, akkor pedig érde­mes szá­rí­tott, étke­zé­si tisz­ta­sá­gú LEVENDULÁT is fel­hasz­nál­nod a teá­hoz, ennek cso­dás illa­ta biz­to­san vissza­hoz­za a kel­le­mes, nap­sü­töt­te per­ce­ket, miköz­ben a lel­ke­det is simít­ja, nyugtatja!

Az indián nyár ízei – hogyan teremtsd meg a nyárutó hangulatát a tányéron?

Nem min­den gyógy­nö­vény fűszer, de min­den fűszer gyógy­nö­vény, szok­tuk mon­da­ni – azért, mert igaz. A tányé­rod­ra is bár­mi­kor csem­pész­hetsz kel­le­mes hatá­sok­kal bíró, egész­sé­ges illa­to­kat és íze­ket a zöld­fű­sze­rek segít­sé­v­é­gel, pár tip­pet pedig ahhoz is hozunk, mit és milyen kom­bi­ná­ci­ó­ban válassz ebben az időszakban!

Az indi­án nyár­ba még bőven bele­fér­nek a friss salá­ták, a nyá­ri lán­go­sok, pala­csin­ták, sült sza­lon­nák ízei után pedig ide­á­li­sak is. (Vannak, akik úgy gon­dol­ják, ősz ele­jén min­den­képp érde­mes dié­táz­ni, hogy a szer­ve­zet egy kicsit fel­fris­sül­jön, fel­ké­szül­jön az új időszakra.)

A salá­ták ese­tén min­dig az össze­te­vők a leg­fon­to­sab­bak, ugyan­úgy az „alap zöl­de­ket”, mint a fűsze­re­zést tekint­ve. Ha nem sze­re­ted a zöld leve­les zöld­sé­gek kese­rű ízét, pró­báld ki a kicsit éde­sebb bébi­spe­nó­tot és a kimon­dot­tan friss ízű madár­sa­lá­tát. A jég­sa­lá­ta sem rossz, ám annak leg­na­gyobb része víz, ami az ízén és az álla­gán is érző­dik. Amit sem­mi­képp sem javas­lunk, ha nem bírod a keser­nyés íze­ket, az a pak-choi 🙂

Ezek mel­lé min­dig érde­mes vala­mi­lyen más állag­gal bíró, tar­tal­mas zöld­sé­get is ten­ni, akár több­fé­lét is. A para­di­csom és az ubor­ka mel­lett meg­pró­bál­ha­tod a ropo­gós szár­zel­lert vagy kali­for­ni­ai pap­ri­kát is, de ha nem riadsz vissza az erős sza­gá­tól, a póré­hagy­ma is adu­ász lehet. Ilyenkor, nyár végén egyes gyü­möl­csök is fris­sí­tő­en hat­nak a zöld­sa­lá­tá­ban, egy­ál­ta­lán nem üt el az íze pél­dá­ul a nek­ta­rin­nak, a sző­lő­nek, illet­ve az almá­nak és a kör­té­nek sem.

Ha klasszi­kus, zöld­sé­gek­kel tele­tűz­delt salá­tát készí­tesz, az érte­lem­sze­rű­en bár­mi­lyen hús­hoz passzol, de önma­gá­ban is fogyaszt­ha­tod, vagy akár „lak­ta­tó­ra” is dúsít­ha­tod. A csi­cse­ri­bor­só, a qui­noa és a köles is kivá­ló­ak salá­tá­ba kever­ve, de zab­tö­ret­tel vagy bul­gur­ral is finom lesz a végeredmény.

Ha kora őszi gyü­möl­csös salá­ta mel­lett dön­töt­tél, akkor inkább sajt­tal mixeld, mind az emen­tá­li-típu­sú saj­tok, mind pedig a camem­bert reme­kül illik az ízvi­lág­hoz. Ami még ext­ra lehet, ha mag­va­kat is adsz hoz­zá: a pirí­tott fenyő­mag luxus össze­te­vő, de nap­ra­for­gó­val helyet­te­sít­he­tő. Ha sze­re­ted a mago­kat, akkor a kes­u­dió és a man­du­la is meg­áll­ják a helyü­ket egy nyár­utó salátájában!

Azt, hogy végül szeresd az elkészült salátát, nagyban meghatározzák a fűszerek, illetve az öntet, amelybe a fűszereket is belekevered!

  • A só-bors-fok­hagy­ma-olaj hár­mas­nál egy picit tovább gon­dol­kod­va, kivá­ló zöld­fű­sze­res öntet készít­he­tő pil­la­na­tok alatt. Ebbe tegyél pet­re­zsely­met, bazsa­li­ko­mot és kori­an­dert, kiegé­szít­he­ted cit­rom­bors­sal és egy kis lime-lével, az alap­ja lehet akár jog­hurt, akár olí­va­olaj is.
  • A pikáns ízek ked­ve­lői elme­het­nek a gyöm­bé­res-chi­lis vonal felé, ami­ben simán elfér az örök ked­venc fok­hagy­ma, ez inkább ola­jos for­má­ban tud érvényesülni.
  • Ha a jog­hur­tos öntet­hez ragasz­kod­nál, akkor hasz­nálj cit­rom­ná­dat, zel­lert, kori­an­dert és les­tyánt, és iga­zán külön­le­ges vég­ered­ményt kapsz.
  • Amikor a salá­tád­ban domi­náns sze­rep­hez jut az ubor­ka, jog­hurt­ban keverd el az ala­po­san össze­tört feta­saj­tot, (ne külön rakd a salá­tá­ra), és íze­sítsd fok­hagy­más olaj­jal, kapor­ral, illet­ve egy kis oregánóval.
  • A gyü­möl­csös salá­ták­hoz ter­mé­sze­te­sen a mézes-ola­jos-gyöm­bé­res öntet passzol leg­in­kább, amit, ha cit­rom­fű­vel is kiegé­szí­tesz, meg­idé­zi majd a nyarat.
Melyiket fogod elkészíteni? 🙂

Szénafüvek – az ország első gyógynövényes párnái