Keresés az oldalon

Ha erre az 5 dologra odafigyelsz, nem őrülsz meg a hétköznapokban

Ha erre az 5 dologra odafigyelsz, nem őrülsz meg a hétköznapokban

Ideért a szeptember, minden kezd visszaállni a megszokott kerékvágásba, több a feladat, és jobban kell figyelni az embernek az időbeosztására, illetve a lelki egészségére is. Mi úgy vagyunk vele, semmiképp sem szabad hagyni, hogy a mindennapi rohanás elhatalmasodjon rajtunk, ennek érdekében hoztunk is pár tanácsot a harmonikusabb hétköznapokért.

#1. Szánj időt a lassulásra!

A „slow” szem­lé­let Olaszországból ered, a medi­ter­rán élet­öröm egyik fon­tos tám­pont­ja­ként lehet­ne értel­mez­ni. Noha Itáliában a ten­ger és a nap­fény biz­to­san sokat segít a tes­ti-lel­ki túl­élés­ben, az is két­ség­te­len, hogy a tuda­tos las­su­lás­sal itt­hon is sokat tehetsz maga­dért. Ez tulaj­don­kép­pen annyit tesz, hogy bele merj feled­kez­ni egy-egy pil­la­nat­ba, és szánj időt a min­den­na­pi örömökre.

Kortyoltathatod las­san a reg­ge­li kávé­dat, kiül­hetsz olvas­ni egy park­ba, meg­lep­he­ted magad egy finom, csak­is las­san elfo­gyasz­tan­dó tira­mi­su­val mun­ka után, vagy akár az erkély­ről is szem­lél­he­ted bele­fe­led­kez­ve, ahogy a szél fúj­do­gál­ja a faága­kat. Ezek mind olyan öröm­for­rá­sok, ame­lyek­hez könnyű, sőt, egyes ese­tek­ben tel­je­sen ingye­nes hoz­zá­jut­ni, bár­me­lyik nap­ba beil­leszt­he­tők, még­is sokat adnak lelkileg.

#2. A „pont elégnél” nem kell több

Kis ugrás­sal irány Skandinávia, egész pon­to­san, Dánia. A hyg­ge kul­tú­rá­já­ban az embe­rek a világ leg­bol­do­gabb­jai közé tar­toz­nak, ame­lyet azzal magya­ráz­nak, hogy min­dig a „pont elég” álla­pot eléré­sé­re töre­ked­nek. Nem hal­moz­nak fel, (bár nem is nél­kü­löz­nek), és olyan apró örö­mök­ben kere­sik meg a min­den­na­pok fel­töl­tő­dé­sét, mint egy iste­ni házi­ke­nyér meg­sü­té­se, egy puha taka­ró alá bekuc­kó­zás a kana­pén vagy épp néhány barát meg­hí­vá­sa esti beszél­ge­tés­re, apró­sü­te­mé­nye­zés­re, teázásra.

Érdemes teret enged­ni az ilyen jel­le­gű prog­ra­mok­nak az éle­ted­ben, hogy tes­ted-lel­ked könnyeb­ben visel­je a hétköznapokat!

#3. Az alváson nem érdemes spórolni

A kiegyen­sú­lyo­zot­tan műkö­dő szer­ve­zet­hez, illet­ve a nyu­godt, har­mo­ni­kus szel­le­mi-lel­ki műkö­dés­hez szük­ség van meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű és minő­sé­gű alvás­ra. Alváshiány ese­tén az ember haj­la­mos rosszab­bul rea­gál­ni feszült hely­ze­tek­ben, ked­ve­zőt­le­nebb dön­té­se­ket hoz­ni, sőt, a vész­hely­ze­tek ese­tén adott reak­ció­idő is jelen­tő­sen csökken.

Ha nem vagy kimon­dot­tan jó alvó, akkor érde­mes lehet ter­mé­sze­tes meg­ol­dás után néz­ni, ami segí­ti javí­ta­ni az alvás­mi­nő­sé­ge­det. Ezek közül egy pél­dá­ul a gyógy­nö­vé­nyes aro­ma­te­rá­pia is, ami­kor tulaj­don­kép­pen ella­zí­tó hatá­sú gyógy­nö­vé­nyek illa­tát szí­vod be, és ezek­től könnyeb­ben jön az álom.

A Szénafüvek gyógynövényes alvópárnákban is ezt a megoldást alkalmazzuk, csak itt a 10 gyógynövény keveréke mellé tönkölypelyva is került, amely jótékony kovasavat kibocsátva segíti a fizikai és mentális ellazulást is, a népi megfigyelések alapján idegnyugtató hatásával.

#4. Találj egy tevékenységet, amiben megélheted a flow élményt

A flow az az álla­pot, ami­kor csak a pil­la­nat­ban vagy, és vala­mi olyan tevé­keny­sé­get vég­zet, ami­ben visz magá­val az áram­lat. Nem fér­nek be mel­lé külön­bö­ző feszült gon­do­la­tok, „nem írod fej­ben a bevásárlólistát”.

A flow élményt leg­töb­ben moz­gás köz­ben vagy művé­sze­tek során tud­ják meg­él­ni. Előbbiből a jóga mel­lett a mono­ton moz­gás­for­mák adják meg leg­könnyeb­ben ezt az élményt – ilyen a futás, az úszás vagy a bicik­li­zés is -, míg művé­sze­tek közül raj­zo­lás, fes­tés, ének­lés, szí­ne­zés köz­ben is meg­ta­pasz­tal­ha­tó a flow álla­pot. Mivel ez egy­faj­ta medi­ta­tív élmény, így segít bel­ső har­mó­ni­át terem­te­ni és olda­ni a feszültséget.

#5. Tervezd meg a napjaidat, de „óvatosan”!

A szá­mos tes­ti-lel­ki tanács után pedig most jöj­jön egy abszo­lút „föld­höz­ra­gadt” tipp. Ez a ter­ve­zés. Ha látod a nap­ja­id mene­tét és az egyes fel­ada­to­kat, akkor sok­kal könnyeb­ben navi­gá­lod magad a teen­dők vilá­gá­ban is, kevés­bé áll fenn annak a veszé­lye, hogy elússzál.

Azonban az is fon­tos, hogy a ter­ve­zés ne csak a fel­ada­tok egy­más mögé pako­lá­sá­ból áll­jon, ame­lye­ket pró­bálsz minél nagyobb ered­ménnyel kipi­pál­ni nap végé­re! A jó napi terv­ben ben­ne van, meg­fe­le­lő idő ráha­gyá­sá­val pél­dá­ul a reg­ge­li rutin és a pihe­nés is, a fel­adat­lis­tán pedig nem sze­re­pel több 5 teen­dő­nél. Ennél nagyobb mennyi­sé­gű fel­ada­tot már kevés­bé haj­la­mos tel­je­sí­te­ni az ember, így állan­dó­an az az érzé­se lesz, hogy nem elég haté­kony, ami fruszt­rá­ci­ót okoz­hat. Ezt igye­kezz elke­rül­ni, és inkább arra töre­kedj, hogy prak­ti­ku­san tedd egy­más mel­lé a fel­ada­to­kat. Ha egy „műfajt” sze­retsz egy­szer­re tel­je­sí­te­ni, akkor pl. az intéz­ke­dős, jövős-menős napod­hoz ne nagyon szer­vezz más teendőt.

Nem tudsz ter­vez­ni? Ezzel nincs sem­mi baj. Gyakran a célok hiá­nya miatt nem megy a ter­ve­zés, így elsőd­le­ge­sen az a fon­tos, hogy kije­löld a meg­fe­le­lő célo­kat, lásd, miért is dol­go­zol, miért fon­tos egy-egy ügyet elin­téz­ni vagy miért viszed magán­órá­ra a gyer­me­ke­i­det. Ha mind­eze­ket tisz­tán átlá­tod, akkor a fel­adat­lis­ták össze­ál­lí­tá­sa is könnyebb lesz.

Sokaknál műkö­dik a pri­o­ri­zá­lás is, azaz a fon­tos fel­ada­tok előny­be helye­zé­se a kevés­bé fon­to­sak­kal szem­ben. Ugyanúgy, van­nak, akik­nek min­den „köte­le­ző­en rossz” fel­adat mel­lé szük­sé­gük van egy örö­met adó fel­adat tel­je­sí­té­sé­re is, ez pl. „juta­lom­ként” kivá­ló­an moti­vál­ja őket.

Szénafüvek Családi Manufaktúra – az ország első gyógynövényes párnái!