Keresés az oldalon

Fotózz-videózz levendulát, és nyerj! – játékszabályzat

Fotózz-videózz levendulát, és nyerj! – játékszabályzat

Szénafüvek Kft. „Fotózz leven­du­lát és nyerj!” elne­ve­zé­sű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A JÁTÉK SZERVEZŐJE A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban ”Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft. (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.) (a továb­bi­ak­ban ”Szervező”). Ezt a ver­senyt sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook. A játék­ban való rész­vé­tel­lel Ön meg­erő­sí­ti, hogy elol­vas­ta a játék­sza­bály­za­tot.… Tovább

Sópárna nyereményjáték – fejezd be a mondatot

Sópárna nyereményjáték – fejezd be a mondatot

Szénafüvek Kft. „Fejezd be a mon­da­tot – azért sze­re­tem a gyógy­nö­vé­nyes sópár­nát, mert…” elne­ve­zé­sű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A JÁTÉK SZERVEZŐJE A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban ”Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft. (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.) (a továb­bi­ak­ban ”Szervező”). Ezt a ver­senyt sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook. A játék­ban való… Tovább

Utazik a család! 6+1 tanács, ha (gyerekkel) repülsz

Utazik a család! 6+1 tanács, ha (gyerekkel) repülsz

Minden évben látok hason­ló blog­posz­to­kat, de olyan­ba még nem futot­tam, ami az összes (sze­rin­tem) hasz­nos dol­got egy­be szed­te vol­na. A közel­múlt­ban sokat uta­zunk gye­re­kek­kel , s az elmúlt évek tapasz­ta­la­tai talán segít­sé­get nyújt­hat­nak.  Először is ter­mé­sze­te­sen le kell, hogy szö­gez­zem, hogy min­den gye­rek más. Ami nekem bevált, nem biz­tos, hogy a Te cse­me­téd­nél is be… Tovább

Levendulamániás vagy?

Levendulamániás vagy?

Ha a leven­du­la­sze­zon dere­kán vol­tál már leven­du­lát szed­ni, eltet­ted téli­re a leven­du­lás lek­vá­ro­kat, friss leven­du­lá­ból ajtó­díszt kötöt­tél, kicse­rél­ted a lakás­ban a gyógy­nö­vé­nyes illat­pár­ná­i­dat, kipró­bál­tál egy leven­du­lás süte­ményt és ször­pöt is készí­tet­tél, de még min­dig úgy érzed magad­ba tud­nál szip­pan­ta­ni a leven­du­la medi­ter­rán han­gu­la­tá­ból, akkor imád­ni fogod ezt a puzzlet. Rakd ki ezt a kira­kót és… Tovább

Mire használjuk az év gyógynövényét, a levendulát?

Mire használjuk az év gyógynövényét, a levendulát?

A 2018-ban a leven­du­la lett az év gyógy­nö­vé­nye. Különleges aro­má­ja, illa­ta, gyógy­ha­tá­sa és meg­je­le­né­se soka­kat meg­ih­le­tett. Nézzük, mi min­den­re hasz­nál­juk a cso­dá­la­tos gyógy­nö­vény­ként, fűszer­nö­vény­ként és dísz­nö­vény­ként is ismert leven­du­lát? https://www.playbuzz.com/item/7494d025-a47b-436d-9b18-422351886f30  

Lenge lila levendula tánca

Lenge lila levendula tánca

Hetek óta leven­du­la láz­ban égünk a Nővéremmel. Tavaly volt sze­ren­csénk részt ven­ni a tiha­nyi leven­du­la szü­re­ten, idén pedig nagy örö­möm­re elju­tot­tam Provance-ba. Most hogy a virág­zá­sá­nak a csúcs­pont­já­hoz értünk elkezd­tem össze­gyűj­te­ni azt a sok ötle­tet, amit tavaly lát­tam, mire, hogyan hasz­nál­ha­tom majd fel az idei ter­mést. Az Európában ősho­nos virág, 39 faj­jal és több hib­rid… Tovább

Mi a tönkölypelyva valójában?

Mi a tönkölypelyva valójában?

Sokat hal­lasz és olva­sol az utób­bi idő­ben a tön­köly­ről? Felkeltették a figyel­med az egy­re nép­sze­rűbb tön­köly­ala­pú ter­mé­kek a bol­tok pol­ca­in? Vagy talán mások­hoz hason­ló­an te is sze­ret­nél egész­sé­ge­seb­ben táp­lál­koz­ni, tuda­to­sab­ban élni, ezért érdek­lődsz a búza alter­na­tí­vái felől? Ebben a cikk­ben min­dent leírunk, amit a tön­köly­ről tud­ni kell és érde­mes. Nézzük tehát, hogy mi a tön­köly… Tovább

Dolce Vita, édes élet a konyhában is

Dolce Vita, édes élet a konyhában is

Nagyon sze­re­tek élni. Szeretem meg­él­ni az évsza­kok vál­to­zá­sát, a ter­mé­szet adta gyö­nyö­rű­sé­ge­ket, s talán még nem emlí­tet­tem, de sze­re­tek fino­ma­kat enni és nem mel­les­leg főz­ni, süt­ni. Látni, meg­ta­pasz­tal­ni, hogy válok a sok külön­bö­ző anyag eggyé. Hogyan lesz íny­csik­lan­dó és élvez­he­tő. Íme néhány ked­venc a sze­zo­ná­lis  finom­sá­gok közük, melye­ket a gyógy­nö­vé­nyek „bolon­dí­ta­nak” meg. A gyógy­nö­vé­nye­ket több ezer… Tovább

Áció, káció – 6 természetközeli úticél a vakációdra

Áció, káció – 6 természetközeli úticél a vakációdra

Hetek óta lázas keres­ge­tés­ben vagyok, hogy meg­ál­mod­jam az idei nya­ra­lá­sun­kat. Egyszerre sze­ret­nénk ten­ger­be merül­ni egy iga­zán per­zse­lő nyá­ri napon, ugyan­ak­kor a magas hegyek is von­za­nak, vagy egy hosszabb bicik­lis baran­go­lás.  Ha még neked sincs meg a vég­le­ges nyá­ri úti célod, ez a bejegy­zés Neked szól. Sorra veszem azo­kat a helye­ket, ame­lyek nálam szó­ba jöhet­nek hazánk­ban,… Tovább

Bezzeg a mi időnkben!

Bezzeg a mi időnkben!

„A hagyo­mány nem a hamu őrzé­se, hanem a láng tovább­adá­sa.” (Morus Tamás). Tegnap a vil­la­mo­son két nagy­ma­ma korú néni beszél­ge­tett mel­let­tem, hogy milyen rit­kán talál­koz­nak az uno­kák­kal, a csa­lád­dal, hogy azok az iga­zi hagyo­má­nyos vasár­na­pi ebé­dek kive­sző­ben van­nak. Elgondolkodtam, hogy való­ban eltűn­nek a hagyo­má­nyok, vagy csak átala­kul­nak? A hagyo­mány­őr­zés való­ban csak azt jelen­ti, hogy szó sze­rint betart­juk amit örök­sé­gül… Tovább