Keresés az oldalon

5 dolog, amiről nem gondolnád, de jó fejfájás ellen

5 dolog, amiről nem gondolnád, de jó fejfájás ellen

A fejfájás azon fájdalomtípusok egyike, amely pillanatról pillanatra támadhat, a legváratlanabb helyzetekben is. Ilyenkor az ember gyorsan szeretne megoldást találni, hiszen a „szétmegy a fejem”-érzés senkinek sem kellemes… Azonban a pirulánál léteznek kíméletesebb megoldások is, amelyekre eddig talán nem is gondoltál.

Számos, amúgy ártalmatlannak tűnő dolog okozhat fejfájást, nézzük meg első körben azt, hogy melyek ezek!

A kiindulást, az okot azért is fontos tudni, mert néha elég egész egyszerűen a kiváltó tényező megszűntetése, és nem is kell házi praktikákon agyalni.

  • A fej­fá­jás egyik nagyon gya­ko­ri kivál­tó­ja a túl kevés víz fogyasz­tá­sa. Télen a szom­jú­ság­ér­zet csök­ke­né­se, nyá­ron pedig az izza­dás útján való folya­dék­vesz­tés okoz­hat eny­he dehid­ra­tált álla­po­tot, és ezzel fej­fá­jást. Fontos, hogy hiá­ba iszol ele­get, ha az nem tisz­ta víz, hanem pl. cuk­ros üdí­tő vagy kávé, akkor ugyan­úgy dehid­ra­tált­tá vál­hat a tested.
  • Túlzott kávé­ivás: az ame­ri­kai Journal of Medicine arány­lag friss kuta­tá­sa sze­rint, napi 1–2 kávé nem növe­li a fej­fá­jás, illet­ve mig­rén koc­ká­za­tát, azon­ban 3–4 vagy még annál is több, igen. Kis mennyi­ség­ben egyéb­ként egyes szak­ér­tők sze­rint akár még meg­elő­ző hatá­sa is lehet, szó­val napi 1 csé­szé­nyi feke­te ital biz­to­san nem okoz fej­fá­jást – szó sze­rint és átvitt érte­lem­ben sem.
  • Befeszülés és stressz ese­tén gyak­ran for­dul elő mig­ré­nes fej­fá­jás. Ennek egy­részt men­tá­lis okai van­nak, ame­lyek fizi­kai hatást is kifej­te­nek, más­részt olyan fizi­kai tüne­tek is elő­idéz­he­tik, mint az áll­ka­pocs erős szo­rí­tá­sa vagy a homlokráncolás.
  • A kial­vat­lan­ság szin­tén kivál­tó­ja lehet a fej­fá­jás­nak. Van, aki­nél önma­gá­ban jelent­ke­zik, mások­nál egy tünet­együt­tes része­ként: a fáradt, eset­leg szá­raz sze­mek miat­ti folya­ma­tos eről­kö­dés pél­dá­ul könnyen csap­hat át mig­rén­be. Ha nem sze­ret­nél kial­vat­lan len­ni, akkor itt az ide­je, hogy pár­nát cse­rélj: gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­ná­ink ese­tén a ter­mé­sze­tes össze­te­vők, a jóté­kony tön­köly­pely­va és 10 gyógy­nö­vény keve­ré­ke segí­te­nek, hogy mélyeb­ben, nyu­god­tab­ban aludj.
  • Ha folya­ma­tos hang­za­var­ban vagy, pél­dá­ul a szom­szé­da­id zajo­sak, eset­leg fel­újí­tás zaj­lik a köze­led­ben, akkor az állan­dó hang­ha­tá­sok, plá­ne a fúrás-zúgás-mor­gás is elő­idéz­he­tik a fejfájást.

Hétköznapi praktikák fejfájás ellen, amelyeket nem biztos, hogy ismertél

#1. Tudtad, hogy egyes italok kimondottan csökkentik a fejfájás mértékét?

Ha meg sze­ret­néd úsz­ni a piru­lát, akkor fogyassz fej­fá­jás-űző ita­lo­kat! Fejfájás, illet­ve cél­zot­tan mig­rén ellen is a gyöm­bér az egyik leg­ha­té­ko­nyabb ter­mé­sze­tes szer, erre már több kuta­tás is rávi­lá­gí­tott. Ihatod önma­gá­ban tea­ként, de pél­dá­ul zöld smo­ot­hie-ba tur­mi­xol­va is. Sőt, ha zöld leve­les zöld­sé­gek­kel kom­bi­ná­lod, a nem túl szép, ám (van, aki szá­má­ra) finom ital­lal dup­la erő­vel csap­hatsz oda a fej­fá­jás­nak. Ezekben ugyan­is szin­tén olyan anya­gok talál­ha­tók, töb­bek közt fol­sav, amely a kobak fáj­dal­ma­it segí­te­nek mérsékelni.

#2. Gyógynövények illata

Nem sza­bad meg­fe­led­kez­ni a gyógy­nö­vé­nyek nyug­ta­tó, ella­zí­tó hatá­sa­i­ról fej­fá­jás ese­tén sem. A bors­men­ta, a leven­du­la, a kamil­la és a cit­rom­fű is segí­te­nek, ha mig­rén vagy más típu­sú fáj­da­lom kínoz fej-tájé­kon, együtt pedig kiemel­ke­dő­en haté­ko­nyak. A gyógyny­övé­nyek ugyan­is fel­erő­sí­tik egy­más jóté­kony hatá­sa­it, nem vélet­le­nül hasz­nál­juk őket mi is min­dig együtt. Sópárnáinkban ráadá­sul kősó­val egé­szít­jük ki, amely rend­kí­vül hasz­nos köz­ve­tí­tő közeg. Fejfájásra hide­gen ajánl­juk – akár fagyasz­tó­ban is lehűt­he­tő. Kb. 20 perc után már érez­he­tő a lehű­tött pár­na jóté­kony hatá­sa a beszá­mo­lók szerint.

#3. Környezetváltozás

…És leg­in­kább a sza­bad leve­gő. A fej­fá­jás egyik leg­ha­té­ko­nyabb ellen­sze­re, ha slussz-passz, ott­ha­gyod a teret, ahol a fáj­da­lom meg­je­lent, és kimész a – lehe­tő­leg – friss leve­gő­re. Egy séta a köze­li park­ban, netán 30 perc ücsör­gés a padon cso­dá­kat tehet, még­sem tud róla szin­te sen­ki, hiszen túlon­túl tri­vi­á­lis 🙂 Egyébként egy­sze­rű oka van annak, hogy ez hasz­nál a fej­fá­jás ellen: egy­részt, a friss leve­gő oxi­gén­tar­tal­ma miatt, más­részt, ha mond­juk befe­szü­lés okoz­ta a fej­fá­já­so­dat, ezen a módon az is oldód­ni tud.

#4. Kevesebb szénhidrát, feldolgozott élelmiszer és olajban sült étel

A táp­lál­ko­zás – nem meg­le­pő módon – a fej­fá­jást is befo­lyá­sol­hat­ja. A túl sok fehér liszt, cukor, tehát pék­áru és édes­ség fogyasz­tá­sa kivált­hat gya­ko­ribb fej­fá­jást. Ugyanez igaz a fel­dol­go­zott élel­mi­sze­rek­re, tar­tós ter­mé­kek­re is. A meg­ol­dás, hogy minél kevés­bé fel­dol­go­zott éte­le­ket egyél, szén­hid­rá­tok­ból pedig egész­sé­ges, tel­jes érté­kű for­rá­so­kat válassz. Pl. a fehér kenye­ret cse­réld pur-pur­ra, a kon­zerv zöld­sé­get friss­re. Ha netán félsz, hogy ezek sok­kal drá­gáb­bak, akkor a kenyér ese­tén meg­nyug­ta­tó lehet, hogy keve­seb­bel is jól tudsz lak­ni, hiszen táp­lá­lóbb, míg zöld­sé­gek közül olyat válassz, ami könnye­dén meg­te­rem itt­hon, nem impor­tál­ják, illet­ve idény­zöld­ség, vagy­is az adott sze­zon­ban terem.

Az olaj­ban, zsír­ban sült éte­lek, mint a rán­tott dol­gok vagy akár a fánk, a lán­gos, a pala­csin­ta, szin­tén a fej­fá­jás kivál­tói lehet­nek, így ezek­kel is érde­mes mér­té­ket tar­ta­ni. Egyszerű, ám nagy­sze­rű praktika!

#5. Alvással a fejfájás ellen

Ahogy fent is írtuk, a kial­vat­lan­ság nagyon-nagyon nem tesz jót a fej­fá­jás­nak. Tehát az alvás meg­fe­le­lő mennyi­sé­gé­re és egy­ben minő­sé­gé­re is érde­mes oda­fi­gyel­ni. Viszont, ha már beütött a baj, akkor is segít­het a szu­nyó­ká­lás. Vannak, akik­nek 20 perc „csi­csi­ka” is segít mér­sé­kel­ni a kel­le­met­len tüne­te­ket, mások pedig este könnye­dén alsza­nak bele a fej­fá­jás­ba, és ébred­nek reg­gel­re tünet­men­te­sen. Mindez per­sze a fej­fá­jás típu­sá­tól és erős­sé­gé­től is függ, egy dur­vább mig­rén alig­ha múlik el 20 perc dél­utá­ni pihi­től – viszont a stresszes, eset­leg fáradt­ság miatt kiala­ku­ló fej­fá­jás tipi­ku­san a „kialud­ha­tó” kate­gó­ri­á­ba tartozik.

Extra segít­sé­ged­re lehet fej­fá­jás ese­tén szin­te bár­me­lyik gyógy­nö­vé­nyes pár­nánk. A már emlí­tett sópár­nát lehűt­ve tudod alkal­maz­ni és a fejed­re ten­ni – akár el is alhatsz vele – de még akár a tön­köly­pely­vá­val és 10 gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel töl­tött alvó­pár­nát is hasz­nál­ha­tod fej­fá­jás esetén.

A teljes mértékben természetes összetevőkből álló párna nemcsak kellemes, ellazító illatot áraszt, hanem a fejedet, nyakadat is megfelelően tartja alvás közben: minden molekulája minőségi pihenést biztosít.