Keresés az oldalon

Tippek, trükkök rossz alvóknak

Tippek, trükkök rossz alvóknak

Javíts az alvásminőségeden könnyedén: néhány alapvető tippel, trükkel segítünk benne! Vannak, akik születetten nehezen alvó típusok, való igaz, de egyes zavaró tényezőkön bizony lehet segíteni „kívülről” is. Nézzük, hogyan!

Bizonyos, iga­zá­ból szin­te ész­re sem vehe­tő ténye­zők is befo­lyá­sol­ják, hogyan alszik az ember, ezek­nek érde­mes tuda­tos figyel­met szentelni 🙂

Fej és nyak megfelelő tartása

Rossz alvást okoz­hat, ha a feje­det és a nya­ka­dat rosszul tart­ja a pár­nád. Például túl magas vagy épp túl lapos, eset­leg nyek­lik-nyak­lik raj­ta a fejed, elal­szod miat­ta a nya­kad, hátad, vállad.

A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­nák cél­zot­tan úgy let­tek kiala­kít­va, hogy tön­köly­pely­va-töl­te­tük­kel meg­fe­le­lő tar­tást biz­to­sít­sa­nak, ezál­tal javít­sák az alvás­mi­nő­sé­get is.

Vizelési inger

Felébredést, vagy mini­mum ébe­rebb alvást okoz­hat, ha vize­lé­si inge­red van álmod­ban. Épp ezért, elal­vás előtt 30–40 perc­cel már ne igyál sem­mit, és ürítsd ki ren­de­sen a hólya­go­dat. Nem érde­mes elblic­cel­ni a mos­dó esti meg­lá­to­ga­tá­sát sem.

Bár az alvás­ban segít­het­nek, de érde­mes leg­alább 1 órá­val lefek­vés előtt meg­in­ni a gyógy­te­á­kat is… Különben hiá­ba nyug­tat­nak, ha köz­ben a vizet is hajt­ják belő­led, és fel­ri­adsz arra, hogy mos­dó­ba kell men­ned, ugye?

Túl meleg, túl hideg…

A hőmér­sék­let nagyon fon­tos a meg­fe­le­lő alvás­mi­nő­ség­hez, szak­ér­tők 18–20 fokos szo­bá­ban tart­ják ide­á­lis­nak a pihe­nést. Ez per­sze egyé­ni pre­fe­ren­ci­á­kon is múl­hat, de ha disz­kom­fort érze­ted van alvás során, illet­ve úgy érzed, emi­att rosszab­bul alszol, akkor érde­mes ezt a 20 fokos meg­ol­dást kipróbálni.

Egyéb tipp: bizo­nyos szak­ér­tők azt állít­ják, hogy a zok­ni­ban alvás­tól mélyebb lehet az álom. Nem biz­tos, hogy a júli­u­si hőség­ben érde­mes ten­ni ezzel egy pró­bát, leg­fel­jebb, ha klí­más a háló­szo­bád, de egy­szer meg­ér­he­ti a kísér­let, mind­ez igaz‑e Rád is!

Szárazság és pára…

Szintén gyak­ran okoz rossz alvást a szo­ba túl párás vagy túl szá­raz leve­gő­je, erre is érde­mes oda­fi­gyel­ni. Ha reg­gel­re kiszá­radt orr­nyál­ka­hár­tyá­val ébredsz, akkor a szá­raz leve­gő a gond. Ha néha dunsz­tos­nak érző­dik a lakás, akkor pedig a párá­ra érde­mes figyel­ni, hiszen ez akár penészt is okoz­hat, ami­vel komoly egész­ség­ügyi gon­dok jár­hat­nak hosszú­tá­von, nem csak az alvás­mi­nő­ség romlása.

Az illat, amely körbevesz…

Rengeteg leven­du­lá­val töm­ted tele a hálót, hogy jobb alvó vál­jon belő­led? Ez nem biz­tos, hogy a meg­fe­le­lő út, hiszen a leven­du­la túl­zó mennyi­ség ese­tén pont ellen­té­tes hatást ér el, és felpörget!

Nem vélet­len, hogy mi is pon­tos recep­tú­rát alkal­ma­zunk a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nák össze­ál­lí­tá­sa során, hiszen nem mind­egy, milyen arány­ban kerül­nek a pár­nák­ba a gyógy­nö­vé­nyek, illet­ve, milyen mennyi­ség­ben a levendula.

Elfojtott feszültségek

A fel nem oldott stressz, a szo­ron­gás, a depresszió kez­de­ti tüne­tei, az elfoj­tott bel­ső feszült­sé­gek könnye­dén kivált­hat­nak alvás­za­va­ro­kat. Az eny­hébb vál­to­za­to­kat lehet egy köz­ér­zet­ja­ví­tó pár­ná­val is olda­ni, a gyógy­nö­vé­nyek aro­ma­te­rá­pi­ás hatá­sai segít­het­nek raj­ta. Azonban, súlyo­sabb eset­ben, nél­kü­löz­he­tet­len a szak­em­ber felkeresése.

A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pihe­nő- és alvó­pár­nák­ról egyéb­ként azt is érde­mes tud­ni, hogy a gyógy­nö­vé­nyek mel­lett tön­köly­pely­va-töl­te­tet kap­tak. A pely­va jóté­kony kova­sa­vat bocsát ki, amely­nek a népi meg­fi­gye­lé­sek alap­ján bizo­nyí­tott ideg­nyug­ta­tó hatá­sa van.

Horkolás, a leggyakoribb alvászavar

Ha azért alszol rosszul, mert hor­kolsz – vagy mond­juk a párod­ra jel­lem­ző ez -, akkor érde­mes meg­fon­tol­ni egy maga­sabb pár­nát, fél­ül­tő álla­pot­ban tör­té­nő alvást. Ugyanis a hor­ko­lás­sal kap­cso­lat­ban a leg­fon­to­sabb tény, hogy a garat össze­szű­kül a fel­ső lég­út eler­nye­dé­sé­től alvás során, így lét­re­jön a lég­zés­kor hall­ha­tó mor­gó-dör­mö­gő-hor­tyo­gó hang. A hor­ko­ló ember alvá­sa saj­nos nagyon fel­szí­nes, gya­ko­ri meg­sza­kí­tá­sok jel­lem­zik. Durvább vál­to­za­ta már az alvá­si apnoé, ami­kor lég­zés­ki­ma­ra­dás is történik.

A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pihe­nő­pár­nát java­sol­juk azok szá­má­ra, akik hor­kol­nak. Nemcsak „magá­ban”, hanem akár támasz­tó­pár­na­ként is, vagy­is másik pár­na alá beté­ve, maga­sí­tás céljából.