Keresés az oldalon

Levendula-szerelem: 15 érdekesség az illatos gyógynövényről

Levendula-szerelem: 15 érdekesség az illatos gyógynövényről

Bár lassan kifelé tartunk a levendula-szezonból, azért sose elég belőle! Hoztunk róla néhány olyan érdekes, különleges tudnivalót, amelyet talán Te sem ismertél eddig…! Például, lehet, hogy nem is mindig lila a levendula… De ez csak a kezdet!
 1. Bár lila szín­ben ismer­jük és sze­ret­jük iga­zán, a nagy­já­ból 40 külön­bö­ző leven­du­la­faj és 450 faj­ta tag­jai közt talál­ha­tó rózsa­szín, fehér, zöld, sőt, még sár­ga árnya­la­tú növény is. Itthon egyéb­ként a fran­cia és az angol leven­du­lat­í­pus ter­jedt el igazán.
 2. Így talán az sem meg­le­pő, hogy a leven­du­la önma­gá­ban nem defi­ni­ál­ja a konk­rét növényt, hiszen egy gyűj­tő­név, ami az összes faj­tá­ra érten­dő. Rokonok a men­tá­val, ugyan­is a men­ta­fé­lék csa­lád­já­ba tar­to­zik a leven­du­la is. Kis meg­jegy­zés, hogy egyéb­ként a gyógy­nö­vé­nyes pár­nák­ban kivá­ló­an működ­nek együtt, fel­erő­sít­ve egy­más jóté­kony hatásait.
 3. Neve egyéb­ként egy latin szó­ból ered, a „lavare” azt jelen­ti, mosni.
 4. Kellemes és külön­le­ges illa­ta a ter­pén nevű mole­ku­lá­nak köszön­he­tő, míg a lila vál­to­za­tok külön­le­ges szí­ne az anto­ci­a­nin nevű kémi­ai vegyületnek.
 5. A leven­du­lát mumi­fi­ká­lás­hoz is hasz­nál­ták az óko­ri Egyiptomban, az óko­ri Rómában pedig illa­ta miatt sze­ret­ték iga­zán. Bevetették für­dé­si ritu­á­lék során, illet­ve az egész­ség meg­őr­zé­se érde­ké­ben lábuk­ra is ken­ték. Emellett, a laká­sa­ik illa­to­sí­tá­sá­hoz is gyak­ran szed­ték elő a levendulát.
 6. Nagy-Britanniába is a róma­i­ak vit­ték be, akik gyógy­ha­tást tulaj­do­ní­tot­tak neki, és ilyen célok­ból alkal­maz­ták. Az ango­lok aztán kar­kö­tő­ket is készí­tet­tek az illa­tos gyógy­nö­vény­ből a közép­kor­ban, mert úgy vél­ték, így szá­mos súlyos beteg­sé­get távol tud­nak tar­ta­ni maguktól.
 7. Máshol pedig, még a keresz­tény­ség haj­na­lán, a házak felett lóg­tak leven­du­la­csok­rok, hogy elűz­zék onnan az ártó szel­le­me­ket. Franciaországban egy idő­ben egyéb­ként még fize­tő­esz­köz is volt a leven­du­la – sen­ki nem mond­hat­ja ezek után, hogy nem érté­kes gyógy­nö­vény, ugye?
 8. Noha a Szénafüvek Családi Manufaktúra köve­tői, pár­ná­ink ked­ve­lői köré­ben torony­ma­ga­san a leg­nép­sze­rűbb gyógy­nö­vény, a világ­rang­lis­tán a bazsa­li­kom meg­elő­zi. Nem tisz­tünk a talál­ga­tás, de való­szí­nű­leg az ola­szok és a piz­za miatt lehet­sé­ges ez 🙂
 9. A rova­ro­kat taszít­ja, kivé­ve a méhecs­ké­ket: kivá­ló méze­lő növény. Ha eddig nem tet­ted vol­na, érde­mes meg­kós­tol­nod a leven­du­la­mé­zet! Igazi ínyenc cse­me­ge, ame­lyet főként desszer­tek­hez szok­tak felhasználni.
 10. A rova­rok egyéb­ként oly­annyi­ra nem ked­ve­lik, hogy a leven­du­la akár rovar­ri­asz­tó szer­ként is használható.
 11. Amellett, hogy leven­du­lás limo­ná­dé­val szin­te mind­annyi­an talál­koz­tunk már, a gaszt­ro­nó­mi­á­ban elég sok­fé­le módon elő­ke­rül­het. Például készül­het belő­le fagy­lalt, tejes tur­mix, elke­ver­he­tő jog­hurt­tal, de jól illik a cso­ko­lá­dé­hoz vagy külön­bö­ző süte­mé­nyek­be is. Sokan sze­re­tik külön­le­ge­seb­bé ten­ni vele a házi lek­várt, reme­kül passzol pél­dá­ul az almá­hoz és a barack­hoz egy­aránt, de – véle­mé­nyünk sze­rint – bár­mi­lyen bogyós gyü­mölccsel pár­ba lehet állítani.
 12. Bár hatá­sa­it tekint­ve bőr­re­ge­ne­rá­ló, bőr­vé­dő, gyul­la­dást mér­sék­lő hatás­sal bír, érzé­keny bőr­re érde­mes átgon­dol­ni a hasz­ná­la­tát a ben­ne talál­ha­tó illó­anya­gok miatt.
 13. Rubens ide­jé­ben a leven­du­lát fes­tés­hez is gyak­ran hasz­nál­ták, ez eset­ben azon­ban nem illa­ta és jóté­kony hatá­sai miatt, hanem a szí­nek stabilizálására.
 14. Illóolaját gyak­ran alkal­maz­zák bedör­zsö­lés­re pl. az ideg­rend­szer meg­nyug­ta­tá­sá­hoz, de gyak­ran ízü­le­ti bán­tal­mak­ra is. Érdemes azon­ban figyel­ni, mit vesz meg az ember, hiszen a leven­du­la­ola­jat is hami­sít­ják, így csak hite­les for­rás­ból sza­bad vásárolni.
 15. Alvás tekin­te­té­ben pedig a fel­hasz­nált mennyi­ség­re fon­tos figyel­ni. Bár a leven­du­la való­ban egy ella­zí­tó hatá­sú gyógy­nö­vény, egy­ben fel is tud­ja tur­bóz­ni az embert, ha túl­zot­tan nagy mennyi­ség­ben veszi magát kör­be vele. Mi is nagyon figye­lünk rá a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nák töl­té­se­kor, hogy a meg­fe­le­lő mennyi­ség­ben alkal­maz­zuk, és így való­ban pihen­te­tő hatást vált­son ki.