Keresés az oldalon

Nyári pihenéshoroszkóp: hogyan kapcsolódj ki és nyaralj idén?

Nyári pihenéshoroszkóp: hogyan kapcsolódj ki és nyaralj idén?

Hogyan lazulj el nyáron a csillagjegyed szerint? Természetesen a “magazinos” horoszkóp-jóslásban mi sem hiszünk, cikkünk célja teljes mértékben a szórakoztatás! Ha azonban magadra ismersz a jegyedben, az nem csak a véletlen műve lesz!

KOS

Kerek ülőpárna 34x7cm

Kerek ülő­pár­na

Lobbanékony ter­mé­sze­te­det júli­us köze­pé­ig még biz­to­san csúcs­ra jára­tod, utá­na azon­ban jön egy kis nyu­ga­lom. Bár nem vagy egy kimon­dot­tan elnyú­lós, pihen­ni vágyó alkat, a nyár továb­bi részé­ben most még ez is jól­esik, hiszen pat­ta­ná­sig feszült ide­ge­id vég­re kien­ged­nek majd.

Ideális hely­szí­ned a nya­ra­lás­ra: a szo­ká­sos túrák, kalan­dok helyett válassz egy kocsi­val is könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő ten­ge­ri úti­célt, pél­dá­ul a szlo­vén part­sza­kaszt! Portoroz a bulik, Izola a ter­mé­szet, Piran pedig az óvá­ro­sa miatt tet­szik majd.

A kocsiba ne felejtsd el magaddal vinni a hosszú utat is komfortossá tevő tönkölypelyvás ülőpárnát!

BIKA

Vatacukor, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógynövénnyel 30x60 cm

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna

Hosszú idő után most érez­he­ted magad­ban a kész­te­tést egy kis élet­mód­vál­tás­ra, legyen szó táp­lál­ko­zás­ról vagy akár moz­gás­ról. Mivel alap­ve­tő­en nehe­zen alkal­maz­kodsz a vál­to­zá­sok­hoz, új hely­ze­tek­hez, így ennek beépü­lé­sé­hez is idő kell.

A leg­jobb, ha a vál­to­zá­sok­hoz nya­ra­lás során gyűj­tesz erőt. A sok­fé­le kiruc­ca­nás helyett, sza­kadj ki leg­alább 10 nap­ra a min­den­na­pok kör­for­gá­sá­ból, pél­dá­ul Ausztria egyik kel­le­mes hegyi szál­lo­dá­já­ban, sűrű, zöld feny­ve­sek közt.

Vidd magaddal kedvenc alvópárnádat a kényelmes és mély álmokért!

IKREK

Gyógynövényes kis­pár­na

A szo­ká­sos­nál feszül­tebb­nek érez­he­ted magad a nyá­ri sze­zon­ban, de ezen lehet segí­te­ni. A lel­ki nyu­ga­lom­hoz az a kulcs, hogy igye­kezz meg­ta­lál­ni az egyen­súlyt a mun­ka, a pör­gés és az ella­zu­lás közt, seme­lyik felé se lengj ki.

Nem lesz nehéz dol­god akkor, ha egy görög szi­get­re ugrasz el kikap­cso­lód­ni, távol a folya­ma­tos kihí­vá­sok­tól. Bár az első napok nehe­zek lesz­nek, de ha a tele­fo­nod­ra is rit­káb­ban nézel rá, iga­zán fel­töl­tőd­ve jöhetsz majd haza!

Migréntől a csípésekig sok-sok dologra tudod használni a Szénafüvek gyógynövényes kispárnát, így ne hagyd ki a csomagból! Könnyű és kicsi, szóval a repülőre is felviheted.

RÁK

Rozi tukán, Gyógynövényes díszpárna 10 féle gyógynövénnyel 45x45cm

Gyógynövényes dísz­pár­na

Lényedet ezek­ben a hóna­pok­ban áthat­ja a két­ke­dés és az aggó­dás, de tudd, ez csak a csil­la­gok állá­sa miatt van így, ame­lyek­re víz­jegy­ként igen­csak érzé­keny vagy. Figyelj rá, hogy min­den­nap végezz Téged ella­zí­tó tevékenységeket!

A Rákhoz szo­ro­san kötő­dik az ott­hon fogal­ma és szim­bó­lu­ma, így „nya­ralj ott­hon is” jel­igé­re folya­ma­to­san adhatsz magad­nak egy kis pihe­nést: menj el egy für­dő­be vagy uszo­dá­ba, pik­ni­kezz a csa­lád­dal a köze­li park­ban. Ha utaz­nál, akkor ide­je fel­fe­dez­ni a falu­si turiz­mus kincseit!

Otthonodat öltöztesd nyári, pihentető stílusba – ehhez Szénafüvek 10 gyógynövényes díszpárnával segítünk.

OROSZLÁN

Nagy mére­tű nyakpárna

Mivel a mun­kád­ban kis­sé rezig­nált­nak érzed magad, haj­la­mos lehetsz több sza­bad­sá­got kiven­ni, mint amit ere­de­ti­leg ter­vez­tél. Azonban ettől füg­get­le­nül – min­den más­ban – ener­gi­kus vagy, így most könnyen talál­hatsz új ötle­te­ket, hob­bi­kat is.

Energiáidat for­dítsd vala­mi­lyen kre­a­tív nya­ra­lás­ba! Szervezz pél­dá­ul csil­lag­tú­rát Toszkánába, és jár­ja­tok végig nap­ról nap­ra újabb és újabb külön­le­ges helyszíneket!

A sok-sok utazás során biztosan jól jön majd egy gyógynövényes, tönkölypelyvával töltött nyakpárna. Így mindenhova kisimultan és üdén érhetsz oda.

SZŰZ

Vadász, gyógynövényes sópárna 4-féle gyógynövény keverékével

Gyógynövényes sópár­na

Bár nagyon nehe­zen enge­ded meg magad­nak a pihe­nést, most vég­re eljutsz oda, hogy elé­ge­dett legyél magad­dal, és kicsit hát­ra dől­hess. Engedd meg magad­nak, hogy pél­dá­ul elme­rülj a nap­le­men­té­ben, akár min­den este – elké­pesz­tő­en ins­pi­rá­ló hatás­sal lesz rád ez az apró­ság is.

Szereted a jól szer­ve­zett nya­ra­lá­so­kat, de nehe­zen enge­ded el a kont­rollt, hogy min­den biz­to­san a ked­ved sze­rint ala­kul­jon. Idén menj el egy több­na­pos ten­ge­ri hajó­zás­ra, ahol úgy is flot­tul men­nek a dol­gok, hogy nem Neked kell ezért folya­ma­to­san fele­lős­sé­get vállalnod!

Szénafüvek sópárnádnak kiváló hasznát veheted, illata ellazít és felszabadítja a légutakat.
MÉRLEG
Közérzetjavító fürdőzsák (sötétzöld)

Közérzetjavító für­dő­zsák

Kimondottan jól vagy most a bőröd­ben, így haj­la­mos lehetsz sokat vásá­rol­gat­ni – hiszen min­den olyan jól áll! Épp ezért, pihen­ni sincs sok ked­ved, úgy érzed, elpa­za­rolt min­den perc, ami­kor „csak úgy vagy”.

Számodra a leg­üdí­tőbb kiruc­ca­nás egy nagy­vá­ro­si láto­ga­tás len­ne, pél­dá­ul Madridba. A divat, a gaszt­ro­nó­mia és a kul­tú­ra talál­ko­zá­sa el fog bűvölni.

Szépítsd a bőrödet gyógynövényes fürdőzsákkal, amely csodás természetes bőrradír is egyben.

SKORPIÓ

Kényelmi közérzetjavító ülőgyűrű

Kényelmi ülő­gyű­rű

Nehéz idő­ket éltél meg mos­tan­ság, ez éle­ted szá­mos terü­le­té­re igaz lehet. Mély érzé­sű vizes jegy­ként ráadá­sul a csil­lag­ál­lá­sok is befo­lyá­sol­ták han­gu­la­to­dat, ami így meg­le­he­tő­sen inga­tag volt. Rád fér a pihe­nés, aktív és passzív egyaránt.

Töltődj egy olyan hely­szí­nen, amely­re már rég­óta vágy­tál! Add meg magad­nak annak az örö­mét, hogy olyan helyet válasz­tasz a nya­ra­lás­hoz, ami való­ban az álmod, ne hall­gass mások ötleteire.

Bárhova is indulsz, a hosszabb utakon ülj kényelmesen egy tönkölypelyvás ülőgyűrűn!

NYILAS

Meditációs jógapárna

Meditációs jóga­pár­na

Nagyon nehe­zen veszed ész­re, de jelen­leg min­den egy kis lelas­su­lás­ra, befe­lé figye­lés­re int. Ha fizi­kai hatá­sa­it nem is érzed még, men­tá­li­san kime­rült lehetsz – ne várd meg a tes­ti tüneteket!

Ingatag han­gu­la­to­dat, ami a lel­ked kime­rült­sé­ge miatt jelent­ke­zik, medi­tá­ci­ó­val, rela­xá­ci­ó­val tudod leg­könnyeb­ben csil­la­pí­ta­ni. Ehhez elme­hetsz akár egy jóga­tá­bor­ba vagy más jel­le­gű spi­ri­tu­á­lis elvo­nu­lás­ra is. A mi tip­pünk, hogy víz­part helyett most inkább a nyug­ta­tó hegyek­ben válassz ilyen programot!

Nincs jógatábor jógapárna nélkül: nálunk kényelmesen, fülénél vihető, pamutborítású, tönkölypelyvával töltött változatot találsz 🙂

BAK

Gyógynövényes kis­pár­na

Nemcsak most, hanem álta­lá­ban véve fon­tos szá­mod­ra a tuda­tos élet­mó­dod, de ezút­tal iga­zán élve­zed is az oda­fi­gye­lést, a friss íze­ket, a moz­gás adta örö­möt. Az ezek­ből szer­zett ener­gi­á­i­dat éle­ted min­den terü­le­té­re be tudod fek­tet­ni, még ked­ve­zőt­len körül­mé­nyek ese­tén is.

Elképesztően jól fogod magad érez­ni a Francia Riviérán, ahol egész­sé­ges fogá­sok és pazar lát­vány­vi­lág vár arra, hogy kisza­kadj a napi rutin­ból és fel­töl­tődj egy kicsit. Ha köze­leb­bi úti­cél vonz, nézd meg a hor­vát­or­szá­gi Abbáziát!

Ne hagyd ki a bőröndödből a praktikus és egészséges, pihenésedet segítő gyógynövényes kispárnát!

VÍZÖNTŐ

Békakirály, gyógynövényes alvó/pihenőpárna 10-féle gyógynövénnyel 35x45 cm

Gyógynövényes alvó/pihenőpárna

Annyira aktív éle­tet éltél mos­tan­ság, talán már túl is vagy több uta­zá­son, hogy nem érzed kife­je­zet­ten szük­sé­gét a pihe­nés­nek. Vagy épp, folya­ma­to­san pihen­ni tud­nál a magad mód­ján, és szá­mod­ra érde­kes dol­gok­kal fog­lal­koz­ni a mun­ka helyett.

Az olva­sás most lehet, hogy kevés­bé köt le, mint koráb­ban, 2 év bezárt­ság után szí­ve­sen mész ki inkább, és fede­zed fel magad­nak a vilá­got. Hozzád illő különc út lehet egy kalan­dos bor­tú­ra Grúziában.

Mivel te vagy az, aki minden nem hétköznapi dolgot imád, miért is ne vinnéd magaddal a saját gyógynövényes pihenőpárnádat nyaralni?

HALAK

Női fürdőzsák (bordó)

Női für­dő­zsák

Lelki egyen­sú­lyod­ból kizök­ken­tet­tek az elmúlt hóna­pok, ame­lyek kisebb fizi­kai tüne­te­ket is maguk­kal hoz­tak. Ne aggódj, mind­ez egy kis pihe­nés­sel kom­pen­zál­ha­tó, a lényeg, hogy tény­leg engedd meg magad­nak az ellazulást.

Ezúttal nem a ten­ger a leg­in­kább Neked való úti­cél. Helyette, ami iga­zán jót tehet most, az a für­dő­kul­tú­ra és a gyógy­vi­zek: nézd meg Csehország für­dő­vá­ro­sa­it, pél­dá­ul Karlovy Varyt vagy Mariánské Láznét!

A hosszas gyógyfürdőzések után jól fog esni, amikor ledörzsölöd a tested női gyógynövényes fürdőzsákunkkal!