Keresés az oldalon

A Szénafüvek Alvástesztje: Mormota, Bagoly, Oroszlán vagy Bálna vagy?

A Szénafüvek Alvástesztje: Mormota, Bagoly, Oroszlán vagy Bálna vagy?

Összeállítottunk egy tesztet, amely ugyan a mi fantáziánk szüleménye, valós adatokon alapul. Minden ember másmilyen alvó, más bioritmusban él, de ha tudod, Te pontosan milyen is vagy, adhat némi támpontot a mindennapokhoz való alkalmazkodás során.
  • A Mormoták azok, akik tény­leg át tud­nák alud­ni a napot, reg­gel soká­ig, este már korán ágy­ban sze­ret­nek len­ni, és még egy kis dél­utá­ni szun­dit sem vet­nek meg.
  • A Baglyok soká­ig ébren van­nak, és inkább a nap­pal­ba alsza­nak bele. Mindegy, hogy épp olvas­nak, dol­goz­nak, tanul­nak vagy buliz­nak, a lényeg, hogy éjjel élnek igazán.
  • Az Oroszlánok haj­na­li ébre­dők, és nem sok­kal ezután már rop­pant aktí­vak is, szí­ve­sen kez­dik minél koráb­ban a mun­kát. Este aztán hamar el is fárad­nak, és korán kidőlnek.
  • A Bálnák pedig vagy ele­ve keve­set sze­ret­nek alud­ni, nem igény­lik a sok pihe­nést, vagy ezt tetéz­ve álmat­lan­ság­ban is szen­ved­nek. Az iga­zi bál­nák, már­mint, az álla­tok, egyéb­ként napi 15 perc alvás­sal is jól elvan­nak, innen a név eredete.

Te vajon melyik lehetsz? Jöjjön az alvásteszt!

Hogyan ébredsz?

A) Durcásan, hisz­ti­sen, mor­co­san, kis sar­kí­tás­sal, gyű­lö­lök ilyen­kor min­dent és min­den­kit. A reg­gel egy bűn!

B) Lenyomom a szun­di gom­bot. Aztán megint lenyo­mom a szun­di gom­bot. Meg még 3–4x meg­te­szem ugyan­ezt. Végül kivon­szo­lom magam, félig még csu­kott szem­mel, és főzök egy bivaly­erős kávét.

C) Energiával tel­ve éne­kel­get­ném szí­vem sze­rint, hogy “Regggggeeeeel vaa­a­an, fel­kelt a nap!” Már vetem is bele magam a teendőkbe!

D) Nem nagyon tűnik fel, hogy eltelt az este meg a reg­gel között az a pár óra… Aludtam egy­ál­ta­lán? Vagy nem?

Melyik napszak a napod fénypontja?

A) Amikor az egész város alud­ni tér, és csak én vagyok ébren egye­dül a csend­del és a köny­vem­mel / soro­za­tom­mal, ami­be tel­je­sen belemerülök…

B) Amikor este lefek­szem alud­ni, és el is nyom rög­tön az álom.

C) Naná, hogy az ébre­dés és a reggel!

D) Nincs ilyen kimon­dot­tan. Amikor vala­mi jó tör­té­nik, az tekint­he­tő fénypontnak…

Na, és melyik a holtpontja egy napnak számodra?

A) Az ébre­dés utá­ni 1 óra az iga­zi mélypont.

B) A kora dél­után, 2–3 körül. Az ebéd utá­ni idő­szak tömény horror.

C) Este 8 kör­nyé­kén min­dig kóka­do­zom, pedig amúgy ener­gi­kus típus vagyok.

D) Nem min­dig van ilyen, de ha igen, akkor is vál­to­zó, hogy mikor jön el.

Szoktál reggelizni?

A) Nem jel­lem­ző, gya­kor­la­ti­lag sosem.

B) Ritkán vagyok ébren a reg­ge­li órák­ban, álta­lá­ban az ebéd­del kez­dek. De akkor eszem, igen.

C) Igen, min­dig, ez fon­tos és szük­sé­ges része a napirendemnek.

D) Nem min­dig, csak, ha nagyon éhes vagyok, ami időn­ként előfordul.

Mit eszel reggelire általában?

A) Nem eszem. Csak meg­iszom 2–3 kávét vagy energiaitalt.

B) Bármit, ami masszív. Akár pacalt is.

C) Zöld tur­mi­xot, oly­kor jog­hur­tot vagy müz­lit gyü­möl­csök­kel, hét­vé­gén tojást zöld­sé­gek­kel, tel­jes kiőr­lé­sű pirítóssal.

D) Ha meg­éhe­zem, akkor vál­to­zó, mit eszem, néha kását, néha meg sza­lon­nás tojást.

Hogyan készülődsz, ha menned kell valahová reggel?

A) A rep­tér az egyet­len, aho­vá haj­lan­dó vagyok reg­gel men­ni. Ruhában alszom, reg­gel csak fogat mosok, fogom a bőrön­döm, és megyek is…

B) Mint akit ölni visz­nek, a soka­dik ébresz­tő­re kelek fel, de nagy­já­ból össze tudom magam szed­ni. Tény mond­juk, hogy gyak­ran késem el…

C) Pontosan végig­csi­ná­lom a szo­ká­sos reg­ge­li ruti­no­mat, min­den ter­ve­zett, szer­ve­zett, hogy könnye­dén elindulhassak.

D) Magamtól, ébresz­tés nél­kül is fel­éb­re­dek a kel­lő idő­ben. Ha nem “szüttyö­gök” sokat a ruhák­kal, akkor könnyen el is készü­lök, min­den flot­tul megy.

Mikor kelsz, amikor viszont sehova sem kell menned?

A) Amíg úgy érzem, kialud­tam magam vala­mennyi­re. Kb. dél­előtt 10–11 körül, olyan laza, hét­vé­gés tempóban!

B) A delet biz­to­san elüti már az óra, mire előkerülök.

C) Nem vari­á­lok ilyen­kor sem az ébresz­tőm­mel, ugyan­úgy haj­nal­ban! Hiszen hét­vé­gén is akad­hat ám ten­ni­va­ló, jobb ébren len­ni! Meg amúgy is, olyan szép a napkelte…

D) Amikor a bio­ló­gi­ai órám fel­kelt. Többnyire akkor, ami­kor más­kor is, 7 óra környékén.

Hová utazol legszívesebben, milyen programot választasz a pihenéshez?

A) Egy olyan nyüzs­gő met­ro­po­liszt, amely egész éjsza­ka pezseg!

B) Egy olyan helyet, ahol bár­mi­kor kel­he­tek, nem kell idő­re reg­ge­liz­ni men­ni, és akár még alha­tok is egy nagy nap­er­nyő alatt a vízparton.

C) Egy ter­mé­szet­kö­ze­li helyet, ami ren­ge­teg aktív lehe­tő­ség­gel kecseg­tet, hegy­má­szás­tól a siklóernyőzésig.

D) Egy művé­sze­tek­ben gaz­dag, ten­ger­par­ti várost, amely sok­fé­le pihe­né­si lehe­tő­sé­get kínál, aktí­vat is, passzí­vat is.

Mit gondolsz a délutáni alvásról?

A) Ha dél­után pihen­nék, haj­nal ötig tuti nem alud­nék el utána…

B) Én bizony min­den­nap szi­esz­táz­nék, (vagy ha meg­te­he­tem, akkor tény­leg alszom egyet délután).

C) Minek azt? Aludni esté­től reg­ge­lig kell.

D) Néha igen­csak jól­es­ne, de ha ledő­lök, nem fel­tét­le­nül tudok elaludni.

Mi az elalvás előtti rutinod?

A) Hazaesem vala­hon­nan, netán lete­szem az aktu­á­lis ked­venc fog­la­la­tos­sá­gom, és szin­te rög­tön megyek is alud­ni. Úgy éjjel 3 körül.

B) Beállítok egy ébresz­tőt, 6 szun­dit, és már dőlök is el, mint a krump­lis zsák.

C) 8–9 körül szé­pen meg­für­döm, rend­be teszem magam, lemo­som a smin­kem, beke­nem az arcom, besö­té­tí­tek, lágy zene mel­lett olvas­ga­tok, és igyek­szem miha­ma­rabb elaludni.

D) Megnézek egy részt a ked­venc soro­za­tom­ból. Vagy egy éva­dot, ha nem megy az elalvás.

Mivel időzöl szívesen hétvégén?

A) Bulikázom! Vagy, ha embe­rek­re nincs igé­nyem, akkor haj­na­lig szó­ra­ko­zom ott­hon, akár egye­dül is, nap­pal meg jól kial­szom magam.

B) Még a kaját is az ágy mel­lé készí­tem… Amikor nem alszom vagy eszem, akkor pedig a kád­ban pihenek.

C) Rendet teszek, taka­rí­tok, ker­tész­ke­dem, talál­ko­zom a bará­ta­im­mal, min­den per­cet igyek­szem hasz­no­san beosz­ta­ni, hogy ami kima­radt hét­köz­nap, ne sik­kad­jon el.

D) Általában egy cso­mó min­den­nel fog­la­la­tos­ko­dom, ami épp jól­esik: olva­sok, kéz­mű­ves­ke­dem, kirán­du­lok, mozi­ba megyek… Intuitívan teszek-veszek.

Hány óra alvást tartasz elégnek?

A) 8–9 óra már egész kellemes.

B) Olyan 10–11 órá­nál indul az elég alvás. Szerintem…

C) A szak­ér­tők által java­solt 7–8 óra tel­je­sen rend­ben van nekem is.

D) Ha a bűvös 5–6 órás küszö­böt átlé­pem, már bol­dog vagyok.

Mikor érezted úgy utoljára, hogy igazán ki tudtad magad pihenni?

A) Amikor egye­dül töl­töt­tem pár napot, és haj­na­lig fent vol­tam, de a nap­palt átaludhattam.

B) Talán… Valamikor gye­rek­ként. De iga­zá­ból min­dig tud­nék aludni.

C) Mindig tele vagyok ener­gi­á­val, nem kell magam külön kipi­hen­ni – szó­val, ma reggel.

D) Egy csen­des well­ness-hét­vé­gén nem olyan rég, ahol úsz­kál­hat­tam, napoz­hat­tam, jókat ehet­tem, és a szo­ká­sos­nál kicsit töb­bet aludtam.

Eredmények – melyik válaszból jelölted meg a legtöbbet az alvástesztben?

Az A) vála­szok a Bagoly típust takar­ják. Számodra az a leg­fon­to­sabb, hogy éjjel „élhess”, reg­gel meg soká­ig alhass. Ha tudsz, válassz kötet­len mun­ka­időt, hiszen éjjel pörög inkább az agyad, akkor vagy aktív. A ter­mé­sze­te­det nem erő­sza­kol­ha­tod meg, de ha nagyon nem meg­old­ha­tó a Bagoly-kom­pa­ti­bi­lis élet, akkor leg­alább éjfél körül igye­kezz elalud­ni. Párkapcsolat ese­tén pedig vagy egy másik Baglyot érde­mes keres­ni, vagy fenn­tar­ta­ni Neked egy külön szo­bát, hogy ked­ved­re működ­hess éjsza­kai üzemmódban.

Jobb alváshoz válassz magadnak egy Szénafüvek gyógynövényes pihenőpárnát!

A B) vála­szok mögött a Mormota rej­tő­zik. Te iga­zi hét­al­vó vagy, imádsz szu­nyó­kál­ni, a nap bár­mely sza­ká­ban. Ezzel nincs is sem­mi gond összes­sé­gé­ben, de fon­tos, hogy meg­ta­láld az ener­gia­szer­zés­nek más­faj­ta mód­ja­it is. A túl sok alvás ugyan­is gyak­ran húz­hat le, tehet még fárad­tab­bá. Például érde­mes egész­sé­ge­sebb táp­lál­ko­zás­ra vál­ta­ni, sok-sok nyers zöld­ség­gel és gyü­mölccsel, illet­ve a rend­sze­res sport is nél­kü­löz­he­tet­len ahhoz, hogy keve­sebb pihe­nés­sel is beérd, ám az minő­sé­gi legyen.

Minden álomszuszék kedvence a Szénafüvek gyógynövényes nagypárna, amelyen mélyebben alhatsz, így kevesebb idő alatt ki tudod pihenni magad.

A C) vála­szok az Oroszlánt rej­tik maguk mögött. Koránkelő ter­mé­sze­ted­del soka­kat ker­getsz őrü­let­be, és az is biz­tos, hogy sza­vad járá­sa, hogy „aki sokat alszik, keve­set él.” Imádsz tény­ked­ni, aktív­nak len­ni, ter­vez­ni és szer­vez­ni, de néha Te is engedd meg magad­nak az esti film­né­zést, meg reg­gel egy kis pihit. Hiszen, nem lehet min­dig szi­go­rú rend­sze­rek­ben élni, még akkor sem, ha könnye­dén kelsz fel korán, és jól­esik gyor­san halad­ni a mun­ká­val. Amikor pedig érzed, hogy fáradsz dél­után, ne érezz lel­ki­is­me­ret-fur­da­lást: egy­sze­rű­en pakold át ide az egy­sze­rűbb teendőket!

Bármikor jól jöhet Neked egy Szénafüvek gyógynövényes sópárna, amit migréntől a fogfájásig, menstruációs görcsöktől a rovarcsípésekig, sok mindenre be tudsz vetni aktív életedben.

A D) vála­szok mögött, nem meg­le­pő módon, a Bálna bújt el. Persze, ez nem a test­for­mád­ra vonat­ko­zik, sem­mi köze nincs a kül­sőd­höz az alvá­si típu­sod­nak! Aktivitásod inga­tag, alud­ni viszont jel­lem­ző­en nem sokat szok­tál – mi több, még a hiá­nyát se nagyon érzed, alvás­igé­nyed ele­ve kicsi. Ahogy sok-sok dolog­ban nyu­godt, intu­i­tív módon működsz, könnyen terem­ted meg az egyen­súlyt, az alvás nem tar­to­zik ezek közé… Néha, akár egy kis ter­mé­sze­tes ráse­gí­tés­sel is, engedd meg magad­nak az alvást, akár este, akár reg­gel, akár még dél­után is.

Délutáni sziesztához válassz magadnak egy Szénafüvek díszpárnát, amely bármikor illatos társad lehet, és még az otthonod is feldobja. De nehéz elalvóként BÁRMELY gyógynövényes párnánk jó szolgálatot tehet Neked.

Nem ismertél igazán magadra a típusodban? Semmi baj! A legtöbb ember kevert, sőt, van, akinél az arányok majdhogynem kiegyenlítettek 2–3 alvás-típus közt. Ez teljesen rendben van, ilyenkor mindkettő vagy akár mindhárom típus jellemzőire, tanácsaira érdemes figyelni.