Keresés az oldalon

Gyógynövényes párnák, segítők nyárra – ne kelj útra nélkülük!

Gyógynövényes párnák, segítők nyárra – ne kelj útra nélkülük!

Legyen szó külföldi nyaralásról, belföldi üdülésről, vagy akár egy hétvégi kirándulásról, olyan párnákat és segítőket mutatunk most Neked, amelyek támogathatnak a nyári utazás során. Sőt, nemcsak Téged, hanem az egész családot is!

A gyógy­nö­vé­nyes ter­mé­kek hatá­sát haj­la­mo­sak lebe­csül­ni azok, akik még nem pró­bál­ták. Nem vélet­len azon­ban, hogy hasz­ná­la­tuk­ra, a ter­mé­kek­ben elő­for­du­ló mennyi­sé­gek­re szi­go­rú sza­bá­lyok vonat­koz­nak – hatá­sa­i­kat ugyan­is a népi gyó­gyá­szat már sok­szor iga­zol­ta. Egy nya­ra­lás vagy kirán­du­lás során szá­mos olyan eset adód­hat, ami­kor a gyógy­nö­vé­nyes segí­tők jó szol­gá­la­tot tesz­nek, és később öröm­mel nyug­tá­zod azt, hogy nem marad­tak ott­hon. A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nái közül több is uta­zás­ra ide­á­lis mére­te­ket kapott, így könnye­dén elfér akár még egy repü­lő­gé­pes kabin­bő­rönd­ben, vagy kirán­du­lós háti­zsák­ban is.

Gyógynövényes segítők a nyaraláson #1. – a gyógynövényes sópárna

A sópár­nák­ban az a leg­jobb, hogy rend­kí­vül sok­ré­tű a fel­hasz­ná­lá­suk, szá­mos kül­ső-bel­ső prob­lé­ma ese­tén kivá­ló tünet-mér­sék­lő, illet­ve kiegé­szí­tő meg­ol­dást nyúj­ta­nak. A Szénafüvek sópár­nák­ba ellen­őr­zött minő­sé­gű kősó kerül, hűt­he­tők és mele­gít­he­tők is szük­ség esetén.

A teljesség igénye nélkül, mi mindenre tudod használni az üdülések és nyári kirándulások során?

 • Napégésre: bár a nap suga­ra­i­val szem­ben mi is inkább a meg­elő­zés­re eskü­szünk, ha egy óvat­lan fél­órá­ban még­is­csak lepi­rul­na vala­ki a csa­lád­ban, csak hűtsd le a pár­nát a fagyasz­tó­ban 15–20 perc alatt, és tedd az érin­tett terü­let­re. A só anti­bak­te­ri­á­lis hatá­sa, illet­ve a hűvös érzet, ame­lyet a ben­ne talál­ha­tó 4 gyógy­nö­vény kivá­ló­an továb­bít, már per­cek­kel később eny­hébb érze­tet hoz­nak majd. Hagyd maga­don akár 1–2 órán keresztül.
 • Rovarcsípésre: hason­ló­an alkal­maz­ha­tod a gyógy­nö­vé­nyes sópár­nát, mint nap­égés ese­tén, lehűt­ve helyezd a csí­pés­re a párnát.
 • Szintén hide­gen tudod hasz­nál­ni, ha a vál­to­zé­kony idő­já­rás miatt – ami mos­tan­ság nem rit­ka – rád­tör a fej­fá­jás. Dőlj hát­ra, tedd a fájó rész­re a hideg pár­nát, és bízd rá magad. Ugyanígy bevet­he­tő, ha nem az idő­já­rás van rossz hatás­sal rád, hanem jól sike­rült az esti buli. Tudunk olyan pár­na-hasz­ná­lók­ról, akik egy eskü­vői par­ty után 2 órán át feküd­tek Szénafüvek-sópár­ná­val a hom­lo­ku­kon, hogy eny­hül­jön a macs­ka­jaj – és elér­ték a cél­ju­kat. Azóta a kis­bő­rönd alap­kel­lé­ke náluk 🙂
 • Felmelegítve pedig menst­ru­á­ci­ós gör­csök, illet­ve fog­fá­jás ese­tén tudod hasz­nál­ni a sópár­nát. Bár nya­ra­lás során egyi­ket se kíván­juk sen­ki­nek, ha még­is meg­je­len­nek a kel­le­met­len tüne­tek, jó, ha a pár­na veled van. Mikróban 1–2 perc alatt szé­pen átme­le­gít­he­tő, de egy káni­ku­lai dél­utá­non elég kiten­ned a nap­fény­re is, hogy átmelegedjen.

Gyógynövényes segítők a nyaraláson #2. – a gyógynövényes kispárna

Ha Szénafüvek nagy­pár­ná­dat nem sze­ret­néd magad­dal cipel­ni az uta­zás során, akkor helyet­te­sítsd kis­pár­ná­val. A tön­köly­pely­va-töl­tet mel­lé itt 4 gyógy­nö­vény keve­ré­ke kerül, ugyan­az a mix, amely a sópár­nák­ba is. Levendula, cit­rom­fű, kamil­la és bors­men­ta segí­te­nek a nyu­god­tabb pihe­nés­ben, és áraszt­ják kel­le­mes, hűsí­tő illatukat.

A kis­pár­na kivá­ló azok­nak, akik ott­hon már meg­szok­ták a pihe­nő- vagy alvó­pár­nák nyúj­tot­ta kényel­met, kel­le­mes aro­má­kat, ella­zí­tó varázst. (Azt min­den eset­re sze­ret­nénk hoz­zá­ten­ni, hogy a pár­ná­ink hasz­ná­la­ta nem okoz füg­gő­sé­get! A leírás azok­nak szól, akik ragasz­kod­nak a Szénafüvek-pár­nák nyúj­tot­ta kel­le­mes hatá­sok­hoz.) Vigyél magad­dal ilyen­kor kis­pár­nát, amit a fejed mel­lé tudsz ten­ni, hogy belé­le­gezd a gyógy­nö­vé­nyes illa­tot, a tön­köly­pely­vá­ból ára­dó kova­sav pedig támo­gas­sa a pihenésedet.

Mi mindenre jó a Szénafüvek gyógynövényes kispárna nyaralás során?

 • Vidd el nyu­god­tan a víz­part­ra is, napo­zás során, bár pici­ke, de pont kényel­me­sen meg­tá­maszt­ja a feje­det. És egy kis vizet is túl­él, ha utá­na kite­szed a nap­fény­re 🙂 (Úszni ne tanítsd meg azért, inkább arról van szó, hogy­ha a ned­ves hajad ráke­rül, nem tesz kárt benne.)
 • Gyerekeknek is jól jöhet, ez a pár­nánk ugyan­is, amit 2 éves kor felett már nyu­godt szív­vel aján­lunk a kicsik­nek is. Segíti a dél­utá­ni és esti szu­nyó­ká­lást, helyet­te­sít­het plüss­ál­la­tot egy­aránt – a gye­re­kek imád­ják gyűr­köd­ni, miköz­ben, szü­lői beszá­mo­lók alap­ján, sokat segít nekik a nyu­godt pihe­nés­ben is a kispárna.
 • Akárcsak a sópár­na, ez is hasz­nál­ha­tó lehűt­ve, illet­ve fel­me­le­gít­ve, és fáj­dal­mak ese­tén a kényes terü­let­re helyez­he­tő kicsik és nagyon ese­tén egyaránt.
 • Ha aller­gi­ás vala­ki a csa­lád­ban, és pont a nya­ra­lá­son jön­né­nek elő kel­le­met­len tüne­tek, nyu­god­tan az arc mel­lé tehe­tő akár egész éjjel­re a pár­na, hogy könnyít­se a lélegzést.

Gyógynövényes segítők a nyaraláson #3. – a gyógynövényes női fürdőzsák

Fürdőzsákjainkba tön­köly­pely­va, kősó és 10 válo­ga­tott gyógy­nö­vény keve­ré­ke került, mind­ezt pedig rusz­ti­kus nyers­vá­szon zsák­ba töl­töt­tük bele. A 3–4 alka­lom­mal hasz­nál­ha­tó für­dő­zsá­kok kád­ban és zuhany alatt is ide­á­li­sak, szó­val ugyan­úgy jól jöhet­nek egy sok­csil­la­gos hotel szo­bá­já­ban, mint a ter­mé­szet köze­lé­ben kempingezve.

A női fürdőzsákot kimondottan a feminin harmónia megteremtéséhez állítottuk össze, így segíthet például…

 • Felfázásnál ülő­für­dő­ként vagy átgő­zö­lés­re alkal­maz­va. Tudtad, hogy a hólyag­hu­rut az egyik leg­gyak­rab­ban elő­for­du­ló „nya­ra­lós” beteg­ség? Mivel alap­ve­tő­en nem egy meg­fá­zás­ról, hanem fer­tő­zés­ről van szó, az ide­gen hely­szí­nek, a közös­sé­gi ter­mál­für­dők, a ter­mé­sze­tes vizű stran­dok is maguk­ban rej­tik a hólyag­hu­rut koc­ká­za­tát. Ugyanígy, a hosszú utak­kal is vigyáz­ni kell: ami­kor csak módod­ban áll, menj el mos­dó­ba, ne hagyd fel­hal­mo­zód­ni a kór­oko­zó­kat a hólya­god­ban! Rettegni per­sze nem kell a beteg­ség­től, de nem árt, ha van nálad egy Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes női fürdőszák.
 • Borogatáshoz is kivá­ló, pél­dá­ul sebek, bőr­ir­ri­tá­ci­ók, nap­égés ese­tén is.
 • Átgőzölve, hason­ló­an a sópár­ná­hoz, a menst­ru­á­ci­ós gör­csök mér­sék­lé­sé­re is bevethető.
 • Ha well­ness-pihe­nés­re indul­tok, vidd magad­dal a sza­u­ná­ba: a fris­sí­tő, pórus­tisz­tí­tó meleg leve­gő­ben, ha elkez­ded a zsák­kal dör­zsöl­ni a bőrö­det, a só és a gyógy­nö­vé­nyek jóté­kony hatá­sai erő­tel­je­seb­ben segí­te­nek majd a bőr­meg­újí­tó folyamatokban.
 • Nyáron érde­mes heten­te 1–2 alka­lom­mal bőr­ra­dírt hasz­nál­ni a tes­te­den, erre szu­per ter­mé­sze­tes alter­na­tí­va a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes für­dő­zsák. Nemcsak az elhalt hám­sej­tek eltá­vo­lí­tá­sá­ban segít, hanem kel­le­mes, diszk­rét gyógy­nö­vény-illa­tot is ad.

Gyógynövényes segítők a nyaraláson #4. – a gyógynövényes nyakpárna

Utazásra ide­á­lis nyak­pár­ná­ink tön­köly­pely­vá­val töl­töt­tek, és 4 gyógy­nö­vény keve­ré­két helyez­tük el ben­nük. Így illa­tuk kel­le­mes, nyá­ri réte­ket idé­ző, tar­tá­suk sta­bil, még­sem túl­zot­tan kemény és merev, hatá­sa­i­kat tekint­ve pedig ella­zu­lást, könnyebb pihe­nést köszön­het nekik az ember.

Gyógynövényes nyak­pár­ná­kat két­fé­le méret­ben is készí­tünk, az egyik gye­rek méret, a másik fel­nőtt méret. Így az egész csa­lád talál magá­nak meg­fe­le­lő dara­bot. Amellett, hogy jó szol­gá­la­tot tesz a repü­lőn egy nyak­pár­na, ugyan­úgy hasz­nál­ha­tó pél­dá­ul buszos vagy vona­tos uta­zás során, sőt, még pihe­nés­hez is a stran­don vagy a kem­ping­ben. Tartja a nya­kat pél­dá­ul akkor is, ha olvas­ni szeretnél.

Majdnem gyógynövényes segítő a nyaraláson – plusz egy párna, amit nem hagyhattunk ki!

Gyógynövény ugyan nem került ebbe a pár­ná­ba, ezért egy kis „csa­lás­sal” tet­tük fel a lis­tá­ra, viszont, úgy gon­dol­juk, uta­zás során rend­kí­vül hasz­nos. Ha sokat fogsz egy­hely­ben ülni, pél­dá­ul kocsi­ban, vona­ton vagy repü­lőn, akkor a tön­köly­pely­vá­val töl­tött ülő­gyű­rű sokat segít­het a kom­fort­ér­ze­ted javí­tá­sá­ban. Úgy ala­kí­tot­tuk ki, hogy ne érezd azt, „elül­ted a fene­ked”, illet­ve, pél­dá­ul arany­eres pana­szok ese­tén is haté­ko­nyan segít elke­rül­ni a kel­le­met­len érze­tet. Emellett, hát- és gerinc­bán­tal­mak tüne­te­i­nek mér­sék­lé­sé­re is ide­á­lis, illet­ve köz­ked­velt válasz­tás a vissz­ér­rel küz­dők szá­má­ra, akik­re a hosszú egy­hely­ben ülés rosszul hat­na egyébként.

Te melyiket viszed magaddal biztosan az utazásra, nyaralásra, kirándulásra?