Keresés az oldalon

LevendulaszezON: ezeket készítsd el a „zsákmányból”

LevendulaszezON: ezeket készítsd el a „zsákmányból”

Imádod a levendulát, és szezonban szívesen ki is jársz begyűjteni egy jókora adaggal? Akkor nem árt előre betárazni a receptekből is, mi mindenre használd fel ezt a csodásan illatozó, nyári gyógynövényt.

Készíts levendulás fűszersót!

Pinterest/Homemade Forelle

Ehhez szá­rí­tott leven­du­lá­ra lesz szük­ség. Emellett pedig még egy pár faj­ta fűszer- és gyógy­nö­vény­re, szin­tén szá­rí­tott for­má­ban. Például majo­rán­ná­ra, bazsa­li­kom­ra, roz­ma­ring­ra – mind jól passzol­nak a leven­du­lá­val. Sóból pedig a minél rusz­ti­ku­sabb kül­se­jű, nagyobb szem­csés vál­to­za­to­kat ajánljuk!

Többek közt, a Szénafüvek 10 gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­i­ban is szu­pe­rül működ­nek együtt 🙂

Kb. 80% só, 20%- szárított fűszer-arányban készíts keveréket, rázd össze alaposan, és már használhatod is. Salátára, burgonyához, húshoz… Sok mindenre!

Levendulás limonádé friss levendulából készítve

Hozzávalók:

 • Pinterest/Eat Yourself Skinny

  Pinterest/Eat Yourself Skinny

  1 bögre forró víz

 • 3 marék friss levendulavirág

 • 2–3 evőkanál méz

 • 1,5 citrom kifacsart leve

 • fél liter hideg víz + jégkockák

Fogd meg az egy bög­ré­nyi for­ró, de már nem for­rás­ban lévő vizet, majd öntsd le vele a friss leven­du­la­vi­rá­got. Hagyd kb. negyed­órán át ázni, végül szűrd le. Keverj el ben­ne 3 evő­ka­nál mézet, de ízlés sze­rint ez lehet keve­sebb vagy több is. Az egyes mézek­nek lehet mel­lék­íze, így leg­in­kább az akác- vagy a vegyes virág­méz hasz­ná­la­tát java­sol­juk. Miután a méz fel­ol­dó­dott a leven­du­la­fő­zet­ben, kb. fél liter hideg, akár jég­koc­kák­kal dúsí­tott víz­zel keverd el egy nagy kan­csó­ban. Ezt köve­tő­en kerül­het rá a cit­rom kifa­csart leve, és kész is van a leven­du­lás limonádé.

Levendulás illatpárna

Pixabay

Levendulás illat­pár­nát több cél­ból is össze­ál­lít­hatsz, pél­dá­ul a molyok ellen a szek­rény­be, vagy akár illa­tos lakás­de­kor­ként is. Ha tudsz varr­ni, készít­he­ted tény­le­ge­sen mini­pár­na-for­má­jú­ra, de ha nem, akkor simán csak leven­du­lás illat­zsák­ként is.

Minden eset­ben szük­sé­ged lesz vala­mi­lyen véko­nyabb anyag­ra, mi a 100% pamut hasz­ná­la­tát java­sol­juk. Ez lehet min­tás vagy egy­szí­nű is, ízlés dol­ga! 🙂 A növény legyen szá­rí­tott, a leven­du­la mel­lett pedig más gyógy­nö­vé­nye­ket is hoz­zá­ke­ver­hetsz: mi cit­rom­fü­vet, kamil­lát és bors­men­tát javaslunk.

Ez a 4 gyógy­nö­vény kerül a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes sópár­nák­ba is, azon­ban ilyen pár­na készí­té­sét házi­lag nem taná­csol­juk. A gyógy­nö­vé­nyek cél­zott hasz­ná­la­ta csak meg­fe­le­lő arány­ban egész­sé­ges, külön­ben túl­ér­zé­keny reak­ci­ót okozhat!

Az anyag és a gyógy­nö­vé­nyek mel­lett, ha zsá­kocs­kát készí­tesz, sza­lag­ra is szük­sé­ged lesz, amellyel a nya­kát meg­kö­töd. Ha úgy érzed, akár díszí­té­sek­kel is ellát­ha­tod, pél­dá­ul csip­kés rátét­tel, vagy hímez­hetsz is az illatpárnádra.

Ha nin­cse­nek ilyen ambí­ci­ó­id, per­sze az sem gond: egy­sze­rű­en csak vágj ki egy kör ala­kot a válasz­tott anyag­ból, hal­mozd a köze­pé­re a gyógy­nö­vé­nye­ket, majd húzd össze zsák­for­má­ra, és kösd meg a sza­lag­gal. Készen is vagy!

Levendulás gyertya házilag

Pinterest/Crafts by Amanda

Akár van olyan tömb­gyer­tyád, ame­lyet már kivon­nál a for­ga­lom­ból, akár csak sok mara­dék gyűlt össze, egy kis olvasz­tás­sal új élet­re kelt­he­ted őket.

A levendulás gyertya készítéséhez az alábbiakra lesz szükséged:

 • maradék gyertya / viasz,

 • széles szájú, esztétikus befőttesüveg,

 • talpas kanóc, (ami megfelel az üveg méretének),

 • egy kis lábas,

 • fakanál, amit nem sajnálsz,

 • egy csőrös edény, amit szintén nem sajnálsz,

 • víz,

 • szárított levendula.

Forralj fel vizet a lábas­ban, és helyezd rá a cső­rös edényt, kerá­mia vagy üveg legyen. Tehát olyan méret kell, ami­vel ez meg­old­ha­tó. Tedd az edény­be a mara­dék gyer­tyá­kat, és kever­get­ve olvaszd meg őket. A víz­gőz segít­sé­gé­vel fog meg­ol­vad­ni a viasz.

Még ezt meg­elő­ző­en, a befőt­tes­üveg­be állítsd bele a kanó­cot, a tete­jét rög­zítsd – pél­dá­ul kika­nya­rint­va az üveg nya­ká­nak kül­ső pere­mé­hez ragaszt­ha­tod cel­lux­szal. Tegyél az üveg­be szá­rí­tott leven­du­la­szá­rat vagy ‑szá­ra­kat, lehe­tő­leg állít­va, hogy az üveg falá­nak dől­ve a kész gyer­tyá­ban is látsszon a virág. Ha meg­ol­vadt, egyen­le­te­sen folyé­kony a viasz, akkor öntsd óva­to­san az üveg­be, majd­nem tele. Miután meg­me­re­ve­dett, vágd le meg­fe­le­lő mére­tű­re a kanó­cot, és készen is vagy!

Mi mindenre hasznos egyébként a levendula?

Az egyik legsokoldalúbb gyógynövény, amelynek illata mellett azért még bőven akadnak más jó tulajdonságai is. Nem véletlenül jelenti párnáink egyik fő alkotóelemét, hiszen megfelelő mennyiségben alkalmazva ellazító és pihentető hatást köszönhetünk a levendulának. Nagyobb mennyiségben azonban pont, hogy stimulál, felpörget, így azért érdemes óvatosnak lenni a lila méltóságos asszonnyal 🙂

Mivel anti­bak­te­ri­á­lis és gom­ba­ölő hatá­sa is van, ezért meg­le­he­tő­sen gyak­ran for­dul elő a szép­ség­ápo­lás­ban, főként illó­olaj formájában.

Kevesen tud­ják róla, hogy egyéb­ként szu­per méze­lő növény is, vagy­is a leven­du­lás mel­lé tele­pí­tett méh­csa­lá­dok­nak hála, leven­du­la­méz is készül­het belőle.

Masszírozásban gyak­ran hasz­nál­nak leven­du­lás ola­jat a szak­em­be­rek, akik pon­to­san tud­ják, hogy a fájó, érzé­keny, gyul­ladt részek­be ala­po­san bedör­zsöl­ve, a leven­du­la jóté­kony hatá­so­kat képes kifej­te­ni. Csökkentheti a fáj­dal­mat, illet­ve annak kivál­tó oká­ra is hatást gyakorolhat.

Ugyanez igaz rovar­csí­pé­sek ese­tén, ami­kor is szin­tén segít­sé­gül lehet hív­ni a lila gyógy­nö­vényt, illet­ve az abból készült kenőcsöket.

A mitessze­res, pat­ta­ná­sos, gyul­la­dá­sok­ra haj­la­mos bőr­nek jó barát­ja, ám anél­kül, hogy feles­le­ge­sen szá­rí­ta­ná a bőr­fe­lü­le­tet. Enyhe hám­lasz­tó hatást is tulaj­do­ní­ta­nak neki, vagy­is támo­gat­ja a bőr meg­úju­lá­sá­nak folya­ma­ta­it, miköz­ben mér­sé­kel­he­ti a gyul­la­dá­so­kat. Túlzott hasz­ná­la­tá­val azon­ban érde­mes vigyáz­ni, ugyan­is az illó­anya­gai irri­tá­ló hatá­sú­ak lehetnek.

A leven­du­la­tea, így pél­dá­ul a for­rá­za­tá­val készü­lő limo­ná­dé ide­gi érte­lem­ben ella­zí­tó, szo­ron­gás­ol­dó hatá­sok­kal ren­del­ke­zik. Egyéb fizi­kai hatá­sa­i­ban pedig szél­haj­tó lehet, de több for­rás meg­erő­sí­ti, hogy az immun­rend­szert is erő­sí­ti a fogyasz­tá­sa. Támogatja a szív- és érrend­szert, illet­ve a terü­le­tet érin­tő beteg­sé­gek meg­elő­zé­sét egyaránt.

Emellett pedig, a hoz­zá köt­he­tő egyik ked­venc hatá­sunk, hogy segít csök­ken­te­ni a fej­fá­jást. A már emlí­tett Szénafüvek sópár­nák­ban össze­ke­ver­tük kősó­val, cit­rom­fű­vel, kamil­lá­val és bors­men­tá­val. Felmelegítve ez a csa­pat a pár­nán keresz­tül eny­hít­he­ti pél­dá­ul a menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­ma­kat, lehűt­ve pedig a mig­rén kel­le­met­len tüneteit.