Keresés az oldalon

Új

Pelyva-pakk

3 900 Ft

Natúr tönkölypelyva, simítózáras csomagolásban

A tönkölypelyváról évek óta, amióta csak létezik a Szénafüvek Gyógynövényes Párnamanufaktúra, sok-sok szépet elmondtunk már. Nem véletlen, hogy a párnáink alaptöltete ez, és most már külön, Pelyva-pakk formájában is beszerezheted tőlünk. Használd a meglévő párnád frissítéséhez, vagy akár önállóan tölts be magadnak natúr párnát tönkölypelyvával!

 

100%-ig természetes, prémium minőségű alapanyag.
Egy 35x45 cm vagy 40X40 cm méretű párnahuzat betöltésére elegendő.
Töltet: 1000 g (± 10%)
A képen látható párna csak illusztráció, a csomag nem tartalmazza!

Készleten

PELYVA_PAKK Készleten 40 × 30 cm 1 kg . Címkék , , .

Leírás

Mire és hogyan alkalmazd a terméket?

Használd a meg­lé­vő pár­nád fris­sí­té­sé­hez, vagy akár önál­ló­an tölts be magad­nak natúr pár­nát tönkölypelyvával!

Amiért biztosan szeretni fogod:

  • fel­ve­szi a fejed formáját
  • egy­aránt alkal­mas háton‑, oldalt- és hason-fekvéshez
  • töl­te­te jól átszel­lő­ző, ter­mé­sze­tes anyag így nem izzadsz bele
  • kiala­kí­tá­sá­nak köszön­he­tő­en sza­bá­lyoz­ha­tod a töl­tet mennyiségét/a pár­nád magasságát

Összetétele:

Tönkölypelyva

A fej­for­má­hoz kivá­ló­an alkal­maz­ko­dó, anti­bak­te­ri­á­lis tön­köly­pely­va töl­tet­ben nem tele­ped­nek meg kór­oko­zók, népi meg­fi­gye­lé­sek pedig aller­gi­zá­ló hatá­sát sem iga­zol­ták. Kovasavat bocsát ki, amely jóté­kony hatás­sal lehet szer­ve­ze­ted­re. Számos prob­lé­ma, az alvás­za­va­ron túl pél­dá­ul menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mak, fej­fá­jás, feszült­ség, rossz köz­ér­zet ese­tén is hasz­nál­ha­tó. 2 éves kor felett nyug­ta­lan, pocak­fá­jós gye­re­kek­nek is aján­lott a népi meg­fi­gye­lé­sek alapján!

Télen fűt, nyá­ron hűt, így min­dig kom­for­tos “vise­let”. Kiválóan átszel­lő­zik, nem lehet bele­iz­zad­ni. A pely­va nagyon sze­re­ti a napot, hiszen onnan nye­ri ener­gi­á­ját. Amikor csak tehe­ted, tedd ki a pely­va­pár­ná­dat napoz­ni, néha-néha pedig gőzöld át és szá­rítsd meg a for­ró nyá­ri napon.

A tön­köly­pely­va jóté­kony hatá­sát fokoz­hat­ja a hoz­zá­adott gyógy­nö­vé­nyek keve­ré­ke. Válassz a 4 gyógy­nö­vény keve­ré­ke illet­ve a 10 gyógy­nö­vény keve­ré­ke cso­mag­ja­ink közül!

A cit­rom­fű, leven­du­la­vi­rág, kamil­la, bors­men­tamajo­rán­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, ánizs­mag, mus­tár­mag és bazsa­li­kom egyen­ként is igen hasz­nos, sok­ol­da­lú­an hasz­nál­ha­tó, a népi- és ter­mé­szet­gyó­gyá­szat­ban elő­sze­re­tet­tel alkal­ma­zott gyógy­nö­vé­nyünk. Keverékként inten­zí­vebb, sok­ol­da­lúbb élmény érhe­tő el, mivel egy­más hatá­sát kiegé­szí­tik és fokoz­zák. Tönkölypelyvával együtt hasz­nál­va akár a 4 gyógy­nö­vény keve­rék, vagy a 10 gyógy­nö­vény keve­rék becsem­pé­szi ott­ho­nod­ba a ropo­gós, illa­tos szé­na inten­zív, egye­di aro­má­ját, a ter­mé­szet frissességét.

További információk

Tömeg 1 kg
Méretek 40 × 30 cm
Márka

Szénafüvek