Keresés az oldalon

Tönkölypelyva, gyógynövény-keverékek és natúr párna

Egyre több érdek­lő­dést kap­tunk a „csi­náld magad” Szénafüvek-pár­ná­ra vonat­ko­zó­an, ezért úgy dön­töt­tünk, ele­get teszünk ennek a kérés­nek. Üdvözöljük a csa­pat­ban, amely a békés álmo­kat, friss ébre­dést szol­gál­ja, nyá­ri réte­ket idé­ző illa­tok­kal övezve.

Hogyan használd a natúr párnát, illetve a tönkölypelyva- és gyógynövényes kiegészítőket?

Kedved sze­rint! De néhány ötlet­tel azért segí­tünk Neked 😊

Rendeld meg a tel­je­sen natúr pár­ná­dat, amely­be ellen­őr­zött for­rás­ból szár­ma­zó tön­köly­pely­va került, és töltsd meg 4 vagy 10 féle gyógy­nö­vény keverékével!*

Kiknek ajánljuk?

• Aki min­den­képp natúr huzat­ban keres párnát;
• aki sima tön­köly­pely­va-pár­nát sze­ret­ne Szénafüvek minő­ség­ben, ám gyógy­nö­vé­nyek nélkül;
• aki­nek már pár év alatt picit lapo­sabb lett a pely­va-pár­ná­ja, és fris­sí­te­né, kövé­rí­te­ne raj­ta, de nem cse­rél­né le;
• aki­nek már mini­mum X éves a pár­ná­ja, és sze­ret­né erő­sí­te­ni az illatát.

*A pár­nák, illet­ve az össze­te­vők meg­vá­sár­lá­sa, majd egye­di huzat­ban tör­té­nő tovább­ér­té­ke­sí­té­se a Szénafüvek már­ka­név emlí­té­se nél­kül jogi követ­kez­mé­nye­ket von maga után. Szerződéses viszont­el­adói lehe­tő­sé­get azon­ban kíná­lunk! Részletek ITT.