Keresés az oldalon

Új

4 gyógynövényes csomag

1 990 Ft

4 gyógynövény keveréke simítózáras csomagolásban (saját készítésű párnához)

Szeretnél frissíteni a meglévő párnáidon egy kis plusz illattal, vagy hozzáadnál gyógynövényt a sima tönkölypelyva-párnádhoz? Megteheted a 4 gyógynövény keverékkel, amelyet most már külön is beszerezhetsz. Emellett persze, bármilyen otthoni kézműves foglalatossághoz alkalmazhatod, pl. gyógynövényes szappanhoz, fürdőzsákhoz, fürdősóhoz vagy illatosító zsákhoz is.

 

100%-ig természetes, prémium minőségű alapanyagok.
Összetétel: citromfű, levendulavirág, kamilla, borsmenta
Élelmiszer-minőség: nem
Töltet: 100 g (±5%)
A képen látható párna csak illusztráció, a csomag nem tartalmazza!

Készleten

4GYOGYN_CSOM Készleten 12 × 15 cm 0.1 kg , . Címkék , .

Leírás

Mire és hogyan alkalmazd a terméket?

Használd a meg­lé­vő pár­nád fris­sí­té­sé­hez, vagy add hoz­zá sima tön­köly­pely­va­pár­nád­hoz. Emellett per­sze, bár­mi­lyen ott­ho­ni kéz­mű­ves fog­la­la­tos­ság­hoz alkal­maz­ha­tod, pl. gyógy­nö­vé­nyes szap­pan­hoz, für­dő­zsák­hoz, für­dő­só­hoz vagy illa­to­sí­tó zsák­hoz is.

Milyen gyógynövények szerepelnek ebben a keverékben?

Füvesasszony déd­anyánk 100+ éves recept­jei alap­ján dol­go­zunk, így állí­tot­tuk össze a keve­ré­ke­ket is. Ezek ellen­őr­zött for­rás­ból szár­ma­zó gyógy­nö­vé­nye­ket tar­tal­maz­nak, ame­lyek pon­to­san meg­ha­tá­ro­zott mennyi­ség­ben, és szá­rí­tott for­má­ban kerül­nek a keverékeinkbe.

Citromfű:

Az egyik leg­hí­re­sebb köz­ér­zet­ja­ví­tó gyógy­nö­vény nem­csak segít ella­zul­ni és kisi­mí­ta­ni az ide­ge­ket, hanem az alvás­ban is jóté­kony sze­re­pet ját­szik. Lehangoltságra, alvá­si nehéz­sé­gek­re és ide­ges ere­de­tű szív­pa­na­szok ese­tén egy­aránt java­sol­ni szok­ta a népi gyó­gyá­szat. Bár a pihe­nést segí­ti, nem tom­pít el, a szel­le­met fris­sí­ti. Illata kel­le­mes, azon­ban nem tola­ko­dó, szá­rí­tott for­má­ban is érezhető.

Levendulavirág:

Az illa­tos lila gyógy­nö­vény a nyu­godt, mély alvás elő­se­gí­té­sé­hez járul hoz­zá. Légúti pana­szok, meg­fá­zás, hör­gő­gyul­la­dás ese­tén is alkal­maz­za a népi gyó­gyá­szat. Mivel nem­csak illa­tos, szép és nyug­ta­tó hatá­sú, hanem bak­té­ri­um­ölő hatás­sal is bír, így az egyéb­ként anti­bak­te­ri­á­lis tön­köly­pely­vát kivá­ló­an kiegé­szí­ti, a pár­nád pedig szin­te biz­to­san kór­oko­zó-men­tes lesz.

Kamilla

Légzéskönnyítő, gyul­la­dás­csök­ken­tő és lég­út­tisz­tí­tó hatá­sa szé­les kör­ben ismert, a népi gyó­gyá­szat­ban pedig fon­tos és elis­mert sze­rep­lő. Segít tisz­tí­ta­ni a tuda­tot, miköz­ben véde­lem­mel vér­te­zi fel a szo­ron­gás­sal szem­ben. Részt vehet mind a szel­lem, mind pedig a test teher­men­te­sí­té­sé­ben, hogy könnyeb­ben sza­ba­dul­ja­nak meg a káros hatá­sok­tól, anyagoktól.

Borsmenta

Tisztítja a lég­uta­kat, segít csil­la­pí­ta­ni a köhö­gést, és ezál­tal akár meg­fá­zás ese­tén is biz­to­sí­ta­ni a nyu­god­tabb pihe­nést. Oldja a dühöt és az indu­la­tot, fel­fo­ko­zott érzel­mek ese­tén segí­ti a szel­le­mi meg­nyug­vást. Illata és hatá­sa egy­aránt fris­sí­tő hatá­sú, ráadá­sul kivá­ló­an együtt­mű­kö­dik más gyógy­nö­vé­nyek­kel, segít fel­erő­sí­te­ni a hatásukat.

Tipp: Keverd össze tön­köly­pely­vá­val, töltsd pamut­zsák­ba, és illa­to­sítsd vele otthonodat!

További információk

Tömeg 0,1 kg
Méretek 12 × 15 cm
Márka

Szénafüvek