Keresés az oldalon

Adatvédelmi szabályzat

 1. BEVEZETÉS

A SZÉNAFÜVEK Családi Manufaktúra Kft. (a továb­bi­ak­ban: Adatkezelő) tevé­keny­sé­ge során foko­zot­tan ügyel a sze­mé­lyes ada­tok védel­mé­re, a köte­le­ző jogi ren­del­ke­zé­sek betar­tá­sá­ra, a biz­ton­sá­gos és tisz­tes­sé­ges adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Szénafüvek Családi Manufaktúra Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.13–09-158985
Székhely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.
Adószám: 24108652–2‑13
NAIH szám: NAIH-108874/2016

Az Adatkezelő a ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott sze­mé­lyes ada­to­kat min­den eset­ben a hatá­lyos magyar és euró­pai jog­sza­bá­lyok­nak és eti­kai elvá­rá­sok­nak ele­get téve keze­li, min­den eset­ben meg­te­szi azo­kat a tech­ni­kai és szer­ve­zé­si intéz­ke­dé­se­ket, ame­lyek a meg­fe­le­lő biz­ton­sá­gos adat­ke­ze­lés­hez szükségesek.

A jelen sza­bály­zat a követ­ke­ző hatá­lyos jog­sza­bá­lyok alap­ján került kialakításra:

 • évi CXIX. tv. a kuta­tás és a köz­vet­len üzlet­szer­zés cél­ját szol­gá­ló név- és lak­cím­ada­tok kezeléséről
 • évi CVIII. tv. az elekt­ro­ni­kus keres­ke­del­mi szol­gál­ta­tá­sok, vala­mint az infor­má­ci­ós tár­sa­da­lom­mal össze­füg­gő szol­gál­ta­tá­sok egyes kérdéseiről
 • évi XLVIII. tv. a gaz­da­sá­gi rek­lám­te­vé­keny­ség alap­ve­tő fel­té­te­le­i­ről és egyes korlátairól
 • évi CXII tör­vény az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infószabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. ápri­lis 27.) a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se tekin­te­té­ben tör­té­nő védel­mé­ről és az ilyen ada­tok sza­bad áram­lá­sá­ról, vala­mint a 95/46/EK Rendelet hatá­lyon kívül helyezéséről

Az Adatkezelő vál­lal­ja a Jelen sza­bály­zat egy­ol­da­lú betar­tá­sát és kéri, hogy ügy­fe­lei is fogad­ják el a sza­bály­zat ren­del­ke­zé­se­it. Az adat­ke­ze­lő fenn­tart­ja magá­nak a jogot, hogy az adat­vé­del­mi sza­bály­za­tot meg­vál­toz­tas­sa, ez eset­ben a módo­sí­tott sza­bály­za­tot nyil­vá­no­san közzéteszi.

  

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Szabályzatunkban az adat­vé­del­mi szak­ki­fe­je­zé­sek a követ­ke­ző jelen­tés­sel bírnak:

Személyes adat: bár­mely meg­ha­tá­ro­zott (azo­no­sí­tott vagy azo­no­sít­ha­tó) ter­mé­sze­tes sze­méllyel (a továb­bi­ak­ban: érin­tett) kap­cso­lat­ba hoz­ha­tó adat, az adat­ból levon­ha­tó, az érin­tett­re vonat­ko­zó követ­kez­te­tés. A sze­mé­lyes adat az adat­ke­ze­lés során mind­ad­dig meg­őr­zi e minő­sé­gét, amíg kap­cso­la­ta az érin­tet­tel hely­re­ál­lít­ha­tó. A sze­mély külö­nö­sen akkor tekint­he­tő azo­no­sít­ha­tó­nak, ha őt – köz­vet­le­nül vagy köz­vet­ve – név, azo­no­sí­tó jel, ille­tő­leg egy vagy több, fizi­kai, fizio­ló­gi­ai, men­tá­lis, gaz­da­sá­gi, kul­tu­rá­lis vagy szo­ci­á­lis azo­nos­sá­gá­ra jel­lem­ző ténye­ző alap­ján azo­no­sí­ta­ni lehet.

Hozzájárulás: az érin­tett aka­ra­tá­nak önkén­tes és hatá­ro­zott kinyil­vá­ní­tá­sa, amely meg­fe­le­lő tájé­koz­ta­tá­son ala­pul, és amellyel fél­re­ért­he­tet­len bele­egye­zé­sét adja a rá vonat­ko­zó sze­mé­lyes adat – tel­jes körű vagy egyes műve­le­tek­re kiter­je­dő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érin­tett nyi­lat­ko­za­ta, amellyel sze­mé­lyes ada­tá­nak keze­lé­sét kifo­gá­sol­ja, és az adat­ke­ze­lés meg­szün­te­té­sét, illet­ve a kezelt adat tör­lé­sét kéri.

Adatkezelő: az a ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély, illet­ve jogi sze­mé­lyi­ség­gel nem ren­del­ke­ző szer­ve­zet, aki vagy amely önál­ló­an vagy mások­kal együtt az adat keze­lé­sé­nek cél­ját meg­ha­tá­roz­za, az adat­ke­ze­lés­re (bele­ért­ve a fel­hasz­nált esz­közt) vonat­ko­zó dön­té­se­ket meg­hoz­za és vég­re­hajt­ja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkal­ma­zott eljá­rás­tól füg­get­le­nül az ada­ton vég­zett bár­mely műve­let vagy a műve­le­tek összes­sé­ge, így külö­nö­sen gyűj­té­se, fel­vé­te­le, rög­zí­té­se, rend­sze­re­zé­se, táro­lá­sa, meg­vál­toz­ta­tá­sa, fel­hasz­ná­lá­sa, lekér­de­zé­se, továb­bí­tá­sa, nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­la, össze­han­go­lá­sa vagy össze­kap­cso­lá­sa, záro­lá­sa, tör­lé­se és meg­sem­mi­sí­té­se, vala­mint az adat továb­bi fel­hasz­ná­lá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa, fénykép‑, hang- vagy kép­fel­vé­tel készí­té­se, vala­mint a sze­mély azo­no­sí­tá­sá­ra alkal­mas fizi­kai jel­lem­zők (pl. ujj- vagy tenyér­nyo­mat, DNS-min­ta, írisz­kép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meg­ha­tá­ro­zott har­ma­dik sze­mély szá­má­ra tör­té­nő hoz­zá­fér­he­tő­vé tétele.

Nyilvánosságra hoza­tal: az adat bár­ki szá­má­ra tör­té­nő hoz­zá­fér­he­tő­vé tétele.

Adattörlés: az adat fel­is­mer­he­tet­len­né téte­le oly módon, hogy a hely­re­ál­lí­tá­sa töb­bé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azo­no­sí­tó jel­zés­sel ellá­tá­sa annak meg­kü­lön­böz­te­té­se céljából.

Adatzárolás: az adat azo­no­sí­tó jel­zés­sel ellá­tá­sa továb­bi keze­lé­sé­nek vég­le­ges vagy meg­ha­tá­ro­zott idő­re tör­té­nő kor­lá­to­zá­sa céljából.

Adatmegsemmisítés: az ada­tot tar­tal­ma­zó adat­hor­do­zó tel­jes fizi­kai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adat­ke­ze­lé­si műve­le­tek­hez kap­cso­ló­dó tech­ni­kai fel­ada­tok elvég­zé­se, füg­get­le­nül a műve­le­tek vég­re­haj­tá­sá­hoz alkal­ma­zott mód­szer­től és esz­köz­től, vala­mint az alkal­ma­zás helyé­től, fel­té­ve hogy a tech­ni­kai fel­ada­tot az ada­ton végzik.

Adatfeldolgozó: az a ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély, illet­ve jogi sze­mé­lyi­ség­gel nem ren­del­ke­ző szer­ve­zet, aki vagy amely szer­ző­dés alap­ján – bele­ért­ve a jog­sza­bály ren­del­ke­zé­se alap­ján kötött szer­ző­dést is – ada­tok fel­dol­go­zá­sát végzi.

Adatállomány: az egy nyil­ván­tar­tás­ban kezelt ada­tok összessége.

Harmadik sze­mély: olyan ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély, illet­ve jogi sze­mé­lyi­ség­gel nem ren­del­ke­ző szer­ve­zet, aki vagy amely nem azo­nos az érin­tet­tel, az adat­ke­ze­lő­vel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tag­ál­la­ma és az Európai Gazdasági Térségről szó­ló meg­ál­la­po­dás­ban részes más állam, továb­bá az az állam, amely­nek állam­pol­gá­ra az Európai Unió és tag­ál­la­mai, vala­mint az Európai Gazdasági Térségről szó­ló meg­ál­la­po­dás­ban nem részes állam között lét­re­jött nem­zet­kö­zi szer­ző­dés alap­ján az Európai Gazdasági Térségről szó­ló meg­ál­la­po­dás­ban részes állam állam­pol­gá­rá­val azo­nos jog­ál­lást élvez.

Harmadik ország: min­den olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi inci­dens: sze­mé­lyes adat jog­el­le­nes keze­lé­se vagy fel­dol­go­zá­sa, így külö­nö­sen a jogo­su­lat­lan hoz­zá­fé­rés, meg­vál­toz­ta­tás, továb­bí­tás, nyil­vá­nos­ság­ra hoza­tal, tör­lés vagy meg­sem­mi­sí­tés, vala­mint a vélet­len meg­sem­mi­sü­lés és sérülés.

 

 1. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK 

Személyes adat akkor kezel­he­tő, ha ahhoz az érin­tett hoz­zá­já­rul, vagy azt tör­vény vagy – tör­vény fel­ha­tal­ma­zá­sa alap­ján, az abban meg­ha­tá­ro­zott kör­ben – helyi önkor­mány­zat ren­de­le­te elrendeli.

Személyes ada­tot kezel­ni csak meg­ha­tá­ro­zott cél­ból, jog gya­kor­lá­sa és köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­se érde­ké­ben lehet. Az adat­ke­ze­lés­nek min­den sza­ka­szá­ban meg kell felel­nie e célnak.

Csak olyan sze­mé­lyes adat kezel­he­tő, amely az adat­ke­ze­lés cél­já­nak meg­va­ló­su­lá­sá­hoz elen­ged­he­tet­len, a cél eléré­sé­re alkal­mas, csak a cél meg­va­ló­su­lá­sá­hoz szük­sé­ges mér­ték­ben és ideig.

A sze­mé­lyes ada­tok akkor továb­bít­ha­tók, vala­mint a külön­bö­ző adat­ke­ze­lé­sek akkor kap­csol­ha­tók össze, ha az érin­tett ahhoz hoz­zá­já­rult, vagy tör­vény azt meg­en­ge­di, és ha az adat­ke­ze­lés fel­té­te­lei min­den egyes sze­mé­lyes adat­ra néz­ve teljesülnek.

Személyes adat az ország­ból – az adat­hor­do­zó­tól vagy az adat­át­vi­tel mód­já­tól füg­get­le­nül – har­ma­dik ország­ban lévő adat­ke­ze­lő vagy adat­fel­dol­go­zó részé­re akkor továb­bít­ha­tó, ha ahhoz az érin­tett kife­je­zet­ten hoz­zá­já­rult, vagy azt tör­vény lehe­tő­vé teszi, és a har­ma­dik ország­ban az átadott ada­tok keze­lé­se, ille­tő­leg fel­dol­go­zá­sa során biz­to­sí­tott a sze­mé­lyes ada­tok meg­fe­le­lő szin­tű védelme.

Kötelező adat­ke­ze­lés ese­tén az adat­ke­ze­lés cél­ját és fel­té­te­le­it, a keze­len­dő ada­tok körét és meg­is­mer­he­tő­sé­gét, az adat­ke­ze­lés idő­tar­ta­mát, vala­mint az adat­ke­ze­lő sze­mé­lyét az adat­ke­ze­lést elren­de­lő tör­vény vagy önkor­mány­za­ti ren­de­let hatá­roz­za meg.

Törvény köz­ér­dek­ből – az ada­tok köré­nek kife­je­zett meg­je­lö­lé­sé­vel – elren­del­he­ti a sze­mé­lyes adat nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­lát. Minden egyéb eset­ben a nyil­vá­nos­ság­ra hoza­tal­hoz az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sa, külön­le­ges adat ese­té­ben írás­be­li hoz­zá­já­ru­lá­sa szük­sé­ges. Kétség ese­tén azt kell vélel­mez­ni, hogy az érin­tett a hoz­zá­já­ru­lá­sát nem adta meg.

Az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sát meg­adott­nak kell tekin­te­ni az érin­tett köz­sze­rep­lé­se során álta­la közölt vagy a nyil­vá­nos­ság­ra hoza­tal cél­já­ból álta­la átadott ada­tok tekintetében.

Az érin­tett kérel­mé­re indult eljá­rás­ban a szük­sé­ges ada­ta­i­nak keze­lé­sé­hez való hoz­zá­já­ru­lá­sát vélel­mez­ni kell. Erre a tény­re az érin­tett figyel­mét fel kell hívni.

Az érin­tett a hoz­zá­já­ru­lá­sát az Adatkezelővel írás­ban kötött szer­ző­dés kere­té­ben is meg­ad­hat­ja a szer­ző­dés­ben fog­lal­tak tel­je­sí­té­se cél­já­ból. Ebben az eset­ben a szer­ző­dés­nek tar­tal­maz­nia kell min­den olyan infor­má­ci­ót, ame­lyet a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se szem­pont­já­ból az érin­tett­nek ismer­nie kell, így külö­nö­sen a keze­len­dő ada­tok meg­ha­tá­ro­zá­sát, az adat­ke­ze­lés idő­tar­ta­mát, a fel­hasz­ná­lás cél­ját, az ada­tok továb­bí­tá­sát, adat­fel­dol­go­zó igény­be­vé­te­lét. A szer­ző­dés­nek fél­re­ért­he­tet­len módon tar­tal­maz­nia kell, hogy az érin­tett alá­írá­sá­val hoz­zá­já­rul ada­ta­i­nak a szer­ző­dés­ben meg­ha­tá­ro­zot­tak sze­rin­ti kezeléséhez.

A sze­mé­lyes ada­tok védel­mé­hez fűző­dő jogot és az érin­tett sze­mé­lyi­sé­gi joga­it – ha tör­vény kivé­telt nem tesz – az adat­ke­ze­lés­hez fűző­dő más érde­kek, ide­ért­ve a köz­ér­de­kű ada­tok nyil­vá­nos­sá­gát is, nem sérthetik.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

Az Adatkezelő a tevé­keny­sé­gei során a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se min­den eset­ben tör­vé­nyen vagy önkén­tes hoz­zá­já­ru­lá­son ala­pul. Egyes ese­tek­ben az adat­ke­ze­lés, hoz­zá­já­ru­lás hiá­nyá­ban egyéb jog­ala­pon vagy a ren­de­let 6. cik­kén nyugszik.

Az Adatkezelő tevé­keny­sé­gé­hez az aláb­bi Adatfeldolgozók köz­re­mű­kö­dé­sét és szol­gál­ta­tá­sa­it veszi igénybe:

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa út 2.

Cégjegyzékszám: 13–09-111755

Adószám: 12369410–2‑44

Továbbított ada­tok köre: IP cím, fel­hasz­ná­ló neve, tele­fon­szá­ma, email címe, irá­nyí­tó szá­ma, szál­lí­tá­si címe, cso­mag­fel­vé­te­li címe és neve, bank­szám­la­szá­ma, futár részé­re kül­dött maxi­mum 30 karak­ter ter­je­del­mű üzenet

Az adat­to­váb­bí­tás cél­ja: ter­mék szál­lí­tá­sa, eset­le­ges után­vé­ti díj beszedése

 

FoxPost ZRT.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Cégjegyzékszám: 10 10 020309

Adószám: 25034644210

Továbbított ada­tok köre: IP cím, fel­hasz­ná­ló neve, tele­fon­szá­ma, email címe, irá­nyí­tó szá­ma, szál­lí­tá­si címe, cso­mag­fel­vé­te­li címe és neve, bank­szám­la­szá­ma, futár részé­re kül­dött maxi­mum 30 karak­ter ter­je­del­mű üzenet

Az adat­to­váb­bí­tás cél­ja: ter­mék szál­lí­tá­sa, eset­le­ges után­vé­ti díj beszedése

 

A web­lap láto­ga­tó­i­nak adatai

Az Adatkezelő az álta­la üze­mel­te­tett web­ol­da­lak láto­ga­tá­sa­kor sem a fel­hasz­ná­ló IP címét, sem más sze­mé­lyes ada­tot nem rögzít.

Az Adatkezelő által üze­mel­te­tett web­ol­da­lak html kód­ja web­ana­li­ti­kai méré­sek cél­já­ból füg­get­len, kül­ső szer­ver­ről érke­ző és kül­ső szer­ver­re muta­tó hivat­ko­zá­so­kat tar­tal­maz­hat. A mérés kiter­jed a kon­ver­zi­ók köve­té­sé­re is. A web­ana­li­ti­kai szol­gál­ta­tó sze­mé­lyes ada­to­kat nem, csak a bön­gé­szés­sel kap­cso­la­tos, az egyes egyé­nek beazo­no­sí­tá­sá­ra nem alkal­mas ada­to­kat kezel. Jelenleg a web­ana­li­ti­kai szol­gál­ta­tá­so­kat a Google Inc. vég­zi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szol­gál­ta­tás keretében.

4.2.3. Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hir­de­té­si rend­sze­re­in keresz­tül ún. remar­ke­ting hir­de­té­se­ket fut­tat. Ezek a szol­gál­ta­tók cookie‑k, webes jel­zők és hason­ló tech­no­ló­gi­ák hasz­ná­la­tá­val gyűjt­het­nek vagy kap­hat­nak ada­to­kat az Adatkezelő web­ol­da­lá­ról és egyéb inter­ne­tes helyek­ről. Ezeknek az ada­tok­nak a fel­hasz­ná­lá­sá­val méré­si szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­ta­nak, illet­ve hir­de­té­se­ket tesz­nek cél­zot­tá. Az így cél­zott hir­de­té­sek a Facebook és a Google part­ner­há­ló­za­tá­ban sze­rep­lő továb­bi web­ol­da­la­kon jelen­het­nek meg. A remar­ke­ting lis­ták a láto­ga­tó sze­mé­lyes ada­ta­it nem tar­tal­maz­zák, sze­mély­azo­no­sí­tás­ra nem alkalmasak.

A cookie‑k hasz­ná­la­tát a fel­hasz­ná­ló saját szá­mí­tó­gé­pé­ről töröl­ni tud­ja, illet­ve a bön­gé­sző­jé­ben ele­ve meg­tilt­hat­ja alkal­ma­zá­su­kat. Ezek a lehe­tő­sé­gek bön­gé­sző­től füg­gő­en, de jel­lem­ző­en a Beállítások / Adatvédelem menü­pont­ban tehe­tők meg.

További infor­má­ció a Google és a Facebok adat­vé­del­mi irány­el­ve­i­ről az aláb­bi elér­he­tő­sé­ge­ken olvas­ha­tó: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Hírlevél

Az Adatkezelő az álta­la üze­mel­te­tett hon­la­pok hír­le­ve­le­i­re való fel­irat­ko­zók­nak álta­lá­ban havon­ta, de heten­te leg­fel­jebb egy alka­lom­mal újdon­sá­go­kat, híre­ket és aján­la­to­kat tar­tal­ma­zó online hír­le­ve­le­ket és elekt­ro­ni­kus, illet­ve pos­tai úton direkt mar­ke­ting üze­ne­te­ket kéz­be­sít. A hír­le­vél­re való fel­irat­ko­zás­hoz a név és e‑mail cím meg­adá­sa köte­le­ző, ami elen­ged­he­tet­len az üze­ne­tek kézbesítéséhez.

Az ada­to­kat mind­ad­dig kezel­jük, amed­dig azok tör­lé­sét az érin­tett nem kéri. A leirat­ko­zás lehe­tő­sé­gét min­den hír­le­vél­ben egy köz­vet­len link biz­to­sít­ja. A meg­adott sze­mé­lyes ada­tok való­di­sá­gá­ért a fel­hasz­ná­ló felel.

A hír­le­vél­lel kap­cso­la­tos adat­ke­ze­lés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz beje­len­tés­re került, az adat­ke­ze­lés adat­vé­del­mi nyil­ván­tar­tá­si azo­no­sí­tó szá­ma: beje­len­tés folyamatban.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A web­ol­dal üze­mel­te­tő­je: Szénafüvek Kft.

Az Adatkezelő az ada­to­kat védi külö­nö­sen a jogo­su­lat­lan hoz­zá­fé­rés, meg­vál­toz­ta­tás, továb­bí­tás, nyil­vá­nos­ság­ra hoza­tal, tör­lés vagy meg­sem­mi­sí­tés, vala­mint a vélet­len meg­sem­mi­sü­lés és sérü­lés ellen. Az Adatkezelő a szer­ver üze­mel­te­tő­i­vel együtt olyan tech­ni­kai, szer­ve­zé­si és szer­ve­ze­ti intéz­ke­dé­sek­kel gon­dos­ko­dik az ada­tok biz­ton­sá­gá­ról, ami az adat­ke­ze­lés­sel kap­cso­lat­ban jelent­ke­ző koc­ká­za­tok­nak meg­fe­le­lő védel­mi szin­tet nyújt.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

Az érin­tett tájé­koz­ta­tást kér­het sze­mé­lyes ada­tai keze­lé­sé­ről, vala­mint kér­he­ti sze­mé­lyes ada­ta­i­nak helyes­bí­té­sét, illet­ve – a jog­sza­bály­ban elren­delt adat­ke­ze­lé­sek kivé­te­lé­vel – tör­lé­sét a hír­le­ve­lek láb­lé­cé­ben talál­ha­tó lin­ken vagy a Adatkezelő bár­me­lyik elérhetőségén.

Az érin­tett kérel­mé­re a Adatkezelő tájé­koz­ta­tást ad az álta­la kezelt ada­ta­i­ról, az adat­ke­ze­lés cél­já­ról, jog­alap­já­ról idő­tar­ta­má­ról, az adat­fel­dol­go­zó nevé­ről, címé­ről (szék­he­lyé­ről) és az adat­ke­ze­lés­sel össze­füg­gő tevé­keny­sé­gé­ről, továb­bá arról, hogy kik és milyen cél­ból kap­ják vagy kap­ták meg az adatokat.

Az Adatkezelő köte­les a kére­lem benyúj­tá­sá­tól szá­mí­tott leg­rö­vi­debb idő alatt, leg­fel­jebb azon­ban 25 napon belül írás­ban, köz­ért­he­tő for­má­ban, ingye­ne­sen meg­ad­ni a tájékoztatást.

A való­ság­nak meg nem fele­lő sze­mé­lyes ada­tot a Adatkezelő helyes­bí­te­ni köteles.

A sze­mé­lyes ada­tot az Adatkezelő tör­li, ha keze­lé­se jog­el­le­nes, az érin­tett kéri, az hiá­nyos vagy téves – és ez az álla­pot jog­sze­rű­en nem kor­ri­gál­ha­tó – fel­té­ve, hogy a tör­lést tör­vény nem zár­ja ki, ha az adat­ke­ze­lés cél­ja meg­szűnt, az ada­tok táro­lá­sá­nak tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott határ­ide­je lejárt, vagy azt a bíró­ság vagy az adat­vé­del­mi biz­tos elrendelte.

A helyes­bí­tés­ről és a tör­lés­ről az érin­tet­tet, továb­bá mind­azo­kat érte­sí­ti, akik­nek koráb­ban az ada­tot adat­ke­ze­lés cél­já­ra továb­bí­tot­ta. Az érte­sí­tés mel­lőz­he­tő, ha ez az adat­ke­ze­lés cél­já­ra való tekin­tet­tel az érin­tett jogos érde­két nem sérti.

Az érin­tett til­ta­koz­hat sze­mé­lyes ada­tá­nak keze­lé­se ellen, ha a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se (továb­bí­tá­sa) kizá­ró­lag az adat­ke­ze­lő vagy az adat­át­ve­vő jogá­nak vagy jogos érde­ké­nek érvé­nye­sí­té­sé­hez szük­sé­ges, kivé­ve, ha az adat­ke­ze­lést tör­vény ren­del­te el, a sze­mé­lyes adat fel­hasz­ná­lá­sa vagy továb­bí­tá­sa köz­vet­len üzlet­szer­zés, köz­vé­le­mény-kuta­tás vagy tudo­má­nyos kuta­tás cél­já­ra tör­té­nik, a til­ta­ko­zás jogá­nak gya­kor­lá­sát egyéb­ként tör­vény lehe­tő­vé teszi.

Az Adatkezelő – az adat­ke­ze­lés egy­ide­jű fel­füg­gesz­té­sé­vel – a til­ta­ko­zást köte­les a kére­lem benyúj­tá­sá­tól szá­mí­tott leg­rö­vi­debb időn belül, de leg­fel­jebb 15 nap alatt meg­vizs­gál­ni, és annak ered­mé­nyé­ről a kérel­me­zőt írás­ban tájé­koz­tat­ni. Amennyiben a til­ta­ko­zás indo­kolt, az adat­ke­ze­lő köte­les az adat­ke­ze­lést – bele­ért­ve a továb­bi adat­fel­vé­telt és adat­to­váb­bí­tást is – meg­szün­tet­ni és az ada­to­kat zárol­ni, vala­mint a til­ta­ko­zás­ról, ille­tő­leg az annak alap­ján tett intéz­ke­dé­sek­ről érte­sí­te­ni mind­azo­kat, akik részé­re a til­ta­ko­zás­sal érin­tett sze­mé­lyes ada­tot koráb­ban továb­bí­tot­ta, és akik köte­le­sek intéz­ked­ni a til­ta­ko­zá­si jog érvé­nye­sí­té­se érdekében.

Az érin­tett a joga­i­nak meg­sér­té­se ese­tén az adat­ke­ze­lő ellen bíró­ság­hoz vagy az adat­vé­del­mi ható­ság­hoz for­dul­hat. Jogorvoslati lehe­tő­ség­gel, panasszal a követ­ke­ző elér­he­tő­sé­ge­ken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.
Telefon: 06- 1–391-1400
Fax: 06–1‑391‑1410
E‑mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu