Keresés az oldalon

A pihentető alvás „kiskönyve”

A pihentető alvás „kiskönyve”

Az alvás a szer­ve­ze­ted szá­má­ra nél­kü­löz­he­tet­len, a jó alvás pedig a saját tel­je­sít­mé­nyed, köz­ér­ze­ted miatt fon­tos. Ezzel az átfo­gó cik­kel segí­tünk, hogy könnyeb­ben aludj el, mélyebb legyen az álmod, és ki tudd pihen­ni magad… Ne csak hét­vé­gén, hanem min­den egyes nap! A pihen­te­tő alvás a rend­sze­ren múlik Az első, amit az alvás­ról tud­ni érde­mes, hogy nem… Tovább

Fűszerek és gyógynövények kora őszre a testi-lelki egészséghez

Fűszerek és gyógynövények kora őszre a testi-lelki egészséghez

…Sőt, nem­csak az egész­ség­hez, hanem a nyu­ga­lom­hoz és öröm­höz is fon­tos növé­nye­ket, a növé­nyek­kel pedig recep­te­ket hoz­tunk ebben a cikk­ben! A kora őszi, vagy akár még indi­án nyá­ri idő­szak szá­mos finom­sá­got, illa­tos fűszer- és gyógy­nö­vényt tar­to­gat, ame­lye­ket Neked is érde­mes besze­rez­ni és hasz­nál­ni. Védekezés a klasszi­kus kora őszi beteg­sé­gek ellen A kora őszi idő­szak­ban haj­la­mo­sabb… Tovább

Ha erre az 5 dologra odafigyelsz, nem őrülsz meg a hétköznapokban

Ha erre az 5 dologra odafigyelsz, nem őrülsz meg a hétköznapokban

Ideért a szep­tem­ber, min­den kezd vissza­áll­ni a meg­szo­kott kerék­vá­gás­ba, több a fel­adat, és job­ban kell figyel­ni az ember­nek az idő­be­osz­tá­sá­ra, illet­ve a lel­ki egész­sé­gé­re is. Mi úgy vagyunk vele, sem­mi­képp sem sza­bad hagy­ni, hogy a min­den­na­pi roha­nás elha­tal­ma­sod­jon raj­tunk, ennek érde­ké­ben hoz­tunk is pár taná­csot a har­mo­ni­ku­sabb hét­köz­na­po­kért. #1. Szánj időt a las­su­lás­ra! A „slow”… Tovább

4 ok, amiért Te is kezdj el meditálni + pár tipp, hogyan vágj bele

4 ok, amiért Te is kezdj el meditálni + pár tipp, hogyan vágj bele

A medi­tá­ció nem­csak affé­le spi­ri­tu­á­lis „úri hun­cut­ság”, hanem nagyon is aktív segí­tő­je az embe­ri elmé­nek, test­nek és lélek­nek. Aki eset­leg nem hisz ben­ne, vagy fél attól, hogy ez vala­mi­fé­le ezo­te­ri­kus bal­ga­ság, azt is kel­le­mes meg­le­pe­tés éri majd a cik­ket elol­vas­va. Ugyanis SEMMI föl­dön­tú­li nincs a medi­tá­lás­ban, viszont szá­mos pon­ton hoz­zá­já­rul­hat a tes­ti-lel­ki jól­lé­ted­hez. Nézzük is,… Tovább

Hogyan készíts gyógynövényes párnát? Minden korábbinál egyszerűbben!

Hogyan készíts gyógynövényes párnát? Minden korábbinál egyszerűbben!

Ennél még sosem volt egy­sze­rűbb, hogy házi­lag, saját keze­id­del készíts gyógy­nö­vé­nyes pár­nát! Hoztunk koráb­ban mi is néhány recep­tet, viszont mos­tan­ra úgy dön­töt­tünk, még egy­sze­rűb­bé tesszük a lépé­se­ket… A gyógy­nö­vé­nyes pár­na tit­ka Mielőtt bele­csap­nánk a recept­be, elő­ször is, fon­tos néhány dol­got ala­po­san meg­je­gyez­ni a gyógy­nö­vé­nyes pár­nák „ter­mé­sze­té­ről”. Nem mind­egy, MILYEN gyógy­nö­vény, és ezek­ből pon­to­san MENNYI kerül bele.… Tovább

Hogyan befolyásolja az életedet a Hold?

Hogyan befolyásolja az életedet a Hold?

A ter­mé­sze­ti népek még a Holddal egy­ség­ben élték min­den­nap­ja­i­kat, nem vélet­le­nül. Tudták, hogy ez a külön­le­ges égi­test hatás­sal van a boly­gónk éle­té­re, és ha meg­fi­gye­lik, hasz­nuk­ra tud­ják for­dí­ta­ni a Hold hatá­sa­it, ere­jét. A hold­cik­lus sza­bá­lyos kez­de­te az újhold, ilyen­kor a Holdból sem­mi nem lát­szik fenn az égen. Majd növe­ke­dés­nek indul, „teli” lesz és kerek­ded, végül… Tovább

Borsmenta-útmutató: hogyan használd ezt a csodás gyógynövényt?

Borsmenta-útmutató: hogyan használd ezt a csodás gyógynövényt?

A bors­men­ta nyá­ron iga­zi kincs, hiszen hűsí­tő ere­je reme­kül érvé­nye­sül. Vannak, akik a men­ta­te­á­ra esküsz­nek, de a zöld leve­lek egy-egy kok­tél­nak is szu­per aro­mát köl­csö­nöz­nek. Ha gyógy­nö­vény­ként néz­zük, a bors­men­ta az egyik leg­in­kább köz­ked­velt vál­to­zat. A ment­ha piper­i­ta nevet vise­lő bors­men­ta két vadon ter­mő faj­ta leszár­ma­zott­ja, illó­anya­gai pedig ugyan­úgy meg­ta­lál­ha­tók a szár­ban, mint a levél­ben.… Tovább

Milyen pózban szeretsz aludni? Ez történik a szervezetedben!

Milyen pózban szeretsz aludni? Ez történik a szervezetedben!

A külön­fé­le alvá­si pozí­ci­ók más-más hatást gya­ko­rol­nak a szer­ve­zet­re. Nézd meg, a Te ked­venc alvó­pó­zod hogyan hat a tes­ted­re, miért hasz­nos vagy épp kevés­bé egész­sé­ges… Alvás a bal olda­la­don A bal olda­la­don tör­té­nő alvás elsőd­le­ge­sen a nyi­rok­rend­sze­re­det sti­mu­lál­ja, segí­ti a szer­ve­ze­ted­ből a külön­bö­ző salak­anya­gok távo­zá­sát, ame­lye­ket a nyi­rok­cso­mók szűr­nek meg. A nyi­rok­fo­lya­dék távo­zás előtt jel­lem­ző­en… Tovább

5 dolog, amiről nem gondolnád, de jó fejfájás ellen

5 dolog, amiről nem gondolnád, de jó fejfájás ellen

A fej­fá­jás azon fáj­da­lom­tí­pu­sok egyi­ke, amely pil­la­nat­ról pil­la­nat­ra támad­hat, a leg­vá­rat­la­nabb hely­ze­tek­ben is. Ilyenkor az ember gyor­san sze­ret­ne meg­ol­dást talál­ni, hiszen a „szét­megy a fejem”-érzés sen­ki­nek sem kel­le­mes… Azonban a piru­lá­nál létez­nek kímé­le­te­sebb meg­ol­dá­sok is, ame­lyek­re eddig talán nem is gon­dol­tál. Számos, amúgy ártal­mat­lan­nak tűnő dolog okoz­hat fej­fá­jást, néz­zük meg első kör­ben azt, hogy melyek… Tovább

Tippek, trükkök rossz alvóknak

Tippek, trükkök rossz alvóknak

Javíts az alvás­mi­nő­sé­ge­den könnye­dén: néhány alap­ve­tő tip­pel, trük­kel segí­tünk ben­ne! Vannak, akik szü­le­tet­ten nehe­zen alvó típu­sok, való igaz, de egyes zava­ró ténye­ző­kön bizony lehet segí­te­ni „kívül­ről” is. Nézzük, hogyan! Bizonyos, iga­zá­ból szin­te ész­re sem vehe­tő ténye­zők is befo­lyá­sol­ják, hogyan alszik az ember, ezek­nek érde­mes tuda­tos figyel­met szen­tel­ni 🙂 Fej és nyak meg­fe­le­lő tar­tá­sa Rossz alvást okoz­hat,… Tovább