Blog - Szénafüvek Családi Manufaktúra

Keresés az oldalon

Blog

Jobb alvás nyáron, természetesen, klíma nélkül

Jobb alvás nyáron, természetesen, klíma nélkül

Olyan tip­pe­ket és taná­cso­kat osz­tunk most meg veled, ame­lyek segí­te­nek, hogy a nyá­ri hőség­ben is jól tudj alud­ni. Ezek ráadá­sul egy­­től-egyig TERMÉSZETES mód­sze­rek, és akkor is biz­to­sít­ják Neked a kel­le­mes, nyu­godt álmot, ha nincs ott­hon klí­mád, és nem is fel­tét­le­nül vagy nyi­tott rá. (A lég­kon­di­ci­o­ná­ló sokak­ban ellen­ér­zést vált ki, mások pedig érzé­ke­nyek rá, nát­há­sak tőle.) A… Tovább

5 természetes trükk nyárra, amitől meseszép leszel

5 természetes trükk nyárra, amitől meseszép leszel

Szépségápolási tip­pek, ame­lye­ket a ter­mé­szet ihle­tett, és ame­lyek­re min­den Szénafüvek-ama­­zon eskü­szik! Sokan haj­la­mo­sak a szép­ség­re úgy gon­dol­ni, mint vala­mi elér­he­tet­len, drá­ga dolog­ra, pedig ez nincs így. Olyan prak­ti­kák­kal lepünk most meg, ame­lyek nem kerül­nek sok­ba, és nem is bonyo­lult a kivi­te­le­zé­sük. Természetes szép­ség­trük­kök tető­től tal­pig – a Szénafüvek Manufaktúra aján­lá­sá­val HAJÁPOLÁS nyá­ron Nyáron a bőr… Tovább

Mit készíts a levendulából?

Mit készíts a levendulából?

Egész héten a leven­du­la körül forog­nak a gon­do­la­ta­ink a közös­sé­gi médi­á­ban – cso­da, hogy blog­té­má­nak is ezt válasz­tot­tuk? A leven­du­la iga­zi nyá­ri növény­ként az élet, az élénk­ség szim­bó­lu­ma a min­den­na­pok­ban. Erős illa­ta és jóté­kony hatá­sai pedig gon­dos­kod­nak róla, hogy ne csak a szí­né­ről vegyük ész­re. Szedtél leven­du­lát? Esetleg ott­hon, a kert­ben is terem? Nézzük, mit… Tovább

Fotózz-videózz levendulát, és nyerj! – játékszabályzat

Fotózz-videózz levendulát, és nyerj! – játékszabályzat

Szénafüvek Kft. „Fotózz leven­du­lát és nyerj!” elne­ve­zé­sű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A JÁTÉK SZERVEZŐJE A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban ”Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft. (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.) (a továb­bi­ak­ban ”Szervező”). Ezt a ver­senyt sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook. A játék­ban való rész­vé­tel­lel Ön meg­erő­sí­ti, hogy elol­vas­ta a játék­sza­bály­za­tot.… Tovább

10 kérdés, 10 válasz – gyógynövényes párna, gyerekpárna, horkolás témákban

10 kérdés, 10 válasz – gyógynövényes párna, gyerekpárna, horkolás témákban

Rengeteg kér­dés szo­kott beér­kez­ni hoz­zánk Tőletek! Főleg a pár­nák hasz­ná­la­tá­ról érdek­lőd­tök, és akad­nak kér­dé­sek a gyógy­nö­vé­nyek­ről is. Most ezek­ből a kér­dé­sek­ből válo­gat­tunk össze néhá­nyat, ame­lyek­re meg is írjuk a választ a cikk­ben. Kérdés: „Olyan duci ez a pár­na, miért van ennyi­re meg­tölt­ve?” Alvópárnáink, pihe­nő­pár­ná­ink, kis­pár­ná­ink és dísz­pár­ná­ink tön­­köly­­pely­­va-töl­­te­­tet kap­tak. Ez a tön­köly­bú­za héja, ami bele­ke­rül… Tovább

Nyomkodd magadon a megfelelő pontokat – akupresszúra otthon

Nyomkodd magadon a megfelelő pontokat – akupresszúra otthon

Az aku­presszú­ra ere­de­te az ősi Kínába vezet vissza, elmé­le­te sze­rint az egész tes­tet behá­lóz­za egy, a nyi­­rok- és vér­ke­rin­gés­hez hason­ló ener­gia­rend­szer. Akkor van jól és akkor egész­sé­ges egy ember, ha az ener­gia­áram­lás a rend­szer­ben meg­fe­le­lő. Bizonyos pon­tok meg­nyo­má­sá­val pedig a folya­mat sti­mu­lál­ha­tó, csök­kent­he­tők a fáj­dal­mak, meg­előz­he­tők egyes beteg­sé­gek. Az aku­presszú­ra elve sze­rint a beteg­sé­ge­ket ugyan­is… Tovább

Természet az otthonodban: fűszerkerttől a gyógynövényes párnákig

Természet az otthonodban: fűszerkerttől a gyógynövényes párnákig

Hogyan csem­pészd be a ter­mé­sze­tet, a ter­mé­szet közel­sé­gét a min­den­na­pok­ba? Akár „túl­zot­tan” váro­si éle­tet élsz, akár csak egy kicsit köze­lebb hoz­nád magad­hoz a ter­mé­sze­tet, érde­mes tovább olvas­nod! Ha ter­mé­szet, akkor gyógy­nö­vé­nyek? Nem kell füves­asszonnyá / ‑ember­ré kiké­pez­ned magad, ha egy kicsit sze­ret­nél ilyen módon ter­mé­sze­tes közeg­ben élni. Viszont kerül­je­nek be a min­den­nap­ja­id­ba a gyógy­nö­vé­nyek, fűszer­nö­vé­nyek!… Tovább

Nyugtató párna gyerekeknek – pihenésre, alvásra, játékra is

Nyugtató párna gyerekeknek – pihenésre, alvásra, játékra is

Minden kis­gye­rek­nek kell vala­mi, amin alud­hat, pihen­het, amit gyűr­köd­het – miért ne len­ne ez kife­je­zet­ten olyas­mi, ami nyug­ta­tó hatás­sal bír? A Szénafüvek pár­ná­i­ról ren­ge­teg olyan véle­mény érke­zik hoz­zánk, ami gye­re­kek­kel kap­cso­la­tos. Mindenhova viszik magu­kal, imád­ják sza­gol­gat­ni, könnye­dén elal­sza­nak vele, illet­ve a lég­zé­si prob­lé­más gyer­kő­cök is nyu­god­tab­ban alsza­nak a Szénafüvek kis­pár­ná­já­val vagy sópár­ná­já­val. Épp ezért, arra… Tovább

Éjszakai felébredés? Ezek a természetes megoldások segíteni fognak

Éjszakai felébredés? Ezek a természetes megoldások segíteni fognak

Az éjsza­kai fel­éb­re­dés egy elég gya­ko­ri, soka­kat érin­tő prob­lé­ma, így arra gon­dol­tunk, a Szénafüvek Gyógynövényes Párnamanufaktúra olda­lán is érde­mes fog­lal­koz­ni vele. Ráadásul nem­csak a prob­lé­mát jár­juk kör­be, hanem ter­mé­sze­tes meg­ol­dást is aján­lunk. Először néz­zük meg az éjsza­kai fel­éb­re­dés főbb oka­it! Az éjsza­kai fel­éb­re­dés egyik leg­gya­ko­ribb oka: nem men­tél ki este mos­dó­ba! Gyakran a vize­lé­si inger kel­ti… Tovább

Segítenek az alvásban a gyógynövények: mi minden kerül a gyógynövényes alvópárnába?

Segítenek az alvásban a gyógynövények: mi minden kerül a gyógynövényes alvópárnába?

Gyógynövényes alvó­pár­na: a kife­je­zés már nem cseng ide­gen­nek, de hogy pon­to­san mi kerül bele, és ezek a gyógy­nö­vé­nyek hogyan segí­tik az alvá­sod, talán még kér­dés! Most mesé­lünk egy kicsit a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­nák­ról, illet­ve azok­ról a cso­dás gyógy­nö­vé­nyek­ről, ame­lyek helyet kap­tak ben­nük. Az első és leg­fon­to­sabb kér­dés: MEKKORA egy gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­na? Kétféle méret­ben készí­tünk alvás­hoz… Tovább