Blog - Szénafüvek Családi Manufaktúra

Keresés az oldalon

Blog

Alvássegítő vacsorák: mit egyél, hogy szebb legyen az álmod?

Alvássegítő vacsorák: mit egyél, hogy szebb legyen az álmod?

A jó alvás egész­sé­ges, de szá­mos ténye­zőn múlik, békés, bol­dog, pihentető‑e az álom! Befolyásoló ténye­ző pél­dá­ul az is, mit eszel! Hogy ne tapo­ga­tózz sötét­ben ezt ille­tő­en (sem), össze­gyűj­töt­tük az opti­má­lis, alvás­se­gí­tő vacso­rá­kat! Mielőtt a lis­tá­nak neki­fog­nál, és készí­te­néd is elő a kést meg a vil­lát, érde­mes tud­ni: 1–2 órá­val alvás előtt már nem java­solt az… Tovább

Illatos alvócimbora: levendulapárna, nem csak levendulával!

Illatos alvócimbora: levendulapárna, nem csak levendulával!

Sokan téve­sen neve­zik „leven­du­la­pár­ná­nak” a gyógy­nö­vé­nyes keve­ré­ket tar­tal­ma­zó tön­­köly­­pely­­va- vagy sópár­ná­in­kat, de sebaj, legyen! Ma, e cikk ere­jé­ig leven­du­la­pár­ná­nak hív­juk őket, hiszen illa­tuk­ban úgy­is a lila, nyá­ri napo­kat idé­ző növény a leg­do­mi­nán­sabb! Levendulapárna a fej alá, és már­is egy mezőn érez­he­ted magad, szé­na­bog­lyák között Ami a leven­du­la­pár­nák vagy gyógy­nö­vé­nyes keve­ré­ket tar­tal­ma­zó pár­nák kap­csán a leg­fon­to­sabb,… Tovább

Alvópárna gyerekeknek – tiszta légzés, nyugodt álom

Alvópárna gyerekeknek – tiszta légzés, nyugodt álom

Rengeteg – tény­leg, nagyon-nagyon sok – kom­ment­ben, kér­dés­ben írjá­tok azt, hogy a gyer­me­ke­i­tek­nek sze­ret­né­tek alvás­könnyí­tő pár­nát ven­ni. Olyat, ami­nek köszön­he­tő­en tisz­táb­ban tud­nak léle­gez­ni, job­ban, nyu­god­tab­ban alsza­nak, kipi­hen­teb­ben ébred­nek. Nagyon fon­tos, hogy a pár­ná­kat csak 2 éves kor fölött ajánl­juk hasz­ná­lat­ra, a gyógy­nö­vé­nyek­re való eset­le­ges érzé­ke­nyebb reak­ci­ók miatt. Efölött azon­ban, nyu­god­tan választ­hat­tok a gyer­me­kek­nek akár… SÓPÁRNÁT,… Tovább

Mi mindenre jó a gyógynövényes SÓPÁRNA & hogyan használd?

Mi mindenre jó a gyógynövényes SÓPÁRNA & hogyan használd?

Gyógynövényes sópár­ná­ink a leg­nép­sze­rűbb ter­mé­ke­ink közt van­nak, vissza­té­rő vásár­ló­ink egy­sze­rű­en imád­ják őket. Ezt nagyon jó érzés lát­ni, hal­la­ni, olvas­ni – ami­kor a Szénafüvek Manufaktúrát lét­re­hoz­tuk, az volt ugyan­is a leg­fon­to­sabb, hogy segít­hes­sünk a 100+ éves csa­lá­di recept­je­ink­kel. Sópárna 1x1 – néz­zük a leg­fon­to­sabb tud­ni­va­ló­kat! Mi van a gyógy­nö­vé­nyes sópár­ná­ban? 100% pamut­hu­zat­ba tisz­ta for­rás­ból szár­ma­zó, magas… Tovább

Gyógynövényes tönkölypelyva párna – a legillatosabb pihenés

Gyógynövényes tönkölypelyva párna – a legillatosabb pihenés

Pihenni min­den­ki sze­ret, de azt, hogy mennyi­re minő­sé­gi az a pihe­nés, jelen­tő­sen meg­ha­tá­roz­zák egyes kül­ső ténye­zők. Ezek közül az egyik leg­fon­to­sabb a pár­na, ame­lyen feje­det nyug­ta­tod éjje­len­te. A gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pely­va pár­nák nem­csak ter­mé­sze­tes, friss han­gu­la­tot és imád­ni való illa­tot terem­te­nek ott­ho­nod­ban, hanem a könnyebb és mélyebb alvást is segít­he­tik. Pontosan mi az a gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pely­va… Tovább

Gyönyörű tavaszi dekorációk, amik nem is kerülnek sokba

Gyönyörű tavaszi dekorációk, amik nem is kerülnek sokba

Az őszi deko­rá­ci­ók­ról szó­ló cik­kün­ket imád­tá­tok, szó­val most elhoz­tuk a tava­szi vál­to­za­tot is! Az ott­hon­hoz fűző­dő viszo­nya a leg­több ember­nek meg­vál­to­zott az elmúlt 1 évben – de miért is ne lehet­ne kihoz­ni a leg­töb­bet belő­le, ugye? Érezd jól magad ott­hon! Ezekkel az ötle­tek­kel könnyebb lesz. 🙂 #1 Ajtó-deko­rá­ci­ók Itthon csak ünne­pek­kor ter­jedt el, hogy az ajtó­ra… Tovább

Így használd nőként a Szénafüvek párnáit + extra gyógynövényes tippek!

Így használd nőként a Szénafüvek párnáit + extra gyógynövényes tippek!

Mivel a közel­gő nőnap jegyé­ben az egész hetet a női nem­nek szen­tel­jük, ter­mé­sze­te­sen blog­té­ma­ként sem választ­hat­tunk mást! Nőként külö­nö­sen jó szol­gá­la­tot tehet­nek szá­mod­ra a Szénafüvek cso­dá­la­tos pár­nái, azt is elme­sél­jük, hogyan. A női minő­ség lágy, könnyed, üde szí­nek­ben gaz­dag – per­sze, ez nem jelen­ti azt, hogy ne fér­ne bele még több árnya­lat és sok­fé­le­ség, más-más… Tovább

A lélek nyugalmának gyógynövényei

A lélek nyugalmának gyógynövényei

Meditáció, önis­me­re­ti tré­nin­gek, mant­rák és… Gondoltad vol­na, hogy a lel­ki békéd­hez, a bel­ső har­mó­ni­ád­hoz egyes gyógy­nö­vé­nyek is hoz­zá­se­gí­te­nek? Nézzük is, melyek ezek! LEVENDULA Az örök klasszi­kus: lila szí­ne már ele­ve egy kis uta­lást hor­doz lélek­re gya­ko­rolt jóté­kony hatá­sá­ra: a lila ugyan­is a lel­ki béke, a meg­vi­lá­go­so­dás szí­ne. Mi tör­té­nik a lel­ked­del, ha leven­du­lá­val veszed kör­be magad?… Tovább

3 dolog, amit befolyásol az alvás az egészségedben

3 dolog, amit befolyásol az alvás az egészségedben

Alvás. Sokan úgy van­nak vele, hogy áh, túl­ér­té­kelt foga­lom ez, majd alszunk a sír­ban. Inkább mun­ka, inkább teen­dők, inkább csa­lád, inkább szó­ra­ko­zás… Aztán, ami­kor jól­es­ne az alvás, nem jön az álom, zavar van a gépe­zet­ben. Ilyenkor kerül pél­dá­ul a Szénafüvek is a kép­be, hiszen szük­ség len­ne vala­mi­re, ami segít, hogy vissza­tér­hes­sen min­den az egész­sé­ges kerék­vá­gás­ba.… Tovább

Mi mindenre jó egy párna? Erre használd az alváson túl

Mi mindenre jó egy párna? Erre használd az alváson túl

A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nái ter­mé­sze­tes alvó­cim­bo­rák, ez a fő üze­net már 2012-es műkö­dé­sünk óta. Amikor elin­dult az ország­ban tel­je­sen egye­dül­ál­ló­nak szá­mí­tó csa­lá­di vál­lal­ko­zá­sunk, több, mint 100 éves recep­tú­rá­kat szed­tünk elő a fel­me­nő­ink­től. Ezek a gyógy­nö­vé­nyes, tön­köly­pely­vás vagy sós töl­te­tű pár­nák, noha a békés, bol­dog álom eléré­sét tény­leg támo­gat­ják, emel­lett még szá­mos más dolog­ra is hasz­nál­ha­tók.… Tovább