Keresés az oldalon

Borsmenta-útmutató: hogyan használd ezt a csodás gyógynövényt?

Borsmenta-útmutató: hogyan használd ezt a csodás gyógynövényt?

A borsmenta nyáron igazi kincs, hiszen hűsítő ereje remekül érvényesül. Vannak, akik a mentateára esküsznek, de a zöld levelek egy-egy koktélnak is szuper aromát kölcsönöznek.

Ha gyógy­nö­vény­ként néz­zük, a bors­men­ta az egyik leg­in­kább köz­ked­velt vál­to­zat. A ment­ha piper­i­ta nevet vise­lő bors­men­ta két vadon ter­mő faj­ta leszár­ma­zott­ja, illó­anya­gai pedig ugyan­úgy meg­ta­lál­ha­tók a szár­ban, mint a levél­ben. Nem meg­le­pő módon, az ola­jak elsőd­le­ges ható­anya­ga a men­tol, de szá­mos más érté­kes vegyü­let és töb­bek közt A‑, C‑, illet­ve E‑vitaminok, illet­ve man­gán, réz, kal­ci­um, káli­um, mag­né­zi­um és vas is talál­ha­tó benne.

Felhasználását tekintve a borsmenta rendkívül sokoldalú gyógynövény

Teaként fogyaszt­va köz­is­mert emész­tés­tá­mo­ga­tó, segít pél­dá­ul puf­fa­dás ese­tén, de az anyag­cse­ré­re is ser­ken­tő hatást gyakorol.

Az már egy kicsit érde­ke­sebb tény róla, hogy a népi meg­fi­gye­lé­sek fáj­da­lom­csil­la­pí­tó hatá­sát is elis­me­rik, töb­bek közt a fej­fá­jás­ra gya­ko­rolt jóté­kony képes­sé­gét. Alkalmazzák ilyen­kor higí­tott illó­ola­ját, vagy, aho­gyan mi is, gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­ban egy keve­rék része­ként. Sópárnánkat ajánl­juk fej­fá­jás­ra, ilyen­kor érde­mes lehű­te­ni hasz­ná­lat, azaz a fej­re helye­zés előtt, hogy a bors­men­ta hatá­sa még inkább elő­tér­be kerüljön.

Mivel jól műkö­dik együtt más gyógy­nö­vé­nyek­kel, mi is cit­rom­fű­vel, leven­du­lá­val és kamil­lá­val együtt használjuk.

Fájdalomcsillapító képes­sé­ge egyéb­ként izom­la­zí­tó hatá­sá­nak köszön­he­tő, így nem­csak akkor lehet a vele (is) töl­tött pár­nát alkal­maz­ni, ha a „torony” fáj, hanem bár­mi­lyen más test­tá­jé­kon is.

A horkoló családtag számára is bevethető

Ha segí­te­ni akarsz a zava­ró és egyéb­ként egy­ál­ta­lán nem is elba­ga­tel­li­zá­lan­dó prob­lé­mán, akkor a men­ta izom­la­zí­tó hatá­sát hor­ko­lás ellen is segít­sé­gül lehet hív­ni. Segíti csök­ken­te­ni a torok hát­só részé­nek elzá­ró­dá­sát, ezál­tal a leve­gő szá­má­ra könnyeb­ben átjár­ha­tó­vá teszi.

Apropó, ha már alvás… A 10 gyógy­nö­vé­nyes keve­ré­ket tar­tal­ma­zó, tön­köly­pely­va-alap­töl­te­tű pihe­nő­pár­ná­ink­ban is helyet kapott a bors­men­ta. Ezek a pár­nák 100% ter­mé­sze­tes alap­anyag­ból készül­nek, és azt mond­ják sokan a vásár­ló­ink közül, olyan alud­ni raj­tuk, mint­ha a nyá­ri réten pihen­ne az ember. A kis zize­gés, az illa­tok – ezek közül a leven­du­la és a bors­men­ta viszik a „pál­mát”!

Mivel a borsmenta feszültségoldó hatással bír…

…így érde­mes nem­csak alvás­hoz alkal­maz­ni, hanem simán csak rela­xá­lás­hoz, ella­zu­lás­hoz is. Ehhez bár­mely pár­nánk segít­sé­ged­re lehet, ami­ben „készen” ott van a bors­men­ta és más segí­tő gyógy­nö­vé­nyek. Csak léle­gezd be a pár­ná­ból ára­dó illa­tot, és add át magad a fris­sí­tő, köz­ér­zet­ja­ví­tó hatásnak!

A borsmenta inhalálásra is alkalmas

Itt per­sze két tábor­ra osz­lik, hogy ki-mire eskü­szik, van­nak az olaj­jal cse­peg­te­tős meg­ol­dás hívei, és van­nak, akik szá­rí­tott gyógy­nö­vényt for­ráz­nak le. Mindegy, melyik mel­lett teszed le a vok­sod, segí­tesz vele maga­don meg­fá­zás, orr­du­gu­lás esetén!

Pihenés a lábaknak borsmentával

A láb­für­dő télen-nyá­ron kel­le­mes és ella­zí­tó! A hideg évszak­ban a csiz­má­ban átfá­zott, elfá­radt, befül­ledt láb­nak segít, míg nyá­ron a bőr­ke­mé­nye­dé­sek fel­ol­dá­sá­ban is. A bors­men­tás láb­für­dő nagyon kel­le­mes érzést jelent majd – érde­mes egy kis lavór­nyi meleg víz­be 2 marék bors­men­tát ten­ni, illet­ve körül­be­lül 3 evő­ka­nál­nyi szó­da­bi­kar­bó­nát. Utóbbi fris­sí­tő, szag­sem­le­ge­sí­tő és tisz­tí­tó hatás­sal is bír.

Inkább innád? Tipp a gyógynövény-tea készítéséhez

A bors­men­ta-teát nem érde­mes elron­ta­ni sem cukor­ral, sem pedig cit­rom­mal. Bár a kele­ti kul­tú­rák­ban, így Marokkóban is a men­ta­tea – ami nem egé­szen olyan, mint a mi bors­men­tánk – kimon­dot­tan cuk­ros szo­kott len­ni, Te válaszd az egész­sé­ge­sebb megoldást…

…és tedd fél­re azt a kis cuk­rot a mojitóhoz 🙂