Keresés az oldalon

Hogyan befolyásolja az életedet a Hold?

Hogyan befolyásolja az életedet a Hold?

A természeti népek még a Holddal egységben élték mindennapjaikat, nem véletlenül. Tudták, hogy ez a különleges égitest hatással van a bolygónk életére, és ha megfigyelik, hasznukra tudják fordítani a Hold hatásait, erejét.

A hold­cik­lus sza­bá­lyos kez­de­te az újhold, ilyen­kor a Holdból sem­mi nem lát­szik fenn az égen. Majd növe­ke­dés­nek indul, „teli” lesz és kerek­ded, végül ismét csök­ken a cik­lus zárásaként.

Mi mindenre van hatással a Hold az életben?

A Holddal kap­cso­lat­ban talán az egyik leg­in­kább szé­les kör­ben ismert tény, az apály és a dagály vál­ta­ko­zá­sá­ra gya­ko­rolt befo­lyá­sa. Ennek oka, hogy a Föld mág­ne­ses mező­jé­re hat. Ezt tudo­má­sul véve, egy­ál­ta­lán nem meg­le­pő, hogy az embe­ri műkö­dés­re, érzel­mek­re, más föl­di jelen­sé­gek­re, fizi­kai álla­po­tok­ra is befo­lyás­sal lehet.

Régen, ami­kor még nem orvo­si esz­kö­zök segí­tet­tek az embe­ri test meg­ér­té­sé­ben, ész­re­vet­ték, hogy a Hold a női menst­ru­á­ci­ó­val is össze­függ, egy bizo­nyos hold­fá­zis­ban jelent­ke­zik a vér­zés, illet­ve megint másik­ban az ovu­lá­ció. Ezzel tud­ták meg­ha­tá­roz­ni pél­dá­ul a ter­mé­keny időszakot.

Szintén fon­tos sze­re­pet tulaj­do­ní­tot­tak a Holdnak a beta­ka­rí­tá­sok során, így töb­bek közt a gyógy­nö­vé­nyek­kel kap­cso­la­tos „her­bá­ri­u­mi” leírá­sok­ban is ott sze­re­pel, hogy milyen hold­ál­lás­kor érde­mes begyűj­te­ni egyik-másik vál­to­za­tot. És ha már népi gyó­gyá­szat: ter­mé­sze­te­sen a szak­ér­tők azt is meg tud­ták álla­pí­ta­ni, mikor lehe­tett egy-egy beteg­sé­get a leg­na­gyobb eséllyel leküz­de­ni a Hold állá­sát megfigyelve.

A Hold az asztrológiában és a szimbólumrendszerekben

A Hold a női minő­ség és ener­gia meg­tes­te­sí­tő­je, az anya­ság, a ter­mé­keny­ség szim­bó­lu­ma. Mondhatjuk, hogy a Napnak a pár­ja, amely a fér­fi ener­gi­á­kat és a terem­tő­erőt tes­te­sí­ti meg. Uralkodó boly­gó­ja a Rák csil­lag­jegy­nek, amely érzel­mes, gon­dos­ko­dó sze­rep­kör­rel bír a leírá­sok sze­rint. Létezik külön „hold­jegy”, azaz „hold­ho­rosz­kóp” is, ez azt mutat­ja meg, a Hold melyik jegy­ben állt a szü­le­té­se­kor. Az ember érzel­mi éle­tét, érzé­keny pont­ja­it, mások­ra és bizo­nyos ese­mé­nyek­re való rea­gá­lá­sát mutat­ja meg a holdjegy.

Szemed a Holdra szegezd!

Volt idő, de ez a leír­tak értel­mé­ben talán nem is meg­le­pő, ami­kor az embe­rek még a hold­cik­lu­sok vál­to­zá­sai sze­rint élték az éle­tü­ket, ennek men­tén dön­töt­tek a külön­bö­ző mun­kák ide­jé­ről. Manapság is érde­mes egyéb­ként figye­lem­be ven­ni a Hold aktu­á­lis állá­sa­it, a kisebb ker­ti fel­ada­tok­tól az ott­ho­ni teen­dő­kig, szép­ség­ápo­lá­sig, lélek-gon­do­zá­sig. A Hold aktu­á­lis állá­sa ugyan­is befo­lyás­sal van mind­ezek eredményességére.

Emellett, nem lehet szó nél­kül hagy­ni a Hold érzel­mi sze­re­pét sem: manap­ság a hold­nap­tár­hoz főként azért for­dul­nak az embe­rek, hogy meg­tud­ják, milyen „ener­gi­ák” fog­ják befo­lyá­sol­ni az éle­tü­ket a követ­ke­ző napok­ban, hetekben.

Mire számíts az egyes holdfázisok során?

A holdciklus 28 napos, az újholddal kezdődik.

Az újhold idő­sza­ka lel­ki érte­lem­ben a terem­tés, az újra­kez­dés ide­je, előt­te és utá­na is 3–3 napig lehet érzé­kel­ni a hatá­sát. Ez a kihí­vá­sok, az új dol­gok­ba kez­dé­sek ide­je, ilyen­kor a szer­ve­zet saját maga kizsi­ge­re­lé­se nél­kül hasz­nál­ja ki az ener­gia­for­rá­sa­it. Az alvá­sát sokak­nak befo­lyá­sol­ja ez az idő­szak, és van­nak, akik kimon­dot­tan érzé­ke­nyen élik meg az újhold-időszakot.

Hogyan hasz­náld fel az újhold hatásait?

Ez az idő­szak töké­le­te­sen alkal­mas méreg­te­le­ní­tés­re, élet­mód-javí­tás­ra. Érdemes gyógy­nö­vé­nyes für­dőt ven­ni vagy test­ra­dí­ro­zást végez­ni, illet­ve, plá­ne, ha az alvás nem megy, tuda­to­san kisza­kí­ta­ni egy kis időt a pihe­nés­re, ellazulásra.

Ezt követően a Hold növekedni kezd, ez a gyarapodás időszaka.

Ilyenkor érde­mes figyel­ni arra, mit fala­to­zik az ember, mert a test is haj­la­mo­sabb lehet a „begyűj­tés­re”, de ezzel együtt min­den hasz­nos táp­anyag, a vita­mi­nok is haté­ko­nyab­ban épül­nek be a szer­ve­zet­be. Mentális érte­lem­ben véve ez egy elké­pesz­tő­en ener­gi­kus idő­szak, a kitű­zött célok vég­hez­vi­te­lé­re alkalmas.

Hogyan hasz­náld fel a növő Hold hatásait?

Az „új kez­de­te­ket” érde­mes ekkor­ra üte­mez­ni, pél­dá­ul az új ott­hon­ba köl­tö­zést vagy akár az új mun­ka­he­lyen kez­dést is. Szépségápolás tekin­te­té­ben, ilyen­kor sok-sok nyers zöld­ség, salá­ta, gyü­mölcs, ám keve­sebb hús és fino­mí­tott szén­hid­rát fogyasz­tá­sa java­solt. A bőr táp­lá­lá­sá­ra viszont rend­kí­vül jóté­kony idő­szak, kene­gesd magad aktí­vab­ban, mert lát­vá­nyo­sabb lesz a hatás. A hajat dúsí­tó és köröm­erő­sí­tő keze­lé­sek­nek is ilyen­kor van itt az ideje!

A gyógynövényekben található jótékony anyagok is erősebben fejtik ki ilyenkor a hatásaikat, így Neked is beszerezni egy Szénafüvek gyógynövényes párnát, és ilyenkor még aktívabban használni. A Fejed alá téve az alvópárnában található tönkölypelyva ellazító kovasavat bocsát ki, miközben a gyógynövények illata, (illóanyagai) segítik a minőségi pihentést, jobb alvást.

A növő Hold után a telihold szakaszába érkezünk

A kb. 1 nap­pal előt­te, és 1 nap­pal utá­na is érez­he­tő teli­hold-idő­szak, a tel­jes­ség álla­po­ta. Ilyenkor az ember tele van ener­gi­á­val, viszont köz­ben sok­kal hir­te­le­nebb, meg­gon­do­lat­la­nabb is lehet, így érde­mes résen len­ni teliholdkor.

Hogyan hasz­náld fel a teli­hold hatásait?

Ez a sza­kasz kivá­ló­an alkal­mas a már nem kel­lő dol­gok elen­ge­dé­sé­re, lezá­rást igény­lő dön­té­sek meg­ho­zá­sá­ra. Továbbá amo­lyan „hedo­nis­ta” idő­szak is egy­ben, ilyen­kor az ember vágyik a csu­pa jóra-szép­re, az élet „szeb­bik” felén lébe­col­ni egy kicsit, így ebben az idő­szak­ban ide­á­lis lehet egy well­ness hét­vé­ge vagy bár­mi­lyen szép­ség-ritu­á­lé, eset­leg kel­le­mes gaszt­ro­nó­mi­ai élmény is.

A holdciklust a fogyó Hold szakasza zárja le

Telihold elmúl­tá­val, nagy­já­ból 2 nap­pal később már lát­ha­tó módon kezd fogyat­koz­ni a Hold ezüs­tös korong­ja. Ilyenkor min­den, ami­nek men­ni kell, elin­dul kife­lé, és aki hagy­ja a kiáram­lást, az elen­ge­dést, utá­na meg­könnyeb­bül­ten érke­zik meg az újhold­ba. Ha lel­ki érte­lem­ben néz­zük, ilyen­kor foko­zot­tan szük­sé­ge lehet az ember­nek egye­dül­lét­re, befe­lé fordulásra.

Hogyan hasz­náld fel a fogyó Hold hatásait?

Lelki érte­lem­ben ilyen­kor van itt az ide­je az önis­me­re­ti útra való rálé­pés­nek, könnyeb­ben vál­nak lát­ha­tó­vá a bel­ső, rej­tett lel­ki tar­tal­mak. A fizi­kai hatá­so­kat tekint­ve, a szőr-bőr-köröm las­sab­ban nő és újul meg, így a szőr­te­le­ní­tés­re és a mani­kűr-pedi­kűr­re is ide­á­lis idő­szak. Emellett, az élet­mód­vál­tás meg­ter­ve­zé­sé­re is remek a Hold ezen sza­ka­sza, hogy aztán újhold­kor bele is vághass!