Keresés az oldalon

Hogyan készíts gyógynövényes párnát? Minden korábbinál egyszerűbben!

Hogyan készíts gyógynövényes párnát? Minden korábbinál egyszerűbben!

Ennél még sosem volt egyszerűbb, hogy házilag, saját kezeiddel készíts gyógynövényes párnát! Hoztunk korábban mi is néhány receptet, viszont mostanra úgy döntöttünk, még egyszerűbbé tesszük a lépéseket…

A gyógynövényes párna titka

Mielőtt bele­csap­nánk a recept­be, elő­ször is, fon­tos néhány dol­got ala­po­san meg­je­gyez­ni a gyógy­nö­vé­nyes pár­nák „ter­mé­sze­té­ről”. Nem mind­egy, MILYEN gyógy­nö­vény, és ezek­ből pon­to­san MENNYI kerül bele. Sima illat­pár­ná­kat per­sze lehet gyár­ta­ni talá­lom­ra is, viszont az alvást, pihe­nést, ella­zu­lást segí­tő gyógy­nö­vé­nyes pár­nák ese­tén érde­mes szem előtt tar­ta­ni a gyógy­nö­vé­nyek minő­sé­gét és ará­nya­it is.

Először is, min­den eset­ben ellen­őr­zött for­rás­ból szár­ma­zó gyógy­nö­vényt kell alkal­maz­ni, mert azért még­is a feje alá rak­ja az ember, ezt léleg­zi be egész éjjel. Másodszor, bizo­nyos gyógy­nö­vé­nyek kife­je­zet­ten jól hat­nak egy­más­ra, fel­erő­sí­tik egy­más jóté­kony, pihen­te­tő hatá­sa­it. Viszont önál­ló­an hasz­nál­va néme­lyi­kük – ilyen a leven­du­la is – túl­zott mennyi­ség­ben épp ellen­té­tes hatást ér el, és felpörgethet!

A gyógy­nö­vé­nye­ken túl – vagy­is, ha ará­nya­i­ban néz­zük, még inkább előt­tük -, kell a pár­ná­ba egy álta­lá­nos alap­töl­tet is. Ez min­den­kép­pen ter­mé­sze­tes legyen! Alkalmas rá pél­dá­ul a köles­héj, a meggy­mag vagy a tön­köly­pely­va is. Ha nem ter­mé­sze­tes töl­te­tet hasz­nálsz, pl. memó­ria­ha­bos pár­ná­ba teszed a gyógy­nö­vényt, az is működ­het, de a hatás nem lesz ugyan­olyan. A tön­köly­pely­va pél­dá­ul egy tel­je­sen anti­bak­te­ri­á­lis anyag, nem tele­ped­nek meg ben­ne a kór­oko­zók, sőt, emel­lett még önma­gá­ban is segí­ti a pihe­né­se­det, de erről később írunk.

Mindezeket pedig huzat­ba töl­ti az ember, ami­hez szin­tén ter­mé­sze­tes, 100% pamut anyag­ból készült ver­zi­ót javas­lunk. A pamut­hu­zat kel­lő­en áteresz­tő, vagy­is az illat könnye­dén fel­csap belő­le, nehéz bele­iz­zad­ni, könnyen szel­lőz­tet­he­tő, gőzöl­he­tő és álta­lá­ban nem allergén.

Mi mindenre lesz szükséged a gyógynövényes párnához?

  • Elsődlegesen kel­le­ni fog egy huzat,
  • a huzat­ba pedig a már emlí­tett töltet.
  • Ehhez szük­sé­ged lesz gyógy­nö­vé­nyes keverékre.
  • Alaptöltetet akár külön is vehetsz, pl. kispárnához.
Nézzük, hogyan lesz ez sokkal egyszerűbb, mintha különféle natúrboltokban kéne kutakodnod a párnád alkotóelemei után!

#1. Natúr színű, 100% pamuthuzattal rendelkező tönkölypelyva-párna, amiben nincs gyógynövényes keverék

Ezt ked­ved sze­rint húz­ha­tod bele kre­a­tív huzat­ba, de hasz­nál­ha­tod csak magá­ban is. Ilyenkor a rend­sze­res átgő­zö­lés­re és napoz­ta­tás­ra érde­mes figyel­ni, ez ugyan­is segít a tön­köly­pely­vá­nak, hogy akti­vál­ja az ön-fer­tőt­le­ní­tő képes­sé­gét, és ne tele­ped­je­nek meg ben­ne a kórokozók.

100%-ig ter­mé­sze­tes, pré­mi­um minő­sé­gű alapanyag.
méret: 40 × 50 cm
Töltet: 1500 g (± 10%)

A pely­va­pár­na fel­ve­szi a fej for­má­ját, meg­tá­maszt­ja a nya­kat és a vál­lat, kényel­me­sen lehet alud­ni raj­ta bár­mi­lyen póz­ban. Teltségéből kb. két év alatt veszít, ekkor azon­ban a cip­zá­ras huza­ton keresz­tül pótol­ha­tó a szük­sé­ges pely­va-mennyi­ség, hogy újra a meg­fe­le­lő for­má­ját vegye fel a pár­na. Mi alap­ból elég duci­ra tölt­jük, így inkább kiven­ni kell majd belő­le az ele­jén. Ezt egy pamut­zsák­ban, lezár­va tedd el egy fény­től és por­tól védett hely­re, majd szedd elő, ha „lapul” a párnád.

#2. 4 gyógynövényes keverék, amit a párnádhoz tudsz adni

4 „alap” pihen­te­tő, ella­zí­tó, alvást segí­tő gyógy­nö­vényt tar­tal­maz ez a keve­rék, van ben­ne cit­rom­fű, kamil­la, bors­men­ta és per­sze, leven­du­la is. Ezek a gyógy­nö­vé­nyek mind ellen­őr­zött for­rás­ból szár­maz­nak, szá­rí­tott for­má­ban kerül­nek egy­más mel­lé, és olyan arány­ban, hogy a lehe­tő leg­job­ban has­sa­nak egy­más­ra – és így a keve­rék hasz­ná­ló­já­ra is.

Bele lehet ten­ni pár­na­hu­zat­ba bár­mi­lyen pár­na mel­lé, és per­sze tön­köly­pely­vá­hoz is keverhető.

100%-ig ter­mé­sze­tes, pré­mi­um minő­sé­gű alapanyagok.
Összetétel: cit­rom­fű, leven­du­la­vi­rág, kamil­la, borsmenta
Élelmiszer-minő­ség: nem
Töltet: 100 g (±5%)

Használd a meg­lé­vő pár­nád fris­sí­té­sé­hez, vagy add hoz­zá sima tön­köly­pely­va­pár­nád­hoz. Emellett, bár­mi­lyen ott­ho­ni kéz­mű­ves fog­la­la­tos­ság­hoz alkal­maz­ha­tod, pl. gyógy­nö­vé­nyes szap­pan­hoz, für­dő­zsák­hoz, für­dő­só­hoz vagy illa­to­sí­tó zsák­hoz is.

#3. 10 gyógynövényes keverék, amit a párnádhoz tudsz adni

Kifejezetten alvás­hoz java­solt keve­rék, ami­ben a fel­so­rolt 4 gyógy­nö­vényt még ánizs­mag, mus­tár­mag, majo­rán­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű és bazsa­li­kom is kiegé­szí­ti. Közepes vagy nagyobb, ter­mé­sze­tes töl­te­tű gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­hoz java­sol­juk a hasz­ná­la­tát, akár meg­lé­vő pár­na illa­tá­nak fris­sí­té­sé­re, akár az új pár­na elkészítéséhez.

100%-ig ter­mé­sze­tes, pré­mi­um minő­sé­gű alapanyagok.
Összetétel: cit­rom­fű, leven­du­la­vi­rág, kamil­la, bors­men­ta, majo­rán­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsalikom
Élelmiszer-minő­ség: nem
Töltet: 100 g (± 5%)

Szeretnél fris­sí­te­ni a meg­lé­vő pár­ná­i­don egy kis plusz illat­tal, vagy hoz­zá­ad­nál gyógy­nö­vényt a sima tön­köly­pely­va-pár­nád­hoz? Megteheted a 10 gyógy­nö­vény keve­rék­kel, ame­lyet most már külön is beszerezhetsz.

#4. Pelyvapakk: csak tönkölypelyva!

Tisztán CSAK tön­köly­pely­va, amit bele tudsz töl­te­ni huzat­ba, zsák­ba, és meg­lé­vő pár­nát is lehet vele „kövé­rí­te­ni”.  A tön­köly­pely­va a tön­köly­bú­za nem ehe­tő héja, amely mező­gaz­da­sá­gi hul­la­dék­ká vál­na, ha nem lehet­ne pár­na-töl­tet­ként ilyen kivá­ló­an újra­hasz­no­sí­ta­ni. Egységben vagyunk a ter­mé­szet­tel! Annál is inkább, mert a pely­va télen fűt, nyá­ron meg hűt, nem lehet bele­iz­zad­ni sem, kel­le­mes „vise­let” a fej alatt. Egy nagy duny­ha a test­re, pely­va-pár­na a fej alá, és télen le lehet teker­ni majd a fűtést a háló­ban 🙂

A tön­köly­pely­va jóté­kony kova­sa­vat bocsát ki magá­ból, amely segí­ti az ideg­rend­szer kiegyen­sú­lyo­zá­sát, nyu­gal­mát, az ella­zu­lást, és így a nyu­god­tabb alvást. Ha nem sze­re­ted a fejed alatt, a fejed mel­lé is tudod ten­ni, hiszen a köze­led­ben a hatá­sai így is érvényesülnek.

100%-ig ter­mé­sze­tes, pré­mi­um minő­sé­gű alapanyag.
Egy 35x45 cm vagy 40X40 cm mére­tű pár­na­hu­zat betöl­té­sé­re elegendő.
Töltet: 1000 g (± 10%)

Használd a meg­lé­vő pár­nád fris­sí­té­sé­hez, vagy akár önál­ló­an tölts be magad­nak natúr pár­nát tönkölypelyvával!