Keresés az oldalon

A Szénafüvek gyógynövényes párnákat számos probléma esetén használhatod

Nézzük, mi mindenre jók pontosan ezek az illatos, ducira töltött gyógynövényes párnák! Szénafüvek, az ország első gyógynövényes párnái

Szénafüvek gyógynövényes párnák sóval és 4‑féle gyógynövénnyel töltve

A Szénafüvek gyógynövényes sópárnák nagyon népszerűek, közérzetjavító hatásukról rengeteg szívmelengető véleményt írnak a Vásárlóink. Ezek a párnák minden esetben tiszta kősót és 4‑féle, minősített termelőktől származó gyógynövényt tartalmaznak. Levendula + borsmenta + kamilla + citromfű varázsolja illatossá a párnákat.

Gyógynövényes párna sóval megfázásra

Megfázás ese­tén a kulcs a könnyebb, tisz­tább léleg­zés eléré­se. Népi meg­fi­gye­lé­sek alap­ján ebben nyújt­hat segít­sé­get a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes sópár­na. Közérzetjavító hatá­sá­val segít­het könnyí­te­ni a léleg­zet­vé­telt, tisz­tí­ta­ni a lég­uta­kat és nyu­god­tab­ban léle­gez­ni is. A még kel­le­me­sebb hatá­sért fel is mele­gít­he­ted a párnát.

Gyógynövényes párna sóval migrénre és fejfájásra

A fej­fá­jás, legyen az mig­ré­nes vagy sem, a leg­szebb napot is tönk­re tud­ja ten­ni. Hűts le 30 perc alatt egy Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes sópár­nát, majd tedd 20 perc­re – vagy, amed­dig jól­esik – a fejed­re. Közérzetjavító hatá­sát már néhány perc után érzed majd, segí­ti az ella­zu­lást, és népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint a fáj­da­lom mér­sék­lé­sé­ben is segíthet.

Gyógynövényes párna sóval menstruációs görcsökre

Teljesen egész­sé­ges és ter­mé­sze­tes dolog menst­ru­ál­ni, a görcs azon­ban rop­pant kel­le­met­len lehet. Ilyenkor iga­zán jól­eső egy finom teá­val ledől­ni, és vala­mi mele­get ten­ni a hasad­ra. Például Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes sópár­nát, ame­lyet elő­ző­leg fel­me­le­gí­tet­tél egy kicsit! A meleg érze­te a görcs oldá­sá­ban vál­lal jóté­kony sze­re­pet, míg a fer­tőt­le­ní­tő hatá­sú só és a gyógy­nö­vé­nyek a köz­ér­ze­tet javu­lá­sá­hoz és a kel­le­mes ella­zu­lás­hoz járul­nak hozzá.

Gyógynövényes párna sóval a nyugodtabb alvásért

Mind a 4 gyógy­nö­vény, amely ezek­ben a pár­nák­ban talál­ha­tó, a tes­ti-lel­ki meg­nyug­vást szol­gál­ják. Belélegzésük illa­tos támo­ga­tás lehet a nyu­god­tabb pihe­nés­ben, miköz­ben a lég­utak fel­sza­ba­dí­tá­sá­hoz is hoz­zá­já­rul­hat­nak. Teheted az arcod­ra, és elal­hatsz így, vagy akár a pár­nád mel­lé is oda­ké­szít­he­ted egész éjszakára.

„Gyermekkorom rét illa­tát idé­zi! És mió­ta meg­van, mélyeb­ben alszom, kipi­hen­teb­ben ébre­dek, miköz­ben a gyógy­nö­vé­nyek és a só hatá­sát is élvez­he­tem. Imádom!”

Szamosvölgyi Anett

Gyógynövényes párna sóval fülfájásra

Mindenkinek meg­van­nak a maga gye­rek­ko­ri emlé­kei, ami­kor sóval töl­tött zok­nit tet­tek a fájós fülé­re. Ez füves­asszony déd­anyánk­nál, majd az ő lányá­nál, a nagyink­nál is nagy slá­ger volt. Azzal a különb­ség­gel, hogy ők tud­ták, milyen gyógy­nö­vé­nyek­kel érde­mes kiegé­szí­te­ni a pár­nát annak érde­ké­ben, hogy a meleg só jóté­kony hatá­sai még inkább fel­erő­söd­je­nek. Ennek ötle­té­ből szü­let­tek meg Szénafüvek sós-gyógy­nö­vé­nyes pár­nái is, ame­lyek fel­me­le­gít­ve fájó fül­re is használhatók.

Gyógynövényes párna sóval fogfájásra

Csak vala­mi hűs nyo­más­ra vágyik az ember, ami­kor fáj a foga – ehhez pedig szu­per válasz­tás egy Szénafüvek sópár­na! Kicsit hűtsd le, gön­gyöld össze, majd helyezd az arcod­ra / arcod alá. Élvezd a gyógy­nö­vé­nyek segí­tő, ella­zí­tó hatásait!

Gyógynövényes párna sóval: mi mindenre használhatod még?

Felmelegítve:
 • izom- és ízü­le­ti fájdalmakra,
 • reu­más tünetekre,
 • bár­mi­lyen gör­csös fáj­da­lom esetén.
Lehűtve:
 • krupp­nál légzéskönnyítésre,
 • sport­sé­rü­lé­sek, rán­du­lá­sok, húzó­dá­sok esetén,
 • rovar­csí­pé­sek tüne­te­i­nek mérséklésére.

Gyógynövényes párna sóval asztmára

Gyógynövényes sópár­ná­ink köz­ér­zet­ja­ví­tó készít­mé­nyek, hatá­sa­i­kat népi meg­fi­gye­lé­sek iga­zol­ják. Nem helyet­te­sí­te­nek sem­mi­lyen orvo­si terá­pi­át, azon­ban aszt­más meg­be­te­ge­dés ese­tén kiegé­szí­tő keze­lés­ként hasz­nál­ha­tók, amennyi­ben a keze­lő­or­vos ezt jóváhagyja.

Szénafüvek gyógynövényes párnák tönkölypelyvával és 4‑féle gyógynövénnyel töltve

A Szénafüvek gyógynövényes kispárnái hordozható méretűek, közérzetjavító, levendulás illatuk mégis belengi a teret. A párnákba antibakteriális tönkölypelyva-töltet és 4‑féle gyógynövény került: levendula + borsmenta + kamilla + citromfű jótékony keveréke. Maga a pelyva pedig kovasavat bocsát ki, így ha sokat van a közeledben, a testi és lelki egészségre is pozitívan hathat.

Gyógynövényes kispárna tönkölypelyvával gyerekeknek

A kis­mé­re­tű Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nát cél­zot­tan ajánl­juk gye­re­kek­nek is. Mivel a gyógy­nö­vé­nyek hatá­sa meg­le­he­tő­sen erő­tel­jes lehet, a pár­nák hasz­ná­la­ta kizá­ró­lag 2 éves kor felett java­solt! Szuper alvós-pár­na lehet pél­dá­ul, amely nem­csak kényel­mes és kel­le­mes a maga kis zize­gé­sé­vel, hanem a gyógy­nö­vé­nyek­nek köszön­he­tő­en még az ella­zu­lást, nyu­god­tabb pihe­nést is segí­ti népi meg­fi­gye­lé­sek alapján.

Gyógynövényes kispárna tönkölypelyvával alváshoz

Barátságos mére­tű kis­pár­nánk bár­hol veled lehet, hogy illa­tá­val segít­se a kiegyen­sú­lyo­zot­tabb, jobb alvást. Ehhez tedd csak a nagy­pár­nád­ra a fejed alá, vagy akár a fejed mel­lé is, ahon­nan köz­vet­le­nül belé­le­gez­he­ted a gyógy­nö­vé­nyes pár­na leven­du­lás, men­tás illa­tát. Aludj vele min­den éjjel, ugyan­is gyógy­nö­vé­nyes kis­pár­nád segít­het az éjsza­kai nyug­ta­lan­ság, alvás­za­va­rok leküz­dé­sé­ben is.

„Bánk fiam válasz­tot­ta magá­nak, viszi az óvo­dá­ba is. Kellemes min­den lefek­vés­kor, imád­juk – és imá­dom, hogy az imá­dot­tam imád­ja! Sőt, még apu­ká­nak is tet­szik. És Mamikának is vet­tünk, legyen neki is jó – ő is imádja!” 

Kereszt Zsófi

Gyógynövényes kispárna tönkölypelyvával megfázás esetén

A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes kis­pár­na fel­me­le­gít­ve eny­hü­lést hoz­hat a meg­fá­zá­sos tüne­tek ese­tén. Ilyenkor nem­csak a fejed mel­lé vagy alá érde­mes ten­ni, hanem a mell­ka­sod­ra, tor­kod­ra, sőt, ha jól­esik, akár még az arcod­ra is.

Gyógynövényes kispárna tönkölypelyvával menstruációs görcsökre

Szintén érde­mes fel­me­le­gí­te­ni egy kicsit, majd a fájós alhas­ra helyez­ni a gyógy­nö­vé­nyes kis­pár­nát. A ben­ne talál­ha­tó fő töl­tet, a tön­köly­pely­va, illet­ve a gyógy­nö­vé­nyek keve­ré­ke együtt oldó, nyug­ta­tó hatá­sú lehet menst­ru­á­ci­ós gör­csök esetén.

Gyógynövényes kispárna tönkölypelyvával: mi mindenre használhatod még?

 • gya­kor­la­ti­lag bár­mi­lyen fáj­da­lom esetén,
 • lég­zés­könnyí­tés­re éjjel vagy nappal,
 • uta­zás­hoz kis­pár­ná­nak, pihenésre.

Gyógynövényes kispárna tönkölypelyvával csuklótámaszként

Ha iro­dá­ban dol­go­zol, biz­tos tapasz­tal­tál már kel­le­met­len csuk­ló-fáj­dal­mat az egér­hasz­ná­lat miatt. Ez a kéz nem meg­fe­le­lő tar­tá­sa miatt van, és ha alá­tá­masz­tod, búcsút int­hetsz a kel­le­met­len tüne­tek­nek. Ebben sokat segí­te­nek pél­dá­ul a tön­köly­pely­vás-gyógy­nö­vé­nyes Szénafüvek kis­pár­nák. Sőt, a tön­köly­pely­va és a gyógy­nö­vé­nyek együt­tes hatá­sa segít­het­nek a csuk­ló ella­zu­lá­sá­ban is.

Szénafüvek gyógynövényes párnák tönkölypelyvával és 10-féle gyógynövénnyel töltve

A Szénafüvek gyógynövényes párnái 10-féle gyógynövénnyel nagyobb méretűek. Ide tartoznak a közepes pihenőpárnák, a henger alakú alvópárnák, illetve a kocka-szerű díszpárnák is. Ezekbe a párnákba fő töltetként tönkölypelyva kerül, illetve 10 jótékony gyógynövény keveréke: levendulavirág, majoranna, rozmaring, borsikafű, citromfű, kamilla, borsmenta, ánizsmag, mustármag, bazsalikom. Pihenő- és alvópárnáink 100%-os pamuthuzatot kapnak, a díszpárnák pedig vastagabb, dupla huzatba kerülnek.

Gyógynövényes, levendulás tönkölypelyva párna a jobb alváshoz

A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes, leven­du­lás illa­tú tön­köly­pely­va pár­nái 10 gyógy­nö­vény, köz­tük az igen­csak ked­velt leven­du­la hatá­sa­i­val segí­te­nek hoz­zá a jobb alvás­hoz. Mit jelent a jobb alvás, mikor vehe­ted hasz­nát a Szénafüvek alvó- és pihenőpárnáinak?

1. Nehéz elal­vás ese­tén – mind a tön­köly­pely­va által kibo­csá­tott kova­sav, mind pedig a 10 féle illa­to­zó gyógy­nö­vény segí­te­nek az ella­zu­lás­ban, könnyebb pihenésben.

2. Éjszakai fel­ri­a­dá­sok ese­tén – ha nem alszod végig az éjsza­ká­kat, abban könnyen lehet, hogy a pár­nád a hibás. Sajnos a leg­több pár­na gyűj­ti a kór­oko­zó­kat, ami az alvás­mi­nő­sé­get is befo­lyá­sol­ja. A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­ná­i­ban talál­ha­tó tön­köly­pely­va azon­ban anti­bak­te­ri­á­lis, nem tapad­nak meg ben­ne kór­oko­zók, és aller­gi­zá­ló hatá­sá­ról sem szá­mol­tak be a megfigyelések.

Gyógynövényes, levendulás tönkölypelyva párna, ha fáj a hátad vagy a vállad reggel

Az „elalud­tam a nya­kam” típu­sú fáj­dal­mak gyak­ran a pár­na nem meg­fe­le­lő tar­tá­sa miatt van­nak. Gyógynövényes tön­köly­pár­ná­ink kiala­kí­tá­sá­nál azon­ban nagyon figyel­tünk rá, hogy bár­mi­lyen alvá­si pozí­ci­ó­ban meg­fe­le­lő tar­tást biz­to­sít­sa­nak a nyak­nak és a váll­nak, miköz­ben a fejed for­má­ját is kényel­me­sen felveszik.

„Nagyon sze­re­tem a Szénafüvek pár­ná­mat, mert job­ban ala­kul a fejem­hez, mint a memó­ria­ha­bos… És még az illa­ta is jó, nyugtató.” 

Nagyné Sz. Nóri

Gyógynövényes, levendulás tönkölypelyvapárna éjjeli izzadás esetén

Aki nyug­ta­la­nab­bul alszik, könnyen izzad­hat bele a pár­ná­já­ba, ami egy tol­las vagy szin­te­ti­kus töl­te­tű pár­na ese­tén igen­csak kel­le­met­len lehet. Azonban a Szénafüvek pamut­hu­za­tú, tön­köly­pely­vá­val és 10 féle gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel töl­tött alvó­pár­ná­i­ba nem lehet bele­iz­zad­ni! Télen fűte­nek, nyá­ron hűte­nek, és a nap­ra kité­ve ön-fertőtlenítők.

Gyógynövényes levendulás tönkölypelyvapárna: mi mindenre használhatod még?

 • gya­kor­la­ti­lag bár­mi­lyen fájdalomnál,
 • lég­zés­könnyí­tés­re éjjel vagy nappal,
 • meg­nyug­ta­tás­ra, ölel­ge­tés­re, szo­ron­gás, stressz esetén.

Legnépszerűbb termékeink

Új Elkelt!

Pelyva-pakk

3 900 Ft
Új Elkelt!
Új Elkelt!