Keresés az oldalon

Vásárlói vélemények a Szénafüvek gyógynövényes párnákról

„Nagyon sze­re­tem a Szénafüvek pár­ná­mat, mert job­ban ala­kul a fejem­hez, mint a memó­ria­ha­bos… És még az illa­ta is jó, nyugtató.”

Nagyné Sz. Nóri

„Imádjuk az illa­tát, tele van vele a szo­ba, nyu­god­tab­ban alszunk tőle, kel­le­mes gyógy­nö­vé­nyes illa­tot áraszt magá­ból, gye­rek is imád­ja. Pihentető, nyug­ta­tó hatású!”

Sallai Zsuzsanna

„Nagyon sze­re­tem a leven­du­lát, a gyer­me­ke­im is sze­re­tik az illa­tát, es sze­ret­nek a gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­juk­kal alud­ni. Engem a zsú­folt-gyors napo­kon lenyug­tat, ha a köze­lem­ben van, mikor alszok.”

Márkus Beatrix

„Kisunokámnak vet­tem egy kis­pár­nát aján­dék­ba. Meseolvasáskor azt gyö­mö­szö­li és azóta csak azzal haj­lan­dó elaludni.”

H. Erzsébet

„Egyedül csak Szénafüvek sópár­ná­val tudom csil­la­pí­ta­ni a görcsöléseim!”

Petrenkó-Nagy Alexandra

„Gyakran küsz­kö­döm fel­ső­lég­úti pana­szok­kal, bedu­gul az orrom. Mióta a gyógy­nö­vé­nyes sópár­ná­to­kat hasz­ná­lom, vég­re át tudom alud­ni az éjszakát.”

K. Gergő

„Isteni az illa­ta, és sok­kal job­ban alszom tőle.”

Oláh Marianna

„A gyer­me­kem is sze­re­ti, szí­ve­sen alszik vele, így nyu­god­tab­bak az éjszakák!”

Gaál-Nagy Tímea

„Nyugtató hatá­sa és iste­ni illa­ta van, az alvás sok­kal nyu­god­tabb és mélyebb vele.”

Lacza Laura

„Két pár­nám is van, 7 éve vet­tük őket, most is töké­le­tes álla­pot­ban van­nak, nagyon sze­ret­jük őket!

V. Evelyn

„Az illa­tok­ról min­den­ki­nek más jut az eszé­be. Petikém meg­sza­gol­ta és azt mond­ta olyan jó »anya« illa­ta van 🙂 ”

P. Csilla

„Évek óta hasz­ná­lom és még min­dig hatá­sos a pár­na, könnyen kezel­he­tő. Csak aján­la­ni tudom.”

D. Evelina

„Fantasztikus és nyug­ta­tó hatá­sa van, az illa­ta iste­ni, és az alvás is sok­kal jobb vele, mint nélküle. ”

Csernoviczkiné Magyar Julianna

„Bánk fiam válasz­tot­ta magá­nak, viszi az óvo­dá­ba is. Kellemes min­den lefek­vés­kor, imád­juk – és imá­dom, hogy az imá­dot­tam imád­ja! Sőt, még apu­ká­nak is tet­szik. És Mamikának is vet­tünk, legyen neki is jó – ő is imádja!”

Kereszt Zsófi

„Nyugodt pihe­nést biz­to­sít és kel­le­mes az illa­ta. Különösen akkor jó, ha beteg az ember.”

Bunyáné Szabó Ildikó

„A tön­köly­pely­vá­val töl­tött pár­nám­nak köszön­he­tő­en az éjsza­kák való­ban a pihe­nés­ről szólnak.”

K. Júlia

„Postásként dol­go­zom, sokat gya­lo­go­lok, fáradt a lábam és a kel­le­met­len sza­gok is gon­dot okoz­nak. A láb­für­dő kúrá­val eny­hül­tek a panaszaim.”

P. Jóska

„Kislányaimnak ren­del­tem, teg­nap érke­zett meg. Finom, kel­le­mes illa­tú­ak, remé­lem hasz­nál­ni fog az orr­du­gu­lá­suk­ra. Mi a szí­vecs­kés pár­nát válasz­tot­tuk. 😊 Köszönjük!”

K. Kitti

„Csak aján­la­ni tudom a gyógy­nö­vé­nyes pár­ná­kat és a sópár­nát egy­aránt! Gyönyörűek és illa­to­sak, nagyon jó raj­tuk alud­ni is!”

Dietrich Magdi

„Ividő és Csilla! Köszönjük szé­pen a pár­ná­kat! Gyönyörűek és ott­hon illa­tú­ak!

Mesi

„Mióta meg­van a pár­nánk, sok­kal job­ban alszik a kisfiam!”

Horváth Györgyné

„Anyukámnak ren­del­tem, és azóta nyu­god­tan végig­alud­ja az éjszakát.”

Lovász Tímea

„Nagyon sze­re­tem a sópár­ná­mat hasz­nál­ni, ami­kor beteg vagyok. Kellemes gyógy­nö­vé­nyes illa­ta van és nyug­ta­tó hatása.”

Sz. Tóth Orsolya

„Gyermekkorom rét illa­tát idé­zi! És mió­ta meg­van, mélyeb­ben alszom, kipi­hen­teb­ben ébre­dek, miköz­ben a gyógy­nö­vé­nyek és a só hatá­sát is élvez­he­tem. Imádom!”

Szamosvölgyi Anett

„Ha a gye­re­ke­im­nek fáj vala­mi­je, a sópár­nát fel­me­le­gít­ve eny­hí­ti azt.”

Bobákné Kardos Georgina

„A Szénafüvek sópár­na az egyik leg­jobb dolog, ami­vel talál­koz­tam. Minden csa­lád­ta­gom imádja.”

Fodor Emese

„Sok jót hal­lot­tam a Szénafüvek sópár­ná­ról, és nem csa­lód­tam. Minden igaz róla.”

Adler Erika

„Első benyo­más­ra olyan érzé­sem támadt, mint­ha a koráb­ban leka­szált kiszá­radt szé­na, a min­den­fé­le szá­raz füvek illa­tát érez­ném. Nem a ned­ves pos­hadt, hanem az a szá­raz szé­na-fű illat. Több ez, mint gyógy­nö­vény­il­lat, szá­mom­ra van ben­ne vala­mi per­zse­lő nyá­ri sze­rel­met idé­ző érzés is.”

P. Tamás

„Fülfájáskor és has­fá­jás­kor nagy hasz­nát veszi az ember.”

Rosta Zsuzsanna

„Nem iga­zán hasz­ná­lok sem­mi­lyen pár­nát, de ami­óta a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­na ott van az ágy­ban a fejem mel­lett, egy­részt sok­kal job­ban alszom, más­részt illa­ta min­dig emlé­ke­zett gye­rek­ko­rom­ra, a fris­sen kaszált mezők illa­tá­ra, a ván­dor­tú­rák­ra melyek során szé­na­pad­lá­so­kon aludtunk…”

Nagy Béla