Ezeregyéjszaka • gyógynövényes pihenőpárna - Szénafüvek Családi Manufaktúra

Keresés az oldalon

Ezeregyéjszaka • gyógynövényes pihenőpárna

5 990 Ft

Töltet: tönkölypelyva, levendula virág, majoranna, rozmaring, borsikafű, citromfű, kamilla, borsmenta, ánizsmag, mustármag, bazsalikom

Huzat: 100% pamut

Méret: kb. 35x45 cm

36 készleten

3545EZER 36 készleten 35 × 45 cm 1 kg .Címkék , , , , .

Leírás

Nyugodt, pihentető alváshoz és lakberendezéshez egyaránt használhatod, mert:

 • fel­ve­szi a fejed for­má­ját
 • egy­aránt alkal­mas háton‑, oldalt- és hason­fek­vés­hez
 • illa­tos gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­ké­nek köszön­he­tő­en nyu­god­tabb, mélyebb alvást biz­to­sít
 • segít­het leküz­de­ni eset­le­ges alvás­za­va­ra­i­dat
 • fej­fá­jás, mig­rén ese­tén eny­hít­he­ti a prob­lé­má­i­dat
 • mele­gít­ve has­fá­já­sok, gör­csös álla­po­tok ese­tén eny­hít­he­ti pana­sza­i­dat
 • töl­te­te jól átszel­lő­ző, ter­mé­sze­tes anyag így nem izzadsz bele
 • kiala­kí­tá­sá­nak köszön­he­tő­en sza­bá­lyoz­ha­tod a töl­tet mennyiségét/a pár­nád magas­sá­gát
 • aro­más illa­tá­nak köszön­he­tő­en a meg­lé­vő pár­ná­id mel­lé kiegé­szí­tő­ként is hasz­nál­ha­tod
 • külön­bö­ző szí­nű huza­tok közül kivá­laszt­ha­tod, melyik illesz­ke­dik leg­job­ban ott­ho­nod beren­de­zé­sé­hez
 • egye­di össze­té­te­lé­nek köszön­he­tő­en becsem­pész­he­ted laká­sod­ba a mezők ter­mé­sze­tes, friss illa­tát

 

Összetétel:

Töltet: tön­köly­pely­va, leven­du­la virág, majo­ran­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, cit­rom­fű, kamil­la, bors­men­ta, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsa­li­kom

Huzat: 100% pamut

Méret: kb. 35x45 cm

Minden pár­na­töl­te­lék alap­ja a tön­köly­bú­za sze­me­ket bebo­rí­tó héj, a tön­köly­pely­va ami igen ked­ve­ző hatást gya­ko­rol­hat a szer­ve­ze­ted­re. Kiválóan alkal­maz­ko­dik a fej­for­má­hoz így az új tön­köly­pely­va pár­nád könnyen válik a leg­ké­nyel­me­sebb alvó­tár­sad­dá Ellenálló a kór­oko­zók­kal szem­ben így az élős­kö­dök sem tele­ped­nek meg ben­ne, a népi meg­fi­gye­lé­sek sze­rint nem tapasz­tal­ták eset­le­ges aller­gi­zá­ló hatá­sát. A tön­köly­pely­va a ben­ne lévő kova­sa­vat kibo­csát­va jóté­kony hatás­sal lehet szer­ve­ze­ted­re. Kiváló köz­ér­zet­ja­ví­tó hatá­sa miatt a népi gyó­gyá­szat rég­óta alkal­maz­za. Füves asszo­nyok, gyógy­nö­vé­nyes embe­rek leírá­sai sze­rint nyug­ta­tó, stressz­ol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó és gyul­la­dás­csök­ken­tő hatá­sa lehet, eny­hít­he­ti a mig­ré­nes fej­fá­jást, az alvás­za­va­ro­kat, menst­ru­á­ci­ós fáj­dal­mat, old­hat­ja a feszült­sé­get. Nyugtalan, pocak­fá­jós gye­re­kek­re és fel­nőt­tek­re egy­aránt jó hatá­sú lehet.

A tön­köly­pely­va jóté­kony hatá­sát fokoz­za a hoz­zá­adott 10 féle gyógy­nö­vény keve­réke.

A leven­du­la virága, majo­ran­na, roz­ma­ring, bor­si­ka­fű, cit­rom­fű, kamil­la, bors­men­ta, ánizs­mag, mus­tár­mag, bazsa­li­kom egyen­ként is igen hasz­nos, sok­ol­da­lú­an hasz­nál­ha­tó, a népi- és ter­mé­szet­gyó­gyá­szat­ban elő­sze­re­tet­tel alkal­ma­zott gyógy­nö­vé­nyünk, Keverékként inten­zí­vebb, sok­ol­da­lúbb élmény érhe­tő el, mivel egy­más hatá­sát kiegé­szí­tik és fokoz­zák. Tönkölypelyvával kever­ve a 10 gyógy­nö­vény keve­réke becsem­pé­szi ott­ho­nod­ba a ropo­gós, illa­tos szé­na inten­zív, egye­di aro­má­ját, a ter­mé­szet fris­ses­sé­gét.

Télen fűt, nyá­ron hűt, így min­dig kom­for­tos “vise­let”. Kiválóan átszel­lő­zik, nem lehet bele­iz­zad­ni. A pely­va nagyon sze­re­ti a napot, hiszen onnan nye­ri ener­gi­á­ját. Amikor csak tehe­ted, tedd ki a pely­va­pár­ná­dat napoz­ni, néha-néha pedig gőzöld át és szá­rítsd meg a for­ró nyá­ri napon.

További információk

Tömeg1 kg
Méretek35 × 45 cm