Keresés az oldalon

Milyen pózban szeretsz aludni? Ez történik a szervezetedben!

Milyen pózban szeretsz aludni? Ez történik a szervezetedben!

A különféle alvási pozíciók más-más hatást gyakorolnak a szervezetre. Nézd meg, a Te kedvenc alvópózod hogyan hat a testedre, miért hasznos vagy épp kevésbé egészséges…

Alvás a bal oldaladon

A bal olda­la­don tör­té­nő alvás elsőd­le­ge­sen a nyi­rok­rend­sze­re­det sti­mu­lál­ja, segí­ti a szer­ve­ze­ted­ből a külön­bö­ző salak­anya­gok távo­zá­sát, ame­lye­ket a nyi­rok­cso­mók szűr­nek meg. A nyi­rok­fo­lya­dék távo­zás előtt jel­lem­ző­en a test bal olda­lá­ra gyű­lik össze, így ha gyak­ran alszol ezen az olda­la­don, azzal segí­ted a nyirokrendszeredet.

A bal olda­la­don tör­té­nő alvás a szív­nek is segít, még­hoz­zá az ele­gen­dő mennyi­sé­gű vér pum­pá­lá­sá­ban, mivel az aor­ta, azaz fő verő­ér is bal­ra haj­lik. Jobb olda­lon alud­va viszont plusz ener­gia­be­fek­te­tés­sel jár a szív­nek a pumpálás.

Mindemellett, az emész­tő­rend­szer­re és az emész­tő­szer­vek­re is jó hatás­sal lehet a bal olda­lon alud­ni, ez a póz ugyan­is nem enge­di kiára­mol­ni a gyo­mor­sa­vat a nyelőcsőbe.

Továbbá a vér­tisz­tí­tó fel­ada­to­kat ellá­tó lépet is segít teher­men­te­sí­te­ni a bal olda­la­don tör­té­nő alvás, amely így haté­ko­nyab­ban tud­ja ellát­ni fon­tos feladatát.

Alvás a jobb oldalon

Sajnos a jobb olda­lon tör­té­nő alvás mel­lett sok pozi­tí­vat nem lehet fel­hoz­ni… Amellett, hogy plusz­mun­kát ad a szív­nek, még az agyi akti­vi­tást is növe­li, csök­kent­ve ezzel a pihen­te­tő alvás esélyét.

Ha gyom­rot néz­zük, akkor pedig a jobb olda­lon tör­té­nő alvás­sal komoly baj, hogy fel­en­ge­di a gyo­mor­sa­vat a nye­lő­cső felé, ezzel reflu­xos tüne­te­ket idéz­ve elő.

A gyo­mor mel­lett pedig a has­nyál­mi­rigy­re is nyo­mást gya­ko­rol a jobb olda­lon tör­té­nő alvás, amely aka­dá­lyoz­hat­ja meg­fe­le­lő, egész­sé­ges műkö­dé­sét ennek a fon­tos szervnek.

Háton alvás

A gerinc­nek jó, per­sze, csak a meg­fe­le­lő mat­ra­con, a nyak­ra vonat­ko­zó­an pedig a meg­fe­le­lő pár­nán. Szintén sze­re­ti az arc­bőr, hiszen nem gyű­ri össze egyáltalán.

Viszont érde­mes vigyáz­ni a háton alvás­sal azok­nak, akik reflu­xo­sak vagy haj­la­mo­sak a hor­ko­lás­ra, ilyen­kor ugyan­is súlyos­bít­hat­ja a tüneteket.

Ezekben az ese­tek­ben a fél­ül­tő hely­zet­ben tör­té­nő alvás lehet meg­fe­le­lő, pél­dá­ul a Szénafüvek pihe­nő­pár­nák is kivá­ló­an szol­gál­ják az alá­tá­masz­tást ehhez. 10 gyógy­nö­vény keve­ré­ke + tön­köly­pely­va kerül a 100%-os pamut­hu­zat alá.

Tipp: a gerinc­nek pihen­te­tő lehet, ha nem­csak a fejed alá teszel pár­nát, hanem a térd­haj­lat alá is. Kifejezetten egész­sé­ges „tar­tást” és jó minő­sé­gű alvás érhe­tő el ezzel a kis trük­kel a szak­ér­tők sze­rint. Ehhez is van aján­la­tunk: 10 gyógy­nö­vé­nyes hen­ger­pár­nánk, azaz nagy alvó­pár­nánk kel­le­me­sen behe­lyez­he­tő a térd­haj­la­tok alá.

Hason alvás

Sokak ked­venc alvó­pó­za saj­nos nem a leg­jobb válasz­tás a bőr­nek, amit össze­gyűr, így erő­sít­he­ti az öre­ge­dé­sét is. Emellett, a nyak­fá­jó­sok­nak szá­mos kel­le­met­len tüne­tet okoz­hat a hason fek­vés, hiszen elég­gé kicsa­var­ja a test­tá­jat. Mivel az oldal­ra for­dí­tott fej miatt a vér­ke­rin­gés is rom­lik, sok hason alvó kel­het fárad­tan, úgy érez­ve magát, mint­ha egy­ál­ta­lán nem is aludt volna…

Emellett, a gerinc­nek sem jó, hosszú távon ter­he­li ez az alvá­si pozí­có, de egy lapos pár­ná­val a has alatt kicsit tehermentesíthető.

Viszont, jó hír, hogy beteg­ség ese­tén segí­ti a tüdőt teher­men­te­sí­te­ni, így ilyen­kor kife­je­zet­ten javal­lott – akár csak egy kis köhö­gés­ről van szó, akár egy súlyo­sabb influenzáról.

Magzatpózban alvás

A fel­hú­zott tér­dek­kel való alvás a gerinc­nek kife­je­zet­ten kel­le­mes és pihen­te­tő lehet, érde­mes azon­ban azt is figye­lem­be ven­ni, hogy a rekesz­izom mun­ká­ját nehe­zít­he­ti ez az alvópóz.

Alvás féloldalt fekve, egyik lábat felhúzva

Semmilyen külö­nö­sebb egész­ség­ügyi hatá­sa nincs ennek az alvó­póz­nak, viszont egy idő után kényel­met­len lehet az ágyék kör­nyé­ki izom-meg­nyú­lás miatt. Ezt érez­ve per­sze az ember álta­lá­ban pozi­tú­rát vált, szó­val nem jelent külö­nö­sebb gon­dot. (Ha reg­gel az emlí­tett tájé­kon érzel némi húzó­dást, akkor biz­tos lehetsz ben­ne, hogy így alud­tál éjjel.)

Neked melyik a ked­venc alvópózod? 🙂