Keresés az oldalon

Dobd fel a kedved gyógynövényekkel!

Dobd fel a kedved gyógynövényekkel!

Január har­ma­dik hete az év leg­de­pi­sebb idő­sza­ka – leg­alább­is, állí­tó­lag. Az ünne­pi, majd újévi len­dü­let alább­hagy, és csak azt lát­juk, hogy előt­tünk van ez a vég­te­len tél, a hideg, a sötét… De nem kell ebbe az érzés­vi­lág­ba bele­süp­ped­ni, mert bizony Neked is meg­van a lehe­tő­sé­ged arra, hogy fel­dobd a ked­ved! Ami ebben a segít­sé­ged­re lesz:… Tovább

A Szénafüvek gyógynövényes párnák ápolása – tippek, tanácsok, kérdések és válaszok

A Szénafüvek gyógynövényes párnák ápolása – tippek, tanácsok, kérdések és válaszok

Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nád igé­nyel egy kevés törő­dést, ha sze­ret­néd min­den alvás­kor örö­mö­det lel­ni ben­ne. Összegyűjtöttünk néhány fon­tos tud­ni­va­lót, illet­ve gya­ko­ri kér­dé­sek­re a vála­szo­kat, hogy hosszú ide­ig illa­tos alvó­cim­bo­rád lehes­sen! Mosható‑e a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­na? Nem, a töl­tet­tel együtt sem­mi­képp sem. A mosó­gép­ben bár­mi­lyen prog­ra­mon tönk­re­megy a pely­vás és a sós töl­tet is, így nem sza­bad… Tovább

Vedd könnyedén a januárt: közérzetjavító gyógynövényes trükkök

Vedd könnyedén a januárt: közérzetjavító gyógynövényes trükkök

A leg­több kuta­tás sze­rint janu­ár az év leg­fá­rasz­tóbb, leg­hosszabb­nak tűnő hónap­ja, ami­kor test­nek és lélek­nek egy­aránt jól jön a kényez­te­tés. Ha az ünne­pe­ket köve­tő­en nincs időd rá, hogy ele­get pihenj, és nem akarsz rög­tön sza­bad­ság­ra men­ni sem, vesd be gyógy­nö­vé­nyes trükk­je­in­ket! Reggeli fel­fris­sü­lés gyógy­nö­vé­nyek­kel, ha nehe­zen indul­nak a sötét, janu­á­ri haj­na­lok Megértjük, ha nem sze­ret­nél… Tovább

Gyógynövényes párnák, alvástippek és kézműves ötletek

Gyógynövényes párnák, alvástippek és kézműves ötletek

…Ezeket a Szénafüvek-cik­ke­ket sze­ret­té­tek leg­job­ban 2021-ben! Az óévet hama­ro­san elbú­csúz­tat­juk, és ide­ér 2022. Ahogy szo­ká­sunk, ebben az évben is össze­gyűj­töt­tük Nektek szil­vesz­te­ri cso­kor­ba azo­kat a cik­ke­in­ket, ame­lye­kért leg­in­kább rajong­ta­tok! Köszönjük szé­pen, hogy velünk vol­ta­tok, legyen így az új év során is 🙂 #1. Nagyon sze­ret­té­tek ezt az írá­sun­kat, amely­ben a pihen­te­tőbb, béké­sebb alvás­hoz sorol­tunk fel taná­cso­kat. Gyakorlati… Tovább

Szénafüvek gyógynövényes párnát adtál / kaptál ajándékba?

Szénafüvek gyógynövényes párnát adtál / kaptál ajándékba?

Ha Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes pár­nát kap­tál aján­dék­ba, hoz­tunk néhány fon­tos tud­ni­va­lót – ha pedig ezt adtál, mesélj egy kicsit a meg­aján­dé­ko­zott­nak arról, mivel lep­ted meg! #1. A gyógy­nö­vé­nyes pár­nák segí­te­nek job­ban alud­ni – mélyeb­ben, nyu­god­tab­ban, bol­do­gab­ban A Szénafüvek Manufaktúra pár­nái tön­köly­pely­vá­val töl­töt­tek, ez a tön­köly­bú­za nevű gabo­na héja. Jótékony kova­sa­vat bocsát ki, amely a test-lel­­ki jól­lé­tet… Tovább

5 természetes, SOS szépítő tipp karácsony előtt

5 természetes, SOS szépítő tipp karácsony előtt

Nemcsak szé­pí­tő tip­pe­ket hozunk, hanem hét­ről-hét­re, nap­ról-nap­ra vissza­szá­mol­va abban is segí­tünk, hogy mikor, hogyan szé­pülj! Ezek a tip­pek ter­mé­sze­te­sek, könnyen kivi­te­lez­he­tők, a hatá­su­kat viszont az egész ünnep alatt érzed majd! #1. SOS gyógy­nö­vé­nyes szé­pí­tő tipp: tedd ezt min­den har­ma­dik napon, egé­szen kará­cso­nyig Ilyenkor, télen a vér­ke­rin­gés élén­kí­té­se cso­dá­kat tehet. Egyrészt, kevés­bé fázol ennek köszön­he­tő­en, más­részt, a… Tovább

5 dolog, amivel szebbé teheted az ünnepet, és nem kerül sokba

5 dolog, amivel szebbé teheted az ünnepet, és nem kerül sokba

Tedd szeb­bé, meg­hit­teb­bé az ünne­pet! 5 olyan apró, még­is fon­tos taná­csot, ötle­tet hoz­tunk Neked, ame­lyek nem kerül­nek sok­ba, még­is gaz­da­gab­bá, ragyo­gób­bá vará­zsol­ják szá­mo­tok­ra is a kará­csonyt. #1. Közös készü­lő­dés hét­ről hét­re kará­csony­ra Még két gyer­tya vár meg­gyúj­tás­ra az adven­ti koszo­rún – miért ne lehet­ne ünnep­nap ez a két vasár­nap is? A készü­lő­dés, han­go­ló­dás jegyé­ben ilyen­kor… Tovább

Gyógynövényes ajándékok – különleges, személyes és megfizethető ötletek

Gyógynövényes ajándékok – különleges, személyes és megfizethető ötletek

Ne hagyd a kará­cso­nyi aján­dé­kok beszer­zé­sét és / vagy elké­szí­té­sét az utol­só pil­la­nat­ra! Minden hét­re üte­mezz be vala­mit, amit fon­tos elin­téz­ni, pél­dá­ul advent első heté­ben azok­nak sze­rezd be az aján­dé­ko­kat, akik­kel kará­csony előtt talál­ko­zol, hogy biz­to­san meg­le­gyen min­den. A töb­bi­ek­nek, roko­nok­nak pedig, akik­kel az ünne­pen cse­rél­tek aján­dé­kot, a máso­dik-har­ma­dik héten állítsd össze a cso­mag­ja­i­kat. Mi… Tovább

Két nap múlva kezdődik az adventi időszak – mi történik ilyenkor a lelkünkkel?

Két nap múlva kezdődik az adventi időszak – mi történik ilyenkor a lelkünkkel?

Akár kife­je­zet­ten val­lá­sos vagy, akár nem, az adven­ti idő­szak Rád is hatás­sal van. Miről szól az adven­ti idő­szak való­já­ban? Mi tör­té­nik ilyen­kor a lélek­kel? Ennek jár­tunk utá­na. Advent első vasár­nap­ja idén novem­ber 28-ára esik, ez ugyan­is a Szent András nap­já­hoz leg­kö­ze­leb­bi vasár­nap. Ezzel veszi kez­de­tét a kará­cso­nyi ünnep­kör, amely víz­ke­reszt nap­já­ig, janu­ár 6‑áig tart. Advent jelen­té­se… Tovább

Természetes téli dekoráció-ötletek a hygge jegyében

Természetes téli dekoráció-ötletek a hygge jegyében

Otthonod a szen­té­lyed, a sze­mé­lyes tered, a biz­ton­sá­god. Teremts a köze­le­dő tél­re is olyan han­gu­la­tot, amely har­mo­ni­kus, ahol el tudsz lazul­ni, és azt érzed: bár­mi tör­tén­jék is, ebben a tér­ben nyu­ga­lom van. A dánok­tól ismert hyg­ge deko­rá­ció segít, hogy könnye­dén tudd ott­ho­nod­ban ezt a han­gu­la­tot és egy­sé­get meg­te­rem­te­ni. Szeretjük a hyg­gét, mert… A „pont elég”… Tovább