Keresés az oldalon

16.7% Elkelt!

Bíborhajnal • meditációs jógapárna

7 990 Ft

Jógázáshoz, meditációhoz, földön ülésre is használhatod. Tönkölypelyva töltetű, kényelmes párna, amely rávarrt hordozófüllel is rendelkezik a kényelmes mindennapi használathoz.

 

100%-ig természetes, prémium minőségű összetevőkkel.
100% pamut belső huzat + levehető huzat

Elfogyott

JOGABORD Elfogyott 34 × 12 cm 1.1 kg , . Címkék , , , , .

Leírás

Mire és hogyan alkalmazd a terméket?

A medi­tá­ció és a jóga­gya­kor­la­tok kényel­mes vég­zé­sé­nek hasz­nos kiegé­szí­tő­je lehet a Bíborhajnal medi­tá­ci­ós jóga­pár­na, amely segít, hogy maxi­má­lis kom­fort­ban lazul­hass el. Alapfunkciója mel­lett alkal­maz­ha­tó föl­dön ülés­hez vagy akár ven­dég­puff­ként is. Praktikus fülé­nél fog­va kényel­me­sen tudod hoz­ni-vin­ni szük­ség ese­tén. A huza­tok külön­bö­ző választ­ha­tó szí­ne­it a csak­rák­hoz tar­to­zó árnya­la­tok sze­rint alkot­tuk meg, így a Szénafüvek medi­tá­ci­ós pár­nái ugyan­olyan ízlé­ses válasz­tást jelen­te­nek ott­ho­ni kiegé­szí­tő­ként, mint akár egy jóga­stú­dió felszereléséhez.

Amiért biztosan szeretni fogod:

  • segít egye­ne­sen tar­ta­ni a gerin­ce­det, ezzel a tájék ter­helt­sé­ge és fáj­dal­mai is csökkenthetők
  • arany­ér prob­lé­má­nál görcs­ol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó hatá­sa lehet
  • a kereszt­csont szá­má­ra meg­fe­le­lő ülé­si módot biztosít
  • gyer­mek­ágyi idő­szak­ban és szop­ta­tás­kor szin­tén segí­ti a teher­men­tes ülést
  • nehéz, fáradt, vissz­eres láb ese­tén alá­tá­masz­tás­ra, fel­pol­co­lás­ra szolgálhat
  • nem lehet bele­iz­zad­ni, tel­je­sen átszel­lő­zik a ben­ne talál­ha­tó tönkölypelyva
  • a leve­he­tő pamut­hu­zat prak­ti­ku­san és gyor­san tisz­tít­ha­tó a meg­fe­le­lő mosá­si programmal

Bővebben a töltetről…

A Szénafüvek Manufaktúránál majd­nem min­den pár­na­töl­te­lék alap­ja a tön­köly­pely­va, a tön­köly­bú­za-sze­me­ket bebo­rí­tó héj. Ez egy 100%-ban ter­mé­sze­tes, anti­bak­te­ri­á­lis anyag, amely­ben nem tapad­nak meg külön­fé­le kór­oko­zók, és népi meg­fi­gye­lé­sek nem szá­mol­tak be aller­gi­zá­ló hatás­ról sem. Természetéből kifo­lyó­lag alkal­maz­ko­dik a meden­ce for­má­já­hoz, kényel­mes ülő­tár­sad­dá válik már az első hasz­ná­lat­tól. Mivel a tön­köly­pely­va kova­sa­vat bocsát ki, így jóté­kony hatás­sal lehet a szer­ve­zet­re is.

Amikor módod­ban áll, napoz­tasd, hiszen a tön­köly­pely­va onnan nye­ri ener­gi­á­ját, és a for­ró fény hatá­sá­ra fris­sül fel. Néha érde­mes átgő­zöl­ni, majd a sza­bad­ban meg­szá­rí­ta­ni párnáidat.

Kényelmes, cip­zá­ras meg­ol­dást kapott, így huza­tát szét­nyit­va bár­mi­kor kive­hetsz a töl­tet­ből, illet­ve vissza is pótol­hatsz hoz­zá, sza­bá­lyoz­va ezzel a pár­nád kényel­mes magasságát.

További információk

Tömeg 1,1 kg
Méretek 34 × 12 cm
Márka

Szénafüvek