Keresés az oldalon

Elkelt!

Kék babos • gyógynövényes kispárna

2 690 Ft

Ideális utazáshoz vagy munkahelyre; illetve alváskor a fej mellé téve közvetlenül érezhetők jótékony hatásai. A pihenés mellett használhatod számítógépes munkánál a csuklód megtámasztására is.

 

100%-ig természetes, prémium minőségű összetevőkkel.
100% pamut huzatban.

Elfogyott

1823KÉBA Elfogyott 18 × 23 cm 0.15 kg . Címkék , , , , , , , , , .

Leírás

Mire és hogyan alkalmazd a terméket?

Termékünk recept­je több, mint 100 éves, csa­lá­di örök­sé­günk része. A Kék babos gyógy­nö­vé­nyes kis­pár­na a tön­köly­pely­va és 4 féle gyógy­nö­vény jóté­kony hatá­sa­it ötvö­zi. Együtt alkal­maz­va ezek az alap­anya­gok jelen­tő­sen fel­erő­sí­tik egy­más hatását.

Amiért biztosan szeretni fogod:

  • a kis­pár­na bár­hol, bár­mi­kor veled lehet
  • illa­ta jól érez­he­tő, de nem annyi­ra, hogy a mun­ka­he­lye­den vagy egy uta­zás során zavar­jon másokat
  • ha vala­mi­ért nem sze­ret­nél gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pely­va­pár­nán alud­ni, de jóté­kony hatá­sa­it kihasz­nál­nád, a kis­pár­na remek meg­ol­dás a fejed mel­lé téve
  • segít­het alvás­za­va­rok, éjje­li nyug­ta­lan­ság esetén
  • alkal­ma­zá­sá­val a lég­zés is egyen­le­te­seb­bé, tisz­táb­bá válhat
  • fel­me­le­gít­ve eny­hü­lést hoz­hat menst­ru­á­ci­ós gör­csök vagy meg­fá­zá­sos tüne­tek ese­tén is
  • bár­mi­lyen fáj­da­lom­ra hasz­nál­ha­tó eny­hí­tés cél­já­ból, mig­rén­től a torokgyulladásig
  • a pihe­nés és jobb köz­ér­zet mel­lett alkal­maz­ha­tod szá­mí­tó­gé­pes mun­ká­hoz is, kényel­me­sen tart­ja a csuk­lót „ege­ré­szés” közben

A pár­na fő töl­te­te az anti­bak­te­ri­á­lis tön­köly­pely­va. Nem tele­ped­nek meg ben­ne kór­oko­zók, népi meg­fi­gye­lé­sek pedig aller­gi­zá­ló hatá­sá­ról sem szá­mol­tak be. Mivel kova­sa­vat bocsát ki, ha sok­szor van a köz­vet­len köze­led­ben, jóté­ko­nyan hat­hat a tes­ti-lel­ki egész­sé­ged­re egy­aránt, segí­ti az ella­zu­lást. Mivel a stressz a véde­ke­ző­ké­pes­ség ellen­sé­ge, a gyógy­nö­vé­nyes kis­pár­na az immun­rend­szer erő­sí­té­sé­ben is sze­re­pet vállalhat.

Emellett cit­rom­fű került bele, mert ideg­erő­sí­tő és nyug­ta­tó hatá­sú. Alvási zava­rok­ra, kez­dő­dő depresszi­ó­ra, ideg­nyug­ta­tás­ra, ide­ges ere­de­tű szív­pa­na­szok­ra java­sol­ja a népi gyó­gyá­szat. Külsőleg alkal­maz­ha­tó seb­fer­tőt­le­ní­tés­re, zúzó­dás­ra, reu­ma­ti­kus fájdalmakra.

Levendula virá­got tar­tal­maz elő­se­gít­ve a nyu­godt, mély alvást. Illóolaj tar­tal­ma kivá­ló hatá­sú lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek, hör­gő­gyul­la­dás ese­tén. Baktériumölő hatá­sa miatt kül­ső­leg hasz­nos égé­si sérü­lé­sek­nél, gyul­ladt bőr ese­tén és rovar­csí­pé­sek ellen.

Kamilla a gyul­la­dás­csök­ken­tő és fer­tőt­le­ní­tő hatá­sa miatt a gyógy­nö­vény­ke­ve­rék egyik fon­tos össze­te­vő­je. Sóval keve­red­ve foko­zó­dik a hatá­sa, lég­zés­könnyí­tő, gyul­la­dás­csök­ken­tő és lég­út­tisz­tí­tó hatá­sa rövid időn belül tapasztalható.

Borsmenta a lég­út­tisz­tí­tó és köhö­gés­csil­la­pí­tó hatá­sa miatt kapott helyet a gyógy­nö­vény keve­rék­ben. Átütő illa­ta segít nehéz­lég­zés ese­tén, szer­ve­ze­ted­re üdí­tő, fris­sí­tő hatást gya­ko­rol. Külsőleg alkal­maz­va kitű­nő rovar­csí­pé­sek, visz­ke­té­sek kiegé­szí­tő kezelésére.

További információk

Tömeg 0,15 kg
Méretek 18 × 23 cm
Márka

Szénafüvek