Keresés az oldalon

Alváshoroszkóp – a Te jegyed vajon mit művel az álmok világában?

Alváshoroszkóp – a Te jegyed vajon mit művel az álmok világában?

KOS

A Kos némi­képp erőszaKOS. Ha búj­hat­nék­ja van álmá­ban, annak a vele fek­vő issza meg a levét: ágy­ról leszo­rí­tós, ide-oda rúgós, pap­la­nel­cse­nő típus. Ráadásul, főleg az álma­ta­gabb jegyek örö­mé­re, mivel nagyon ener­gi­kus, későn fek­szik, korán kel, és szí­ve­sen dönt a körü­löt­te élők alvás­igé­nyé­ről is. „Ideje élni, az élet meg oda­kint van, nem a szem­hé­jad mögött!” – Egy ked­ves Kos mon­dat korán reggelről.

Mivel érzé­keny test­ré­sze a fej, mig­rén ellen jó, ha van a hűtő­ben egy sópár­ná­ja; alvás­hoz pedig köze­pes mére­tű, lel­kü­le­té­hez passzo­ló szí­nű gyógy­nö­vé­nyes pihe­nő­pár­nát ajánlunk.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

BIKA

A Bika a „prob­lé­má­i­mat inkább átal­szom” habi­tu­sú jegyek egyi­ke. Ha tehet­né, fél éle­tét az ágy­ban töl­te­né, oly­kor alvás­sal, más­kor evés­sel, ha meg egyik­kel sem, akkor unga­bun­gá­val. Alvópartnerként kel­le­mes, ám néhány jegy­ből kihoz­hat­ja az aggó­dó felet: sok­szor fel­me­rül a kér­dés, él‑e még a Bika egy­ál­ta­lán, olyan mélyen tud alud­ni. Szívesen szu­nyó­kál egyet dél­után is, ha megteheti.

Imádja a kéz­mű­ves ter­mé­ke­ket, meg ele­ve min­dent, ami „ter­mé­sze­tes luxust” jelent, és jó hoz­zá­ér­ni. Nem ker­te­lünk: min­den Szénafüvek pár­nánk Bika-kompatibilis!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

IKREK

Aki álmá­ban is beszél! Az Ikrek lét­ele­me a kom­mu­ni­ká­ció, és még akkor sem szí­ve­sen áll le vele, ha álom­ba szen­de­rült. Imád tévé­re, zené­re elalud­ni, és első dol­ga ébre­dés után, hogy infor­má­ci­ót sze­rez­zen. Aktivitása határ­ta­lan, ha nem beszél, simán kocog is alvás köz­ben. Álmai jel­lem­ző­en élén­kek, és haj­la­mos elalud­ni a vál­lát, kar­ja­it, ilyen­kor „bénult­ság érzés­re”, zsib­ba­dás­ra ébred.

Olyan pár­na java­solt neki, ami kényel­mes, „ölel­he­tő”, inkább tel­tebb for­má­jú. A Szénafüvek nagy­mé­re­tű alvó­pár­ná­i­val nem lőhet mel­lé, ráadá­sul a nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­nö­vé­nyek kis­sé izgá­ga ter­mé­sze­té­re is jóté­kony hatást gyakorolnak.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

RÁK

Az érzé­keny Rák kife­je­zet­ten fogé­kony a csil­lag­ál­lá­sok­ra, nem éppen jó alvó. Aggódós ter­mé­sze­te miatt sok­szor nehe­zen alszik el, könnyen fel­éb­red, teli­hold­kor és újhold­kor ez az álla­pot foko­zó­dik, hiszen ural­ko­dó boly­gó­ja nem hagy­ja nyu­god­ni. Valódi han­gu­lat­em­ber­ként érzel­mei is befo­lyá­sol­ják alvás­mi­nő­sé­gét: ha min­den rend­ben van vele és sze­ret­te­i­vel, hét­al­vó, ha nem, akkor 3–4 órát is nehe­zen hoz össze, és inkább azon ügy­kö­dik, hogy min­den­ki prob­lé­má­it megoldja.

Mivel rajong a ter­mé­sze­tes, „érze­lem­mel töl­tött” ter­mé­ke­kért, pár­ná­ja is külön­le­ges gon­dos­ko­dás­ról kell, hogy tanú­bi­zony­sá­got tegyen. Egy rusz­ti­kus min­tá­jú köze­pes pihe­nő­pár­na átha­tó gyógy­nö­vény­il­lat­tal min­dent meg­tes­te­sít szá­má­ra, ami az ott­hon nyu­gal­mát jelenti.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

OROSZLÁN

Az Oroszlán nem kife­je­zet­ten jó háló­társ, hiszen büsz­kén ter­pesz­ke­dik el egy 200x200-as ágy­ban is. Minden pár­nát magá­é­nak akar, ahogy a pap­lant is elő­sze­re­tet­tel koboz­za el part­ne­ré­től. Egyébként mély és jó alvó, sőt, sze­ret is alud­ni: reg­gel soká­ig lus­tál­ko­dik, ami ese­té­ben nem­csak pihe­né­si, hanem hiú­sá­gi kér­dés is. Nem egy­szer dél­után is lefek­szik szun­di­kál­ni, hiszen a király(nő)i kül­ső álta­lá­ban egy puha, meleg taka­ró alatt dorom­bol­ni vágyó házi­macs­kát is magá­ban rejt.

Magas minő­ség, sok, stí­lu­sos pár­nák, sely­mes anya­gok, ragyo­gó árnya­la­tok: ilyen az Oroszlán ágya. Egy köze­pes és egy nagy­mé­re­tű pihe­nő­pár­na min­den­képp aján­lott neki, amik­nek hála nem­csak még job­ban alszik majd, de szebb­nek is érzi majd magát.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

SZŰZ

Munkaközpontú, letisz­tult, néha kis­sé merev sze­mé­lyi­ség­ként az alvás nem tar­to­zik a ked­venc elfog­lalt­sá­gai közé, hiszen ebben az idő­ben akár vala­mi hasz­no­sat is tehet­ne… Szeret terv sze­rint élni, kivá­ló­an alkal­maz­ko­dik a kere­tek­hez, éppen ezért, gyak­ran hasz­nál alvás­mé­rő, alvás­ter­ve­ző prog­ra­mo­kat. Ettől füg­get­le­nül, az állan­dó gon­dol­ko­dás és hely­zet­elem­zés miatt a leg­rosszabb alvók közé tartozik.

Van per­sze, ami őt is meg­nyug­tat­ja: ter­mé­sze­tes, letisz­tult ter­mé­ke­ket ked­ve­lő jegy­ként egy tisz­ta árnya­la­tú, köze­pes mére­tű pihe­nő­pár­na hosszú távon is tár­sa lehet, és segít­het neki a haté­ko­nyabb, sike­re­sebb ellazulásban.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

MÉRLEG

Valljuk be őszin­tén, a Mérleg egy kis­sé lus­tács­ka jegy. Szereti élvez­ni az éle­tet, és annak könnyeb­bik végén helyet fog­lal­ni, ami­ben ter­mé­sze­te­sen az alvás is kiemelt sze­re­pet élvez. Mivel a leg­hi­úbb jegyek egyi­ke, alvás előtt sza­bá­lyos szép­ség­ápo­lá­si ritu­á­lé­kon megy végig, arc- és test­ápo­lás­sal, fésül­kö­dés­sel. Majd iga­zi her­ceg­kis­asszony­ként helyez­ke­dik el (nem rit­kán bal­da­chi­nos) ágyá­ban, és már álom is jött a sze­mé­re, szin­te azon­nal: béké­ben és nyu­ga­lom­ban tölt el 8–9 órát is egy pózban.

Számára nem meg­nyug­ta­tás miatt szük­sé­ges a gyógy­nö­vé­nyes pár­na, hanem, mert szép, külön­le­ges, jó az illa­ta, és neki is segít, hogy ter­mé­sze­te­sen szép­re alud­ja magát – ebben leg­jobb tár­sa a nagy­mé­re­tű pihe­nő­pár­na lehet.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

SKORPIÓ

A Skorpió sze­ret­ne alud­ni, ennek elle­né­re nem iga­zán tud, elő­sze­re­tet­tel loval­ja magát bele a nap ese­mé­nye­i­be, és for­ral külön­fé­le ter­ve­ket magá­ban. Itt per­sze nem­csak bosszú­ra kell gon­dol­ni: nagyon eltö­kélt, erős aka­ra­tú típus, aki bár­mit meg­ten­ne, hogy elér­je a cél­ja­it, vagy épp segít­se azo­kat, akik szá­má­ra fon­to­sak. Ha tud alud­ni, gyak­ran, erő­sen álmo­dik, sok­szor elhunyt sze­ret­te­i­vel is, mivel fogé­kony az árnyékvilágra.

Hogy „fel­lé­le­gez­hes­sen”, egy sópár­na min­den­képp hasz­nos válasz­tás szá­má­ra, emel­lé pedig egy köze­pes mére­tű pihe­nő­pár­na is segít­ség lehet a nyu­god­tabb alvás elérésében.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

NYILAS

Imád és soká­ig is tud alud­ni, viszont inkább bagoly típus. Az éjsza­ka szá­má­ra az iga­zi „ott­hon”, akár buli­zás­ról, akár mun­ká­ról van szó. Gyakran álmo­do­zik ilyen­kor, néhány Nyilas pedig, aki meg­te­he­ti, ilyen­kor áll neki dol­goz­ni. Sorozatokat is szí­ve­sen néz, ő az a tipi­kus eset, aki nem áll meg egy rész­nél, hanem az egész évad­ra kapás­ból kíván­csi, ha beszip­pant­ja egy tör­té­net. Problémái elől haj­la­mos az alvás­ba mene­kül­ni, abban a remény­ben, hogy reg­gel­re min­den szebb lesz majd.

Mivel rajong az uta­zá­sért, és szí­ve sze­rint foly­ton jön­ne-men­ne, több szá­má­ra fon­tos tárgy­nak kell hor­doz­ha­tó mére­tű­nek len­nie. Jó, ha van egy kis­pár­ná­ja, ami­nek illa­ta meg­nyug­tat­ja izga­tott ter­mé­sze­tét, egy nyak­pár­na pedig min­den hosszú úton hűsé­ges tár­sa lesz.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

BAK

A Bak a prog­ra­mo­zott alvás híve, éppen ezért, szi­go­rú napi­rend­jé­ben az alvás ‑tól-ig idő­tar­ta­ma is elő­re meg­ha­tá­ro­zott. Mivel alvás­igé­nye alap­ve­tő­en ala­csony, ezért 5–6 órá­val ő már viszony­lag fit­ten elvan, no meg, nem is szí­ve­sen száll ki hosszabb órák­ra a mókus­ke­rék­ből: leg­na­gyobb félel­me ugyan­is a kont­roll­vesz­tés, ami alvás köz­ben ugye­bár adott…

Összességében egész­ség­tu­da­tos, ter­mé­szet­ked­ve­lő jegy­ként fon­tos szá­má­ra, hogy ellen­őr­zött minő­sé­gű, öko-bio ter­mé­kek vegyék körül. Egy nagy­mé­re­tű pihe­nő­pár­na segít neki, hogy az 5–6 órá­ját mélyebb, kiegyen­sú­lyo­zot­tabb pihe­nés­sel töltse.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

VÍZÖNTŐ

A különc Vízöntő min­dent igyek­szik más­képp ten­ni, mint a nagy átlag: éjjel fent van, nap­pal alszik, és jaj annak, aki a napi­rend­jé­be bele sze­ret­ne szól­ni! Távol áll tőle min­den­fé­le kon­ven­ció, a saját hagyo­má­nyok meg­te­rem­té­sé­re eskü­szik. Ebben pedig az is ben­ne van, hogy éjsza­ka tudo­má­nyos cik­ke­ket olvas, nagy beszél­ge­té­se­ket foly­tat bagoly bará­ta­i­val, majd napok­ra eltű­nik a hegyek­ben kipi­hen­ni az éle­tét, és kialud­ni azt, amit addig nem sikerült.

Párnák közül ter­mé­sze­te­sen nem „klasszi­kus kol­lek­ci­ó­ból” aján­lunk neki, hanem a tön­köly­pely­va-töl­te­tű ülő­pár­nák közül, ame­lyek kényel­met biz­to­sí­ta­nak szá­má­ra az éjje­li fent­lét­hez akár föl­dön ücsör­gés­sel is; egy sópár­na pedig a sza­ba­dabb léleg­zés­ben segít majd neki, ami leve­gős jegy­ként lételeme.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

HALAK

A zodi­á­kus nagy álmo­dó­ja az ide­a­lis­ta beál­lí­tott­sá­gú Halak, aki szí­ve­sen kalan­do­zik elal­vás előtt külön­bö­ző korok­ban, orszá­gok­ban, akár képek, fil­mek, akár a kép­ze­le­te segít­sé­gé­vel. Jó alvó, akit maxi­mum a szü­lő­vé válás vál­toz­tat meg, akkor éber aggó­dó­vá ala­kul át. Alvásmennyiségét tekint­ve ő vezet a 12 jegy között, és ha vala­ki meg­kér­de­zi, miért alszik ennyit, simán rávág­ja: mert a való világ­nál szeb­bek az álmai!

Mivel fon­tos neki az alvás, ezért háló­szo­bá­ja is kiemelt figyel­met élvez. Ez a nyu­ga­lom és a sze­re­tet szi­ge­te, puha tex­tú­rák­kal, jó illa­tú pár­nák­kal. Nem vélet­len, hogy a nagyobb mére­tű Szénafüvek pár­nák közül, ide­ért­ve a dísz­pár­ná­kat is, biz­to­san sok darab pihen nála, ő meg ratjuk!