Keresés az oldalon

2020 a piknikezés éve – mutatjuk, hogyan csináld!

2020 a piknikezés éve – mutatjuk, hogyan csináld!

A pik­nik­ben az a jó, hogy… egy­sze­rű­en csak jó! Nem kell ezt meg­in­do­kol­ni. Egy kosár­nyi étel és ital, nagy, puha pléd, eset­leg néhány gyé­kény, pár­nák, roman­ti­ka ket­tes­ben vagy vidám­ság a csa­lád­dal, és mind­ez oda­kint a friss levegőn.

Miért lehetne 2020 akár a piknik éve is?

Az ott­hon­lét­ben, ame­lyet ez a fara­mu­ci év hozott, sokan jöt­tek rá, mennyi min­dent nem pró­bál­tak még. Kenyeret sütöt­tek, elkezd­tek köt­ni, fes­te­ni, bútort res­ta­u­rál­ni… Ugyanez tör­tént pik­nik-fron­ton is. 

Hogyan piknikezz?

A pik­nik­nek nin­cse­nek sza­bá­lyai. Talán a kosár, ami egy „kar­di­ná­lis kér­dés”, és nem árt, ha van egy kis ter­mé­szet körü­löt­ted, no meg az sem, hogy legyen étel és ital veled. Mindegy, egye­dül mész‑e, ket­ten, vagy töb­bek­kel, és az sem lénye­ges, mire ülsz. Az viszont fon­tos, hogy készülj a hosszas ejtő­zés­re, pihe­nés­re… Mi egy kis ins­pi­rá­ci­ó­val segítünk.

Rusztikus pik­nik randevúra

Minden menő mos­ta­ná­ban, ami rusz­ti­kus, tehát a vidék egy­sze­rű­sé­gét idé­zi. Bármi ide tar­toz­hat, ami ter­mé­sze­te­sebb, kicsit rob­osz­tu­sabb anya­gok­ból van, bónusz­ként pedig régi vagy régi­es hatá­sú. Kerti pik­nik ese­tén egy kitisz­tí­tott talics­ka lát­hat el ital­tar­tó sze­re­pet, egy nagy, kopott, más­ra már nem hasz­nált kosár­ba pedig új lel­ket lehel­het, ha beve­ted pik­nik­hez. Színeiben drapp, fa-bar­na, fehér, leven­du­la­li­la jele­nik meg, utób­bi nem csak szín­ben, de egy-egy leven­du­la­cso­kor vagy leven­du­la­il­la­tú pár­na for­má­já­ban is akár. Inkább ran­de­vúk­hoz, roman­ti­kus alkal­mak­hoz illő stí­lus ez.
Ételekben pedig… A házi kenyér­rel készült klasszi­kus szend­vi­csek érlelt son­ká­val, sza­lá­mi­val min­den­képp ide­il­le­nek; ahogy a sok-sok für­tös para­di­csom és egy bogyós­gyü­mölcs-tál is. Vihetsz házi süte­ményt, pél­dá­ul rétest, gyü­mölcs­ke­nye­ret, és ne marad­jon ki egy finom bor vagy pezs­gő sem a kosárból!

Családi klasszi­kus piknik

Kockás pléd, ter­mosz jeges teá­val, alma­cik­kek, ropo­gós nasik, zsöm­le-kif­li, kalács: egy csa­lá­di pik­nik­ko­sár nél­kü­löz­he­tet­len darab­jai! Mivel a gye­re­kek hamar elun­ják magu­kat, annak érde­ké­ben, hogy ne vala­mi­lyen kütyü után nyúl­ja­nak, az evés mel­lé vigyél közö­sen játsz­ha­tó játé­ko­kat is; a táb­lás helyett kényel­mi szem­pont­ból a kár­tyás tár­sa­so­kat része­sítsd előnyben.

Mikor érde­mes a csa­lád­dal piknikezni?

Egyrészt, a kert­ben – ha van – bár­me­lyik hét­vé­gi nap fel­dob­ha­tó. Családi bará­tok meg­in­vi­tá­lá­sá­val per­sze tovább lehet gon­dol­ni a plé­den ücsör­gős stí­lust ker­ti szé­kek­kel, grill­hú­sos éte­lek­kel is.

Másrészt, azo­kon a napo­kon, ami­kor egyéb­ként strand­ra men­né­tek, de nincs elég meleg hoz­zá. Ha nem esik az eső, de 20–22 fok van a 30 helyett, inkább iktas­sa­tok be egy kisebb kirán­du­lást, a végén csa­lá­di pik­nik­kel! Ha sze­ret­tek és mer­tek, bicik­li­tú­ra végén is édes lehet a koc­kás plé­des meg­pi­he­nés. (Mindenki kosa­rá­ban és háti­zsák­já­ban legyen egy-egy étel, ital, játék stb.)

Extra pik­nik fel­sze­re­lés, ha komo­lyan veszi­tek a „műfajt”

A pik­nik­hez már meg­jött a ked­ved, de még nincs olyan pár­nád, ami a sza­bad­ban is meg­áll­ja a helyét? Gyógynövényes pár­ná­ink pamut huzat­tal bát­ran kivi­he­tők, mi több: sze­ret­nek is napoz­ni, ez a leg­ha­té­ko­nyabb mód­szer a tisztításukra!