Keresés az oldalon

3 tünet, amiről nem gondolnád, de az alváshiány miatt van

3 tünet, amiről nem gondolnád, de az alváshiány miatt van

A meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű és minő­sé­gű alvás drá­ga kincs. Hogy hány órá­nyi szun­di­ká­lás egész­sé­ges, való­já­ban elté­rő, viszont az biz­tos, hogy a napi mind­össze néhány óra alvás, plá­ne, ha nem is mély, nem elég az egész­sé­ges mindennapokhoz.

Nem a beteg­sé­gek­kel sze­ret­nénk rio­gat­ni, amit az alvás­meg­vo­nás okoz­hat, hanem olyan kel­le­met­len tüne­te­ket hoz­tunk, ame­lyek­ről nem nyil­ván­va­ló, hogy emi­att érzed őket.

Állandó falás

Kevés alvás­nál a szer­ve­zet ener­gia­szint­je ala­cso­nyab­ban van, vagy­is vala­hon­nan pluszt kell bevin­nie. A nas­so­lás erre jó alter­na­tí­vá­nak ígér­ke­zik, hiszen a kaló­ri­ák ener­gi­át adnak a nap foly­ta­tá­sá­hoz. Ez nem tűnik olyan drasz­ti­kus tünet­nek, viszont gyak­ran hízás­hoz vagy épp súly-stag­ná­lás­hoz vezet.

Érdekes módon egyéb­ként, a folya­mat önma­gá­ba vissza­tér: ha túl sok szén­hid­rá­tot viszel be, külö­nö­sen az egész­ség­te­len, egy­sze­rű faj­tá­ból, az alvás­mi­nő­sé­ged romol­ni fog. Fából vas­ka­ri­ka, amely­re az a meg­ol­dás, hogy meg­fé­ke­zed / egész­sé­ges alter­na­tí­vák­ra cse­ré­led a nas­so­kat, és tuda­to­san igyek­szel job­ban aludni.

Gyógynövényes pár­ná­ink segí­te­nek, hogy mélyeb­ben aludj, illet­ve könnyeb­ben lazulj el alvás előtt, hatá­sa­i­kat népi meg­fi­gye­lé­sek igazolják.

Hisztizik a bőröd

Azt mind­annyi­an tud­juk, hogy az alvás­meg­vo­nás fel­gyor­sít­ja az öre­ge­dést, ami­ről első kör­ben a szem alat­ti „bőrön­dök” üzen­nek. Emellett, szür­kés­sé, fakó­vá is tehe­tik a bőrt, az arra haj­la­mo­sak­nál pedig sok-sok pat­ta­nás jelen­het meg. Vannak, akik éle­tük során min­den­fé­le trük­kö­ket kipró­bál­nak, hogy csök­kent­sék az arcu­kat borí­tó pat­ta­ná­sok mér­té­két, de nem válik be sem­mi: könnyen lehet, hogy csak nagy rossz alvók. De ez rit­kán jut bár­ki­nek az eszébe…

Kevés alvás ese­tén a túl­ter­me­lő­dő kor­ti­zol (stressz­hor­mon­nak is hív­juk), lénye­gé­ben „meg­tá­mad­ja” a kol­la­gént. Emiatt a bőr nem rege­ne­rá­ló­dik meg­fe­le­lő­en, és pat­ta­ná­sok­kal igyek­szik üzen­ni arról, hogy baj van.

Gyér szókinccsel beszélsz

Aki túl keve­set alszik, kicsit hason­lít­hat egy becsí­pett ember­hez: értel­met­le­nül beszél­het, vagy gyer­me­ki szó­kin­cset hasz­nál­hat. Alvásmegvonás ese­tén saj­nos az agy teker­vé­nyei a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban sem működ­nek úgy, mint egyéb­ként, így jóval egy­sze­rűb­ben, akár köz­he­lye­sen fejez­he­ted ki magad. Különösen gond ez akkor, ha mun­kád­ból kifo­lyó­lag szá­mít, hogyan beszélsz, vagy mennyi­re van­nak ere­de­ti gondolataid.

(Ugyanide tar­to­zik, hogy las­sul a reak­ció­idő, elhal a kre­a­ti­vi­tás, rom­lik a prob­lé­ma­meg­ol­dó-képes­ség kevés alvás esetén…)

Mi az, amitől biztosan rosszabbul fogsz aludni?

Monitor bam­bu­lás alvás előtt: az a faj­ta fény, amit a kijel­zők bocsá­ta­nak ki, legyen az tévé, tele­fon, tab­let vagy szá­mí­tó­gép, jelen­tő­sen ront­ják az alvás minőségét. 

Úgy érzed, Te bizony könnyeb­ben alszol kijel­ző bam­bu­lás után? Ez arról árul­ko­dik, hogy füg­gő­ség ala­kult ki ben­ned. Ha pél­dá­ul hetek, hóna­pok vagy évek óta az a ritu­á­léd, hogy ját­szol a tele­fo­no­don, mielőtt alud­nál, saj­nos ehhez köti az agyad az elal­vást… Vagyis, ha könnyen elal­szol, az alvás­mi­nő­ség akkor is ked­ve­zőt­len lesz.

Mi az, amitől biztosan jobban fogsz aludni?

Rituáléként inkább érde­mes néhány nyúj­tó­gya­kor­la­tot elvé­gez­ni. Ezek nem dina­mi­kus, hanem sta­ti­kus moz­gá­sok, vagy­is nem fel­pör­get­nek, hanem pont az ella­zu­lást segí­tik. Ezeket érde­mes kiegé­szí­te­ni lég­ző- és rela­xá­ci­ós gya­kor­lat­tal. Amellett, hogy könnyeb­ben alszol majd el, segí­tik a mélyebb, pihen­te­tőbb alvást is.

A pár­na pedig legyen: Szénafüvek! Tönkölypelyva + gyógy­nö­vé­nyes töl­te­tű pár­ná­ink össze­te­vő­it gon­do­san meg­vá­lo­gat­tuk, így azok ella­zí­tó, pihen­te­tő hatás­sal bír­nak. Közben segí­tik a lég­utak tisz­tán tar­tá­sát is, hiszen a ked­ve­zőt­len alvás hát­te­ré­ben sok­szor áll­nak lég­zé­si problémák.

Visszajelzések alap­ján, a pár­na tulaj­do­no­sok alvás­mi­nő­sé­ge jelen­tő­sen javult a hasz­ná­lat óta, és mások­nak is szí­ve­sen aján­la­nák a Szénafüvek pár­ná­kat. Erre bizo­nyí­té­kot Facebook-olda­lun­kon találsz.