Keresés az oldalon

Ha anya boldog, mindenki boldog: az énidőről másképpen

Ha anya boldog, mindenki boldog: az énidőről másképpen

Énidő. Unalomig ismé­telt szó, ami a női maga­zi­nok­ból Neked is isme­rős. Olvasod a soro­kat, mit csi­nálj, miből áll­jon a defi­ní­ció sze­rint saját magad­ra szánt sza­bad­idő, és Te csak legyin­tesz: kinek jut erre… Bármi? Nemcsak idő, hanem pénz is. Ki enged­he­ti meg ezt?

Ha anya bol­dog, min­den­ki bol­dog – de tényleg

A gye­re­kek­nek bol­dog, kiegyen­sú­lyo­zott anya és apa kell, nem vala­ki, aki min­dent fel­ál­doz, de köz­ben fruszt­rált, stresszes, lel­ki­leg – és végül fizi­ká­li­san is – beteg lesz. Erre szá­mos szak­em­ber, pszi­cho­ló­gus, orvos, coach, alter­na­tív tera­peu­ta hív­ta már fel a figyelmet.

Hogyan oldd meg a gyakorlatban?

Az első – és leg­fon­to­sabb – hogy vezess egy tevé­keny­ség­nap­lót! Írd össze, mire, mennyi időt szánsz egy nap. Ha min­den tevé­keny­ség után leírod, akkor tény­leg csak pár per­cet visz ez el a nap­ból. Egy hétig vezesd, aztán add össze azo­kat az idő­ket, amit nem „hasz­nos” tevé­keny­ség­gel foly­tat­tál, hanem pél­dá­ul tévét néz­tél, a Facebook-ot pör­get­ted, kom­men­tel­tél, bul­vár­hí­re­ket olvas­tál, vagy vala­ki­vel csak fel­szí­nes cse­ve­gést foly­tat­tál, eset­leg egy­más­nak panaszkodtatok.

Miért fon­tos ez? Mert lát­ha­tó­vá teszi, mennyi idő megy el olyas­mi­re, ami való­já­ban csak viszi az ener­gi­á­dat, hiá­ba gon­dol­nád pihe­nés­nek. És vissza per­sze nem ad semmit!

Ha kijött az idő, pél­dá­ul átla­go­san napi 2 óra, akkor már tudod, hogy ezzel szá­mol­hatsz min­den nap. Ez az, amit fél­re kell ten­ned, és helyet­te beik­tat­nod a való­ban pihen­te­tő énidőt.

Pihenés… Ismeretlen foga­lom? Nem baj, sze­ren­csé­re ez is tanulható

A pihen­te­tő énidő alap­ja a minő­sé­gi alvás. Nem fel­tét­le­nül sok, mert az nem biz­tos, hogy meg­old­ha­tó, hanem a MINŐSÉGI. Vagyis: ami­kor alszol, akkor mély, fel­ri­a­dás-men­tes álom. Erre van­nak külön­fé­le tech­ni­kák, hogyan érhe­tő el, most eláru­lunk párat az alvás szakértőiként.

Önszuggesztió

Pár per­ces folya­mat, ahol „talp­tól fej­te­tő­ig” halad­va, tuda­to­san lazí­tod el min­den részed. Érezd, ahogy a láb­fe­jed ella­zul, majd ez ter­jed foko­za­to­san fel­fe­lé, végül a fej­bő­rö­dön is érezhetően.

Gyógynövények, aro­ma­te­rá­pia

Tudtad, hogy bizo­nyos illa­tok segí­tik a pihen­te­tőbb alvást? Az ella­zu­lás az orro­don keresz­tül is tör­tén­het! Amikor ráadá­sul ezek nem mes­ter­sé­ges aro­mák, hanem ter­mé­sze­tes, gyógy­nö­vé­nyek­ből jövő illa­tok, akkor az adott növény külön­le­ges hatá­sai is érvényesülnek.

Népi meg­fi­gye­lé­sek bizo­nyít­ják, hogy egyes keve­ré­kek pél­dá­ul tisz­tít­ják a lég­uta­kat, ezzel is a nyu­god­tabb alvást támo­gat­va, illet­ve ella­zít­ják, „kis­mít­ják” az ide­ge­ket. Természetesen a Szénafüvek pár­nák gyógy­nö­vé­nyes töl­te­té­nél is figyel­tünk ezek­re az összetevőkre.

Relaxáció, medi­tá­ció – nem min­den­ki­nek megy, de nem is kell papír­for­ma szerint

Sokan panasz­kod­nak arra, hogy nem tud­nak lefe­küd­ni, és ella­zul­ni nap­köz­ben 15–20 perc­re, nem tud­ják fel­ven­ni a gon­do­lat­men­tes­ség álla­po­tát. Semmi baj! Nem kell papír­for­ma sze­rint rela­xál­ni. Választhatod a dél­utá­ni szu­nyó­ká­lást is ennyi idő­re, ha el tudsz alud­ni; illet­ve medi­ta­tív jel­le­gű álla­pot idéz­he­tő elő egy maxi­mum fél­órás nyúj­tó tor­ná­val is. Semmire nincs szük­sé­ged hoz­zá, csak egy tor­na /-jóga­sző­nyeg­re; a neten pedig kivá­ló vide­ó­kat találsz nyúj­tás­ra. Mivel a gya­kor­la­tok­ra, az izma­id­ra kell figyel­ned köz­ben, az agya­lás­men­tes álla­pot is garantált.

Ha az alvás előt­ti önszug­gesz­ti­ót és a dél­utá­ni nyúj­tó­tor­nát egy­be­vesszük, ez egy órá­nyi énidőt tesz ki, vagy talán még annyit sem. És még­is bele­szól az élet­mi­nő­sé­ged­be, job­bá teszi majd a nap­ja­i­dat. Miért ne pró­bál­nád ki?

Szénafüvek pár­nák­kal könnyebb: tön­köly­pely­va- és gyógy­nö­vé­nyes töl­te­tű pár­ná­in­kat ITT,  a websho­pun­kon talá­lod meg, apró, fej mel­lé tehe­tő méret­től az ölel­ni­va­ló­an nagy alvó­pár­ná­kig! Érdemes a tol­las vagy szin­te­ti­kus anya­gú pár­ná­kat „Szénásra” cse­rél­ni, mivel ezek nem fogé­ko­nyak a kór­oko­zók­ra, és a nya­ka­dat is meg­fe­le­lő­en tartják.