Keresés az oldalon

5 +1 dolog, amit a vírushelyzet káros mentális hatásai ellen tehetsz

5 +1 dolog, amit a vírushelyzet káros mentális hatásai ellen tehetsz

Egyre több helyen jön szem­be, hogy a vírus­hely­zet lélek­re és szel­lem­re gya­ko­rolt men­tá­lis hatá­sai már most meg­mu­tat­koz­nak. Veszélyes az, hogy sokat van az ember ott­hon, sokan magá­nyo­sak, mások­nak meg pont, hogy nem jut egy pil­la­nat­nyi egye­dül­lét sem. A féle­lem, a min­den­fé­le sza­bá­lyok betar­tá­sa, a bizony­ta­lan­ság pedig még inkább mélyí­tik a rossz érzéseket.

Épp ezért, most külö­nö­sen fon­tos, hogy az ember tuda­to­san keres­sen külön­fé­le lélek­nyug­ta­tó lehe­tő­sé­ge­ket, meg­ol­dá­so­kat, hogy ne ragad­ja magá­val a szo­mo­rú­ság, a pánik, vagy épp a letargia.

  1. „El otthonról”

Nyilván „nem old meg sem­mit”, de a lélek­nek segít az, ha kere­sel ott­hon olyan lehe­tő­sé­ge­ket, ame­lyek azt érez­te­tik, mint­ha más­hol len­nél. Ha fil­met néz­tek, ne csak elin­dít­sá­tok, hanem tart­sa­tok pro­fi mozi­es­tet pop­corn­nal, nac­hosszal, lesö­té­tí­tés­sel! Randizni is lehet az ott­hon nyu­gal­má­ban: keres­se­tek egy mind­ket­tő­tök szá­má­ra szá­mo­tok­ra ked­ves étter­met, amely ház­hoz is szál­lít, és tart­sa­tok ott­hon ran­di­zós vacso­rá­zást gyer­tya­fénnyel és egy pohár kel­le­mes bor­ral. Esetleg vala­mi­lyen online is végig­néz­he­tő tár­lat­tal – szá­mos kül­föl­di múze­um nyújt ilyen lehe­tő­sé­ge­ket a hely­zet­re való tekintettel.

  1. Teret a kreatív hobbiknak! 

Azért az online lehe­tő­sé­gek­kel ren­de­sen kinyí­lik a világ, még a bezárt­ság­ban is: olyan élmény­fes­tés, hor­go­lás-kötés, kal­lig­rá­fia, var­rás, főzés stb. vide­ók ért­he­tők most el a neten ingyen vagy potom pén­ze­kért, ame­lyek anya­gai koráb­ban csak szer­ve­zett ese­mé­nyek kere­te­in belül vol­tak tanul­ha­tók, nyil­ván jóval drá­gáb­ban. Ha azt érzed, „magad­tól” nem vagy kre­a­tív, akkor érde­mes most ilyen módon utat enged­ni az alko­tó éned­nek. Egyrészt, mert a művé­sze­tek­nek köz­tu­dot­tan terá­pi­ás hatá­suk van, más­részt, mert néhány órá­ra ez a tevé­keny­ség köt majd le, nem pedig a hely­ze­ten, a nehéz­sé­ge­ken való gondolkodás.

  1. ÖRÜLJ

Ha jobb ked­vet sze­ret­nél, azt nem vár­ha­tod kívül­ről – a világ nem fog egy csa­pás­ra átala­kul­ni, és jobb hellyé vál­toz­ni. Ettől füg­get­le­nül viszont, Neked sen­ki nem tilt­ja meg, hogy az élet örö­me­it meg­ta­láld! Mind a tes­ted­nek, mind a lel­ked­nek jót teszel azzal, ha képes vagy az öröm érzé­sé­re még most is. Olyan apró­sá­gok­ra gon­do­lunk itt, mint egy kel­le­mes dél­utá­ni szu­nyó­ká­lás, vala­mi­nek az átren­de­zé­se ott­hon, csa­lá­di tár­sas­já­té­ko­zás, a finom­ra sike­rült ebéd, vagy egy kel­le­mes for­ró zuhany.

  1. Minimalizáld a híreket és a social mediát

A leg­na­gyobb táma­dás, amit a lel­ki­ál­la­po­tod ellen elkö­vet­hetsz, ha folya­ma­to­san híre­ket fogyasz­tasz, kom­men­te­ket olva­sol, és elme­rülsz a közös panasz­ko­dás­ban. Legyél tisz­tá­ban a leg­fon­to­sabb infók­kal, dön­té­sek­kel, de ennyi­ben – ami napi 10 perc kb. -, tudd is le az infor­má­ló­dást! Egyrészt, a soci­al media gör­ge­té­se meg a hírek, plá­ne a hoz­zá­szó­lá­sok olvas­ga­tá­sa ren­ge­teg időt visz el, más­részt, még ennél is több ener­gi­á­tól foszt meg… Nem veszed ész­re, és köz­ben ezál­tal egy­re rosszabb és rosszabb lel­ki­ál­la­pot­ba kerülsz, foko­zó­dik Benned a stressz, ami az immun­rend­sze­re­det is jelen­tő­sen gyen­gí­ti (nem mel­lé­ke­sen). Elkezded magad rosszul érez­ni, ami­től csak még inkább fél­ni kez­desz, és bele­ke­rülsz egy olyan káros spi­rál­ba, ami­ből igen­csak nehéz lesz kimászni.

  1. Mozogj, mozogj, mozogj

A fizi­kum és a pszi­ché szo­ros kap­cso­lat­ban áll­nak egy­más­sal, a nem lemoz­ga­tott test saj­nos a lel­ki­ál­la­po­tot is rom­bol­hat­ja. Fontos, hogy 30–60 perc­nyi edzést min­den egyes nap (!) beik­tass. Ha más­képp nem megy, akkor oszd el 15–20 per­ces eta­pok­ra. Például, ami­kor a mun­ká­ban szü­ne­tet tar­tasz, ne csak kávéz­ni menj ki, hanem végezz fris­sí­tő gya­kor­la­to­kat. Guggolj, csi­nálj kitö­ré­se­ket, kar­tá­masz-gya­kor­la­to­kat a fal­lal szem­ben áll­va, és egy kis hely­ben futás is bele­fér. A komo­lyabb edzés­hez sem kell ext­ra fel­sze­re­lés: egy pár­ezer forin­tos tor­na­sző­nye­gen saját test­súllyal min­den­fé­le izgal­mas gya­kor­la­to­kat végez­hetsz, a video­meg­osz­tók tele van­nak ilyen 10–20 per­ces edzé­sek­kel, kez­dők­nek és hala­dók­nak egyaránt.

+1. 

Egészségesebb alvás és frissebb ébredés

Az alvá­si idő­szak előt­ti egy órá­ban már ne tévézz, ne mobi­lozz, plá­ne ne olvass híre­ket, csak csen­de­sedj el, eset­leg olvass. Érdemes a mobilt is tel­je­sen lehal­kí­ta­ni vagy „ne zavar­ja­nak” üzem­mód­ra állí­ta­ni; de sokan ele­ve kint is hagy­ják a nap­pa­li­ban éjszakára.

Az alvás­nak nem­csak az a lénye­ge, hogy az ember hossza­san és béké­sen dur­mol­jon, hanem az is, hogy fris­sen, fit­ten ébred­jen. A Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­nái ebben segí­te­nek: nem bódí­ta­nak el az alvás­hoz, hanem tár­sa­id a kiegyen­sú­lyo­zott álom­ban; míg reg­gel a mezők friss illa­tá­val a jóked­vű ébre­dést támogatják.

November 30-ig Black Friday akciókkal várunk a webshopban – kedvezmények 30%-ig!