Keresés az oldalon

Fotózz-videózz levendulát, és nyerj! – játékszabályzat

Fotózz-videózz levendulát, és nyerj! – játékszabályzat

Szénafüvek Kft. „Fotózz leven­du­lát és nyerj!” elne­ve­zé­sű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A JÁTÉK SZERVEZŐJE A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban ”Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft. (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.) (a továb­bi­ak­ban ”Szervező”). Ezt a ver­senyt sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook. A játék­ban való rész­vé­tel­lel Ön meg­erő­sí­ti, hogy elol­vas­ta a játék­sza­bály­za­tot.… Tovább

10 kérdés, 10 válasz – gyógynövényes párna, gyerekpárna, horkolás témákban

10 kérdés, 10 válasz – gyógynövényes párna, gyerekpárna, horkolás témákban

Rengeteg kér­dés szo­kott beér­kez­ni hoz­zánk Tőletek! Főleg a pár­nák hasz­ná­la­tá­ról érdek­lőd­tök, és akad­nak kér­dé­sek a gyógy­nö­vé­nyek­ről is. Most ezek­ből a kér­dé­sek­ből válo­gat­tunk össze néhá­nyat, ame­lyek­re meg is írjuk a választ a cikk­ben. Kérdés: „Olyan duci ez a pár­na, miért van ennyi­re meg­tölt­ve?” Alvópárnáink, pihe­nő­pár­ná­ink, kis­pár­ná­ink és dísz­pár­ná­ink tön­­köly­­pely­­va-töl­­te­­tet kap­tak. Ez a tön­köly­bú­za héja, ami bele­ke­rül… Tovább

Segítenek az alvásban a gyógynövények: mi minden kerül a gyógynövényes alvópárnába?

Segítenek az alvásban a gyógynövények: mi minden kerül a gyógynövényes alvópárnába?

Gyógynövényes alvó­pár­na: a kife­je­zés már nem cseng ide­gen­nek, de hogy pon­to­san mi kerül bele, és ezek a gyógy­nö­vé­nyek hogyan segí­tik az alvá­sod, talán még kér­dés! Most mesé­lünk egy kicsit a Szénafüvek gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­nák­ról, illet­ve azok­ról a cso­dás gyógy­nö­vé­nyek­ről, ame­lyek helyet kap­tak ben­nük. Az első és leg­fon­to­sabb kér­dés: MEKKORA egy gyógy­nö­vé­nyes alvó­pár­na? Kétféle méret­ben készí­tünk alvás­hoz… Tovább

Sópárna nyereményjáték – fejezd be a mondatot

Sópárna nyereményjáték – fejezd be a mondatot

Szénafüvek Kft. „Fejezd be a mon­da­tot – azért sze­re­tem a gyógy­nö­vé­nyes sópár­nát, mert…” elne­ve­zé­sű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A JÁTÉK SZERVEZŐJE A nye­re­mény­já­ték (a továb­bi­ak­ban ”Játék”) szer­ve­ző­je a Szénafüvek Kft. (2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 74.) (a továb­bi­ak­ban ”Szervező”). Ezt a ver­senyt sem­mi­lyen módon nem szpon­zo­rál­ja, nem támo­gat­ja, nem admi­niszt­rál­ja a Facebook. A játék­ban való… Tovább

5 +1 dolog, amit a vírushelyzet káros mentális hatásai ellen tehetsz

5 +1 dolog, amit a vírushelyzet káros mentális hatásai ellen tehetsz

Egyre több helyen jön szem­be, hogy a vírus­hely­zet lélek­re és szel­lem­re gya­ko­rolt men­tá­lis hatá­sai már most meg­mu­tat­koz­nak. Veszélyes az, hogy sokat van az ember ott­hon, sokan magá­nyo­sak, mások­nak meg pont, hogy nem jut egy pil­la­nat­nyi egye­dül­lét sem. A féle­lem, a min­den­fé­le sza­bá­lyok betar­tá­sa, a bizony­ta­lan­ság pedig még inkább mélyí­tik a rossz érzé­se­ket. Épp ezért, most… Tovább

Összezárva a családdal: hogyan ne változz sárkánnyá?

Összezárva a családdal: hogyan ne változz sárkánnyá?

A kény­­szer-össze­­zárt­­ság nem a leg­jobb olda­lát hoz­za elő az embe­rek­nek, kivé­ve akkor, ha tit­kon min­den vágya ez volt vala­ki­nek. Ha nem is most, idő­vel a leg­töb­ben komoly feszült­ség­gel rea­gál­nak egy ilyen hely­zet­re, amin az álta­lá­nos hírek sem javí­ta­nak. Viszont a békés együtt­élés, és min­den­ki lel­­ki-szel­­le­­mi épsé­ge érde­ké­ben nem árt átgon­dol­ni, még­is, hogyan ne vál­junk sár­kánnyá?… Tovább

7 dolog, ami az igazán szép és boldog ünnephez fontos

7 dolog, ami az igazán szép és boldog ünnephez fontos

Tökéletesség helyett ezek legye­nek meg… Mert min­den­nél fon­to­sab­bak. A modern kará­cso­nyok leg­na­gyobb nehéz­sé­ge és fáj­dal­ma a töké­le­tes­ség folya­ma­tos haj­szo­lá­sa. Díszek, deko­rá­ció, milyen a sza­lon­cu­kor, repedt a bejg­li, jaj, már megint láto­gat­ni kell a… És mi veszik el így? Pont az ünnep ere­je… Ezért most hoz­tunk Neked 7 dol­got – bol­dog ünne­pe­ket kíván­va – ami ha… Tovább

Miért érdemes meditálni? Érveink után azonnal el szeretnéd kezdeni

Miért érdemes meditálni? Érveink után azonnal el szeretnéd kezdeni

Ép test­ben ép lélek – és ez for­dít­va is pont ugyan­így igaz, azaz ép lélek­hez ép test tár­sul. Számos fizi­kai prob­lé­ma kivál­tó­ja lehet a keze­let­len stressz, ami­nek szu­per ellen­sze­re lehet a medi­tá­ció. Praktikus érv a medi­tá­ció mel­lett: napi 10 perc is elég belő­le! Már napi 10 perc medi­tá­ció is szu­pe­rül fel­fris­sí­ti a szel­le­met és a… Tovább

Mire használjuk az év gyógynövényét, a levendulát?

Mire használjuk az év gyógynövényét, a levendulát?

A 2018-ban a leven­du­la lett az év gyógy­nö­vé­nye. Különleges aro­má­ja, illa­ta, gyógy­ha­tá­sa és meg­je­le­né­se soka­kat meg­ih­le­tett. Nézzük, mi min­den­re hasz­nál­juk a cso­dá­la­tos gyógy­nö­vény­ként, fűszer­nö­vény­ként és dísz­nö­vény­ként is ismert leven­du­lát? https://www.playbuzz.com/item/7494d025-a47b-436d-9b18-422351886f30  

Lenge lila levendula tánca

Lenge lila levendula tánca

Hetek óta leven­du­la láz­ban égünk a Nővéremmel. Tavaly volt sze­ren­csénk részt ven­ni a tiha­nyi leven­du­la szü­re­ten, idén pedig nagy örö­möm­re elju­tot­tam Provance-ba. Most hogy a virág­zá­sá­nak a csúcs­pont­já­hoz értünk elkezd­tem össze­gyűj­te­ni azt a sok ötle­tet, amit tavaly lát­tam, mire, hogyan hasz­nál­ha­tom majd fel az idei ter­mést. Az Európában ősho­nos virág, 39 faj­jal és több hib­rid… Tovább