Keresés az oldalon

7 dolog, ami az igazán szép és boldog ünnephez fontos

7 dolog, ami az igazán szép és boldog ünnephez fontos

Tökéletesség helyett ezek legye­nek meg… Mert min­den­nél fontosabbak.

A modern kará­cso­nyok leg­na­gyobb nehéz­sé­ge és fáj­dal­ma a töké­le­tes­ség folya­ma­tos haj­szo­lá­sa. Díszek, deko­rá­ció, milyen a sza­lon­cu­kor, repedt a bejg­li, jaj, már megint láto­gat­ni kell a… És mi veszik el így? Pont az ünnep ere­je… Ezért most hoz­tunk Neked 7 dol­got – bol­dog ünne­pe­ket kíván­va – ami ha meg­van, akkor meg­van min­den, és nem kell több­re törekedni!

  1. Együtt töl­tött idő

A csa­lá­di ünne­pe­ket a köte­les­sé­gek tel­je­sí­té­se helyett inkább arra hasz­nál­já­tok, hogy minő­sé­gi időt legye­tek együtt. Ez min­den csa­lád­ban mást jelent… Beszélgetések? Filmnézés? Társasjáték? Annyi a lénye­ges, hogy ne csak köte­les­ség­szin­ten, hanem szív­ből figyel­je­tek egy­más­ra, legye­tek együtt.

  1. Pihenés

Nincs sem­mi, ami ne vár­hat­na! A meg­fe­le­lé­si kény­szert tedd le, és inkább hasz­náld ki, hogy most van idő pihen­ni a fotel­ban, a kana­pén, vagy…

  1. Énidő

Nyúlj el egy kád víz­ben, ne fogd vissza magad! Nem vélet­le­nül lett jel­lem­ző, hogy sokan szál­lo­dák­ban töl­tik az ünne­pe­ket, vagy azok egy részét. Ott direk­tebb az énidő lehe­tő­sé­ge – de ott­hon is csip­pantsd le, amit le tudsz magad­nak! Senki nem fog sérül­ni lélek­ben, ha 45 perc­re elvo­nulsz kisi­mul­ni, hidd el!

  1. Finom éte­lek

Van ott­hon fűtés? Vannak finom éte­lek az asz­ta­lon? Körülötted ülnek azok, akik a leg­fon­to­sab­bak? Ez a lényeg. Ez sok­szor talán álszen­tül hang­zik min­den ilyen kije­len­tés, de való­já­ban igaz. Amíg finom fala­tok­kal van tele az asz­ta­lod, lehet az ünnep előt­ti idő­szak akár­mi­lyen stresszes, biz­ton­ság­ban vagy.

  1. Emlékezés

Közös élmé­nyek, csa­lá­di tör­té­ne­tek, mesék: a kará­csony­nak fon­tos része az emlé­kek fel­idé­zé­se, és sze­ren­csé­sek vagy­tok, ha van miket elme­sél­ni, van min nevetni!

  1. Hagyományok

A csa­lá­di ünne­pek talán leg­szebb voná­sai a hagyo­má­nyok, illet­ve azok őrzé­se, ápo­lá­sa. Ez az, amit Te is tovább­adsz, és amit a Te gye­re­ke­id is tovább­visz­nek, ha akar­nak. Fontosak a csa­lá­di rítu­sok, ritu­á­lék, ezek teszik tel­jes­sé a kará­csonyt is.

  1. Karácsony a lélekben

A kará­csony, bár tény­leg gyö­nyö­rű­en ki lehet deko­rál­ni a lakást, és meg­hitt, kel­le­mes han­gu­la­tot terem­te­ni, örö­met sze­rez­ni az aján­dé­kok­kal, való­já­ban nem kül­ső dol­gok­ban, hanem belül tör­té­nik meg. Azokban a pil­la­na­tok­ban, ami­kor min­den elcsen­de­sül, ami­kor kicsit meg­szűn­nek a fel­ada­tok, ami­kor egy olyan emlék szü­le­tik, amit később is emle­get­het­tek… Erre töre­kedj ünnepekkor.

Boldog kará­csonyt kívánunk!