Keresés az oldalon

Sokcsillagos alvásélmény otthon: apró tippek, nagy változás!

Sokcsillagos alvásélmény otthon: apró tippek, nagy változás!

„Legyen kényel­mes cipőd és ágyad, mert ha nem az egyik­ben vagy, akkor a másik­ban. ” (Kínai mon­dás) A kényel­mes cipő­ben nem tudunk segí­te­ni, de a szun­di­ká­lás szak­ér­tő­je­ként alvás­ban – és ágy­ban – ott­hon vagyunk!

„Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát”

Milyen igaz! Tanulj meg ren­de­sen meg­ágyaz­ni, hogy ne gyű­rőd­jön a lepe­dő – csak akkor, ha… 🙂 – és min­den a helyén legyen! A szál­lo­dák­ban az ágyat sok­szor azért is érzi kényel­me­sebb­nek az ember, mert meg­fe­le­lő­en fel­ké­szí­tet­ték az alvásra.

Puha tex­tú­rák, ame­lyek a fel­hők fölé emelnek

Plédek, pár­nák, taka­rók, pap­la­nok: figyelj rá, hogy az anya­gok és hatá­sa­ik közt tény­leg érezd jól magad. Van, aki imád­ja pél­dá­ul a kötött taka­ró­kat, mások meg­őrül­nek tőle, de rajon­ga­nak a plüs­sért… Találd meg, mi az, ami Téged a fel­hők fölé emel, és ne saj­náld az ágyról!

Levegőt, leve­gőt!

Tudtad, hogy nem egész­sé­ges meleg­ben alud­ni? Vagyis, lehet meleg, de a taka­ród, pap­la­nod, duny­hád alatt! A leve­gő hőmér­sék­le­te a háló­ban 20 °C körül legyen, ugyan­is ebben lehet szak­ér­tők sze­rint leg­pi­hen­te­tőb­ben töl­te­ni az alvásidőt.

Emellett gon­dos­kodj arról is, hogy meg­fe­le­lő­en jár­jon a leve­gő, juss oxi­gén­hez álmod­ban is, bár tud­juk, állan­dó konf­lik­tu­sok for­rá­sa párok­nál a nyi­tott vagy csu­kott ablak kér­dé­se. (Télen még inkább.) Illetve fon­tos, hogy se túl párás, se túl szá­raz ne legyen a leve­gő. Ha párás, az egész­ség­te­len pené­sze­se­dés­hez vezet­het, a túl szá­raz leve­gő pedig, ami főleg a téli idő­szak jel­lem­ző­je, a bőröd­nek és a nyál­ka­hár­tyád­nak sem barátja.

  • Túl párás leve­gő ellen hasz­nálj sólám­pát vagy sze­rezz be sópár­ná­kat;
  • Száraz leve­gő ese­tén pedig párá­síts akár házi prak­ti­kák­kal, illó­ola­jos páro­lóg­ta­tók­kal is.

„Az ágy közös. A pár­na nem.” (Pilinszky János)

A taka­rót lelop­ni a másik­ról, vagy „szét­te­hén­ked­ni” az ágyon csep­pet sem illen­dő húzás, viszont a pár­nád a tiéd, azt bir­to­kold nyu­god­tan! Éppen ezért fon­tos, hogy olyan pár­nát válassz, amit sze­retsz, imádsz, ami­ért rajongsz, ami biz­to­sít­ja szá­mod­ra a kel­le­mes és pihen­te­tő alvást. Ez nem egy­sze­rű! Mi azért is alkot­tuk meg a Szénafüvek pár­ná­it, hogy ella­zí­tó, amo­lyan sok­csil­la­gos paraszt­well­ness élményt adjunk velük!

Fényárban úszó meg­hitt esték

A téli idő­szak­ban a lélek min­dent meg­ten­ne egy kis meleg­sé­gért… Puha anya­gok és illa­tok után, jöhet­nek a fények is. Egy égő­sor az ágy köré, han­gu­la­tos, régi olva­só­lám­pa, gyer­tyát imi­tá­ló lán­gocs­kás lám­pa: válassz ízlé­sed sze­rint! Amíg el nem alszol, a leg­szebb, leg­me­len­ge­tőbb fények közt pihenhetsz.

Éjjel-nap­pal kellemes illa­tok

Mielőtt azt hin­néd, hogy éjjel nem fon­tos, milyen illat­ban idő­zöl, mert úgy­sem érzed álmod­ban, ez nem így van! Azok az illa­tok, ame­lye­ket elal­vás előtt magad­ba szívsz, befo­lyá­sol­ják az alvás­mi­nő­sé­get. Míg bizo­nyos aro­mák ella­zí­ta­nak és pihen­tet­nek, mások kife­je­zet­ten fel­do­bó hatá­sú­ak lehetnek. 

10 gyógy­nö­vény keve­ré­ké­vel és tön­köly­pely­vá­val töl­tött pár­ná­ink illa­tá­ra nem lehet panasz: leven­du­la, kamil­la bors­men­ta… Például.