Keresés az oldalon

Hangulatdoktorok, léleksimogatók: mi mindent tudhat egy párna?

Hangulatdoktorok, léleksimogatók: mi mindent tudhat egy párna?

A pár­nák­kal kap­cso­lat­ban min­den­ki­nek két dolog jut eszé­be. Egy, hogy alszunk raj­tuk, ket­tő, hogy van­nak dísz­nek való ver­zi­ói is. A tudo­má­nya itt min­den­ki­nek véget is ér, pedig a pár­nák ennél töb­bel is bír­nak: hangulatdoktorok.

  • Játék az élet?

Noha a pár­nák alap­ve­tő­en egy hely­ben töl­tik min­den­nap­ja­i­kat, és csak este kerül­nek elő, (akkor sem túl moz­gé­ko­nyan), azért mást is lehet velük kez­de­ni. Itt van pél­dá­ul rög­tön a pár­na­csa­ta lehe­tő­sé­ge, ami gye­re­kek­nek, fel­nőt­tek­nek is vidám szó­ra­ko­zás – per­sze, ehhez alkal­mas dara­bot kell választani.

  • Ránézni, és…

A min­ták, motí­vu­mok, ame­lyek­kel kör­be­vesszük magun­kat, hatás­sal van­nak a gon­do­la­ta­ink­ra, érzé­se­ink­re, hangulatunkra. 

  • Virágos, roman­ti­kus min­tá­zat­tól érzel­mes, elgondolkodó, 
  • klasszi­kus min­ták­tól inkább sza­bály­kö­ve­tő és kötelességtudó, 
  • míg vidám, bohém min­tá­za­tok­tól érte­lem­sze­rű­en fel­do­bot­tak leszünk. 

Fontos, hogy min­dig, legyen válasz­tá­si lehe­tő­ség asze­rint, épp mire van igény.

  • Pihenés, te édes!

Minden háló­szo­ba egyik fő funk­ci­ó­ja az alvás. Az alvás akkor hatá­sos, ha pihen­te­tő, ehhez viszont nem mind­egy a pár­na­vá­lasz­tás. Ahány ember, annyi fej meg nyak – és annyi­fé­le igény. Mi a már emlí­tett paraszt­well­ness­re sza­va­zunk, ha pár­nák­ról van szó. Azaz a tön­köly­pely­vá­val töl­tött pár­nák­ra, 10 gyógy­nö­vény­ből álló mix­szel kever­ve, puha, ter­mé­sze­tes pamut­bo­rí­tás­sal. És per­sze, külön­fé­le választ­ha­tó min­ták­kal, min­den­faj­ta sze­mé­lyi­ség­nek és han­gu­lat­hoz. A pár­ná­kat ITT tudod köze­lebb­ről szem­ügy­re venni.

A paraszt­well­ness definíciója: 

A pihe­nés tisz­ta­sá­ga, a szé­pü­lés ter­mé­sze­tes egy­sze­rű­sé­ge. Olyan épí­tő-szé­pí­tő-táp­lá­ló tevé­keny­ség vagy tevé­keny­ség-soro­zat, ami min­den nap, bár­ki szá­má­ra elér­he­tő lehet. Natúr anya­go­kat, erdők-mezők kin­cse­it tar­tal­maz­za, olyan, mint egy vad­vi­rá­gos réten elpi­hen­ni, akkor is, ha épp a váro­si ott­ho­nod­ban vagy.

Ha eset­leg Te más­képp defi­ni­ál­nád, írd meg nekünk kom­ment­ben a cikk alatt!

  • Áradó illatok

Ha már szó­ba került a vad­vi­rá­gos rét… Bár a pár­nák kap­csán az illat, mint jel­lem­ző keve­sek­nek jut eszé­be, még­is nagyon fon­tos! Képzeld el, milyen érzés ráten­ni a fejed egy fris­sen mosott, illa­tos huzat­ra. Aztán kép­zeld el, milyen ráten­ni egy már hasz­ná­lat­ban lévő­re, ami­nek, hát, nincs rá szebb szó: fej­sza­ga van. Ugye? 

A pár­na­hu­za­to­kat éppen ezért java­solt heti rend­sze­res­ség­gel mos­ni. De nem a Szénafüvek pár­ná­it! A gyógy­nö­vé­nyes tön­köly­pely­va töl­tet öntisz­tí­tó, a huza­tot pedig ele­gen­dő rend­sze­re­sen szel­lőz­tet­ni, napoz­tat­ni. Illata jó ide­je tar­tó hasz­ná­lat után is kel­le­mes marad…

Az illa­tok­nak emel­lett han­gu­lat­ra gya­ko­rolt hatá­sa is van, nem vélet­le­nül nép­sze­rű az aro­ma­te­rá­pia. Úgy rak­tuk össze a Szénafüvek-pár­ná­kat, hogy egy­szer­re legyen kedély­ja­ví­tó és ella­zí­tó hatá­suk is. Így biz­tos, hogy nyu­godt, pihen­te­tő álmo­dat bol­dog ébre­dés koro­náz­za majd.

  • Dekoráció

Azt gon­dol­nád, a háló­ban nem fon­tos, de az. Mindenhol lénye­ges az atmosz­fé­ra-terem­tés. Egyes embe­rek nagyon érte­nek ahhoz, hogy kel­le­mes han­gu­lat­tal tölt­sék meg deko­rá­ci­ó­kon, tár­gya­kon keresz­tül a szo­bát, mások­nak ezt tanul­ni kell… Figyelj rá, milyen érzé­se­ket kelt az, ami­kor a hálód­ban vagy, majd tedd fel a kér­dést, milyen érzé­se­ket sze­ret­nél oda becsem­pész­ni? Alakítsd ennek meg­fe­le­lő­en a dekorációt.

Egyvalamit meg­súg­ha­tunk: pár­na kell majd hoz­zá! Mintás, illa­tos, ter­mé­sze­tes, akár ket­tő-három-négy, kisebb és nagyobb… Mert, ahogy ez a cikk is meg­mu­tat­ja, a pár­na min­den olda­lá­ról bol­dog­sá­got hoz, ha meg­fe­le­lő­en válasz­tod ki.