Keresés az oldalon

5 stresszoldó módszer, amelyekkel belső békét teremthetsz

5 stresszoldó módszer, amelyekkel belső békét teremthetsz

Mindennél fon­to­sabb, hogy képes legyél meg­ta­lál­ni a saját bel­ső nyu­gal­ma­dat, közép­pon­to­dat. Annak érde­ké­ben, hogy ne emésszen fel a stressz, az aggó­dás, hogy tudj meg­fe­le­lő­en alud­ni, ella­zul­ni, több mód­szer is léte­zik. Belső békét terem­tő szo­ká­sok és tech­ni­kák #1. SPORTOLJ! A test­moz­gás szá­mos nehéz­sé­gen átse­gít. Egyrészt, amíg arra figyelsz, hogy az izma­id ter­he­lés alatt van­nak, vagy, hogy… Tovább

Sokcsillagos alvásélmény otthon: apró tippek, nagy változás!

Sokcsillagos alvásélmény otthon: apró tippek, nagy változás!

„Legyen kényel­mes cipőd és ágyad, mert ha nem az egyik­ben vagy, akkor a másik­ban. ” (Kínai mon­dás) A kényel­mes cipő­ben nem tudunk segí­te­ni, de a szun­di­ká­lás szak­ér­tő­je­ként alvás­ban – és ágy­ban – ott­hon vagyunk! „Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát” Milyen igaz! Tanulj meg ren­de­sen meg­ágyaz­ni, hogy ne gyű­rőd­jön a lepe­dő – csak akkor,… Tovább

A pihentető alvás nem álom többé: csak ezt a pár dolgot tartsd be hozzá!

A pihentető alvás nem álom többé: csak ezt a pár dolgot tartsd be hozzá!

A rossz alvás nagyon-nagyon sok ember prob­lé­má­ja, még­is keve­sen gon­dol­nak rá, hogy egé­szen apró dol­gok­kal is lehet ten­ni elle­ne. Most össze­gyűj­töt­tünk Neked pár hasz­nos és haté­kony tip­pet, amik­re ha oda­fi­gyelsz, jelen­tő­sen javul­hat az alvás­mi­nő­sé­ged. Hagyd a kütyü­ket lefek­vés előtt! Tévé, mobil­te­le­fon, lap­top: úgy­ne­ve­zett „kék fénye” van mind­egyik­nek, amely saj­nos nem enge­di az agyat meg­fe­le­lő­en pihen­ni. A… Tovább

Neked segít, ha bárányokat számolsz?

Neked segít, ha bárányokat számolsz?

Biztosan elő­for­dul veled is, hogy este nehe­zen tudsz elalud­ni, cikáz­nak a gon­do­la­ta­id és egy külön stressz for­rás az is, ha tudod, hogy reg­gel korán kell kel­ned. Fontos, hogy kipi­hen­ten menj mun­ká­ba, isko­lá­ba, azon­ban még­sem jön álom a sze­med­re. Számtalan oka lehet álmat­lan­sá­god­nak: pél­dá­ul ha a gyom­rod­nak meg­ter­he­lő ételt fogyasz­tot­tál vacso­rá­ra, vagy eset­leg vál­tott műszak­ban dol­go­zol… Tovább