Keresés az oldalon

Neked segít, ha bárányokat számolsz?

Neked segít, ha bárányokat számolsz?

Biztosan elő­for­dul veled is, hogy este nehe­zen tudsz elalud­ni, cikáz­nak a gon­do­la­ta­id és egy külön stressz for­rás az is, ha tudod, hogy reg­gel korán kell kel­ned. Fontos, hogy kipi­hen­ten menj mun­ká­ba, isko­lá­ba, azon­ban még­sem jön álom a szemedre.

Számtalan oka lehet álmat­lan­sá­god­nak: pél­dá­ul ha a gyom­rod­nak meg­ter­he­lő ételt fogyasz­tot­tál vacso­rá­ra, vagy eset­leg vál­tott műszak­ban dol­go­zol és a szer­ve­ze­ted nem tud olyan könnyen átáll­ni, ha nyo­maszt vala­mi, vagy lehet egy olyan egy­sze­rű oka is, hogy kényel­met­len a fekhelyed.

A bárá­nyok szá­mo­lá­sa régi bevett mód­szer, rela­xá­ci­ós gya­kor­lat, ami segí­ti az elalvást. 
Ha neked még­sem segít, vagy már átszá­mol­tad a bir­ka­nyá­jat két­szer is, mind meg­van­nak, de te még min­dig nem alszol van pár tip­pünk, ami­vel tudunk segí­te­ni ezen a kel­le­met­len helyzeten

  • Lefekvés előtt szel­lőz­tesd át a háló­szo­bá­dat min­den évszak­ban, télen is.
  • Ha mat­ra­cos ágy­ban alszol, for­gasd át a mat­ra­cod havon­ta leg­alább egy­szer. Kényelmesebb lesz a fek­vő­fe­lü­le­ted, és a mat­ra­cod élet­tar­ta­ma is meg­nő. A kényel­me­det fokoz­ha­tod mat­rac­ra helyez­he­tő ágybetéttel.
  • Lefekvés előtt végy kád­für­dőt. Önts a für­dő­vi­zed­be nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­nö­vé­nyek keve­ré­ké­ből készült for­rá­za­tot, ehhez hasz­nál­ha­tod a nyug­ta­tó gyógy­nö­vény­ke­ve­rék­kel töl­tött für­dő­zsá­kot. Használat után szá­rítsd ki fűtő­tes­ten vagy a napon, hogy később is tudd használni.
  • Az ágy­ne­mű­det lehe­tő­ség sze­rint ter­mé­sze­tes anya­gok­ból válo­gasd össze. A szin­te­ti­kus anya­gok nem szel­lőz­nek kel­lő­en, könnyen beleizzadhatsz.
  • A pár­nád és pap­la­nod töl­te­te is legyen ter­mé­sze­tes anyag­ból. Meglévő pár­nád mel­lé kiegé­szí­tő­nek hasz­nálj gyógy­nö­vé­nyek­kel és tön­köly­pely­vá­val töl­tött pár­nát, mely az illa­tos gyógy­nö­vény­ke­ve­rék­nek köszön­he­tő­en nyu­god­tabb, mélyebb alvást biz­to­sít. Töltete jól átszel­lő­ző, nem izzadsz bele.
  • A nyu­godt alvá­so­dat gátol­hat­ja ha nem kapsz meg­fe­le­lő­en leve­gőt (pl. meg­fá­zás miatt bedu­gult az orrod). Légzésed könnyí­té­sé­re az orr­csep­pen, lég­zés­könnyí­tő kenő­csön kívül alud­hatsz gyógy­nö­vény­ke­ve­ré­kes sópár­ná­val

Nyugodt, pihen­te­tő alvást és szép álmo­kat kívánunk!